IPTPP4/4512-27/15-7/OS | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, organizowanych i prowadzonych przez Wnioskodawcę zajęć: nauka tańca, nauka baletu, zajęcia modelarskie, zajęcia zabawowe z j. angielskiego.
IPTPP4/4512-27/15-7/OSinterpretacja indywidualna
 1. usługi kulturalne
 2. zwolnienie
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 15 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) oraz z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, organizowanych i prowadzonych przez Wnioskodawcę zajęć: nauka tańca, nauka baletu, zajęcia modelarskie, zajęcia zabawowe z j. angielskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w fakturach za media i wydruk biuletynu oraz zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, organizowanych i prowadzonych przez Wnioskodawcę zajęć: nauka tańca, nauka baletu, zajęcia modelarskie, zajęcia zabawowe z j. angielskiego

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 15 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) oraz z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy, własnego stanowiska oraz uiszczenia brakującej wpłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Jednostka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Ośrodek realizuje zadania w zakresie upowszechniania kultury, sportu, rekreacji i turystyki na terenie Gminy.

Prowadzi działalność statutową polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury poprzez:

 • organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,
 • organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
 • prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
 • prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,
 • promocję kultury Gminy i lokalnych twórców kultury,
 • działalność edukacyjną, edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • sprawowanie opieki nad zabytkami,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 • upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej.

Działalność Ośrodka finansowana jest z następujących źródeł:

 • dotacja podmiotowa na działalność bieżącą,
 • dotacja celowa na realizację projektów
 • dochody własne otrzymywane ze sprzedaży - przeznaczone na działalność statutową.

W ramach prowadzonej działalności statutowej Ośrodek wykonuje czynności:

 1. opodatkowane stawką 23% za:
  • naukę tańca dla dzieci i dorosłych w różnych grupach wiekowych,
  • naukę baletu dla dzieci,
  • prowadzenie zajęć zabawowych z j. angielskiego dla dzieci przedszkolnych,
  • zajęcia modelarskie dla dzieci,
  • zajęcia gimnastyczne: pilates, fitness, zumba dla dorosłych,
  • refakturowanie mediów/prąd, gaz, usługi komunalne/dostarczane do pomieszczeń G., użytkowanych nieodpłatnie przez Filię Biblioteki i Klub Przedszkolaka,
  • refakturowanie na Gminę druku biuletynu informacyjnego rozpowszechnianego nieodpłatnie wśród mieszkańców.
 2. niepodlegające opodatkowaniu m.in. zajęcia plastyczne, rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych, zabawowe dla dzieci przedszkolnych, nauka gry na instrumentach dętych i perkusyjnych dla młodzieży i dorosłych, organizacja festynów, koncertów, wystaw, wernisaży.

Ośrodek nie korzysta z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Czynności niepodlegające opodatkowaniu stanowią większość realizowanych zadań, gdyż zgodnie ze statutem Ośrodek powołany jest w celu zaspakajania potrzeb społecznych w zakresie kultury. Działalność ta nie jest nastawiona na uzyskiwanie korzyści. Otrzymywane dotacje nie mają wpływu na cenę świadczonych usług, gdyż wykonywane są nieodpłatnie.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 15 marca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, iż faktury za media i wydruk biuletynu są wystawiane na G.

Media (tj. prąd, gaz, usługi komunalne) są dostarczane do budynku, którego dzierżawcą jest wnioskodawca z prawem do podnajmu. Budynek jest użyczony nieodpłatnie na potrzeby Biblioteki i Klubu Przedszkolaka. Wnioskodawca jest tylko nabywcą a nie odbiorcą, dlatego też wspomniane media są refakturowane w całości na Gminę i Bibliotekę.

Biuletyn INFO jako periodyk jest zarejestrowany i opracowywany w siedzibie wnioskodawcy oraz rozpowszechniany nieodpłatnie przez jego pracowników. Artykuły publikowane w biuletynie dotyczą różnych dziedzin społeczności gminnej. Stąd też f-ra wystawiana na wnioskodawcę zostaje w całości refakturowana na Gminę w celu refundacji kosztów druku. A zatem zdaniem Wnioskodawcy zakupione towary i usługi wykorzystywane są do czynności nie podlegających opodatkowaniu.

