3063-ILPP3.4512.75.2016.2.NK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania właściwej stawki podatku dla Opłat za uczestnictwo w Forum dla nauczycieli.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Centrum Sztuki, przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2016 r. (data wpływu 30 września 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu 21 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania właściwej stawki podatku dla Opłat za uczestnictwo w Forum dla nauczycieli – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania właściwej stawki podatku dla Opłat za uczestnictwo w Forum dla nauczycieli. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 listopada 2016 r. (data wpływu 21 listopada 2016 r.) o informacje doprecyzowujące własne stanowisko Wnioskodawcy oraz pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do występowania w imieniu Wnioskodawcy o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie określonym we wniosku z dnia 23 września 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Centrum jest posiadającą osobowość prawną, samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta. Centrum działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz swojego Statutu. Centrum jest podatnikiem VAT zarejestrowanym dla potrzeb VAT jako podatnik VAT czynny.

Statutowe cele działalności Centrum to:

 • inspirowanie twórczości dla dzieci i młodzieży,
 • promocja nowych, wartościowych zjawisk artystycznych,
 • popularyzacja i wspieranie rozwoju nowych metod edukacji kulturalnej młodego pokolenia,
 • kreowanie wydarzeń artystycznych i edukacyjnych we współdziałaniu z instytucjami kultury, instytucjami oświaty oraz artystami, edukatorami i menadżerami sztuki.

W świetle Statutu Centrum do zadań Centrum należy:

 1. tworzenie dóbr kultury, przygotowywanie i realizacja wartościowych dzieł, projektów artystycznych i artystyczno-edukacyjnych, w tym m.in. organizacja „Biennale (...)” i „(...) Festiwali Filmów (...)”,
 2. rozbudzanie i rozwijanie różnych form aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
 3. organizacja seminariów i sesji naukowych poświęconych twórczości dla dzieci i młodzieży,
 4. promocja polskiej sztuki dla dzieci i młodzieży w kraju i za granicą,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją zadań statutowych,
 6. tworzenie systemu informacji i gromadzenie dokumentacji o najistotniejszych aspektach twórczości adresowanej do młodego odbiorcy,
 7. realizacja zadań wynikających z założeń strategii Miasta.

Centrum nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku. Centrum może osiągać zyski z prowadzonej przez siebie działalności, które przeznaczane są jednak w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Centrum jest organizatorem (...) Festiwalu Filmów (...). Festiwal ten ma ponad 50-letnią tradycję, a jednym z jego zasadniczych celów jest promocja mądrego, szlachetnego kina dla młodych widzów w Polsce. Wstęp na festiwal jest odpłatny. W ramach festiwalu przyznawane są (...) dla wyróżniających się filmów dla dzieci.

W ramach (...) Festiwalu Filmów (...) Centrum zamierza zorganizować trzydniowe Forum dla nauczycieli (dalej: Forum), którego tematem będzie wykorzystanie filmów w nauczaniu dzieci i młodzieży. Forum jest wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi, ale odrębnym od niego. Głównym celem Forum jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie edukacji filmowej wśród nauczycieli, poszerzenie wiedzy oraz stworzenie im możliwości inspirowania się nowymi formami poprzez kontakt z przedstawicielami różnych dziedzin świata filmowego. Do zadań Centrum związanych z organizacją Forum należeć będzie m.in.: opracowanie programu, udostępnienie sali, zapewnienie wyposażenia technicznego sali, organizacja zakwaterowania dla uczestników, zawarcie umów z wykładowcami i członkami obsługi technicznej, przygotowanie pakietów materiałów dla uczestników. Koszty organizacji Forum ponosi Centrum.

W ramach Forum nauczyciele aktywnie wezmą udział w warsztatach filmowych (gdzie nauczą się tworzyć etiudy filmowe i wykorzystywać sprzęt filmowy), w wykładach medioznawców, nauczycieli i metodyków, w spotkaniach z twórcami filmowymi oraz w seansach filmów dla dzieci i młodzieży odbywających się w ramach festiwalu Uczestnicy poznają również przykłady dobrych praktyk edukacji filmowej. We wszystkich punktach programu przewidziany jest czas na dyskusję uczestników ze specjalistami.

Udział w Forum będzie płatny dla wszystkich uczestników.

