Usługi magazynowania i przechowywania towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi magazynowania i przechowywania towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
5
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego

Fragment:

Dlatego też w o cenie Wnioskodawcy, w wypadku wdrożenia nowego sposobu przechowywania, obrót magazynowy książkami Wnioskodawcy (a w szczególności: przyjęcie do magazynu Spółki D towarów Wnioskodawcy oraz wydanie z magazynu Spółki D towarów Wnioskodawcy) nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: pr zeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie; wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na (...)

2012
16
cze

Istota:

Określenie miejsca świadczenia usług magazynowania.

Fragment:

(...) art. 15 ust. 6, osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub zobowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej; podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług. Z powyższych przepisów wynika, że miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę swojej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika znajdującego się w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Tę zasadę ogólną należy stosować, gdy usługa jest świadczona na rzecz podatnika a przepisy art. 28e, 28f ust. 1, 28g ust. 1 i 1a, 28i, 28j i 28n ustawy nie będą przewidywać innych zasad ustalenia miejsca świadczenia. W odniesieniu do pewnych kategorii usług, przepisy ustawy wprowadzają szczególne regulacje dotyczące miejsca świadczenia.

2012
6
kwi

Istota:

Określenie miejsca świadczenia usług magazynowania.

Fragment:

Warunkiem zaliczenia określonej usługi do tego katalogu jest jej związek z nieruchomością, której dana usługa dotyczy. Wprawdzie usługi na nieruchomościach kojarzone są na ogół z usługami budowlanymi związanymi z konkretną nieruchomością, jednak pojęcie to jest znacznie szersze i obejmuje swoim zakresem cały szereg usług, które są nierozerwalnie związane z nieruchomościami. Wskazać też trzeba, iż zdaniem tut. Organu powiązanie usług związanych z nieruchomością, z lokalizacją samej nieruchomości jest jak najbardziej uzasadnione, bowiem dane usługi są konsumowane (wykorzystywane) właśnie w miejscu położenia nieruchomości. Przepisowi art. 28e ustawy odpowiada zapis art. 47 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 2006 Nr 347, str. 1 ze zm.), zgodnie z którym miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług rzeczoznawców i agentów nieruchomości, usług zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub sektorach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, przyznawanie prawa użytkowania nieruchomości oraz usług związanych z przygotowywaniem i koordynacją prac budowlanych, takich jak usługi architektów i biur nadzoru budowlanego, jest miejsce, w którym znajduje się dana nieruchomość.

2012
24
mar

Istota:

Brak opodatkowania obrotu magazynowego w ramach świadczonych usług magazynowych.

Fragment:

Nie można też uznać obrotu magazynowego książkami „G.” za przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, gdyż Wnioskodawca ma obowiązek wydania tej samej ilości, takich samych książek, jakie zostały oddane przez „G.” na przechowanie. Nie może być więc mowy o darowiźnie, ani innym nieodpłatnym przekazaniu towarów. Tym samym, w wypadku wdrożenia nowego sposobu przechowywania, obrót magazynowy książkami „G.” (a w szczególności: przyjęcie do magazynu towarów oraz wydanie z magazynu towarów) nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzeniu przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w (...)

2011
18
lis

Istota:

W zakresie braku stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce i określenia miejsca świadczenia dla nabywanych usług magazynowych.

Fragment:

Zgodnie z art. 17 ust. 2 – w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego. W myśl art. 17 ust. 5 pkt 1 ustawy, przepis ust. 1 pkt 5 stosuje się, jeżeli nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, albo osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 6. Zatem kwestia ustalenia, czy dostawca towarów (lub świadczący usługę) posiada stałe miejsce prowadzenia na terytorium kraju przesądza o tym, kto jest zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług (z tytuły tej dostawy czy świadczenia usług). Z opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka z siedzibą na terytorium Holandii oraz będąca zarejestrowanym w Holandii podatnikiem podatku od wartości dodanej, od kwietnika 2011 r., po uprzednim zarejestrowaniu się dla celów podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje czynności opodatkowanych w Polsce. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż za pośrednictwem Internetu wosku i ogrzewaczy ceramicznych oraz innych podobnych akcesoriów.

2011
1
paź

Istota:

Określenie miejsca świadczenia dla usługi magazynowania towarów dla kontrahenta ze Szwajcarii.

