Usługi leśne | Interpretacje podatkowe

Usługi leśne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi leśne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jaka powinna wynosić stawka podatku VAT dla usługi leśnej, tj. grodzenie upraw, sklasyfikowanej w grupowaniu PKWiU pod symbolem 02.02.10 „usługi związane z leśnictwem i pozyskaniem drewna”, a w tym między innymi 02.02.10-00.90 „usługi związane z leśnictwem, pozostałe„ – 7% czy 22%?
Fragment:
(...) z leśnictwem i pozyskaniem drewna”, a w tym m. in. 02.02.10-00.90 „usługi związane z leśnictwem, pozostałe”, gdzie stawka podatku VAT wynosi 7%. Zainteresowany nadmienia, że przedmiotem zawieranej umowy z Nadleśnictwem jest wykonywanie usług leśnych z zakresu zagospodarowania lasu (w tym ochrony), pozyskania i zrywki drewna, a nie wybiórczo czynności grodzenia upraw. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Jaka stawka podatku VAT powinna być stosowana dla usługi leśnej, tj. grodzenie upraw, sklasyfikowanej w grupowaniu PKWiU pod symbolem 02.02.10 „usługi związane z leśnictwem i pozyskaniem drewna”, a w tym między innymi 02.02.10-00.90 „usługi związane z leśnictwem, pozostałe” – 7% czy 22%... Czy klasyfikacja Urzędu Statystycznego ma podstawę do określenia wysokości zobowiązania podatkowego... Czy zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i (...)
2011
1
paź

Istota:
Jaką stawkę VAT należy zastosować w opisywanym stanie faktycznym do usług zabezpieczanie mechaniczne sadzonek przez grodzenie upraw?
Fragment:
(...) celu osiągnięta zostanie w wyniku odmiennych działań właściwych dla istoty tych usług. Mając zatem na uwadze zaprezentowany stan prawny, oraz fakt, iż Zainteresowany wskazał, że w przedmiotowej sprawie firmy wykonują usługę grodzenia upraw leśnych w pakiecie usług dla leśnictwa z pozostałymi usługami leśnymi, opodatkowane one będą różnymi – właściwymi dla siebie stawkami podatku VAT. Reasumując, dla każdej czynności wchodzącej w skład całego zamówienia na usługi leśne należy zastosować stawkę podatku VAT właściwą dla danej czynności. Na mocy § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy muszę się zarejestrować w właściwym wg miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym dla celów podatku od towarów i usług oraz jaka stawką podatku VAT będzie mnie obowiązywała skoro ja usługi wykonuję na terenie Niemiec?
Fragment:
(...) takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Wyjątek od ww. zasady dotyczy m.in. świadczenia usług związanych z nieruchomościami. Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wykonuje na terenie Niemiec usługi leśne, zatem w myśl przepisu art. 27 ust. 2 pkt 1 usługi te jako wykonywane na terenie Niemiec (związane z nieruchomościami położonymi na terenie Niemiec) nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, lecz w miejscu położenia nieruchomości, tj. na terenie Niemiec. Wskazać tutaj należy, iż sposób rozliczania podatku z tytułu świadczenia przedmiotowych usług następuje zgodnie z regulacjami obowiązującymi w państwie położenia (...)
2011
1
lip

Istota:
Usługi polegające na grodzeniu upraw leśnych jako usługi związane z leśnictwem podlegają opodatkowaniu 7% stawką.
Fragment:
(...) r., 16 marca 2009 r. i 8 kwietnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług polegających na grodzeniu upraw leśnych. W przedmiotowym wniosku oraz pismach stanowiących jego uzupełnienie, przedstawiono następujący stan faktyczny. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o lasach Nadleśnictwo ogłosiło przetarg nieograniczony na usługi leśne. W ramach prac wykazanych do realizacji występują czynności związane z grodzeniem upraw leśnych, celem ich mechanicznego zabezpieczenia przed zwierzyną. Prace te stanowią część pakietów i są realizowane przez firmy leśne świadczące usługi dla Nadleśnictwa. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wyspecyfikowanie ww. usług, a podmiot świadczący te usługi traktuje je jako samoistne. Fakturowanie następuje na podstawie kosztorysowo-ilościowego sposobu rozliczenia (...)
2011
1
lip

Istota:
Jaka obowiązuje stawka podatku VAT 3% czy też 22% na usługi polegające na konserwacji rowu obejmujące mechaniczne odmulanie rowu, plantowanie skarp rowu, rozplantowanie wydobytego urobku oraz remont przepustu obejmujący wykonywanie wykopu, demontaż istniejącej rury przepustu, wykonanie ławy fundamentowej z kamienia pod nowo zakładaną rurę, ułożenie rury i jej zasypanie tłuczniem, wykonanie murków oporowych z żerdzi i rozplantowanie gruntu z wykopu, wykonywane na terenie leśnym na rzecz PGL Lasy Państwowe?
Fragment:
(...) Pismem z dnia 22.03.2006r. Związek Spółek Wodnych zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie zastosowania stawki podatkowej przy pracach polegających na konserwacji rowu oraz remoncie przepustu. Zapytanie strony dotyczy następującej kwestii: jaka obowiązuje stawka podatku VAT 3% czy też 22% na usługi polegające na konserwacji rowu obejmujące mechaniczne odmulanie rowu, plantowanie skarp rowu, rozplantowanie wydobytego urobku oraz remont przepustu obejmujący wykonywanie wykopu, demontaż istniejącej rury przepustu, wykonanie ławy fundamentowej z kamienia pod nowo zakładaną rurę, ułożenie rury i jej zasypanie tłuczniem, wykonanie murków oporowych z żerdzi i rozplantowanie gruntu z wykopu, wykonywane na terenie leśnym na rzecz P. Lasy Państwowe? W złożonym piśmie strona przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, iż wyżej opisane usługi zostały zakwalifikowane przez Urząd Statystyczny do grupowania: (...)
2011
1
kwi