Centrum przewiduje dwa warianty opłat dla uczestników Forum:

 • niższa opłata dla uczestników, którzy nie będą korzystali z zakwaterowania zapewnianego przez Centrum,
 • wyższa opłata dla uczestników, którzy będą korzystali z zakwaterowania zapewnianego przez Centrum w hotelu usytuowanym w sąsiedztwie obiektów, gdzie odbywać się będzie Forum (dalej: Opłaty).

Opłaty za udział (zarówno te wyższe, jak i niższe) tylko częściowo pokryją rzeczywiste koszty organizacji Forum.

W poprzednich latach Centrum obciążało opłatami jedynie tych uczestników, którzy korzystali z zakwaterowania, zaś sam udział w Forum był nieodpłatny. W tym zakresie Centrum uzyskało interpretację z dnia 23 stycznia 2013 r. W tym roku Centrum planuje pobierać Opłaty od wszystkich uczestników, przy czym ci uczestnicy, którzy korzystają z zakwaterowania uiszczają opłatę w wyższej wysokości.

Ponadto z pisma z dnia 16 listopada 2016 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku – wynika, że w opinii Centrum, opłata za udział w trzydniowym Forum dla nauczycieli stanowi usługę kulturalną w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2016 r., poz. 710 – ustawa o VAT). Wynika to przede wszystkim z tematyki Forum oraz z tego, co jest przedmiotem Forum, a co zostało wyczerpująco przedstawione w opisie stanu faktycznego. W ramach Forum uczestnicy biorą udział w warsztatach filmowych (gdzie nauczą się tworzyć etiudy filmowe i wykorzystywać sprzęt filmowy), w wykładach medioznawców, nauczycieli i metodyków, w spotkaniach z twórcami filmowymi oraz w seansach filmów dla dzieci i młodzieży odbywających się w ramach festiwalu Uczestnicy poznają również przykłady dobrych praktyk edukacji filmowej.

Wszystkie te świadczenia mieszczą się – zdaniem Centrum – w pojęciu kultury rozumianej jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania). Zatem – zdaniem Centrum – usługi te mieszczą się w zakresie usług kulturalnych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT. Szczegółowa analiza w tym zakresie została przedstawiona w uzasadnieniu prawnym wniosku.

Wnioskodawca zwraca jednak uwagę, że wbrew treści wezwania odpowiedź na powyższe pytanie nie stanowi elementu stanu faktycznego, ale element oceny prawnej stanu faktycznego. Już samo pytanie wyraźnie wskazuje, że Dyrektor wzywa, aby Centrum dokonało wykładni przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT w kontekście świadczonych usług. Centrum precyzyjnie wskazało w treści wniosku, co jest przedmiotem świadczonych przez Centrum usług. Natomiast w ocenie prawnej stanu faktycznego Centrum przedstawiło swoje stanowisko w zakresie oceny prawnej stanu faktycznego, tj. tego czy usługi Centrum stanowią usługi kulturalne korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT. Gdyby uznać, że kwalifikacja prawna usług Spółki jest elementem stanu faktycznego, to wniosek Centrum byłby bezprzedmiotowy.

Jak wskazuje orzecznictwo sądowe.

W pojęciu faktów, jakie jest zobowiązany przedstawić wnioskujący o interpretację, znajdują się wszelkie zachowania podmiotów uczestniczących w czynnościach mających znaczenie podatkowoprawne, ich czynności prawne lub też zdarzenia prawne wywołujące skutki prawne. Tylko takie zewnętrzne przejawy zachowań podmiotów występujących w stosunkach prawnych mogą być uznane za okoliczności stanu faktycznego. Do okoliczności tych należy zatem w szczególności postępowanie podmiotu, postępowanie jego kontrahentów, rodzaj składanych oświadczeń woli, elementy zawieranych umów (przedmiot, czas, cena itp.). Mogą też do nich należeć zdarzenia faktyczne niosące ze sobą obowiązki o charakterze podotkowoprawnym (śmierć osoby, zniszczenie rzeczy itp.).

(...) Jeżeli zatem ocena stanowiska wnioskodawcy wymaga dokonania wywodu prawnego, w ramach którego organ interpretujący będzie dokonywał wykładni nie tylko prawa podatkowego, ale też regulującego inne dziedziny prawa (prawo cywilne, spółek czy upadłościowe), to jest on do tego nie tylko uprawniony ale wręcz zobowiązany, bowiem bez tego nie jest w stanie dokonać prawidłowej oceny stanowiska wnioskodawcy.

(wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Rz 436/16).

