Usługi marketingowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi marketingowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
gru

Istota:

Określenie, czy przychody z usług administracyjnych, w skład których wchodzą usługi marketingowe, z których część jest objęta ochroną prawnoautorską, są w tej części u Wnioskodawcy przychodami z zysków kapitałowych

Fragment:

Część realizowanych usług jest przedmiotem nabytego prawa autorskiego, będącego własnością Wnioskodawcy, np. elementy plastyczne, fotograficzne wykorzystywane przez Spółkę w zakresie świadczonych usług marketingowych. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy zgłoszonych pytaniem jest kwestia określenia źródła przychodów, do którego należy zakwalifikować przychody z usług administracyjnych, w skład których wchodzą usługi marketingowe, z których część jest objęta ochroną prawnoautorską. Jak wskazano powyżej przepis art. 7b ust. 1 pkt 6 updop odnosi się do art. 16b updop, tj. do kategorii praw stanowiących dla podatnika „ wartości niematerialne i prawne ”, które to wartości są kreowane u podatnika wyłącznie poprzez nabycie danego prawa. Jak wynika z opisu sprawy, Spółka nabywa prawa autorskie do elementów plastycznych, fotograficznych, które nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Sprzedaż usług administracyjnych, w skład których wchodzą usługi marketingowe, częściowo objęte ochroną prawno-autorską jest dokonywana w ramach podstawowego przedmiotu działalności gospodarczej i nie ma charakteru samoistnego – jest związana ze świadczeniem ww. usług. Spółka nabywa autorskie prawa majątkowe do elementów plastycznych, fotograficznych w celu przeniesienia ich na usługobiorcę (spółki osobowe), który jest beneficjentem tych usług (objętych częściowo prawem autorskim).

2018
17
lis

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia usług marketingowych.

Fragment:

Oznacza to, że w żadnym przypadku wydanie nagród nie stanowi celu samego w sobie, lecz wyłącznie środek służący jak najlepszemu skorzystaniu przez Spółkę z usługi marketingowej świadczonej przez Usługodawcę, celem Spółki jest nabycie łącznie wszystkich czynności podejmowanych przez Usługodawcę w celu wykonania usługi marketingowej. Tylko łączne wykonanie przez niego wszystkich czynności składających się na usługę marketingową pozwoli na jej prawidłowe wykonanie. Tym samym rozdzielenie czynności wchodzących w skład usługi marketingowej prowadziłoby do braku prawidłowego wykonania usługi marketingowej przez Usługodawcę. Przykładowo: Usługodawca nie mógłby wykonać usługi marketingowej bez obsługi i zarządzania Programem. Z kolei, obsługa i zarządzanie Programem nie byłyby możliwe bez utrzymania infrastruktury informatycznej (w szczególności brak dostępu do prawidłowo funkcjonującej strony internetowej oznaczałby m. in. brak możliwości weryfikacji przez Spółkę zaawansowania wykonania usługi). Natomiast brak wydania nagród w ramach Programu prowadziłby do braku osiągnięcia podstawowego celu usługi marketingowej świadczonej przez Usługodawcę, jakim jest wzrost sprzedaży produktów Spółki. W świetle powyższego rozdzielenie świadczeń wchodzących w skład usługi marketingowej nie znajduje żadnego uzasadnienia i prowadziłby do nieprawidłowego wykonania tej usługi.

2018
27
wrz

Istota:

Opodatkowanie przekazania w ramach usługi marketingowej towarów spełniających definicję prezentów o małej wartości oraz materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych pozbawionych walorów użytkowych.

Fragment:

Za prawidłowe zatem należy uznać stanowisko Spółki, iż przekazanie nieodpłatnie na rzecz przedstawicieli grupy docelowej w ramach usługi marketingowej materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, pozbawionych dodatkowych walorów użytkowych, nie stanowi dla Wnioskodawcy odrębnej od tej usługi czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest: nieprawidłowe w zakresie określenia, czy przekazanie w ramach usługi marketingowej towarów, mających walory użytkowe (takich jak przykładowo długopisy, notesy, nalepki elektrostatyczne, kalendarze, etc.), których jednostkowa cena nabycia bez podatku określona w momencie przekazywania towaru nie przekracza 10 zł, nie stanowi dla Wnioskodawcy odrębnej od tej usługi czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, prawidłowe w zakresie określenia, czy przekazanie na rzecz przedstawicieli grupy docelowej w ramach usługi marketingowej materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, pozbawionych walorów użytkowych, nie stanowi dla Wnioskodawcy odrębnej od tej usługi czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
8
lut

