ITPP1/443-988/14/KM | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług kulturalnych.
ITPP1/443-988/14/KMinterpretacja indywidualna
 1. twórcy
 2. usługi kulturalne
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług kulturalnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług kulturalnych.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.2) w postaci spektakli muzycznych.

Podklasa ta obejmuje wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych:

 • działalność grup cyrkowych, orkiestr i zespołów muzycznych,
 • działalność indywidualnych artystów takich jak: aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z,
 • działalności agencji odpowiedzialnych za casting, sklasyfikowanej w 78.10.Z.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

2. Wymienione usługi świadczone są dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Liceów i innych Szkół Ponadgimnazjalnych, czyli zleceniodawcą dla Wnioskodawcy są ww. podmioty. Umowy z nimi przewidują wykonanie konkretnego przedstawienia jednego lub kilku w określonym czasie, a także jest w nich zawarty program przedstawienia.

3. Za przedstawienie Wnioskodawca wystawia rachunek na odpowiednią kwotę, który jest płacony Wnioskodawcy. Umowa zawarta na świadczenie usługi jest zawarta tylko z Wnioskodawcą. Za usługę Wnioskodawca otrzymuje pieniądze po wykonaniu usługi i wystawieniu rachunku na odpowiednią kwotę, „który jest płacony Wnioskodawcy, a następnie wpłaca wynagrodzenie muzykom zgodnie z zawartymi z nimi umowami o dzieło”.

4. Wnioskodawca sam tworzy scenariusze, muzykę, teksty, przygotowuje stroje i rekwizyty według własnego projektu i pomysłu oraz sam występuje w spektaklach jako muzyk, recytator i prelegent. Wnioskodawca jest więc indywidualnym twórcą i artystą wykonawcą. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych „wykonawcami artystycznymi są w szczególności działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, wokalistów, tancerzy i innych osób, które w sposób twórczy przyczyniających się do powstania i wykonania”, są to osoby fizyczne, które w sposób czynny przyczyniły się do powstania i wykonania utworu.

5. Zdarzają się sytuacje, kiedy Wnioskodawca nie uczestniczy w przedstawieniu, występują wtedy muzycy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło, grają oni jednak według tworzonych przez podatnika scenariuszy, muzyki, tekstów, przygotowanych strojów i rekwizytów.

6. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

 1. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
 2. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

7. Wystawienie spektaklu ma niewątpliwie charakter usługi kulturalnej, dlatego też należy przyjąć w świetle ww. definicji świadczenia usług, że podatnik otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi kulturalnej, która podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w sytuacji wyżej opisanej w pkt 4 podatnik będzie uprawniony do zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b...
 2. Czy w sytuacji wyżej opisanej w pkt 5 podatnik będzie uprawniony do zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b...

Zdaniem Wnioskodawcy

1. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze nie definiują pojęć „kultura” i „usługa kulturalna”. Zatem przy dokonywaniu interpretacji przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT, posłużyć się należy wykładnią literalną odwołując się do językowego znaczenia tych pojęć. Zgodnie z Słownikiem Języka Polskiego PWN, Warszawa 1996 r., kultura oznacza materialną i umysłową działalność społeczeństw oraz jej wytwory. Natomiast określenie kulturalny znaczy „związany z kulturą lub stanowiący jej składnik”. Zaś usługa to „pomoc okazana komuś, przysługa wyświadczona komuś”, „działalność gospodarcza mająca na celu zaspokajanie bezpośrednich potrzeb ludności”.

2. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), do której odwołuje się ustawodawca w treści art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy - przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Z kolei jak stanowi art. 1 ust. 2 pkt 1-9 ww. ustawy, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); plastyczne; fotograficzne; lutnicze; wzornictwa przemysłowego; architektoniczne, architektoniczno - urbanistycznej urbanistyczne; muzyczne i słowno - muzyczne; sceniczne, sceniczno - muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; audiowizualne (w tym filmowe). Na podstawie art. 8 ust 2 cyt. ustawy domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

3. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ww. ustawy artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania. Z treści ww. przepisów można wywieść, iż twórcą w rozumieniu ustawy jest każda osoba prowadząca faktycznie działalność twórczą, czyli działalność, której efektem jest powstanie utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych. Użyte w tym przepisie określenie „przejaw działalności twórczej”.