Organ podatkowy jest przy tym władny do dokonania interpretacji prawa nie tylko zawartego w ustawach podatkowych, ale we wszelkich innych ustawach, w tym zakresie, w jakim jest to niezbędne dla oceny prawnopodatkowej sytuacji podatnika, pod tym wszelako warunkiem, że zadane w interpretacji pytanie musi w swej istocie dotyczyć interpretacji prawa podatkowego i nie może dotyczyć jedynie ustaw niepodatkowych (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1456/13).

Obowiązkiem organu jest wykładnia przepisu ustawy o VAT, w tym pojęć stosowanych w tej ustawie niezależnie, do jakiej gałęzi prawa się odnoszą:

Jeżeli przedmiotem indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) jest regulacja prawa podatkowego, która odwołuje się do przepisów prawa pracy, ocena możliwości stosowania i wykładnia interpretowanej normy podatkowej przepisy te powinna uwzględniać i obejmować”.

(wyrok NSA z dnia 27 listopada 2013 r., sygn. akt II FSK 27/12).

Końcowo należy jeszcze odnieść się do argumentacji organu, który twierdzi, że opisane zdarzenie przyszłe odnosi się do wielu kwestii pozostających poza sferą przepisów podatkowych. Takiego stanowiska nie można podzielić, albowiem, primo, mało która sytuacja dotycząca podmiotów gospodarczych ogranicza się wyłącznie do przepisów stricte podatkowych, a secundo, to właśnie od pojęć uregulowanych w przepisach z innego zakresu prawa często zależy prawidłowa kwalifikacja określonego stanu podatkowoprawnego”.

(wyrok NSA z dnia 15 grudnia 2015 r., sygn. akt I FSK 1359/14).

Podsumowując, odpowiadając na pytanie podniesione przez Dyrektora w wezwaniu, usługi w zakresie organizacji trzydniowego Forum dla nauczycieli, które zamierza świadczyć Wnioskodawca, stanowią usługi kulturalne.

Natomiast wbrew twierdzeniom Dyrektora powyższa konkluzja stanowi element oceny prawnej stanu faktycznego, a nie element stanu faktycznego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę VAT (zwolnienie od VAT) należy zastosować do przedstawionych w opisie stanu faktycznego Opłat za uczestnictwo w Forum dla nauczycieli?

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione w opisie stanu faktycznego Opłaty związane z uczestnictwem w Forum organizowanym przez Centrum korzystają ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT.

Zwolnione od VAT są usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną (art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 43 ust. 18 ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem, że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Natomiast w świetle art. 43 ust. 19 ustawy o VAT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do:

 1. usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;
 2. wstępu:
  1. na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,
  2. do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,
  3. do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;
 3. wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;
 4. usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;
 5. działalności agencji informacyjnych;
 6. usług wydawniczych;
 7. usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34;
 8. usług ochrony praw.

Zatem, aby świadczenie usług, z tytułu którego Centrum pobiera Opłaty, mogło korzystać ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT:

 • opłata powinna dotyczyć usług kulturalnych świadczonych przez Centrum,
 • Centrum musi być instytucją o charakterze kulturalnym lub wpisaną do rejestru instytucji kultury,
 • Centrum nie powinno osiągać w sposób systematyczny zysków z działalności kulturalnej, a w przypadku ich osiągnięcia muszą one być przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług,
 • usługi Centrum nie są objęte wyłączeniem z zakresu zwolnienia od VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 19 ustawy o VAT.

Usługi Centrum jako usługi kulturalne.

Ustawa o VAT nie definiuje usług kulturalnych. W świetle definicji pojęcia „kultura” w internetowym słowniku PWN jest to materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory.

Natomiast w świetle art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2012 r., poz. 406 ze zm.), działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W opinii Centrum, nie ulega wątpliwości, że świadczenia dostępne na rzecz osób, które uiściły Opłaty za uczestnictwo w Forum, stanowią usługi kulturalne. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego Forum stanowi platformę edukacyjną dla nauczycieli, którzy aktywnie uczestnicząc w warsztatach filmowych, spotkaniach z twórcami mają okazję poznać sztukę filmową jako narzędzie dla nich do edukacji dzieci i młodzieży.

Tym samym, zdaniem Centrum, Opłata za udział w Forum stanowi wynagrodzenie z usługę kulturalną świadczoną przez Centrum.

Centrum jako instytucja kulturalna.