Istota:

W zakresie miejsca świadczenia oraz dokumentowania usług marketingowych

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy z tytułu świadczenia przez Spółkę usług marketingowych, miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą (producent) posiada siedzibę działalności gospodarczej? Czy z tytułu świadczenia usług marketingowych Wnioskodawca zobowiązany jest wystawić na rzecz zagranicznego producenta tzw. fakturę VAT NP, tj. fakturę niezawierającą stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto oraz kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto? Stanowisko Wnioskodawcy: Z tytułu świadczenia przez Spółkę usług marketingowych, miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą (producent) posiada siedzibę działalności gospodarczej. Z tytułu świadczenia usług marketingowych Wnioskodawca zobowiązany jest wystawić na rzecz zagranicznego producenta tzw. fakturę VAT NP, tj. fakturę niezawierającą stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto oraz kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będący nabywcą towarów producenta rozważa zawarcie z nim dodatkowego porozumienia/umowy, zgodnie z którą będzie świadczyć na rzecz producenta usługi marketingowe/reklamowe produkowanych przez niego towarów.

2017
22
cze

Istota:

Określenie podstawy opodatkowania dla świadczonych usług marketingowych, obejmujących swym zakresem m.in. zakup i wydawanie nagród dla ich uczestników.

Fragment:

Zatem, kwoty te wkalkulowane w całość wynagrodzenia należnego za świadczenie usługi marketingowej jako zwrot poniesionego kosztu należy oddzielić od wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi marketingowej, gdyż ten element wynagrodzenia wypłacanego przez kontrahenta dotyczy odrębnego świadczenia w postaci wydania nagród uczestnikom Akcji. Tak więc kwota otrzymywana od kontrahenta tytułem zwrotu kosztu wydanej nagrody nie stanowi zapłaty z tytułu świadczonej usługi marketingowej, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy. Kwota zwrotu wartości nabytych nagród nie stanowi więc dla Wnioskodawcy wynagrodzenia za świadczenie kompleksowe organizacji Akcji marketingowej. Dlatego też należy ją oddzielić od wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług marketingowych i wyłączyć z opodatkowania stawką właściwą dla usługi marketingowej. Przenosząc powyższe przepisy na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że w związku ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usług organizacji Akcji marketingowych, w ramach których Wnioskodawca nabywa i przekazuje nagrody rzeczowe zwycięzcom tych Akcji z podstawy opodatkowania ww. usługi marketingowej należy wyłączyć wartość przekazanych nagród. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2016
28
lis

Istota:

W zakresie opodatkowania świadczonych usług marketingowych polegających na organizacji wydruku oraz dystrybucji katalogów produktowych oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych na terytorium kraju związanych z tymi usługami

Fragment:

Zatem kwoty wkalkulowane w łączne wynagrodzenie (należne za świadczenie usługi marketingowej) jako zwrot poniesionego kosztu katalogów należy oddzielić od wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług marketingowych, gdyż ten element wynagrodzenia wypłacanego przez zlecającego dotyczy odrębnego świadczenia w postaci wydania przedmiotowych katalogów osobom fizycznym. Zwrot równowartości katalogów (wartości netto faktur otrzymanych od drukarni), jest elementem odrębnego od usługi marketingowej świadczenia. Nie są to – jak wykazano wyżej - świadczenia kompleksowe. Tak więc kwota otrzymywana od Klienta tytułem zwrotu kosztu nabytych i wydanych katalogów nie stanowi obrotu z tytułu świadczonej usługi marketingowej. W świetle przywołanych przepisów na tle przedstawionej treści wniosku należy stwierdzić, że zgodnie z przesłanką wynikającą z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia od udokumentowanych fakturami otrzymanymi od drukarni wydatków podatku VAT dotyczących wartości nabywanych przez Wnioskodawcę katalogów przekazywanych osobom fizycznym. Katalogi te służą bowiem Spółce do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2016
24
lip

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie nagród, które zostaną przekazane zwycięzcom konkursu oraz z faktur wystawionych przez Kontrahentów

Fragment:

Świadczenia te Spółka wykorzystuje do wykonywania usługi marketingowej w postaci prowadzenia programu partnerskiego, służą więc one wykonaniu czynności opodatkowanych. Spółce przysługuje zatem prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Kontrahentów. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2016
28
cze

Istota:

Dokumentowanie usługi marketingowej.