Istota:
Pan ..świadczy usługi leśne. Ponadto pomaga rodzicom w pracy w gospodarstwie rolnym, które jest ich własnością. Wątpliwości Pana ..dotyczą tego, czy może korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego.
Fragment:
(...) prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Stan faktyczny oraz stanowisko wnioskodawcy w sprawie: Pan świadczy usługi leśne. Ponadto pomaga rodzicom w pracy w gospodarstwie rolnym, które jest ich własnością. Wątpliwości Pana dotyczą tego, czy może korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego. Zdaniem Wnioskodawcy może korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego i może być zwolniony z podatku VAT świadcząc usługi leśne, gdyż pomaga rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa Zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (DZ. U Nr 43, poz. 535 ze zm.) kiedy mowa o gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. Nr z 1993r. , Nr 94, poz. 431 ze zm.) (...)
2011
1
kwi

Istota:
Zwracam sie z uprzejmą prośbą o wystawienie mi zaświadczenia o obowiązującej stawce VAT od wywozu śmieci z lasu obecnie i w 2006r. tj. PKWiU 90.02.110000 w wystawianych przeze mnie fakturach za usługi leśne. Proszę o udzielenie interpretacji w powyższym zakresie, moim zdaniem prawidłowa stawka wynosi 7 %.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005) w związku z otrzymanym wnioskiem z dnia 09.09.2005 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim postanawia uznać stanowisko podatnika za prawidłowe UZASADNIENIE Podatnik w dniu 09.09.2005r. wystąpił do tutejszego Urzędu skarbowego z pismem o interpretację dotyczącą stawki podatku VAT na usługę wywozu śmieci z lasu obecnie i w 2006r. Podatnik podaje, iż przedmiotowa usługa klasyfikowana jest według PKWiU jako 90.02.11-00.00. Zdaniem podatnika przedmiotowa usługa opodatkowana jest stawką 7 %. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego wyjaśnia, co następuje: Dla prawidłowego określenia stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług decydującym jest prawidłowe sklasyfikowanie usług według symbolu PKWiU. Zaliczenie określonej usługi do właściwego (...)
2011
1
mar

Istota:
Zwracam się do Pana Naczelnika z uprzejmą prośbą o wydanie interpretacji przepisów, że usługi leśne z zakresu: wywóz śmieci z lasu na wysypisko są opodatkowane stawką VAT -7%.Bardzo proszę o szybką odpowiedź, gdyż prawidłowa klasyfikacja tych czynności potrzebna jest do określenia własciwej stawki VAT w ofercie przetargowej.Wywóz śmieci z lasu jest klasyfikowany jako PKWiU- 9002111000. Moim zdaniem stawka prawidłowa to - 7%.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005) w związku z otrzymanym wnioskiem z dnia 15.09.2005 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim postanawia uznać stanowisko podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE Podatnik w dniu 15.09.2005r. wystąpił do tut. Urzędu Skarbowego z pismem o interpretację dotyczącą stawki podatku VAT na usługę wywozu śmieci z lasu na wysypiska. Podatnik podaje, iz przedmiotowa usługa klasyfikowana jest według PKWiU jako 90.02.11-10.00. Zdaniem podatnika przedmiotowa usługa opodatkowana jest stawką 7%. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego wyjaśnia, co następuje: Dla prawidłowego określenia stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług decydującym jest prawidłowe sklasyfikowanie usług według symbolu PKWiU. Zaliczenie określonej usługi do właściwego symbolu (...)
2011
1
mar

Istota:
Jaka jest stawka podatku VAT na usługi leśne (PKWiU 02.02.10) z wyjątkiem patrolowania lasu ?
Fragment:
(...) zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przez sądem administracyjnym. W myśl art. 14 § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Opis stanu faktycznego oraz własne stanowisko podatnika w sprawie : Spółka cywilna wykonuje usługi leśne (bez patrolowania lasów) PKWiU 02.02.10. Jej zdaniem czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawi w wysokości 3%. Ocena stanowiska pytającego z powołaniem przepisów prawa podatkowego : Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów (PKWiU ex 02.02.10) wymienione zostały w poz. 65 załącznika nr 6 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, jako opodatkowane stawką VAT 3% (zgodnie z treścią (...)
2011
1
mar

Istota:
Jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest usługa zrzutu szczepionki przeciwko wściekliźnie?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 06.04.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 13.04.2004 r.) dotyczące „zastosowania stawki podatku VAT w przypadku zrzutu szczepionki przeciwko wściekliźnie", Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, że przepis art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) mówi, że zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ww. ustawy. Pod poz. 2 tego załącznika wymienione zostały usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów (symbol PKWiU 02.02.10). Z Państwa pisma wynika, że Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w wydanej opinii nr OK.- (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.