IBPP3/443-1342/14/AŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca powinien naliczyć i odprowadzić podatek VAT od importu usługi kulturalnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 listopada 2014 r. (data złożenia 7 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 9 lutego 2015 r. (data złożenia 9 lutego 2015 r.) oraz pismem z 19 lutego 2015 r. (data złożenia 20 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca powinien naliczyć i odprowadzić podatek VAT od usługi kulturalnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2014 r. złożono ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca powinien naliczyć i odprowadzić podatek VAT od usługi kulturalnej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 9 lutego 2015 r. (data złożenia 9 lutego 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z 30 stycznia 2015 r. znak: IBPP3/443-1342/14/AŚ oraz pismem z 19 lutego 2015 r. (data złożenia 20 lutego 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z 11 lutego 2015 r. znak: IBPP3/443-1342/14/AŚ.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, biblioteką miejską, wpisaną do Rejestru Instytucji Artystycznych Prezydenta.

W miesiącu wrześniu br. u Wnioskodawcy wystąpił zespół artystyczny działający przy Uniwersytecie (Słowacja). Koncert był niebiletowany, Wnioskodawca nie pozyskał żadnego przychodu; (wszystkie wydarzenia kulturalne w .... - bibliotece miejskiej są nieodpłatne).

W miesiącu październiku Wnioskodawca otrzymał z Uniwersytetu fakturę VAT (zgodnie z umową) za wykonaną usługę koncertu. W fakturze widnieje tylko jedna, ogólna kwota za usługę. Kwota VAT nie jest wyodrębniona. U Wnioskodawcy wystąpił import usług w miesiącu wrześniu 2014 r.

W piśmie z 9 lutego 2015 r. wskazano, że:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i comiesięcznie składa deklarację VAT-7 oraz odprowadza należny podatek VAT.

Sprzedawca usługi opisanej we wniosku nie jest podatnikiem posiadającym siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nie posiada też stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Opisana we wniosku usługa odbyła się w siedzibie Wnioskodawcy znajdującej się na terytorium kraju. Miejscem niebiletowanego koncertu dla mieszkańców B. i innych miejscowości była biblioteka.

Nabyta przez Wnioskodawcę usługa opisana we wniosku była usługą kulturalną. Polegała na wykonaniu szeregu pieśni i tańców ludowych popularyzujących folklor Słowacji.

Sprzedawca usługi jest podmiotem słowackiego prawa publicznego; Uniwersytet jest szkołą wyższą działającą na podstawie słowackiej Ustawy o szkolnictwie wyższym. W ramach Uniwersytetu funkcjonuje studencki zespół folklorystyczny popularyzujący słowackie pieśni i tańce ludowe. Sprzedawca usługi nie jest podmiotem prawa publicznego obowiązującego na terytorium kraju - Rzeczpospolitej Polskiej.

Wnioskodawca jest podatnikiem w rozumieniu przepisu art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; spełnia warunki art. 15 ust. 2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, jako podatnik VAT, powinien naliczyć i odprowadzić podatek VAT od ww. usługi kulturalnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien naliczać i odprowadzać podatku VAT od nabytej usługi kulturalnej, ponieważ nie miał możliwości odliczenia VAT przy nabyciu usługi, nie uzyskał z tytułu koncertu żadnego przychodu, a ponadto gdyby usługodawcą był krajowy (polski) zespół artystyczny, wykonany przezeń koncert byłby usługą zwolnioną z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że u Wnioskodawcy w miesiącu wrześniu 2014 r. wystąpił import usług – wystąpił zespół artystyczny działający przy Uniwersytecie (Słowacja). Koncert był niebiletowany, Wnioskodawca nie pozyskał żadnego przychodu (wszystkie wydarzenia kulturalne w ... - bibliotece miejskiej są nieodpłatne). W miesiącu październiku Wnioskodawca otrzymał z Uniwersytetu fakturę VAT (zgodnie z umową) za wykonaną usługę koncertu. Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, biblioteką miejską, wpisaną do Rejestru Instytucji Artystycznych Prezydenta Miasta. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i comiesięcznie składa deklarację VAT-7 oraz odprowadza należny podatek VAT. Sprzedawca usługi opisanej we wniosku nie jest podatnikiem posiadającym siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nie posiada też stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Opisana we wniosku usługa odbyła się w siedzibie Wnioskodawcy znajdującej się na terytorium kraju. Miejscem niebiletowanego koncertu dla mieszkańców B. i innych miejscowości była biblioteka. Nabyta przez Wnioskodawcę usługa opisana we wniosku była usługą kulturalną. Polegała na wykonaniu szeregu pieśni i tańców ludowych popularyzujących folklor Słowacji. Sprzedawca usługi jest podmiotem słowackiego prawa publicznego; Uniwersytet jest szkołą wyższą działającą na podstawie słowackiej Ustawy o szkolnictwie wyższym. W ramach Uniwersytetu funkcjonuje studencki zespół folklorystyczny popularyzujący słowackie pieśni i tańce ludowe. Sprzedawca usługi nie jest podmiotem prawa publicznego obowiązującego na terytorium kraju - Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest podatnikiem w rozumieniu przepisu art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; spełnia warunki art. 15 ust. 2.

