Usługi leśne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi leśne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Jaka powinna wynosić stawka podatku VAT dla usługi leśnej, tj. grodzenie upraw, sklasyfikowanej w grupowaniu PKWiU pod symbolem 02.02.10 „usługi związane z leśnictwem i pozyskaniem drewna”, a w tym między innymi 02.02.10-00.90 „usługi związane z leśnictwem, pozostałe„ – 7% czy 22%?

Fragment:

(...) z leśnictwem i pozyskaniem drewna”, a w tym m. in. 02.02.10-00.90 „usługi związane z leśnictwem, pozostałe”, gdzie stawka podatku VAT wynosi 7%. Zainteresowany nadmienia, że przedmiotem zawieranej umowy z Nadleśnictwem jest wykonywanie usług leśnych z zakresu zagospodarowania lasu (w tym ochrony), pozyskania i zrywki drewna, a nie wybiórczo czynności grodzenia upraw. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Jaka stawka podatku VAT powinna być stosowana dla usługi leśnej, tj. grodzenie upraw, sklasyfikowanej w grupowaniu PKWiU pod symbolem 02.02.10 „usługi związane z leśnictwem i pozyskaniem drewna”, a w tym między innymi 02.02.10-00.90 „usługi związane z leśnictwem, pozostałe” – 7% czy 22%... Czy klasyfikacja Urzędu Statystycznego ma podstawę do określenia wysokości zobowiązania podatkowego... Czy zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i (...)

2011
1
wrz

Istota:

Jaką stawkę VAT należy zastosować w opisywanym stanie faktycznym do usług zabezpieczanie mechaniczne sadzonek przez grodzenie upraw?

Fragment:

(...) celu osiągnięta zostanie w wyniku odmiennych działań właściwych dla istoty tych usług. Mając zatem na uwadze zaprezentowany stan prawny, oraz fakt, iż Zainteresowany wskazał, że w przedmiotowej sprawie firmy wykonują usługę grodzenia upraw leśnych w pakiecie usług dla leśnictwa z pozostałymi usługami leśnymi, opodatkowane one będą różnymi – właściwymi dla siebie stawkami podatku VAT. Reasumując, dla każdej czynności wchodzącej w skład całego zamówienia na usługi leśne należy zastosować stawkę podatku VAT właściwą dla danej czynności. Na mocy § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy muszę się zarejestrować w właściwym wg miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym dla celów podatku od towarów i usług oraz jaka stawką podatku VAT będzie mnie obowiązywała skoro ja usługi wykonuję na terenie Niemiec?

Fragment:

(...) takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Wyjątek od ww. zasady dotyczy m.in. świadczenia usług związanych z nieruchomościami. Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami - miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wykonuje na terenie Niemiec usługi leśne, zatem w myśl przepisu art. 27 ust. 2 pkt 1 usługi te jako wykonywane na terenie Niemiec (związane z nieruchomościami położonymi na terenie Niemiec) nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, lecz w miejscu położenia nieruchomości, tj. na terenie Niemiec. Wskazać tutaj należy, iż sposób rozliczania podatku z tytułu świadczenia przedmiotowych usług następuje zgodnie z regulacjami obowiązującymi w państwie położenia (...)

2011
1
lip

Istota:

Usługi polegające na grodzeniu upraw leśnych jako usługi związane z leśnictwem podlegają opodatkowaniu 7% stawką.

Fragment:

(...) r., 16 marca 2009 r. i 8 kwietnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług polegających na grodzeniu upraw leśnych. W przedmiotowym wniosku oraz pismach stanowiących jego uzupełnienie, przedstawiono następujący stan faktyczny. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o lasach Nadleśnictwo ogłosiło przetarg nieograniczony na usługi leśne. W ramach prac wykazanych do realizacji występują czynności związane z grodzeniem upraw leśnych, celem ich mechanicznego zabezpieczenia przed zwierzyną. Prace te stanowią część pakietów i są realizowane przez firmy leśne świadczące usługi dla Nadleśnictwa. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wyspecyfikowanie ww. usług, a podmiot świadczący te usługi traktuje je jako samoistne. Fakturowanie następuje na podstawie kosztorysowo-ilościowego sposobu rozliczenia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaka obowiązuje stawka podatku VAT 3% czy też 22% na usługi polegające na konserwacji rowu obejmujące mechaniczne odmulanie rowu, plantowanie skarp rowu, rozplantowanie wydobytego urobku oraz remont przepustu obejmujący wykonywanie wykopu, demontaż istniejącej rury przepustu, wykonanie ławy fundamentowej z kamienia pod nowo zakładaną rurę, ułożenie rury i jej zasypanie tłuczniem, wykonanie murków oporowych z żerdzi i rozplantowanie gruntu z wykopu, wykonywane na terenie leśnym na rzecz PGL Lasy Państwowe?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 22.03.2006r. Związek Spółek Wodnych zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie zastosowania stawki podatkowej przy pracach polegających na konserwacji rowu oraz remoncie przepustu. Zapytanie strony dotyczy następującej kwestii: jaka obowiązuje stawka podatku VAT 3% czy też 22% na usługi polegające na konserwacji rowu obejmujące mechaniczne odmulanie rowu, plantowanie skarp rowu, rozplantowanie wydobytego urobku oraz remont przepustu obejmujący wykonywanie wykopu, demontaż istniejącej rury przepustu, wykonanie ławy fundamentowej z kamienia pod nowo zakładaną rurę, ułożenie rury i jej zasypanie tłuczniem, wykonanie murków oporowych z żerdzi i rozplantowanie gruntu z wykopu, wykonywane na terenie leśnym na rzecz P. Lasy Państwowe? W złożonym piśmie strona przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, iż wyżej opisane usługi zostały zakwalifikowane przez Urząd Statystyczny do grupowania: (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pan ..świadczy usługi leśne. Ponadto pomaga rodzicom w pracy w gospodarstwie rolnym, które jest ich własnością. Wątpliwości Pana ..dotyczą tego, czy może korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego.

