IPTPP2/4512-359/15-4/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia z podatku VAT sprzedaży zwierząt z nadwyżek hodowlanych.
IPTPP2/4512-359/15-4/IRinterpretacja indywidualna
 1. usługi kulturalne
 2. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 lipca 2015 r. (data wpływu 7 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT sprzedaży zwierząt z nadwyżek hodowlanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT sprzedaży zwierząt z nadwyżek hodowlanych.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 lipca 2015 r. (data wpływu 7 sierpnia 2015 r.) poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz zakresu zadanego pytania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Ogród Zoologiczny (dalej: Zoo, Wnioskodawca) jest gminną jednostką organizacyjną działającą na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm., dalej: ustawa o samorządzie gminnym) przez Gminę Miasto (dalej: Gmina). Zoo działa w oparciu o statut określający jego przedmiot działalności. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowany dla celów podatku od towarów i usług (dalej: VAT) jako podatnik VAT czynny. Działalność Zoo obejmuje czynności podlegające opodatkowaniu VAT (dalej: działalność podlegająca opodatkowaniu), jak również czynności zwolnione z opodatkowania VAT. Do czynności zwolnionych z VAT, zdaniem Wnioskodawcy zalicza się sprzedaż zwierząt z nadwyżek hodowlanych.

W piśmie z dnia 29 lipca 2015 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Ogród Zoologiczny jest definiowany przez GUS jako instytucja paramuzealna. Instytucja paramuzealna to niebędąca muzeum jednostka organizacyjna, nienastawiona na osiąganie zysku, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, nauki i techniki oraz przyrody, którą uznaje się za posiadającą charakter muzealny. Zgodnie z rekomendowaną przez UNESCO klasyfikacją Międzynarodowej Rady ds. Muzeów (ICOM - International Council of Museums) instutucją paramuzealną może być ogród zoologiczny (wszystkie jego formy takie jak akwaria, terraria itp.), ogród botaniczny, rezerwat przyrody (udostępniany zwiedzającym w sposób rejestrowany, na ogół prezentujący również zestaw zbiorów lub opracowane wystawy tematyczne; w szczególności są to: groty, jaskinie, akweny, parki), pomnik historii (zabytek) lub inna jednostka - m. in. planetarium, miasteczko czy centrum nauki i techniki, a także niebędąca muzeum ekspozycja stała ukazująca osiągnięcia, odkrycia i ciekawostki z dziedziny historii, archeologii, kultury, przyrody, techniki itp. Przejawem działalności kulturalnej prowadzonej przez Zoo są m.in. różnego rodzaju wystawy dotyczące ochrony przyrody i gatunków zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem, konkursy, zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży o charakterze kulturalno-edukacyjnym, bogata ekspozycja zwierząt żywych. Powołując się na Interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2015r., sygn. PT1.8101.6.2015.KCO.PTL130 - w zakresie określenia podmiotów uznanych na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym, uprawnionych do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług kulturalnych podatnik uznaje, iż jako samorządowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej jest innym podmiotem o charakterze kulturalnym, wykonującym usługi kulturalne.
 2. W ramach działalności statutowej Ogród Zoologiczny wykonuje następujące zadania:
  • współuczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach ochrony przyrody i środowiska;
  • współdziałanie z ogrodami zoologicznymi;
  • hodowla oraz utrzymanie rzadkich i ginących gatunków zwierząt poprzez działanie ax situ i in situ;
  • realizacja krajowego i międzynarodowego porozumienia w zakresie:
   1. wymiany materiału naukowego i informacyjnego,
   2. wymiany i zakupu zwierząt,
   3. szkoleniowej wymiany pracowników między ogrodami zoologicznymi,
   4. udziału w sympozjach naukowych,
   5. prowadzenia badań terenowych,
   6. udział w programach ochrony in situ;
  • prac naukowo-badawczych nad fauną krajową i egzotyczną oraz prowadzenia obserwacji naukowej i ewidencji badawczej,
  • edukacji przyrodniczej i ekologicznej,
  • świadczenie usług niematerialnych na rzecz ludności przez:
   1. ekspozycję zwierząt i dydaktykę,
   2. różnorodne działania oświatowe i popularyzatorskie,
   3. współudział w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku;
  • prowadzenie schroniska dla zwierząt.
 1. Podstawowym przedmiotem działalności Ogrodu Zoologicznego, jest jego działalność statutowa.
 2. Rodzaj prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007): 9104Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody.
 3. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. prowadzona przez Wnioskodawcę działalność mieści się w grupie: 91.04.11.0 - Usługi związane z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych Sekcja R - usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne, Dział 91 - usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury.
 4. W wyniku prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności podstawowej w sposób naturalny powstają nadwyżki hodowlane zwierząt, których Ogród Zoologiczny nie może zatrzymać, ze względu na ograniczenia techniczno-finansowe.
 5. Do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, należy przede wszystkim usługa polegająca na odpłatnym umożliwianiu zwiedzania ogrodu zoologicznego oraz świadczenie usług hotelowania zwierząt przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w ..... Dodatkowo Zoo dokonuje sprzedaży karmy dla zwierząt, najmu powierzchni i terenu Zoo, wypożyczenia wózków do wożenia dzieci po Zoo, a schronisko pobiera opłaty za adopcję, szczepienie, przyjęcie psa i kota do schroniska wg zatwierdzonego cennika.
  1. Wnioskodawca jest podmiotem prawa publicznego.
  2. Wnioskodawcę uznać należy na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym w oparciu o Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (publikacja: Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489), które to kwalifikuje Ogród Zoologiczny do działalności pozostałej związanej z kulturą.
  3. Wnioskodawca nie jest podmiotem wpisanym do rejestru instytucji kultury, prowadzonym przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 6. Wnioskodawca jako jednostka budżetowa nie generuje zysku w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ewentualna nadwyżka osiąganych dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej nad kosztami jej prowadzenia jest w całości rozliczana w ramach budżetu miasta.
 7. Czynności objęte zakresem pytania zadanego we wniosku można uznać niejako za efekt dodatkowy prowadzenia podstawowej działalności, nierozerwalnie z podstawową działalnością związany, a jednocześnie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Ogrodu Zoologicznego. Podstawowym założeniem funkcjonowania Ogrodu Zoologicznego jest hodowla zwierząt i wymiana zwierzętami z innymi ogrodami. W wyniku hodowli zwierząt powstają nadwyżki hodowlane, których Ogród Zoologiczny nie jest w stanie zatrzymywać ze względu na ograniczenia o charakterze infrastrukturalno-przestrzennym. W związku z powyższym wymienia się nimi z innymi ogrodami zoologicznymi lub je sprzedaje. W ten sposób pozyskuje miejsce na nowe gatunki zwierząt, które może rozmnażać i udostępniać do oglądania zwiedzającym. Spełnia tym samym swoje statutowe zadania.
 8. W odpowiedzi na pytanie o następującej treści „Czy głównym celem czynności objętych zakresem zadanego we wniosku pytania jest osiągnięcie przez Wnioskodawcę dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających ze zwolnienia od podatku VAT...” Wnioskodawca wskazał, iż nie. Jak wskazano w odpowiedzi na poprzednie pytanie prowadzenie działalności objętej zakresem zadanego we wniosku pytania jest wyłącznie dodatkowym efektem prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności podstawowej i jest z nią w naturalny sposób związane. W wyniku hodowli zwierząt powstają nadwyżki hodowlane, których Ogród Zoologiczny nie jest w stanie zatrzymywać ze względu na ograniczenia o charakterze infrastrukturalno-przestrzennym. Wnioskodawca nie ma na celu konkurencji cenowej poprzez stosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT.