Fragment:

W przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości (art. 28e ustawy o VAT). Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości (art. 28e ustawy). Należy w tym miejscu zauważyć, że użyty w powyższym przepisie zwrot „usług związanych z nieruchomościami” stanowi katalog otwarty. Warunkiem zaliczenia określonej usługi do tego katalogu jest jej związek z nieruchomością, której dana usługa dotyczy. Wprawdzie usługi na nieruchomościach kojarzone są na ogół z usługami budowlanymi związanymi z konkretną nieruchomością, jednak pojęcie to jest znacznie szersze i obejmuje swoim zakresem cały szereg usług, które są nierozerwalnie związane z nieruchomościami.

2011
1
paź

Istota:

Zakres miejsca świadczenia usług magazynowania.

Fragment:

W związku z tym usługi, które dotyczą nieruchomości mają być opodatkowane według miejsca jej położenia. Spółka wskazała, iż podkreślenia wymaga to, że art. 28e ww. ustawy ma charakter otwarty, a katalog usług wskazanych explicite w tym przepisie jest wyłącznie przykładowy. Do zakresu tych usług ustawodawca zaliczył bowiem nie tylko usługi stricte dotyczące prac wykonywanych w nieruchomościach i obrotu nimi, ale także usługi, których wykonanie oparte jest na wykorzystaniu, używaniu i użytkowaniu nieruchomości. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „nieruchomości”. W związku z tym stwierdziła, że zasadnym jest odwoływanie się do przepisów prawa cywilnego, t.j. do art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego. W przepisach wspomnianej regulacji podatkowej nie znajduje się także legalna definicja usług magazynowania. W opinii Spółki, warunkiem koniecznym do tego aby skutecznie realizować usługi magazynowe, czy też usługi przechowywania towarów, należy posiadać przede wszystkim warunki techniczne (magazyny). W konsekwencji stwierdzić można, iż świadczenie tego rodzaju usług jest nierozerwalnie powiązane z nieruchomością, jaką jest obiekt magazynowy.

2011
1
wrz

Istota:

Zakresie miejsca świadczenia usług magazynowania

Fragment:

W myśl art. 28a na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału: ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to: podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, uwzględnieniem art. 15 ust. 6, osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej; podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług. Zgodnie z regułą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n. W myśl art. 28b ust. 2 ustawy, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności.

2011
1
cze

Istota:

Dokumentowanie transakcji polegającej na magazynowaniu i przeładunku towarów

Fragment:

Szczegółowe zasady wystawiania faktur zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798, ze zm.). Na podstawie § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10 i ust. 13 pkt 1-5 i 7-11 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Stosownie do treści § 15 ust. 2 ww. rozporządzenia, faktury, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 3. Art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, stanowi natomiast, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze – z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej.

2011
1
cze

Istota:

Zakwalifikowanie usług polegających na magazynowaniu (składowaniu) towarów do usług związanych z usługami wewnątrzwspólnotowego transportu towarów, w sytuacji gdy Spółka nie wykonuje jednocześnie usług transportu towarów

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że faktury sprzedaży za przeładunek i składowanie Spółka wystawia po wykonaniu usługi, tzn. po pobraniu towaru przez klienta z magazynu Wnioskodawcy i przetransportowaniu go np. do Niemiec. W chwili obecnej faktury za magazynowanie (składowanie) towarów Wnioskodawca ma zamiar wystawiać co miesiąc z uwagi na fakt, iż klienci odbierają towary w różnych terminach (nawet po roku czasu), również za przeładunek Wnioskodawca zamierza obciążać klienta na wstępie tzn. zaraz po przywiezieniu towarów na magazyn Wnioskodawcy. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż w przypadku usług magazynowania i przeładunku towarów, w sytuacji gdy kontrahent sam swoim transportem organizuje przywóz i wywóz magazynowanego towaru, mamy do czynienia z kompleksową usługą magazynowania, dla której właściwe jest zastosowanie jednolitych zasad opodatkowania. W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia właśnie z usługą magazynowania, świadczoną przez Spółkę na rzecz kontrahenta, a przeładunek towarów do magazynu oraz ich wyładunek z magazynu są czynnościami pomocniczymi, które nie stanowią dla kontrahenta celu samego w sobie, lecz są tylko sposobem realizacji kompleksowej usługi magazynowania. Jak Spółka informuje we wniosku, przedmiotem transakcji w przypadku gdy kontrahent sam swoim transportem organizuje wywóz magazynowanych towarów jest tylko rozładunek, przeładunek, składowanie i załadunek ww. towarów.