IPPP2/443-1135/14-4/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie świadczonej usługi marketingowej, zastosowanie właściwej stawki dla tej usługi oraz opodatkowania zwrotu środków pieniężnych stanowiących nagrody pieniężne w loterii audioteksowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 17 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.), uzupełnionym w dniu 6 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z 2 lutego 2015 r. nr IPPP2/443-1135/14-2/MM o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonej usługi marketingowej, zastosowania właściwej stawki dla tej usługi oraz braku opodatkowania zwrotu środków pieniężnych stanowiących nagrody pieniężne w loterii audioteksowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonej usługi marketingowej, zastosowania właściwej stawki dla tej usługi oraz opodatkowania zwrotu środków pieniężnych stanowiących nagrody pieniężne w loterii audioteksowej. Wniosek zawierał braki w przedstawionym stanie faktycznym. W związku z tym tut. Organ podatkowy pismem z 2 lutego 2015 r. znak IPPP2/443-1135/14-2/MM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o powyższe braki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o. (dalej zwana „spółką”) jako zarejestrowany podatnik VAT czynny, rozpoczęła prowadzenie działalności w zakresie organizacji loterii audioteksowych w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.), opodatkowaną podatkiem od gier.

Na zlecenie firmy H. Sp. z o.o. z siedzibą w K. (dalej zwaną „zleceniodawcą”) na podstawie Decyzji Dyrektora Izby Celnej, spółka zorganizowała i prowadzi kompleksową obsługę loterii audioteksowej pod nazwą "H.".

Zgodnie z opracowanym przez organizatora loterii i zatwierdzonym przez Dyrektora Izby Celnej regulaminem loterii audioteksowej "H." w loterii mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 22 Kc z wyłączeniem pracowników organizatora.

Udział w loterii polega na zakupie produktu objętego loterią i dokonaniu przez uczestnika zgłoszenia do loterii poprzez wysłanie odpłatnej wiadomości SMS na zasadach określonych w regulaminie.

Każdy uczestnik, który przesłał prawidłowe zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagród. Nagrody w loterii przyznawane są w drodze losowania. W loterii przewidziane są 42 pieniężne nagrody dzienne w wysokości 22.222 zł brutto każda, tj. łączna wartość wszystkich nagród pieniężnych w loterii wynosi 933.324 zł brutto.

Od kwoty brutto nagrody pieniężnej jest pobrany podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w konsekwencji czego nagroda pieniężna wypłacona zwycięzcy wynosi 20 000 zł netto. Wszystkie nagrody w loterii są przekazywane zwycięzcom przelewem na konto bankowe wskazane przez zwycięzcę.

Loteria trwa w okresie od dnia 1 października 2014 r. do dnia 16 stycznia 2015 r. (ostateczny termin na rozpatrzenie reklamacji).

Na poczet wykonania ww. usługi spółka otrzymała od zleceniodawcy zaliczkę na rachunek bankowy, co zostało potwierdzone fakturą VAT zaliczka z 23% stawką VAT.

Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotem nagród są pieniądze spółka powzięła wątpliwość w kwestii rozliczenia faktury VAT zaliczka, tj. odrębnego opodatkowania usług związanych z organizacją loterii i jej prowadzeniem na podstawie faktury z 23% stawką VAT oraz odrębnego obciążenia zleceniodawcy kosztami nagród pieniężnych na podstawie noty księgowej.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 6 lutego 2015 r. Wnioskodawca wskazał ogół czynności składających się na świadczoną na rzecz Zleceniodawcy kompleksową usługę marketingową:

