Usługi lombardowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi lombardowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
16
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania usługi oceny i wyceny przedmiotów oferowanych jako zabezpieczenie pożyczki lombardowej

Fragment:

(...) ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonuje wycen, ekspertyz i sporządza opinie co do przedstawianych mu przedmiotów; ich wartości artystycznej, historycznej i rynkowej. Wycena taka - w zakresie nie związanym z usługą lombardu - skutkuje obowiązkiem w zakresie podatku VAT. W odniesieniu do powyższego należy w pierwszej kolejności zauważyć, iż stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, również w formie usługi lombardowej, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Istotą przedmiotowej sprawy jest jednakże fakt, iż klient Wnioskodawcy ponosi opłatę za ocenę i wycenę przedmiotów oferowanych jako zabezpieczenie pożyczki lombardowej. Ustawodawca w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o kredycie konsumenckim dokonał wyłączenia z całkowitego kosztu kredytu m. in. kosztów ustanowienia zabezpieczeń. Jednocześnie jednak należy mieć na uwadze, iż istotą działalności lombardów jest udzielanie (...)

2011
1
paź

Istota:

Opodatkowanie usługi przechowywania zastawionych rzeczy stanowiącej element usługi lombardowej

Fragment:

(...) Lombard wykonuje więc co do zasady, dwa główne rodzaje czynności, odmiennie opodatkowane podatkiem VAT, czyli udzielanie pożyczek pieniężnych pod zastaw ruchomości i papierów wartościowych w zamian za określone wynagrodzenie (prowizję), oraz sprzedaż zastawionych i nieodebranych rzeczy, tj. dostawę towarów. Dodatkowo mogą występować czynności o charakterze pomocniczym. Z przedstawionego opisu zdarzenia wynika, iż Wnioskodawca zamierza poszerzyć zakres działalności o usługi lombardowe. Świadczona usługa miałaby następującą postać. Z klientem zamierzającym uzyskać pożyczkę lombardową zawierana byłaby stosowna umowa, w której ustalone zostałyby warunki finansowe uzyskania pożyczki (wysokość odsetek) oraz określony zostałby przedmiot zastawu. Jednocześnie zawarta zostałaby druga umowa na przechowywanie oddanej pod zastaw rzeczy, na zasadach dotychczas stosowanych, tj. w umowie określono by wysokość kwoty pobieranej za usługę w (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy lombard z racji pozostawionych towarów korzysta ze zwolnienia od ewidencjonowania obrotu za pomocy kasy fiskalnej ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 20.08.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego: Zapytanie dotyczy usług lombardowych tj.: 1. czy przez cenę zakupu towarów używanych pozostawionych w lombardzie należy rozumieć tylko kwotę udzielonej pożyczki, czy należy ją powiększyć o kwotę odsetek których nie zapłacenie spowodowało przejście na własność lombardu zastawionych rzeczy ? 2. czy lombard z racji pozostawionych towarów korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy fiskalnej ? Ad 1. Podatnicy prowadzący lombard mają obowiązek obok księgi przychodów i rozchodów - zgodnie z przepisami § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy Spółka świadcząca usługi lombardowe stanowiące w 2004 r. - 97% ogólnego obrotu może korzystać do końca 2005 r. ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej ?

Fragment:

(...) Spółka cywilna w dniu 07.04.2005 r., składając powyższy wniosek zwróciła się z zapytaniem, czy prowadząc działalność gospodarczą, w ramach której, udział obrotów z działalności lombardowej w 2004 r. stanowił 97% ogółem obrotów, ma obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej w 2005 r. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie lombardu Spółka spisuje umowy z klientami, dotyczące zastawu określonych przedmiotów, za co w zamian uzyskuje prowizję. Spółka nie dokonuje sprzedaży zastawionych rzeczy. Z uwagi na to, iż złożony wniosek nie zawierał informacji, czy w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, bądź postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w piśmie z dnia 27.04.2005 r. wezwał do usunięcia braku w ciągu 7 dni. W dniu 11.05.2005 r. (data wpływu) Spółka uzupełniła wniosek z dnia 06.04.2005 r. o tę informację. Zdaniem Spółki, (...)

2011
1
sty

Istota:

Rozliczenie podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług lombardowych .

Fragment:

(...) nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ). Pismem z dnia 4 maja 2004 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Podatnik świadczy usługi lombardowe, udzielając pożyczek gotówkowych pod zastaw majątku ruchomego i nieruchomego. W przypadku gdy usługobiorca nie wywiązuje się z umowy, tj. nie spłaca zaciągniętej pożyczki, przedmiot zastawu przechodzi na własność usługodawcy. Podatnik w celu odzyskania udzielonej pożyczki oraz uzyskania dochodu z prowadzonej działalności sprzedaje towary, które przeszły na Jego własność. Usługobiorcami Spółki są osoby fizyczne nie prowadzące działalności (...)