0114-KDIP2-2.4010.471.2018.3.RK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Określenie, czy przychody z usług administracyjnych, w skład których wchodzą usługi marketingowe, z których część jest objęta ochroną prawnoautorską, są w tej części u Wnioskodawcy przychodami z zysków kapitałowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2018 r. (data wpływu 20 września 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 listopada 2018 r. na wezwanie Nr 0114-KDIP2-2.4010.471.2018.1.RK z dnia 2 listopada 2018 r. oraz pismem z dnia 7 grudnia 2018 r. na wezwanie Nr 0114-KDIP2-2.4010.471.2018.2.RK z dnia 3 grudnia 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, czy przychody z usług administracyjnych, w skład których wchodzą usługi marketingowe, z których część jest objęta ochroną prawnoautorską, są w tej części u Wnioskodawcy przychodami z zysków kapitałowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, czy przychody z usług administracyjnych, w skład których wchodzą usługi marketingowe, z których część jest objęta ochroną prawnoautorską, są w tej części u Wnioskodawcy przychodami z zysków kapitałowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni ma wieloletnie doświadczenie w szeroko pojętych działaniach marketingowych korzystnych dla deweloperów, także jako organizator kampanii, której poszczególne części są zlecane różnym wykonawcom, np. reklama internetowa, prasowa, outdoorowa, mailing. Część realizowanych usług jest przedmiotem prawa autorskiego, np. elementy plastyczne, fotograficzne, słowne. Wnioskodawczyni świadczy - głównie podmiotom powiązanym - usługi obsługi administracyjnej, w skład których wchodzi m.in. prowadzenie biura sprzedaży, nadzór nad robotami budowlanymi, usługi marketingowe. Odpłatność jest ustalana łącznie bez podziału na poszczególne elementy i na ogół stanowi jakiś procent (prowizja) za pozyskanie klienta przez świadczeniobiorcę. Nie ma możliwości sprawdzenia, które konkretnie aspekty kompleksowej obsługi administracyjnej i w jakiej mierze przyczyniły się do pozyskania klienta. Niektórych klientów przekonuje naiwny a innych rzetelny przekaz reklamowy, dla niektórych liczy się efektowny wygląd biura sprzedaży, a dla jeszcze innych szybkie postępy prac na placu budowy możliwe dzięki sprawnemu nadzorowi.

Pismem z dnia 23 listopada 2018 r. oraz pismem z dnia 7 grudnia 2018 r. (data wpływu 23 listopada 2018 r. i 10 grudnia 2018 r.) Wnioskodawca uzupełnił stan faktyczny o wskazane poniżej informacje.

Art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych definiujący wartości niematerialne i prawne posługuje się zwrotem „nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania”. Świadczone przez Wnioskodawczynię usługi nadają się do gospodarczego wykorzystania, ale nie przez Wnioskodawczynię, tylko przez spółkę osobową, która je nabywa. Art. 16b ust. 1 zawiera również warunek dla wartości niematerialnych i prawnych: „o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok”. Usługi obsługi administracyjnej, w skład których wchodzi m.in. prowadzenie biura sprzedaży, nadzór nad robotami budowlanymi, usługi marketingowe w opinii Wnioskodawczyni nie nadają się do wykorzystania w okresie dłuższym niż rok, bowiem spełniają warunki usług potrzebnych na bieżąco, na dany moment, jak sprzątanie, usługi telekomunikacyjne, magazynowanie. Nie bez znaczenia jest zapewne również treść art. 16d ust. 1: „Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza 10 000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania”. Wartość poszczególnych elementów, np. zdjęcia albo tekstu reklamowego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł.

Podsumowując, w majestacie prawa ani Wnioskodawczyni ani spółka osobowa nie może dokonać przyjęcia do używania.

Elementy plastyczne, fotograficzne, słowne będące przedmiotem prawa autorskiego, składające się na świadczone przez Wnioskodawcę usługi obsługi administracyjnej są własnością Wnioskodawcy. Elementy plastyczne i fotograficzne są nabyte, z wyjątkiem cyklicznie wykonywanych zdjęć z placu budowy, które są wytworzone przez Wnioskodawcę we własnym zakresie. Elementy słowne są wytworzone przez Wnioskodawcę we własnym zakresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy tak uzyskane przychody z usług administracyjnych, w skład których wchodzą usługi marketingowe, z których część jest objęta ochroną prawnoautorską, są w tej części u Wnioskodawczyni przychodami z zysków kapitałowych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do powyższej sytuacji należy stwierdzić, że u Wnioskodawczyni nie powstają przychody z zysków kapitałowych. W tym przypadku przychody ze świadczeń objętych przepisami prawa autorskiego są bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych. Wnioskodawczyni świadczy odpłatnie usługi obsługi administracyjnej, a więc zawarte w niej i powstałe w trakcie wykonywania usługi świadczenia nie mieszczą się w katalogu art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie są m.in. „wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą”. W związku z czym przychody z ich zbycia nie stanowią przychodów z zysków kapitałowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175, dalej: „ustawa zmieniająca”).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „updop”) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 updop, dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Należy w tym miejscu zauważyć, że od 2018 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przychody podatników zostały rozdzielone na przychody:

 • z zysków kapitałowych oraz
 • z innych źródeł.