W przypadku świadczenia usług istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania Rozdziału 3 „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług”:

1.ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:

  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
  3. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych

Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że jest podatnikiem w rozumieniu przepisu art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; spełnia warunki art. 15 ust. 2.

W oparciu o zasadę ogólną zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.

Zgodnie z art. 28g ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

Natomiast zgodnie z art. 28g ust. 2, miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana.

Zatem zgodnie z ww. przepisami, usługi kulturalne świadczone na terytorium Polski przez podmioty mające siedzibę poza terytorium Polski, podlegają opodatkowaniu:

  • w miejscu, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania – w przypadku gdy świadczone są na rzecz podatnika,
  • w miejscu, w którym usługa jest świadczona – w przypadku gdy świadczone są na rzecz podmiotów niebędących podatnikami.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że faktycznym miejscem wykonania usług jest Polska, a usługobiorcą jest podmiot będący podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT. Wnioskodawca posiada siedzibę w kraju. W związku z tym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie wskazane w art. 28b ust. 1 ustawy zastrzeżenia nie będą miały zastosowania. Zatem miejsce świadczenia usług będących przedmiotem pytania, ustalane będzie na podstawie zasady ogólnej wyrażonej w tym przepisie.

Reasumując, miejscem świadczenia, a tym samym miejscem opodatkowania usług świadczonych przez kontrahenta zagranicznego na rzecz Wnioskodawcy, będzie terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy).

Art. 17 ust. 2 ustawy stanowi, iż w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, również osoba prawna niebędąca takim podatnikiem, zarejestrowana jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97.

Mając na uwadze powyższe przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawca, stosownie do warunków wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, z tytułu nabycia przedmiotowej usługi kulturalnej od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, zobowiązany jest do rozpoznania i wykazania w deklaracji VAT-7 importu usług.

W dalszej kolejności należy rozstrzygnąć według jakiej stawki jest opodatkowana przedmiotowa usługa.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca nabył we wrześniu 2014 r. usługę kulturalną od studenckiego zespołu folklorystycznego popularyzującego słowackie pieśni i tańce ludowe, funkcjonującego w ramach podmiotu słowackiego prawa publicznego – Uniwersytetu (szkoły wyższej działającej na podstawie słowackiej ustawy o szkolnictwie wyższym). Sprzedawca usługi nie jest podmiotem prawa publicznego obowiązującego na terytorium kraju – Rzeczpospolitej Polskiej.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2–12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3 i art. 129 ust. 1.

Jednakże z art. 146a pkt 1 ustawy wynika, że w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Natomiast od 1 stycznia 2014 r., na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1608) w art. 146a ustawy wprowadzenie do wyliczenia otrzymało następujące brzmienie: „W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%”.

Zatem zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w ustawie jak i w przepisach wykonawczych, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Na mocy obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, ustawodawca zwolnił od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

  1. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
  2. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy. Do pierwszej grupy można zaliczyć podmiot który jest:

  • podmiotem prawa publicznego, lub
  • innym podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym, lub
  • podmiotem wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W skład drugiej grupy podmiotów uprawnionych do zwolnienia weszli natomiast indywidualni twórcy i artyści wykonawcy, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzani w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Wykonywanie przez te podmioty usług kulturalnych daje zatem możliwość zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Należy zauważyć, że nabyta przez Wnioskodawcę usługa polegające na wykonaniu koncertu, ma niewątpliwie związek z kulturą rozumianą jako ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, funkcjonujących w tym przypadku w postaci koncertu. Tym samym została spełniona przesłanka przedmiotowa wynikająca z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT.

Trzeba jednocześnie zauważyć, że nie zostanie spełniona przesłanka podmiotowa wynikająca z ww. przepisu. Polski ustawodawca odwołuje się do przepisów obowiązujących w polskim prawie. Przy imporcie usługi kulturalnej, fakt, że kontrahent zagraniczny jest instytucją kultury w swoim państwie członkowskim nie ma znaczenia. Tym samym nabyta przez Wnioskodawcę usługa podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie powinien naliczać i odprowadzać podatku VAT od nabytej usługi kulturalnej, jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.