Usługi kulturalne korzystają ze zwolnienia od VAT, gdy są świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury (art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Centrum jest posiadającą osobowość prawną samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta A, działającą na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o uchwalony Statut.

Tym samym, spełnione są przesłanki podmiotowe do zastosowania zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT.

Przeznaczanie zysku z działalności na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 18 ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

W opisie stanu faktycznego Centrum potwierdziło, że Centrum może osiągać zyski z prowadzonej przez siebie działalności, które przeznaczane są jednak w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Opłata pokrywa zaś jedynie część kosztów organizacji wydarzenia. Tym samym, powyższa przesłanka do zastosowania zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT jest również spełniona.

Wyłączenia z zastosowania zwolnienia od VAT dla usług kulturalnych nie mają zastosowania do usług Centrum.

W opinii Centrum, usługi świadczone przez Centrum nie są objęte żadnym z wyłączeń od zastosowania zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT.

W szczególności Opłata za uczestnictwo w Forum nie stanowi wynagrodzenia za usługi wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego, o których mowa w art. 43 ust. 19 pkt 2 lit. a ustawy o VAT. Wynika to z faktu, że Forum nie jest wydarzeniem biletowanym, a Opłata jest zasadniczo uiszczana za czynne uczestnictwo w warsztatach filmowych (gdzie nauczą się tworzyć etiudy filmowe i wykorzystywać sprzęt filmowy), w wykładach medioznawców, nauczycieli i metodyków, w spotkaniach z twórcami filmowymi oraz w seansach filmów dla dzieci i młodzieży.

Opłata – za czynne uczestnictwo w warsztatach, spotkaniach z twórcami – taka, jak przedstawiona we wniosku Opłata, nie może być utożsamiana z „opłaceniem wstępu”. Przedmiotowa Opłata wnoszona przez uczestników Forum pokrywa część poniesionych przez Centrum wydatków na organizację Forum i nie może być utożsamiana ze wstępem.

W interpretacji indywidulanej z dnia 9 stycznia 2013 r., wydanej na rzecz Centrum Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził, że usług wstępu nie można utożsamiać z udziałem w warsztatach o nieco innej tematyce:

„Zatem pojęcia usług w zakresie wstępu (o którym mowa m.in. w poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy) nie można utożsamiać z pojęciem „wstępu” uprawniającego do uczestniczenia w warsztatach, które prowadzone są na zasadzie czynnego uczestnictwa w nich. Wstęp na zajęcia artystyczne prowadzone pod kierunkiem instruktora, na których dzieci będą tworzyć własne dzieła sztuki (malarskie, graficzne, fotograficzne), konstruować wynalazki i instrumenty muzyczne własnego pomysłu, nie uprawnia korzystającego do wstępu jedynie w sensie wejścia gdzieś, jak to ma miejsce m.in. w przypadku kupienia biletu do kina, lecz obejmuje przede wszystkim czynne uczestnictwo w warsztatach”.

Podobne stanowisko zajął Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej wydanej 2 lutego 2014 r., nr IPTPP1/443-933/13-4/AK:

„Zatem pojęcia usług w zakresie wstępu (o którym mowa m.in. w poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy) nie można utożsamiać z pojęciem „wstępu” uprawniającego do uczestniczenia w warsztatach, które prowadzone są na zasadzie czynnego uczestnictwa w nich. Pod kierunkiem prowadzącego uczestnicy warsztatu będą tworzyć własne kreacje artystyczne, w różnych rolach: aktora, reżysera, scenografa itp.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku, podkreślić należy, iż Wnioskodawca wskazał, że zyski z prowadzonej działalności w zakresie biletów za udział w warsztatach przeznaczone będą w całości na pokrycie kosztów działalność statutowej Teatru, co pozwoli na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi kulturalne polegające na organizacji cyklu warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z powołanym wcześniej art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, bowiem Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta, działającą na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu. Ponadto w przedmiotowej sprawie nie jest spełniona przesłanka negatywna uregulowana w art. 43 ust. 18 ustawy – Wnioskodawca świadcząc ww. usługi kulturalne pobiera od uczestników opłaty, które przeznaczane są na kontynuację i doskonalenie świadczonych usług oraz na pozostałą działalność statutową”.

Co istotne, w szeregu interpretacji indywidualnych organy podatkowe potwierdzały możliwość zastosowania zwolnienia do opłat pobieranych za udział w wydarzeniach obejmujących warsztaty.

