IPPP2/443-1186/14-6/MM | Interpretacja indywidualna

Istota interpretacji: Usługa kulturalna związana z oprawa artystyczną podlegała opodatkowaniu taka samą stawką - w wysokości 23% - jak świadczenie usługi obsługi technicznej związanej z organizacją i przeprowadzeniem imprezy okolicznościowej.
IPPP2/443-1186/14-6/MMinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 2. usługi kulturalne
 3. usługi pomocnicze
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 13 stycznia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z 30 grudnia 2014 r. nr IPPP2/443-1186/14-2/MM oraz w dniu 5 marca 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z 26 lutego 2015 r. nr IPPP2/443-1186/14-4/MM o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatkowej dla świadczonych usług związanych z organizowaniem imprez kulturalnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatkowej dla świadczonych usług związanych z organizowaniem imprez kulturalnych. Wniosek zawierał braki formalne oraz braki w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. W związku z tym tut. Organ podatkowy pismem z 30 grudnia 2014 r. znak IPPP2/443-1186/14-2/MM oraz pismem z dnia 26 lutego 2015 r. znak IPPP2/443-1186/14-4/MM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o powyższe braki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Centrum z siedzibą w S., zwane dalej „C.”, jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406). Podstawowym celem działania C. jest prowadzenie działalności artystycznej, impresaryjnej, kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu, promocji i ochronie dóbr kultury. Do głównych zadań C. należy w szczególności: tworzenie warunków do rozwoju profesjonalnego i amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie kulturą i sztuką, szczególnie w zakresie dziedzin teatralnych, muzycznych i kultury słowa; edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, szczególnie dzieci i młodzieży; upowszechnianie wartościowych zjawisk kulturalnych wśród mieszkańców miasta; tworzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury; upowszechnianie wartościowych zjawisk kulturalnych wśród mieszkańców miasta, tworzenie warunków dla rozwoju, ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie folkloru i kultury ludowej; kształtowanie wzorców aktywnego odbioru i uczestnictwa w kulturze; rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; promocja działań i zjawisk kulturalnych. Organizatorem C. jest Rada Miasta . C. jest czynnym płatnikiem podatku VAT rozliczającym się proporcją.

C. w ramach prowadzonej działalności kulturalnej na zlecenia innych instytucji organizuje i zamierza organizować w przyszłości imprezy kulturalne tj. oprawy artystyczne, koncerty, spektakle itp. z udziałem grup artystycznych działających w instytucji Zainteresowanego lub artystów z zewnątrz, podczas uroczystości rocznicowych, np. z okazji jubileuszy, nadania sztandaru itp. w siedzibie C.. Zlecenia obejmują także obsługę techniczną, logistyczną organizacyjną. Poza częścią artystyczną jest część oficjalna moderowana przez zamawiającego. Imprezy nie są biletowane. C. wystawia fakturę na zryczałtowaną określoną kwotę, która jest wskazana w umowie zawartej z C., obejmującą wynagrodzenie za część artystyczną oraz obsługę techniczną i logistyczną imprezy np. jubileuszu firmy. C. nie wydaje biletów wstępu, gdyż wstęp na imprezę dla swoich pracowników i zaproszonych gości zapewnia firma zlecająca organizację imprezy. C. przeznacza dochód na cele statutowe oraz na poprawę jakości usług.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 5 marca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że na oprawę artystyczną zlecanych przez różne instytucje czy zakłady imprez okolicznościowych z okazji przykładowo jubileuszu firmy, nadania sztandaru, walnych zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy albo podsumowania działalności itp. organizowanych w siedzibie C. składają się występy zespołów lub grup artystycznych działających przy C. albo zaproszonych artystów z zewnątrz, których koszty, pokrywa C.. W celu realizacji części artystycznej imprez umowy zawarte ze Zleceniodawcami (firmami) obejmują również koszty udostępnienia sali teatralnej wraz z obsługą techniczną (np. nagłośnienie czy oświetlenie), logistyczną (np. obsługa szatni) oraz organizacyjną - np. wydruk afiszy informujących o imprezie, czy informacja na stronie internetowej. Główną częścią każdej organizowanej przez C. na zlecenie firm imprezy jest część oficjalna, która jest prowadzona przez Zleceniodawców oraz część artystyczna świadczona przez C.. Zleceniodawcy sami ustalają przebieg i scenariusz imprezy, który oprócz części oficjalnej, na której wręczane są np. odznaczenia czy nagrody za osiągnięcia w pracy, przemówienia przedstawicieli władz firmy czy zaproszonych gości zawsze zawiera część artystyczną organizowaną przez C.. Imprezy są zamknięte i nie są biletowane, gdyż wejścia na imprezę dla swoich pracowników i zaproszonych gości zapewnia Zleceniodawca. Za organizację imprezy C. wystawia ryczałtową kwotę wynagrodzenia ustaloną w zawartej ze Zleceniodawcą umową lub zamówieniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaką stawką VAT należy opodatkować zorganizowanie oprawy artystycznej oraz obsługi technicznej i logistycznej dla innych podmiotów w siedzibie C., na które wstęp organizują te podmioty...