 • pełnienie funkcji organizatora loterii audioteksowej,
 • uzyskanie zezwolenia na urządzenie loterii audioteksowej i wniesienie opłaty do Izby Celnej za udzielone zezwolenie w wysokości 10% wartości puli nagród,
 • uzyskanie gwarancji bankowej celem złożenia jej jako zabezpieczenia, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, dla pokrycia wypłaty nagród wynikających z loterii audioteksowej,
 • opracowanie regulaminu loterii,
 • podpisanie umowy z podmiotem pełniącym funkcję tzw. Agregatora - tj. podmiotem współpracującym z operatorami sieci komórkowych, który integrował oraz koordynował ruch telekomunikacyjny sms wysyłanych przez uczestników loterii a pochodzący od różnych operatorów sieci komórkowych,
 • zawarcie umów zleceń na wykonanie ogółu czynności związanych z nadzorem nad loterią prowadzoną na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w tym na udział oraz przewodniczenie Komisji Nadzoru, która sprawuje nadzór nad prawidłowością urządzenia loterii, nadzór nad losowaniami dokonywanymi w trakcie loterii, nadzór nad przygotowaniem i podpisaniem przez członków komisji protokołów z wynikami losowań, kontrolę wydawania nagród w loterii, kontrolę dokumentacji związanej z loterią,
 • wydanie nagród poprzez realizację przelewów na konta bankowe zwycięzców,
 • rozpatrywanie ewentualnych reklamacji,
 • występowanie spółki w roli płatnika podatku od nagród i podatku od gier,
 • prowadzenie rejestrów, sporządzenie deklaracji oraz sprawozdań dotyczących loterii audioteksowej zgodnie z regulacjami dotyczącymi gier hazardowych zawartymi w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540, z póź. zm).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy świadczone usługi na rzecz zleceniodawcy tj. wszystkie wykonane usługi oraz wartość wypłaconych nagród pieniężnych w ramach przeprowadzonej loterii potraktować jako:

 1. jedno zdarzenie i jedną transakcję opodatkowaną 23% stawką VAT,
 2. dwa odrębne i niezależne zdarzenia tj.:
  • pierwsze zdarzenie jako wynagrodzenie za usługi marketingowe z wyłączeniem wartości nagród świadczone przez spółkę na rzecz zleceniodawcy, opodatkowane 23% stawką VAT,
  • drugie zdarzenie jako zwrot środków finansowych na podstawie noty księgowej wystawionej przez spółkę na rzecz zleceniodawcy za wypłacone nagrody pieniężne uczestnikom loterii audioteksowej...

Zdaniem Wnioskodawcy świadczone przez spółkę usługi powinny być potraktowane jako dwa odrębne zdarzenia i dwa elementy wynagrodzenia.

Pierwszym elementem powinno być wynagrodzenie za usługi marketingowe świadczone przez spółkę na rzecz zleceniodawcy, opodatkowane 23% stawką VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zm.; dalej ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W konsekwencji, w związku z faktem, że świadczenia spółki dokonywane na rzecz zleceniodawcy nie stanowią dostawy towarów, ponieważ nagrodami w loterii są pieniądze, zdaniem spółki wszystkie świadczenia wykonane na rzecz zleceniodawcy z wyłączeniem nagród należy zaklasyfikować jako usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowane 23% stawką VAT.

Drugim elementem wynagrodzenia powinien być zwrot środków finansowych na podstawie noty księgowej wystawionej przez spółkę na rzecz zleceniodawcy za nagrody pieniężne wypłacone uczestnikom loterii.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami, w rozumieniu art. 2 pkt 6 powołanej ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 45 kodeksu cywilnego rzeczami są tylko przedmioty materialne. Pieniądze nie są rzeczą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a więc także nie są towarem w rozumieniu ustawy VAT. Ich wartość w obrocie wynika z posiadania przez pieniądz funkcji płatniczych. Dopóki więc pieniądz jest nabywany jako środek płatniczy, nie będzie on towarem w rozumieniu ustawy VAT. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7. Przekazanie pieniędzy nie będzie także usługą w rozumieniu powołanego art. 8 ust. 1 ustawy VAT, gdyż nie dochodzi tu do świadczenia. Skoro czynność ta nie jest ani dostawą towarów ani świadczeniem usług w rozumieniu ustawy VAT, pozostaje ona poza jej zakresem. Oznacza to, że przekazanie pieniędzy jako nagród w loterii audioteksowej nie będzie opodatkowane podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary natomiast, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (...).