„W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca prowadzi działalność edukacyjną w formie warsztatów (cyklicznych, jednorazowych), skierowanych do różnych grup odbiorców, stanowiących programy edukacyjne dla kultury, będące odpłatnymi zajęciami, gdzie odpłatność pobierana jest w postaci wpisowego. Realizując tę działalność instytucja kultury osiąga statutowe cele, którymi są m.in. upowszechnianie wiedzy o sztuce, edukacja do kultury, podtrzymywanie tradycji, wychowywanie przez sztukę, inspirowanie aktywnych form uczestnictwa w kulturze, ujawnianie i rozwój talentów. (...)

W konsekwencji ww. czynności organizowania warsztatów, mające „charakter upowszechniania kultury” (edukacja, podtrzymywanie tradycji, inspirowania uczestnictwa w kulturze) realizowane przez Wnioskodawcę, który – jak wynika z wniosku – „wpisuje się w zakres podmiotowy zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług”, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, pod warunkiem, że Wnioskodawca nie osiąga, w sposób systematyczny, zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia – przeznacza go w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług”.

(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 lipca 2016 r., nr IBPP3/4512-237/16/MN).

Możliwość zastosowania zwolnienia od VAT do opłat za udział w zajęciach: nauka tańca, nauka baletu, zajęcia modelarskie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 28 kwietnia 2015 r., nr IPTPP4/4512-27/15-7/OS oraz w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2011 r., nr IPPP3/443-702/11-4/JF.

Podsumowując, świadczone przez Centrum usługi kulturalne polegające na zapewnieniu uczestnikom możliwości czynnego uczestnictwa w wydarzeniach opisanych we wniosku, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT, bowiem Centrum jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury, przedstawiona we wniosku usługa jest usługą kulturalną, zaś ewentualny zysk z działalności Centrum jest przeznaczany na kontynuowanie lub doskonalenie świadczonych usług. Brak jest również przepisów wyłączających możliwość zastosowania zwolnienia do usług świadczonych przez Centrum.

Tym samym pobierane przez Centrum Opłaty za uczestnictwo w Forum, w opinii Centrum, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

 1. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisanym do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
 2. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Powołany przepis art. 43 ust. 1 pkt 33 stanowi implementację do polskiego porządku prawnego art. 132 ust. 1 lit. n) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, poz. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlega świadczenie niektórych usług kulturalnych, a także dostawa towarów ściśle z nimi związanych, przez podmioty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez dane państwo członkowskie.

Polski ustawodawca zwalnia od podatku m.in. usługi kulturalne, świadczone przez grupę podmiotów, określoną w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a i lit. b ustawy. Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest zatem spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy.

Jak wynika z powyższego, ustawodawca zwalnia od podatku usługi kulturalne świadczone przez dwie grupy podmiotów, określone w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy.

Na mocy art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W świetle art. 43 ust. 17a ustawy, zwolnienia, o których mowa w 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenie usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Analiza powołanych wyżej przepisów art. 43 ust. 17 i ust. 17a ustawy, w kontekście zwolnienia od podatku usług kulturalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy wskazuje, że objęta zwolnieniem od podatku może być także dostawa towarów ściśle związanych z usługami kulturalnymi, dokonywana przez podmiot świadczący usługi podstawowe, o ile te towary są niezbędne do wykonywania usługi podstawowej, tj. usługi kulturalnej, a ich głównym celem nie jest osiąganie dodatkowego dochodu przez podatnika przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Ponadto w świetle art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Z kolei, na podstawie art. 43 ust. 19, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do:

 1. usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;
 2. wstępu:
  1. na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,
  2. do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,
  3. do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;
 3. wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;
 4. usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;
 5. działalności agencji informacyjnych;
 6. usług wydawniczych;
 7. usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34;
 8. usług ochrony praw.

Należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy, należy interpretować ściśle, zważywszy, że zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek od towarów i usług pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika.

W analizowanej sprawie zwrócić uwagę należy na cel zwolnień przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy. Brzmienie tego przepisu wskazuje, że ze zwolnienia od podatku korzystać mogą usługi kulturalne oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana. Jednakże, usługi te – aby mogły korzystać ze zwolnienia – świadczone muszą być przez specyficzne podmioty. Polski prawodawca określił te podmioty, wymieniając je w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, jako: podmioty prawa publicznego; podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym; wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; indywidualni twórcy i artyści wykonawcy, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzani w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Podmiotami, do których m.in. odnosi się zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, są niewątpliwie państwowe i samorządowe instytucje kultury określone w art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.) oraz podmioty, które na podstawie innych przepisów prawa uznawane są za instytucje i świadczą usługi kulturalne na warunkach określonych w tych przepisach.