Stanowisko Wnioskodawcy:

C. jest podmiotem o jakim mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT, jest bowiem wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, którym jest Rada Miasta.

Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie określone ryczałtowo w umowie za organizację imprezy artystycznej należy opodatkować 8% stawką VAT jako wstęp na podstawie art. 41 ust. 2, poz. 182 zał. Nr 3 do ustawy. Zainteresowany uważa, że C. w tym przypadku pobiera wynagrodzenie za wstęp zbiorczy na imprezę zamkniętą, na którą przychodzą osoby zaproszone lub skierowane przez zleceniodawcę.

Uzasadnienie: Podobne stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 października 2011 r. w interpretacji indywidualnej ITPP1/443-960/11/DM stwierdzając, że pojęcie wstępu, o którym mowa w załączniku nr 3 do ustawy jest pojęciem szerszym niż określenie "bilet wstępu". Zdaniem Izby w przypadku poboru zryczałtowanej opłaty za wstęp na spektakl opłacony ryczałtowo od firm w siedzibie jednostki należy go opodatkować 8% stawką podatku od towarów i usług na mocy art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy, a zwolnieniu wg Izby podlega wynagrodzenie ryczałtowe jeśli usługa kulturalna jest świadczona poza siedzibą jednostki tj. wyjazdowa, na którą bilety rozprowadza zamawiający (zleceniodawca).

Ponadto zdaniem Wnioskodawcy C. pobiera od Zleceniodawców (firm) wynagrodzenie za organizację imprez okolicznościowych z częścią artystyczną dla określonego kręgu odbiorców. Imprezy te oprócz części artystycznej zapewnianej przez C., zawierają również elementy przygotowane przez Zleceniodawcę (prowadzenie imprezy, przemówienia, wręczanie nagród i odznaczeń itp.) oraz ponadto wynagrodzenie obejmuje wszystkie poniesione przez C. koszty obsługi technicznej, logistycznej i organizacyjnej niezbędne do realizacji imprez okolicznościowych. W świetle powyższego po wzięciu pod uwagę wszystkich ww. okoliczności - zdaniem Wnioskodawcy imprezy takie powinny być opodatkowane podstawową stawką 23% VAT, gdyż nie mają charakteru usług wyłącznie kulturalnych, a ustawodawca przewidział zwolnienie tylko do świadczenia usług kulturalnych, a stawkę obniżoną do wstępu na imprezy kulturalne.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn. IBPP2/443-788/14/WN z 12 listopada 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności sformułowany został odpowiednio w art. 7 oraz w art. 8 ustawy o VAT. I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Natomiast w myśl art. 146 pkt 2 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W pozycji 182 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, bez względu na symbol PKWiU, wymieniono usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu:

 1. na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
 2. do obiektów kulturalnych.

W poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy o VAT zostały wskazane usługi w zakresie wstępu, bez względu na PKWiU. Ustawodawca nie określił form ani kategorii „wstępu”, które objął 8% stawką podatku. Pod pojęciem „wstępu” określonym w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., strona internetowa – www.sjp.pwn.pl) rozumieć należy - możliwość wejścia gdzieś. Z treści przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie wynika, że Zainteresowany świadczy usługi wstępu na imprezy artystyczne. Wstęp na imprezę dla pracowników i zaproszonych gości zapewnia podmiot, na rzecz którego Zainteresowany świadczy imprezy kulturalne.

Zatem świadczone przez Zainteresowanego usługi opisane we wniosku nie korzystają z opodatkowania preferencyjną stawką podatkową w wysokości 8%. Ponadto zawarte w załączniku nr 3 objaśnienie 1) wskazuje, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. W związku z tym należy przeanalizować treść przepisów w zakresie zwolnień przedmiotowych.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

W myśl art. 43 ust. 17 ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18,18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a,
  lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe (art. 43 ust. 17a ustawy o VAT).

Na podstawie art. 43 ust. 18 ustawy o VAT – zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

W analizowanej sprawie należy zwrócić uwagę na cel zwolnień przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT. Treść tego przepisu wskazuje, że ze zwolnienia od podatku korzystać mogą usługi kulturalne oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana. Jednakże, usługi te – aby mogły korzystać ze zwolnienia – świadczone muszą być przez szczególne podmioty.