4. Podatnik uważa, iż świadczone przez niego usługi związane z osobistym udziałem w spektaklach, według własnej reżyserii, pomysłu, autorskich tekstów i muzyki, mają niewątpliwie związek z kulturą rozumianą jako ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, funkcjonujących w tym przypadku w postaci artystycznego wyreżyserowania oraz wykonania przedstawienia muzycznego. Zatem biorąc pod uwagę powyższe przepisy stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca działa jako indywidualny twórca i artysta wykonawca, i od zleceniodawcy otrzymuje wynagrodzenie w formie honorarium, to świadczone przez niego usługi wystawienia spektaklu według własnego pomysłu wraz z osobistym swoim udziałem należy uznać za usługi kulturalne, o których mowa w cyt. art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT korzystające ze zwolnienia od podatku na podstawie tego przepisu.

5. Jednocześnie podatnik uważa, że nie jest istotne czy bierze czynny udział w wystawianiu spektakli, wg, pyt. 2, ponieważ to podatnik jako reżyser, pomysłodawca spektaklu oraz strojów i rekwizytów otrzymuje wynagrodzenie za jego wystawianie przez zatrudnionych na umowy o dzieło muzyków i nadal pozostaje twórcą artystą w rozumieniu ww. przepisów. Wystawienie spektaklu ma nadal niewątpliwie charakter usługi kulturalnej, dlatego też należy przyjąć, że podatnik otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi kulturalnej, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT. Tym samym, podlega ona zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści art. 41 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże ustawodawca zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki lub zwolnienie od podatku. Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy, zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Zwolnienie określone w ww. przepisie ustawy ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, co oznacza, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez ściśle zdefiniowany krąg podmiotów, wykonujących te usługi.

Powyższe unormowanie odsyła wprost do przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego – w myśl art. 1 ust. 1 pkt 7 i 8 ww. ustawy – są utwory muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne.

Według art. 8 ust. 1 – 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego zastępuje go producent lub wydawca, a w razie ich braku - właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Jak stanowi art. 85 ust. 1 ww. ustawy – każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej pozostaje pod ochroną niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Zgodnie natomiast z art. 85 ust. 2, artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania.

Z powołanych powyżej przepisów można wywieść, iż twórcą w rozumieniu ustawy jest każda osoba prowadząca faktycznie działalność twórczą, czyli działalność, której efektem jest powstanie utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użyte w tym przepisie określenie „przejaw działalności twórczej”, należy rozumieć jako uzewnętrzniony rezultat działalności człowieka o charakterze kreacyjnym.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – nie będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług – prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która polega na wystawianiu przedstawień artystycznych w postaci spektakli muzycznych. Wnioskodawca sam tworzy scenariusze, muzykę, teksty, przygotowuje stroje i rekwizyty według własnego projektu i pomysłu oraz sam występuje w spektaklach jako muzyk, recytator i prelegent. Wnioskodawca jest więc indywidualnym twórcą i artystą wykonawcą.

Zdarzają się sytuacje, kiedy Wnioskodawca nie uczestniczy w przedstawieniu, występują wtedy muzycy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło, grają oni jednak według tworzonych przez podatnika scenariuszy, muzyki, tekstów, przygotowanych strojów i rekwizytów.

Umowa zawarta na świadczenie usługi jest zawarta tylko z Wnioskodawcą. Za usługę Wnioskodawca otrzymuje zapłatę po wykonaniu usługi i wystawieniu rachunku na odpowiednią kwotę, a następnie wypłaca wynagrodzenie muzykom zgodnie z zawartymi z nimi umowami o dzieło.

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca działa jako indywidualny twórca i artysta wykonawca, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, otrzymując wynagrodzenie w formie honorarium, to świadczone przez niego usługi kulturalne w postaci spektakli muzycznych organizowane przy zatrudnieniu w oparciu o umowy o dzieło artystów muzyków, korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy.

Jak wynika z okoliczności przedstawionych we wniosku Wnioskodawca jest stroną zawieranych umów cywilnoprawnych w zakresie wykonania usługi (przedstawienia artystycznego). Zatem przedmiotowe usługi będzie świadczył Wnioskodawca jako indywidualny twórca i artysta wykonawca, zarówno w sytuacji, gdy sam uczestniczy w przedstawieniu, jak i kiedy nie bierze udziału w takim spektaklu, a występujący muzycy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło, grają według tworzonych przez podatnika scenariuszy, muzyki, tekstów, przygotowanych strojów i rekwizytów.

Reasumując, świadczone przez Wnioskodawcę usługi kulturalne, polegające na wystawianiu przedstawień artystycznych w postaci spektakli muzycznych wspólnie z innymi artystami zatrudnianymi przez niego na podstawie umów o dzieło, o ile w tym zakresie działa jako indywidualny twórca i artysta wykonawca, a wynagrodzenie wypłacane jest w formie honorariów, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo zaznacza się również, iż kwestia dotycząca uznania Wnioskodawcy za twórcę lub artystę wykonawcę oraz wykonywanych czynności za usługi kulturalne wynagradzane w formie honorariów, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.