Usługi lekarsko-weterynaryjne | Interpretacje podatkowe

Usługi lekarsko-weterynaryjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi lekarsko-weterynaryjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pytanie wnioskodawców dotyczy stawki podatkowej przewidzianej dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dla budynków wykorzystywanych na działalność wykonywaną przez lekarzy weterynarii
Fragment:
(...) Postanowienie Działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1, § 4, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Burmistrz Miasta Kwidzyna po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 stycznia 2007 r. złożonego przez wspólników spółki cywilnej Lecznica Weterynaryjna w K, w sprawie o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od nieruchomości uznaje przedstawione stanowisko w sprawie za nieprawidłowe. Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 4 stycznia 2007 r. wspólnicy spółki cywilnej Lecznica Weterynaryjna z siedzibą w K., ul. Warszawska 112, wystąpili na podstawie art. 14a § 1 o.p. o udzielenie interpretacji co do zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od nieruchomości przy użyciu stawki podatkowej przewidzianej dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dla (...)
2011
1
maj

Istota:
Stanowisko organów podatkowych, iż realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (w tym wypadku usług lekarskich) nie wchodzi w zakres podróży służbowych, podczas, gdy podróże mające na celu czynności incydentalne wymogi te spełniają, należy uznać za nieuprawnione.
Fragment:
(...) Henryk Rz. wykonujący praktykę lekarską, jako właściciel jednoosobowego przedsiębiorstwa X zwrócił się w dniu 8 lutego 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kościerzynie z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przewidzianej w art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.). We wniosku podatnik zamieścił następujące pytanie: „Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie praktyki lekarskiej na terenie kraju i poza jego granicami, rozliczając się z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych, jestem upoważniony do naliczania kosztów przejazdów i diet za czas podróży według rozporządzeń M. P. i P. S. z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków ustalania należności za czas podróży służbowej (DZU nr 236, poz. 1990 i 1991)". W uzasadnieniu wniosku podatnik podał, że w ramach prowadzonej działalności wykonuje również (...)
2011
1
maj

Istota:
- w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącej opodatkowania podatkiem liniowym wg stawki 19% dochodów z działalności gospodarczej w 2007 roku.
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8. poz. 60 ze zm.). w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217. poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10.08.2007r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olecku z dnia 03.08.2007r. znak US.III/415-16/07 w sprawie udzielenia interpretacji co do zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącej opodatkowania podatkiem liniowym wg stawki 19% dochodów z działalności gospodarczej w 2007 roku odmawia zmiany postanowienia organu I instancji. Zaskarżonym postanowieniem organ podatkowy I instancji udzielił pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, nic podzielając poglądów Podatnika, (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy lekarze weterynarii wykonujący zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii, na podstawie zawartych umów – nie będąc pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, są zwolnieni z podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) Zgodnie z poz. 17 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970) usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa wykonywane przez lekarzy weterynarii podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 7%. W niektórych przypadkach świadczenie wyżej wymienionych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Lekarz weterynarii realizując pod nadzorem i w imieniu powiatowego lekarza weterynarii czynności określone w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 33, poz. 287) osiąga przychody, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że przychodami z działalności wykonywanej osobiście są również przychody (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy stawki podatku VAT dla usług lekarsko-weterynaryjnych oznaczonych symbolem PKWiU 85.20
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 15.06.2004 r. (z datą wpływu do tut. Urzędu 18.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje: Jak wynika z zapisu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7 % z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku tym pod poz. 152 wymienione zostały usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej – wyłącznie świadczone przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od podatku (PKWiU ex 85). Z (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.