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. n Dyrektywy 2006/112/WE państwa członkowskie zwalniają świadczenie niektórych usług kulturalnych, a także dostawę towarów ściśle z nimi związanych, przez podmioty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez dane państwo członkowskie.

Jak wynika z powyższego unormowania, ustawodawca europejski dał państwom członkowskim możliwość określenia, które podmioty niebędące podmiotami prawa publicznego, świadczące usługi kulturalne, będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Polski prawodawca określił te podmioty, wymieniając je w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT jako podmioty prawa publicznego; podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym; wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Analiza powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku na jego podstawie jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług tj. usług kulturalnych, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być podmiotem prawa publicznego lub innym podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym lub wpisanym do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ponadto podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 33 lit. a tego artykułu, nie mogą osiągać w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia, zyski te przeznaczane są w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Nie spełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Uwzględniając powyższe przepisy należy wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie podają definicji pojęcia „usług kulturalnych”. Jego znaczenie należy zatem ustalić na podstawie dostępnych metod wykładni. W prawie podatkowym pierwszorzędne znaczenie ma wykładnia językowa. Zatem zgodnie z jej regułami, odnosząc się do znaczenia terminu „usługi kulturalne” w języku potocznym, możemy stwierdzić, że pod pojęciem tym kryją się usługi odnoszące się do kultury, w zakresie kultury itp.

Natomiast kultura to „całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności. Kultura dzieli się na: materialną, której zakres pokrywa się z pojęciem cywilizacja, i duchową - ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, nauki, moralności funkcjonujących w postaci dzieł artystycznych, wierzeń, obyczajów, a także uznanych wartości, takich jak: prawda, sprawiedliwość, wolność, równość itp. (Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtműller „Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska” Wydawnictwo Europa, Warszawa 1999). Encyklopedia Popularna w haśle „kultura” podaje, że jest to „całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie; w skład tak pojętej kultury wchodzą nie tylko wytwory materialne i instytucje społeczne, ale także zasady współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania” (Encyklopedia Popularna PWN, Wydanie XV, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982). Przez potoczne rozumienie pojęcia „kultura” możemy zatem uznać całokształt wytworów materialnych i umysłowych społeczności.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.), działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury (art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Zgodnie zaś z przepisem art. 3 ust. 2 działalność kulturalna określona w art. 1 ust. 1 nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów.

W myśl art. 8 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym (art. 9 ust. 1 ww. ustawy). Podmioty tworzące instytucje kultury, o których mowa w art. 8 i 9, zwane są dalej organizatorami, a ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji kultury bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć zarówno państwową, jak i samorządową instytucję kultury (art. 10 ust. 1 i 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy, instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną działającą na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Wnioskodawca jest podmiotem wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, którym jest Rada Miasta S. Podstawowym celem działania Zainteresowanego jest prowadzenie działalności artystycznej, impresaryjnej, kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu, promocji i ochronie dóbr kultury. Do głównych zadań Wnioskodawcy należy w szczególności: tworzenie warunków do rozwoju profesjonalnego i amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie kulturą i sztuką, szczególnie w zakresie dziedzin teatralnych, muzycznych i kultury słowa; edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, szczególnie dzieci i młodzieży; upowszechnianie wartościowych zjawisk kulturalnych wśród mieszkańców miasta; tworzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury; upowszechnianie wartościowych zjawisk kulturalnych wśród mieszkańców miasta, tworzenie warunków dla rozwoju, ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie folkloru i kultury ludowej; kształtowanie wzorców aktywnego odbioru i uczestnictwa w kulturze; rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; promocja działań i zjawisk kulturalnych.

Zainteresowany w ramach prowadzonej działalności kulturalnej na zlecenie innych instytucji organizuje i zamierza organizować w przyszłości imprezy kulturalne tj. oprawy artystyczne, koncerty, spektakle itp. z udziałem grup artystycznych działających w instytucji Zainteresowanego lub artystów z zewnątrz, podczas uroczystości rocznicowych, np. z okazji jubileuszy, nadania sztandaru itp. Zlecenia obejmują także obsługę techniczną, logistyczną organizacyjną. Poza częścią artystyczną jest część oficjalna moderowana przez zamawiającego. Zainteresowany wystawia fakturę na zryczałtowaną określoną kwotę, która jest wskazana w umowie obejmującą wynagrodzenie za część artystyczną oraz obsługę techniczną i logistyczną imprezy. Wnioskodawca przeznacza dochód na cele statutowe oraz na poprawę jakości usług. W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że na oprawę artystyczną składają się występy zespołów lub grup artystycznych działających przy C. albo zaproszonych artystów z zewnątrz, których koszty pokrywa C..