Nadto Wnioskodawca w zakresie wątpliwości Organu, co do przepisu jakiego dotyczy zadane we wniosku pytanie, wyjaśnił iż dotyczy ono przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33a ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż zwierząt z nadwyżek hodowlanych podlega zwolnieniu z podatku VAT przewidzianemu w art. 43 ust. 33a ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż zwierząt z nadwyżek hodowlanych podlega zwolnieniu przewidzianemu w art. 43 ust. 33a ustawy o VAT jako dostawa towarów ściśle związana z usługami kulturalnymi.

Wnioskodawca wskazał, iż realizacja przez Ogród Zoologiczny zadań statutowych, do których należą m.in.:

 • edukacja przyrodnicza i ekologiczna;
 • świadczenie usług niematerialnych na rzecz ludności przez:
   • ekspozycję zwierząt i dydaktykę,
   • różnorodne działania oświatowe i popularyzatorskie, przy wykorzystaniu własnej bazy i środków audiowizualnych,
   • współudział w organizacji zbiorowej rekreacji i wypoczynku

  jest realizacją zadań kulturalnych, a w konsekwencji podlega zwolnieniu przewidzianemu w art. 43 ust. 1 pkt 33a.

  Zgodnie z opinią, którą Wnioskodawca otrzymał od Głównego Urzędu Statystycznego sprzedaż zwierząt z nadwyżek hodowlanych zalicza się do grupowania PKWiU 92.53.11-00.00 z roku 2004, wg klasyfikacji z 2008 r. do grupowania PKWiU 91.04.11.0.

  Zgodnie z wyjaśnieniami w dziale 91 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług znajdują się pozostałe usługi w zakresie kultury.

  Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, skoro wg GUS sprzedaż zwierząt z nadwyżek hodowlanych kwalifikuje się do grupowania, w którym mieszczą się pozostałe usługi w zakresie kultury, to jako dostawa towarów ściśle związana z usługami kulturalnymi podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33a ustawy o VAT.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

  Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

  W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

  Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

  Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

  Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

  Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

  W myśl art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

  1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
  2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

  Z kolei stosownie do art. 43 ust. 17a ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

  Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 18 ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

  W myśl art. 43 ust. 19 ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do:

  1. usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;
  2. wstępu
   1. na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,
   2. do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,
   3. do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;
  3. wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;
  4. usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;
  5. działalności agencji informacyjnych;
  6. usług wydawniczych;
  7. usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34;
  8. usług ochrony praw.

