Usługi lekarsko-weterynaryjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi lekarsko-weterynaryjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Pytanie wnioskodawców dotyczy stawki podatkowej przewidzianej dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dla budynków wykorzystywanych na działalność wykonywaną przez lekarzy weterynarii

Fragment:

(...) Postanowienie Działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1, § 4, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Burmistrz Miasta Kwidzyna po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 stycznia 2007 r. złożonego przez wspólników spółki cywilnej Lecznica Weterynaryjna w K, w sprawie o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od nieruchomości uznaje przedstawione stanowisko w sprawie za nieprawidłowe. Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 4 stycznia 2007 r. wspólnicy spółki cywilnej Lecznica Weterynaryjna z siedzibą w K., ul. Warszawska 112, wystąpili na podstawie art. 14a § 1 o.p. o udzielenie interpretacji co do zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od nieruchomości przy użyciu stawki podatkowej przewidzianej dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dla (...)

2011
1
maj

Istota:

Stanowisko organów podatkowych, iż realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (w tym wypadku usług lekarskich) nie wchodzi w zakres podróży służbowych, podczas, gdy podróże mające na celu czynności incydentalne wymogi te spełniają, należy uznać za nieuprawnione.

Fragment:

(...) Henryk Rz. wykonujący praktykę lekarską, jako właściciel jednoosobowego przedsiębiorstwa X zwrócił się w dniu 8 lutego 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kościerzynie z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przewidzianej w art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.). We wniosku podatnik zamieścił następujące pytanie: „Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie praktyki lekarskiej na terenie kraju i poza jego granicami, rozliczając się z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych, jestem upoważniony do naliczania kosztów przejazdów i diet za czas podróży według rozporządzeń M. P. i P. S. z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków ustalania należności za czas podróży służbowej (DZU nr 236, poz. 1990 i 1991)". W uzasadnieniu wniosku podatnik podał, że w ramach prowadzonej działalności wykonuje również (...)

2011
1
maj

Istota:

- w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącej opodatkowania podatkiem liniowym wg stawki 19% dochodów z działalności gospodarczej w 2007 roku.

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8. poz. 60 ze zm.). w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217. poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10.08.2007r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olecku z dnia 03.08.2007r. znak US.III/415-16/07 w sprawie udzielenia interpretacji co do zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącej opodatkowania podatkiem liniowym wg stawki 19% dochodów z działalności gospodarczej w 2007 roku odmawia zmiany postanowienia organu I instancji. Zaskarżonym postanowieniem organ podatkowy I instancji udzielił pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, nic podzielając poglądów Podatnika, (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy lekarze weterynarii wykonujący zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii, na podstawie zawartych umów – nie będąc pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, są zwolnieni z podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) Zgodnie z poz. 17 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970) usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa wykonywane przez lekarzy weterynarii podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 7%. W niektórych przypadkach świadczenie wyżej wymienionych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Lekarz weterynarii realizując pod nadzorem i w imieniu powiatowego lekarza weterynarii czynności określone w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 33, poz. 287) osiąga przychody, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że przychodami z działalności wykonywanej osobiście są również przychody (...)

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy stawki podatku VAT dla usług lekarsko-weterynaryjnych oznaczonych symbolem PKWiU 85.20

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 15.06.2004 r. (z datą wpływu do tut. Urzędu 18.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje: Jak wynika z zapisu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7 % z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku tym pod poz. 152 wymienione zostały usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej – wyłącznie świadczone przez instytucje, których usługi te nie są zwolnione od podatku (PKWiU ex 85). Z (...)