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do zastosowania właściwej stawki podatku dla świadczonej usługi oprawy artystycznej opisanej we wniosku.

Aby rozstrzygnąć zastosowanie właściwej stawki dla świadczonych usług opisanych we wniosku należy przeanalizować zagadnienie usługi kompleksowej. Pojęcie usługi kompleksowej wprowadzone zostało do doktryny i praktyki orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Commisioners of Customs and Excise przeciwko Card Protection Plan Ltd. W przytoczonym wyroku Trybunał orzekł, że każde świadczenie dla celów opodatkowania VAT należy traktować jako odrębne i niezależne, jednakże w sytuacji, gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Podobnie w wyroku z dnia 27 października 2005 r. w sprawie Spółki Levob (C-41 /04) TSUE stwierdził, że „jeżeli dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, rozumianego jako konsumenta przyciętego, są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania podatku od wartości dodanej”.

Aby dana usługa była usługą złożoną (kompleksową) powinna składać się z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu – do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej.

Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

W świetle powyższego opisu nie ma bezwzględnej zasady dotyczącej ustalania zakresu danego świadczenia z punktu widzenia podatku VAT, a co za tym idzie, w celu ustalenia zakresu danego świadczenia należy wziąć pod uwagę ogół okoliczności, w jakich ma miejsce dana transakcja. Świadczenie złożone (kompleksowe) ma miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy dzieli je na świadczenie podstawowe i świadczenia pomocnicze – tzn. takie, które umożliwiają skorzystanie ze świadczenia podstawowego (lub są niezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego). Jeżeli jednak świadczenia te można rozdzielić tak, że nie zmieni to ich charakteru ani wartości z punktu widzenia nabywcy – wówczas świadczenia takie powinny być traktowane jako dwa (lub więcej) niezależnie opodatkowane świadczenia.

Z uwagi na opis zdarzenia przyszłego w świetle wskazówek wynikających z wyroków TSUE oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że usługa kulturalna polegająca na zorganizowaniu oprawy artystycznej z udziałem grup artystycznych w omawianym przypadku nie będzie stanowić dla usługobiorcy celu samego w sobie, lecz będzie pełnić rolę pomocniczą w stosunku do usługi głównej. Jej świadczenie będzie możliwe jedynie i wyłącznie wraz z usługą techniczną polegającą na organizacji i przeprowadzeniu imprezy okolicznościowej. W skład czynności technicznych, które umożliwiają przeprowadzenie oprawy artystycznej będzie wchodzić udostępnienie sali teatralnej, obsługa nagłośnienia i oświetlenia, obsługa szatni, wydruk afiszy informujących o imprezie oraz informacja na stronie internetowej. Nabycie samej usługi kulturalnej nigdy by nie nastąpiło bez nabycia usług technicznych, które od strony organizacyjnej i logistycznej umożliwiają jej przeprowadzenie. Zatem usługa kulturalna w tym przypadku nie mogłaby istnieć samoistnie. Wnioskodawca będzie wykonywał świadczenie złożone, które składa się ze świadczenia głównego, którym jest organizacja i przeprowadzenie imprezy okolicznościowej oraz świadczenie pomocnicze w postaci usług kulturalnych związanych z oprawą artystyczną polegającą na występach grup artystycznych.

W związku z tym usługa kulturalna związana z oprawą artystyczną będzie podlegała opodatkowaniu taką samą stawką jak świadczone usługi obsługi technicznej związanej z organizacją i przeprowadzeniem imprezy okolicznościowej. Dla sprzedaży usług technicznych, o których mowa we wniosku przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do ustawy nie przewidują stawki obniżonej bądź zwolnienia z opodatkowania. Zatem wykonanie tej usługi będzie podlegać opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 23%, a tym samym oprawa artystyczna stanowiąca część składową tej imprezy, jako usługa pomocnicza, również będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 23%.

W związku z tym, że Wnioskodawca stwierdził w podsumowaniu stanowiska, że jego usługi będą opodatkowane stawką podstawową w wysokości 23% stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto na mocy z art. 14f § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego (§ 2 tego artykułu). W ocenie tut. Organu podatkowego wniosek dotyczy jednego zdarzenia przyszłego w zakresie podatku VAT – zastosowania właściwej stawki podatkowej dla świadczonych usług związanych z organizowaniem imprez kulturalnych. Z uwagi na to, że Strona opłaciła wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w kwocie 80 zł w dniu 1 grudnia 2014 r. różnica w kwocie 40 zł zostanie zwrócona zgodnie z 14f § 2a ustawy Ordynacja podatkowa na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.