Istotą wprowadzonych zmian jest wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych i oddzielenie dochodów uzyskiwanych z tego tytułu od pozostałych dochodów uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Wydzielając odrębne źródło przychodów – z zysków kapitałowych na gruncie updop, ustawodawca zamieścił w ustawie katalog, w którym określił listę przychodów zaliczanych do tego źródła. Katalog ten został zawarty w art. 7b updop.

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 6 updop, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody:

 1. z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7, z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych,
 2. z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych służących zabezpieczeniu przychodów albo kosztów, niezaliczanych do zysków kapitałowych,
 3. z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach wspólnego inwestowania,
 4. z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnych charakterze dotyczącej praw, o których mowa w lit. a-c,
 5. ze zbycia praw, o których mowa w lit. a-c.

Przepis art. 7b ust. 1 zawiera zamknięty katalog przychodów, które należy zakwalifikować do przychodów z zysków kapitałowych. Wskazane zostały w nim konkretne transakcje gospodarcze kreujące przychód podatkowy z zysków kapitałowych co oznacza, że wszelkie inne przychody niewymienione w tym przepisie nie będą zaliczane do tej kategorii przychodów.

Ponadto konstrukcja powyższych przepisów wskazuje, że przepis art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a) updop odnosi się jedynie do praw majątkowych wymienionych w punktach od 4 do 7 w art. 16b ust. 1 updop.

Ustawa zawiera więc wyraźne odwołanie do art. 16b, zgodnie z którym amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c updop, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, m in.:

 • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 • licencje,
 • prawa związane z wynalazkami, wzorami użytkowymi, wzorami przemysłowymi, znakami towarowymi, oznaczeniami geograficznymi i topografią układów scalonych, oraz
 • w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how),

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 updop, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z przedstawionym opisem stanu faktycznego, Wnioskodawca świadczy – głównie podmiotom powiązanym – usługi obsługi administracyjnej, w skład których wchodzi m.in. prowadzenie biura sprzedaży, nadzór nad robotami budowlanymi, usługi marketingowe. Odpłatność za wykonywane usługi stanowi prowizję (procent) za pozyskanie klienta przez świadczeniobiorcę. Część realizowanych usług jest przedmiotem nabytego prawa autorskiego, będącego własnością Wnioskodawcy, np. elementy plastyczne, fotograficzne wykorzystywane przez Spółkę w zakresie świadczonych usług marketingowych.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy zgłoszonych pytaniem jest kwestia określenia źródła przychodów, do którego należy zakwalifikować przychody z usług administracyjnych, w skład których wchodzą usługi marketingowe, z których część jest objęta ochroną prawnoautorską.

Jak wskazano powyżej przepis art. 7b ust. 1 pkt 6 updop odnosi się do art. 16b updop, tj. do kategorii praw stanowiących dla podatnika „wartości niematerialne i prawne”, które to wartości są kreowane u podatnika wyłącznie poprzez nabycie danego prawa.

Jak wynika z opisu sprawy, Spółka nabywa prawa autorskie do elementów plastycznych, fotograficznych, które nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Sprzedaż usług administracyjnych, w skład których wchodzą usługi marketingowe, częściowo objęte ochroną prawno-autorską jest dokonywana w ramach podstawowego przedmiotu działalności gospodarczej i nie ma charakteru samoistnego – jest związana ze świadczeniem ww. usług. Spółka nabywa autorskie prawa majątkowe do elementów plastycznych, fotograficznych w celu przeniesienia ich na usługobiorcę (spółki osobowe), który jest beneficjentem tych usług (objętych częściowo prawem autorskim). Zatem, w tym konkretnym przypadku autorskie prawa majątkowe nabytych elementów plastycznych, fotograficznych należy potraktować nie jako środki stanowiące u Wnioskodawcy wartości niematerialne i prawne, lecz jako towar handlowy podlegający następnie odsprzedaży w ramach świadczonych usług administracyjnych. Elementy plastyczne, fotograficzne będące przedmiotem prawa autorskiego są bowiem nabywane przez Spółkę w celu dalszej dystrybucji do klienta (spółek osobowych) jako część składowa oferowanych usług.

W odniesieniu do powyższej sytuacji należy wskazać, że odpłatne świadczenie usług administracyjnych, nie będzie skutkowało uzyskaniem przychodu z zysków kapitałowych. Do kategorii przychodów z zysków kapitałowych nie zalicza się bowiem przychodów z praw majątkowych nabytych, nie stanowiących wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4-7 updop.

Tym samym przychody Spółki uzyskane ze świadczenia usług administracyjnych, w skład których wchodzą usługi marketingowe nie są przychodami z zysków kapitałowych w części objętej ochroną prawnoautorską. Otrzymane z tego tytułu przychody winny zostać rozpoznane jako przychody z innych źródeł.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.