Usługi kurierskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi kurierskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
20
paź

Istota:

W zakresie uznania świadczonej przez Stronę usługi kurierskiej za usługę o charakterze kompleksowym oraz korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących

Fragment:

W konsekwencji powyższego tutejszy Organ stwierdza, że w stosunku do usług kurierskich mieszczących się w grupowaniu PKWiU 53, które zamierza świadczyć Wnioskodawca, będzie miało zastosowanie zwolnienie z obowiązku ich ewidencji na kasie rejestrującej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących i poz. 18 załącznika do tego rozporządzenia. Przedmiotowe zwolnienie Spółka może stosować do dnia 31.12.2012r., tj. do dnia obowiązywania regulacji prawnych dotyczących zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących zawartych w powołanym rozporządzeniu. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących odnośnie świadczenia kompleksowych usług kurierskich należy uznać za prawidłowe. Tut. Organ wskazuje, iż kwestie dotyczące klasyfikacji statystycznych, nie mieszczą się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

2011
1
lip

Istota:

Usługi kurierskie, oznaczone wg PKWiU pod symbolem 64.12 nie zostały objęte szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego przy ich świadczeniu. Oznacza to, że świadczący je podmiot jest obowiązany rozliczyć osiągnięty obrót z tego tytułu na zasadach ogólnych określonych w art. 19 ust. 1 ustawy o VAT

Fragment:

Wynikało to z tego, że wykonywane przez siebie usługi traktował jako usługi kurierskie. Według Polskiej klasyfikacji Wyrobów i Usług, usługi kurierskie (wykonywane przez podmiot inny niż poczta państwowa) mieszczą się w grupie PKWiU 64.1 „usługi pocztowe i kurierskie”, a dalej w klasie PKWiU 64.12 „Usługi kurierskie inne niż świadczone przez pocztę państwową”. Są więc odrębnie określone od usług transportowych, które mieszczą się w grupie 60 PKWiU szczególnie w klasie 60.24. Według Wnioskodawcy, dla usług kurierskich nie przewidziano żadnego szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego (w terminie płatności) ustalony został w odniesieniu do usług transportu osób i ładunku (art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT. Usługi transportowe i kurierskie są podobne do siebie i w niektórych przypadkach trudno odróżnić jedne od drugich. Decydujące jednak wg Wnioskodawcy znaczenie ma fakt, że czynności transportu towaru (przesyłki) świadczone są przez firmy kurierskie (podwykonawców Spółki) oraz zapis w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą, a firmą Wnioskodawcy. Dlatego też wykonywane przez Wnioskodawcę usługi należy zaliczyć do usług kurierskich (klasa PKWiU 64.12), a nie za usługi transportu (dział 60 PKWiU) i w związku z tym Wnioskodawca określił moment powstawania obowiązku podatkowego zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT.

2011
1
maj

Istota:

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku dostawy wysyłkowej za pośrednictwem firmy kurierskiej?

Fragment:

Zdaniem Spółki przy wystawianiu refaktur za usługi kurierskie prawidłowym działaniem jest stosowanie ogólnych zasad naliczania podatku należnego. Naczelnik tut. Urzędu potwierdza stanowisko Podatnika zamieszczone we wniosku. Usługa kurierska, oznaczona wg PKWiU pod symbolem 64.12 nie została objęta szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego przy jej świadczeniu. Oznacza to, że świadczący ją jest obowiązany rozliczyć osiągnięty obrót z tego tytułu na zasadach określonych w art. 19, ust. 1 w zw. z ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm) Należy przy tym wskazać, że polskie przepisy ustawy o VAT nie regulują zasad refakturowania usług obcych. Zasadnym jest zatem odwołanie się do regulacji art. 6 (4) VI Dyrektywy. Zgodnie z powołanym przepisem, w przypadku w którym podatnik działając we własnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby bierze udział w świadczeniu usług, uznaje się że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi. W świetle tej wykładni należy orzec, że Spółka, która zakupiła usługę kurierską a następnie ją odsprzedała, sama bierze udział w jej świadczeniu.Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

2011
1
mar

Istota:

W jaki sposób należy opodatkować podatkiem od towarów i usług usługi kurierskie świadczone na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Pocztą Polską?

Fragment:

U Z A S A D N I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, działając na podstawie ww. przepisów, w odpowiedzi na zapytanie doręczone do tutejszego Urzędu w dniu 07.02.2005 r. wyjaśnia, co następuje: Z przedłożonego pisma wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 27 maja 2002 r. w zakresie usług kurierskich wykonywanych na rzecz PPUP „Poczta Polska". Uzyskana z tego tytułu sprzedaż usług w 2004 r. wyniosła 45.568,27 zł, co skutkowało utratą zwolnienia podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług na dzień 31 grudnia 2004 r., z uwagi na przekroczenie kwoty obrotu 43.800 zł w poprzednim roku podatkowym. Od 1 stycznia 2005 r. podatnik opodatkował wykonywane usługi kurierskie stawką 22%. Odnosząc się do pisma podatnika stwierdzić należy, że usługi świadczone przez pocztę państwową (PKWiU 64.11) jako wymienione w poz. 2 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) są przedmiotowo-podmiotowo zwolnione od podatku od towarów i usług. Zwolnienie dotyczy wyłącznie usług pocztowych świadczonych przez pocztę państwową. Usługi te podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług również na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), obowiązującej do końca kwietnia 2004 r. Ponadto wynagrodzenie, jakie strona otrzymywała za świadczone usługi pocztowe na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Pocztą Polską na podstawie uregulowania zawartego w § 67 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.