Wydatki te pokrywane są z dotacji (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o pdop), a zatem nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Refaktury wystawiane zgodnie z art. 8 ust. 2a. ustawy o VAT.

Nauka tańca, baletu, modelarskie oraz zabawowe z j. angielskiego wchodzą w zakres statutowej działalności kulturalnej.

Pobierane opłaty rejestrowane są w kasie fiskalnej, a przeznaczane są na opłatę wykwalifikowanych instruktorów jak również na materiały do zajęć.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 33 Wnioskodawca spełnia warunki do korzystania ze zwolnienia.

Działalność kulturalna polega na tworzeniu i upowszechnianiu kultury, a takimi czynnościami są w/w zadania.

Wnioskodawca błędnie zakwalifikował powyższe czynności do opodatkowanych 23% stawką VAT.

Klasyfikacja statystyczna wspomnianych zajęć:

 • nauka tańca 90.04.10,
 • nauka baletu 90.04.10,
 • zajęcia modelarskie 90.04.10,
 • zajęcia zabawowe z j. angielskiego 90.04.10.

Wszystkie oferowane przez Wnioskodawcę zajęcia spełniają cel statutowy.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał:

 1. Media nabywane przez Wnioskodawcę wykorzystywane są do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 2. Biuletyn nabywany przez Wnioskodawcę wykorzystywany jest do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 33).
 3. Faktury wystawiane na rzecz Gminy i Biblioteki zawierają podatek VAT.
 4. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 5. Celem zajęć zabawowych z języka angielskiego nie jest nauka tego języka.
 6. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty.
 7. Zajęcia z j. angielskiego są usługami kulturalnymi w myśl art. l ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nauka tańca, baletu, zajęcia modelarskie, zajęcia zabawowe z j. angielskiego powinny być zwolnione z VAT... (oznaczone we wniosku jako pytanie nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, pobierane opłaty za zajęcia tańca, baletu, modelarstwa i zabawowej nauki j. angielskiego powinny być zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust i pkt 33.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy ORD-IN wyłącznie zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, organizowanych i prowadzonych przez Wnioskodawcę zajęć, tj. nauki tańca, nauki baletu, zajęć modelarskich oraz zajęć zabawowych z języka angielskiego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez: podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

W myśl art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Z kolei stosownie do art. 43 ust. 17a ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 18 ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

W myśl art. 43 ust. 19 ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do:

 1. usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;
 2. wstępu
  1. na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,
  2. do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,
  3. do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;
 3. wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;
 4. usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;
 5. działalności agencji informacyjnych;
 6. usług wydawniczych;
 7. usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34;
 8. usług ochrony praw.

Według art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W świetle ust. 1 pkt 29 ww. artykułu, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy, zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29.

Analizując powołane wyżej regulacje zauważyć należy, iż warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług kulturalnych jak również przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, iż zwolnienie nie ma zastosowania.

Podmiotem mogącym świadczyć usługi kulturalne korzystającym ze zwolnienia może być m.in. podmiot prawa publicznego lub inny podmiot uznany na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym pod warunkiem, że podmiot ten nie osiąga w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług (art. 43 ust. 18 ustawy).

Z kolei spełnienie warunku przedmiotowego odnosi się do wyżej przytoczonego art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się z podatku usługi kulturalne (...). Ustawa nie podaje definicji pojęcia „usług kulturalnych”. Jego znaczenie należy zatem ustalić w oparciu o dostępne metody wykładni. W prawie podatkowym pierwszorzędne znaczenie ma wykładnia językowa. Zatem zgodnie z jej regułami, odnosząc się do znaczenia terminu „usługi kulturalne” w języku potocznym, możemy stwierdzić, iż pod pojęciem tym kryją się usługi odnoszące się do kultury, w zakresie kultury itp.