Fragment:

(...) prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Stan faktyczny oraz stanowisko wnioskodawcy w sprawie: Pan świadczy usługi leśne. Ponadto pomaga rodzicom w pracy w gospodarstwie rolnym, które jest ich własnością. Wątpliwości Pana dotyczą tego, czy może korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego. Zdaniem Wnioskodawcy może korzystać ze statusu rolnika ryczałtowego i może być zwolniony z podatku VAT świadcząc usługi leśne, gdyż pomaga rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa Zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (DZ. U Nr 43, poz. 535 ze zm.) kiedy mowa o gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. Nr z 1993r. , Nr 94, poz. 431 ze zm.) (...)

2011
1
mar

Istota:

Zwracam sie z uprzejmą prośbą o wystawienie mi zaświadczenia o obowiązującej stawce VAT od wywozu śmieci z lasu obecnie i w 2006r. tj. PKWiU 90.02.110000 w wystawianych przeze mnie fakturach za usługi leśne. Proszę o udzielenie interpretacji w powyższym zakresie, moim zdaniem prawidłowa stawka wynosi 7 %.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005) w związku z otrzymanym wnioskiem z dnia 09.09.2005 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim postanawia uznać stanowisko podatnika za prawidłowe UZASADNIENIE Podatnik w dniu 09.09.2005r. wystąpił do tutejszego Urzędu skarbowego z pismem o interpretację dotyczącą stawki podatku VAT na usługę wywozu śmieci z lasu obecnie i w 2006r. Podatnik podaje, iż przedmiotowa usługa klasyfikowana jest według PKWiU jako 90.02.11-00.00. Zdaniem podatnika przedmiotowa usługa opodatkowana jest stawką 7 %. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego wyjaśnia, co następuje: Dla prawidłowego określenia stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług decydującym jest prawidłowe sklasyfikowanie usług według symbolu PKWiU. Zaliczenie określonej usługi do właściwego (...)

2011
1
mar

Istota:

Zwracam się do Pana Naczelnika z uprzejmą prośbą o wydanie interpretacji przepisów, że usługi leśne z zakresu: wywóz śmieci z lasu na wysypisko są opodatkowane stawką VAT -7%.Bardzo proszę o szybką odpowiedź, gdyż prawidłowa klasyfikacja tych czynności potrzebna jest do określenia własciwej stawki VAT w ofercie przetargowej.Wywóz śmieci z lasu jest klasyfikowany jako PKWiU- 9002111000. Moim zdaniem stawka prawidłowa to - 7%.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005) w związku z otrzymanym wnioskiem z dnia 15.09.2005 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim postanawia uznać stanowisko podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE Podatnik w dniu 15.09.2005r. wystąpił do tut. Urzędu Skarbowego z pismem o interpretację dotyczącą stawki podatku VAT na usługę wywozu śmieci z lasu na wysypiska. Podatnik podaje, iz przedmiotowa usługa klasyfikowana jest według PKWiU jako 90.02.11-10.00. Zdaniem podatnika przedmiotowa usługa opodatkowana jest stawką 7%. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego wyjaśnia, co następuje: Dla prawidłowego określenia stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług decydującym jest prawidłowe sklasyfikowanie usług według symbolu PKWiU. Zaliczenie określonej usługi do właściwego symbolu (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaka jest stawka podatku VAT na usługi leśne (PKWiU 02.02.10) z wyjątkiem patrolowania lasu ?

Fragment:

(...) zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przez sądem administracyjnym. W myśl art. 14 § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Opis stanu faktycznego oraz własne stanowisko podatnika w sprawie : Spółka cywilna wykonuje usługi leśne (bez patrolowania lasów) PKWiU 02.02.10. Jej zdaniem czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawi w wysokości 3%. Ocena stanowiska pytającego z powołaniem przepisów prawa podatkowego : Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów (PKWiU ex 02.02.10) wymienione zostały w poz. 65 załącznika nr 6 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, jako opodatkowane stawką VAT 3% (zgodnie z treścią (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest usługa zrzutu szczepionki przeciwko wściekliźnie?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 06.04.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 13.04.2004 r.) dotyczące „zastosowania stawki podatku VAT w przypadku zrzutu szczepionki przeciwko wściekliźnie", Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, że przepis art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) mówi, że zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ww. ustawy. Pod poz. 2 tego załącznika wymienione zostały usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów (symbol PKWiU 02.02.10). Z Państwa pisma wynika, że Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w wydanej opinii nr OK.- (...)