Z treści cytowanego wyżej przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że ustawodawca przyjął generalną zasadę, że usługami są wszelkie odpłatne świadczenia niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, że definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów”. Jest ona wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Należy zauważyć jednak, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. Tak więc, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Zatem, aby ustalić zasady opodatkowania danej czynności dokonywanej w zamian za wynagrodzenie, niezbędne jest rozstrzygnięcie, czy czynności te skutkują uzyskaniem bezpośrednich korzyści przez wypłacającego.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności w zakresie organizacji loterii audioteksowych w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych. Na podstawie umowy zlecenie Zainteresowany zorganizował i prowadzi kompleksową obsługę loterii audioteksowej. Udział w loterii polega na zakupie produktu objętego loterią i dokonaniu przez uczestnika zgłoszenia do loterii poprzez wysłanie odpłatnej wiadomości SMS na zasadach określonych w regulaminie. Każdy uczestnik, który przesłał prawidłowe zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagród. Na poczet wykonania ww. usługi spółka otrzymała od zleceniodawcy zaliczkę na rachunek bankowy, co zostało potwierdzone fakturą VAT z 23% stawką VAT. W ramach świadczonej kompleksowej usługi marketingowej Zainteresowany pełni funkcję organizatora loterii audioteksowej, tj. wykonuje czynności, do których zobowiązuje go ustawa o grach hazardowych (uzyskanie pozwoleń, dokonanie niezbędnych opłat); opracowuje regulamin loterii, zawiera umowy z podmiotem pełniącym funkcję tzw. Agregatora - tj. podmiotem współpracującym z operatorami sieci komórkowych, który integrował oraz koordynował ruch telekomunikacyjny sms wysyłanych przez uczestników loterii, a pochodzący od różnych operatorów sieci komórkowych; zawiera umowy zlecenia na wykonanie ogółu czynności związanych z nadzorem nad loterią prowadzoną na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w tym na udział oraz przewodniczenie Komisji Nadzoru, która sprawuje nadzór nad prawidłowością urządzenia loterii; wydaje nagrody poprzez realizację przelewów na konta bankowe zwycięzców; rozpatruje ewentualne reklamacje itp. Po wypłaceniu ewentualnych nagród pieniężnych zwycięzcom loterii audioteksowej Spółka otrzymuje zwrot środków pieniężnych od zleceniodawcy.

Analizując przedstawiony stan faktyczny w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie występują dwa odrębne zdarzenia, w stosunku do których powstają odrębne skutki podatkowe. Pierwszym zdarzeniem jest świadczenie na rzecz zleceniodawcy usługi marketingowej związanej z organizacją i przeprowadzeniem loterii audioteksowej. Pomiędzy Wnioskodawcą i nabywcą usługi tj. zleceniodawcą organizacji loterii audioteksowej istnieje relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako wzajemne świadczenie usługi za wynagrodzeniem. Zleceniodawca w wyniku wykonania czynności marketingowych opisanych we wniosku uzyska określoną korzyść majątkową, za którą zobowiązany jest zapłacić Wnioskodawcy określone wynagrodzenie. Zatem skoro we wskazanej sprawie wystąpi określony świadczeniobiorca (Spółka H. Sp. z o.o.), który nabędzie określone usługi organizowanej loterii audioteksowej za wynagrodzeniem, czynności wykonywane przez Wnioskodawcę należy uznać za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i ze względu na jej odpłatny charakter opodatkować podatkiem od towarów i usług.

W odniesieniu do stawki dla świadczonej usługi marketingowej na rzecz zleceniodawcy tut. Organ podatkowy stwierdza, że usługa ta podlega opodatkowaniu stawką podatkową w wysokości 23%, ponieważ w żadnym przepisie ustawy o VAT nie wskazano, że kwota należna za świadczone usługi marketingowe korzysta ze zwolnienia z opodatkowania lub z preferencyjnej stawki podatku VAT.

Drugim zdarzeniem jest natomiast przekazanie pieniędzy jako zwrot nagród wypłaconych uczestnikom loterii audioteksowej. W sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzymuje od zleceniodawcy pieniądze, które Zainteresowany wypłacił zwycięzcom konkursu nie można stwierdzić, że dochodzi tym samym do dostawy towarów. Pieniądze nie są towarami w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy VAT. Ich wartość w obrocie wynika z posiadania przez pieniądz funkcji płatniczych. Nie dochodzi również w tej sytuacji do świadczenia usług, ponieważ z okoliczności sprawy nie wynika, że zleceniodawca z tytułu przekazania pieniędzy jest beneficjentem określonej usługi, z tytułu wykonania której uzyskuje wymierną korzyść.

Z uwagi na opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że środki pieniężne, które Wnioskodawca otrzymuje tytułem zwrotu kosztów za wypłacone nagrody pieniężne zwycięzcom loterii audioteksowej nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług lub dostawę towarów. W konsekwencji czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Odnośnie zaś stanowiska Wnioskodawcy, że zwrot środków finansowych powinien być udokumentowany notą księgową należy stwierdzić, że nota księgowa nie jest dokumentem przewidzianym przez przepisy o podatku od towarów i usług i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.