Natomiast kultura to „całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności. Kultura dzieli się na: materialną, której zakres pokrywa się z pojęciem cywilizacja, i duchową - ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, nauki, moralności funkcjonujących w postaci dzieł artystycznych, wierzeń, obyczajów, a także uznanych wartości, takich jak: prawda, sprawiedliwość, wolność, równość itp. (Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtműller „Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska” Wydawnictwo Europa, Warszawa 1999). Encyklopedia Popularna w haśle „kultura” podaje, że jest to „całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie; w skład tak pojętej kultury wchodzą nie tylko wytwory materialne i instytucje społeczne, ale także zasady współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania” (Encyklopedia Popularna PWN, Wydanie XV, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982). Przez potoczne rozumienie pojęcia „kultura” możemy zatem uznać całokształt wytworów materialnych i umysłowych społeczności.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.), działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury (art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Zgodnie zaś z przepisem art. 3 ust. 2 działalność kulturalna określona w art. 1 ust. 1 nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów.

W myśl art. 8 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym (art. 9 ust. 1 ww. ustawy). Podmioty tworzące instytucje kultury, o których mowa w art. 8 i 9, zwane są dalej organizatorami, a ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji kultury bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć zarówno państwową, jak i samorządową instytucję kultury (art. 10 ust. 1 i 2 ww. ustawy). Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy, instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora.

Z opisu sprawy wynika, że Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Jednostka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ośrodek realizuje zadania w zakresie upowszechniania kultury, sportu, rekreacji i turystyki na terenie Gminy. Nauka tańca, baletu, zajęcia modelarskie oraz zabawowe z j. angielskiego wchodzą w zakres statutowej działalności kulturalnej. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 33 Wnioskodawca spełnia warunki do korzystania ze zwolnienia. Działalność kulturalna polega na tworzeniu i upowszechnianiu kultury, a takimi czynnościami są w/w zadania. Pobierane opłaty rejestrowane są w kasie fiskalnej, a przeznaczane są na opłatę wykwalifikowanych instruktorów jak również na materiały do zajęć. Klasyfikacja statystyczna wspomnianych zajęć: nauka tańca 90.04.10, nauka baletu 90.04.10, zajęcia modelarskie 90.04.10, zajęcia zabawowe z j. angielskiego 90.04.10. Wszystkie oferowane przez Wnioskodawcę zajęcia spełniają cel statutowy. Celem zajęć zabawowych z języka angielskiego nie jest nauka tego języka. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty. Zajęcia z j. angielskiego są usługami kulturalnymi w myśl art. l ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca wypełnia przesłanki podmiotowe wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy. Jak wynika bowiem z okoliczności sprawy Wnioskodawca jest podmiotem, o którym mowa w ww. przepisie, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę.

Ponadto odnosząc się do powyższej charakterystyki terminu „kultura” tut. Organ podziela stanowisko Wnioskodawcy, iż organizacja zajęć: nauki tańca, nauki baletu, zajęć modelarskich, zajęć zabawowych z j. angielskiego wiąże się z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością kulturalną, zatem usługi te mieszczą się w zakresie pojęcia „usługi kulturalne”.

Jednocześnie zajęcia zabawowe z języka angielskiego, nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a, bowiem jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nie jest jednostką objęta systemem oświaty. Dodatkowo ww. zajęcia, których celem – jak wskazał Wnioskodawca – nie jest nauka języka angielskiego, nie korzystają ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 28.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę przedmiotowe usługi kulturalne, tj. nauka tańca, nauka baletu, zajęcia modelarskie, zajęcia zabawowe z j. angielskiego, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, bowiem Wnioskodawca jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Co więcej w przedmiotowej sprawie nie jest spełniona przesłanka negatywna uregulowana w art. 43 ust. 18 ustawy – Wnioskodawca świadcząc ww. usługi kulturalne pobiera opłaty od uczestników zajęć, które przeznaczane są na opłatę wykwalifikowanych instruktorów jak również na materiały do zajęć.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w zakresie pytania oznaczonego Nr 2. W zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako: Nr 1, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, w tym w szczególności nieuwzględnienia pobieranych opłat do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.