  Analizując powołane wyżej regulacje zauważyć należy, iż warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług kulturalnych jak również przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, iż zwolnienie nie ma zastosowania.

  Podmiotem mogącym świadczyć usługi kulturalne korzystającym ze zwolnienia może być m.in. podmiot prawa publicznego lub inny podmiot uznany na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym pod warunkiem, że podmiot ten nie osiąga w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług (art. 43 ust. 18 ustawy).

  Z kolei spełnienie warunku przedmiotowego odnosi się do wyżej przytoczonego art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się z podatku usługi kulturalne (...). Ustawa nie podaje definicji pojęcia „usług kulturalnych”. Jego znaczenie należy zatem ustalić w oparciu o dostępne metody wykładni. W prawie podatkowym pierwszorzędne znaczenie ma wykładnia językowa. Zatem zgodnie z jej regułami, odnosząc się do znaczenia terminu „usługi kulturalne” w języku potocznym, możemy stwierdzić, iż pod pojęciem tym kryją się usługi odnoszące się do kultury, w zakresie kultury itp.

  Natomiast kultura to „całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności. Kultura dzieli się na: materialną, której zakres pokrywa się z pojęciem cywilizacja, i duchową - ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, nauki, moralności funkcjonujących w postaci dzieł artystycznych, wierzeń, obyczajów, a także uznanych wartości, takich jak: prawda, sprawiedliwość, wolność, równość itp. (Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtműller „Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska” Wydawnictwo Europa, Warszawa 1999). Encyklopedia Popularna w haśle „kultura” podaje, że jest to „całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie; w skład tak pojętej kultury wchodzą nie tylko wytwory materialne i instytucje społeczne, ale także zasady współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania” (Encyklopedia Popularna PWN, Wydanie XV, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982). Przez potoczne rozumienie pojęcia „kultura” możemy zatem uznać całokształt wytworów materialnych i umysłowych społeczności.

  Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.), działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury (art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Zgodnie zaś z przepisem art. 3 ust. 2 działalność kulturalna określona w art. 1 ust. 1 nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów.

  W myśl art. 8 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym (art. 9 ust. 1 ww. ustawy). Podmioty tworzące instytucje kultury, o których mowa w art. 8 i 9, zwane są dalej organizatorami, a ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji kultury bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć zarówno państwową, jak i samorządową instytucję kultury (art. 10 ust. 1 i 2 ww. ustawy). Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy, instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora.

  Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący gminną jednostką organizacyjną działającą na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych, utworzoną na podstawie ustawy o samorządzie gminnym przez Gminę jest podmiotem prawa publicznego. Podstawowym przedmiotem działalności Ogrodu Zoologicznego jest jego działalność statutowa, w ramach której wykonuje m.in. następujące zadania:

  • współuczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach ochrony przyrody i środowiska;
  • edukacji przyrodniczej i ekologicznej,
  • świadczenie usług niematerialnych na rzecz ludności przez:
   1. ekspozycję zwierząt i dydaktykę,
   2. różnorodne działania oświatowe i popularyzatorskie,
   3. współudział w organizowaniu zbiorowej rekreacji i wypoczynku.

  Rodzaj prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) to: 9104Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. prowadzona przez Wnioskodawcę działalność mieści się w grupie: 91.04.11.0 - Usługi związane z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych, Sekcja R - usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne, Dział 91 - usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury. Ogród Zoologiczny jest definiowany przez GUS jako instytucja paramuzealna. Instytucja paramuzealna to niebędąca muzeum jednostka organizacyjna, nienastawiona na osiąganie zysku, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, nauki i techniki oraz przyrody, którą uznaje się za posiadającą charakter muzealny. Przejawem działalności kulturalnej prowadzonej przez Zoo są m.in. różnego rodzaju wystawy dotyczące ochrony przyrody i gatunków zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem, konkursy, zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży o charakterze kulturalno-edukacyjnym, bogata ekspozycja zwierząt żywych.

  Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca wypełnia przesłanki podmiotowe wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy. Jak wynika bowiem z okoliczności sprawy Wnioskodawca jest podmiotem, o którym mowa w ww. przepisie tj. podmiotem prawa publicznego. Odnosząc się natomiast do powyższej charakterystyki terminu „kultura” tut. Organ podziela stanowisko Wnioskodawcy, iż podstawowa działalność Zainteresowanego mieści się w zakresie pojęcia „usługi kulturalne”. Z kolei sprzedaż zwierząt z nadwyżek hodowlanych – jak wskazał Wnioskodawca - można uznać za efekt dodatkowy prowadzenia podstawowej działalności, nierozerwalnie z podstawową działalnością związany, a jednocześnie niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Ogrodu Zoologicznego. Tym samym sprzedaż zwierząt z nadwyżek hodowlanych korzysta ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy jako dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana.

  Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

  Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

  usługi kulturalne
  IPPP2/4512-327/15-2/KOM | Interpretacja indywidualna

  zwolnienie
  IPPP3/4513-55/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.