Jednocześnie, w analizowanej sprawie należy podkreślić, że ustawodawca wyłączył ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy usługi wymienione w cyt. wyżej art. 43 ust. 19 ustawy, tj. m.in. usługi związane z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach; usługi związane z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach; działalność agencji informacyjnych; usługi wydawnicze.

Powyższe oznacza, że spełnienie warunków podmiotowych i przedmiotowych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, w sytuacji, gdy świadczona usługa jest jedną z tych objętych wyłączeniem, nie daje świadczącemu uprawnienia do zastosowania ww. zwolnienia od podatku.

Wskazać należy, że zastosowanie zwolnienia od podatku w świetle powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, dla usług świadczonych przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanej, możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy usługi te mieszczą się w pojęciu usług kulturalnych.

Ustawa nie definiuje pojęcia „usług kulturalnych”. Jego znaczenie należy zatem ustalić w oparciu o dostępne metody wykładni. W prawie podatkowym pierwszorzędne znaczenie ma wykładnia językowa. Zatem zgodnie z jej regułami, odnosząc się do znaczenia terminu „usługi kulturalne” w języku potocznym, możemy stwierdzić, że pod pojęciem tym kryją się usługi odnoszące się do kultury, w zakresie kultury itp. Natomiast kultura to „całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości, zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności. Kultura dzieli się na: materialną, której zakres pokrywa się z pojęciem cywilizacja, i duchową – ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, nauki, moralności funkcjonujących w postaci dzieł artystycznych, wierzeń, obyczajów, a także uznanych wartości, takich jak: prawda, sprawiedliwość, wolność, równość itp.” (Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller „Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska” Wydawnictwo Europa, Warszawa 1999).

Encyklopedia Popularna w haśle „kultura” podaje, że jest to „całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie; w skład tak pojętej kultury wchodzą nie tylko wytwory materialne i instytucje społeczne, ale także zasady współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania” (Encyklopedia Popularna PWN, Wydanie XV, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982).

Zgodnie natomiast z internetowym Słownikiem języka polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN (http://sjp.pwn.pl/), „kultura” oznacza „materialną i umysłową działalność społeczeństw oraz jej wytwory”.

Przez potoczne rozumienie pojęcia „kultura” możemy zatem uznać całokształt wytworów materialnych i umysłowych społeczności.

W sytuacji, gdy wykładnia językowa nie przynosi oczekiwanych rezultatów, wskazanym jest sięgnięcie do wykładni systemowej oraz funkcjonalnej. W tym celu należy sięgnąć do ustaw wprost lub pośrednio odnoszących się do działalności prowadzonej w sferze kulturalnej, np. powołanej wyżej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Co prawda definicja działalności kulturalnej w języku prawnym, skonstruowana w oparciu o powyższe akty prawne nie będzie pełna, jednak pozwoli na sprecyzowanie terminów „kultura” oraz „usługi kulturalne” na potrzeby niniejszej interpretacji.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury (art. 2 ww. ustawy).

Zgodnie zaś z przepisem art. 3 ust. 2 cyt. ustawy, działalność kulturalna określona w art. 1 ust. 1 nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów.

Reasumując, za usługi kulturalne możemy uznać usługi niewchodzące w zakres działalności gospodarczej w rozumieniu innych przepisów, polegające na upowszechnianiu i ochronie kultury, przez którą należy rozumieć naturalne i kulturalne dziedzictwo ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, w szczególności w zakresie historii, nauki i sztuki.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że centrum jest posiadającą osobowość prawną, samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta. Centrum działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz swojego Statutu. Centrum jest podatnikiem VAT zarejestrowanym dla potrzeb VAT jako podatnik VAT czynny.

Statutowe cele działalności Centrum to:

 • inspirowanie twórczości dla dzieci i młodzieży,
 • promocja nowych, wartościowych zjawisk artystycznych,
 • popularyzacja i wspieranie rozwoju nowych metod edukacji kulturalnej młodego pokolenia,
 • kreowanie wydarzeń artystycznych i edukacyjnych we współdziałaniu z instytucjami kultury, instytucjami oświaty oraz artystami, edukatorami i menadżerami sztuki.