Fragment:

Na usługę świadczoną przez Wnioskodawcę składa się nabycie produktów będących przedmiotem personalizacji w ramach usługi marketingowej, opracowanie i przygotowanie nowych etykiet, wymiana etykiet, przygotowanie nadruków laserowych (opracowanie grafiki, logotypów, dedykacji) i naniesienie ich na produkty. Ponadto w ramach usługi marketingowej dochodzi do wydania alkoholu. Przy czym należy podnieść, że Wnioskodawca – jak wynika z wniosku – w ramach ustalenia ceny całościowej usługi marketingowej bierze pod uwagę wykonanie, włożony wkład pracy oraz zastosowane produkty. Tak więc odpłatna usługa wykonywana przez Wnioskodawcę obejmuje różne elementy, przy czym wszystkie świadczenia w ramach tej usługi realizowane są na rzecz jednego podmiotu – firmy zamawiającej personalizację określonego produktu dla celów marketingowych. Zatem usługa marketingowa wykonywana przez Wnioskodawcę powinna być uznawana na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług za jedno świadczenie, w ramach którego wykonywane są ww. czynności Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą m.in. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

2016
10
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej usługę marketingową.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w sytuacji gdy nagrody i prezenty przekazuje wynajęta przez Spółkę Agencja, Spółka ma prawo do odliczenia VAT z tytułu faktury otrzymywanej od agencji za usługę marketingową, w przypadku gdy nie zawiera ona kosztów zakupu przekazywanych towarów, których koszt zwracany jest na podstawie noty księgowej. Odnosząc się do przedstawionych przez Wnioskodawcę okoliczności sprawy, należy uznać, że usługi marketingowe polegające na zorganizowaniu, przygotowaniu oraz przeprowadzeniu konkursów oraz akcji promocyjnych przez Agencję reklamową, która występuje w roli Organizatora, mają pośredni wpływ na generowanie sprzedaży towarów przez Wnioskodawcę. W analizowanych okolicznościach nabycie przedmiotowych usług marketingowych świadczonych przez Agencję reklamową i dokumentowanych fakturą VAT jest związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Spółkę. Zatem, mając na uwadze obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że Wnioskodawca jako nabywca usługi marketingowej, z uwagi na związek z generowaniem sprzedaży opodatkowanej ma prawo na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy do odliczenia podatku VAT od udokumentowanych fakturą VAT wydatków poniesionych przez Spółkę związanych z usługą marketingową, w przypadku gdy nie zawiera ona kosztów zakupu przekazywanych towarów, których koszt zwracany jest na podstawie noty księgowej.

2015
4
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania nieodpłatnego wydania towarów w ramach świadczonych usług marketingowych oraz określenia podstawy opodatkowania.

Fragment:

Zatem, kwoty te wkalkulowane w łączne wynagrodzenie należne za świadczenie usługi marketingowej jako zwrot poniesionego kosztu należy oddzielić od wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług marketingowych, gdyż ten element wynagrodzenia wypłacanego przez Klienta dotyczy odrębnego świadczenia w postaci wydania prezentów i upominków uczestnikom akcji. Zwrot równowartości prezentów i upominków jest elementem odrębnego od usługi marketingowej świadczenia. Nie są to świadczenia kompleksowe. Tak więc kwota otrzymywana od Klienta tytułem zwrotu kosztu wydanych prezentów i upominków nie stanowi obrotu z tytułu świadczonej usługi marketingowej. Kwota zwrotu kosztu prezentów i upominków przekazywanych uczestnikom akcji nie stanowi więc dla Spółki wynagrodzenia za świadczenie kompleksowe organizacji akcji wspierających sprzedaż produktów, opodatkowane wg stawki podatku VAT właściwej dla usług marketingowych. Dlatego też należy ją oddzielić od wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług marketingowych i wyłączyć z opodatkowania stawką właściwą dla usługi marketingowej. Zatem podstawa opodatkowania świadczonej usługi nie obejmuje wartości towarów. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego należało uznać za nieprawidłowe.