W świetle Statutu Centrum do zadań Centrum należy:

 1. tworzenie dóbr kultury, przygotowywanie i realizacja wartościowych dzieł, projektów artystycznych i artystyczno-edukacyjnych, w tym m.in. organizacja „(...)” i „(...)”,
 2. rozbudzanie i rozwijanie różnych form aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
 3. organizacja seminariów i sesji naukowych poświęconych twórczości dla dzieci i młodzieży,
 4. promocja polskiej sztuki dla dzieci i młodzieży w kraju i za granicą,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją zadań statutowych,
 6. tworzenie systemu informacji i gromadzenie dokumentacji o najistotniejszych aspektach twórczości adresowanej do młodego odbiorcy,
 7. realizacja zadań wynikających z założeń strategii Miasta.

Centrum nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku. Centrum może osiągać zyski z prowadzonej przez siebie działalności, które przeznaczane są jednak w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Centrum jest organizatorem (...) Festiwalu Filmów (...). Festiwal ten ma ponad 50-letnią tradycję, a jednym z jego zasadniczych celów jest promocja mądrego, szlachetnego kina dla młodych widzów w Polsce. Wstęp na festiwal jest odpłatny. W ramach festiwalu przyznawane są (...) dla wyróżniających się filmów dla dzieci. W ramach (...) Festiwalu Filmów (...) Centrum zamierza zorganizować trzydniowe Forum dla nauczycieli (dalej: Forum), którego tematem będzie wykorzystanie filmów w nauczaniu dzieci i młodzieży. Forum jest wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi, ale odrębnym od niego. Głównym celem Forum jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie edukacji filmowej wśród nauczycieli, poszerzenie wiedzy oraz stworzenie im możliwości inspirowania się nowymi formami poprzez kontakt z przedstawicielami różnych dziedzin świata filmowego. Do zadań Centrum związanych z organizacją Forum należeć będzie m.in.: opracowanie programu, udostępnienie sali, zapewnienie wyposażenia technicznego sali, organizacja zakwaterowania dla uczestników, zawarcie umów z wykładowcami i członkami obsługi technicznej, przygotowanie pakietów materiałów dla uczestników. Koszty organizacji Forum ponosi Centrum. W ramach Forum nauczyciele aktywnie wezmą udział w warsztatach filmowych (gdzie nauczą się tworzyć etiudy filmowe i wykorzystywać sprzęt filmowy), w wykładach medioznawców, nauczycieli i metodyków, w spotkaniach z twórcami filmowymi oraz w seansach filmów dla dzieci i młodzieży odbywających się w ramach festiwalu Uczestnicy poznają również przykłady dobrych praktyk edukacji filmowej. We wszystkich punktach programu przewidziany jest czas na dyskusję uczestników ze specjalistami. Udział w Forum będzie płatny dla wszystkich uczestników.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, jaką stawkę VAT (zwolnienie od VAT) należy zastosować do przedstawionych w opisie stanu faktycznego Opłat za uczestnictwo w Forum dla nauczycieli.

Jak wyżej wskazano, w myśl art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach Forum nauczyciele aktywnie wezmą udział w warsztatach filmowych (gdzie nauczą się tworzyć etiudy filmowe i wykorzystywać sprzęt filmowy), w wykładach medioznawców, nauczycieli i metodyków, w spotkaniach z twórcami filmowymi oraz w seansach filmów dla dzieci i młodzieży odbywających się w ramach festiwalu Uczestnicy poznają również przykłady dobrych praktyk edukacji filmowej.

Zatem ww. czynności polegające na zorganizowaniu Forum dla nauczycieli, mające „charakter upowszechniania kultury” (podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie edukacji filmowej wśród nauczycieli, poszerzenie wiedzy oraz stworzenie im możliwości inspirowania się nowymi formami poprzez kontakt z przedstawicielami różnych dziedzin świata filmowego), stanowią usługi kulturalne i realizowane są przez Wnioskodawcę, który jest instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury.

Ponadto jak wynika z opisu sprawy, Centrum nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku, jednocześnie Centrum może osiągać zyski z prowadzonej przez siebie działalności, które przeznaczane są jednak w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Tym samym, przepis art. 43 ust. 18 ustawy nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

W konsekwencji ww. usługi korzystają ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione okoliczności sprawy należy stwierdzić, że przedstawione w opisie stanu faktycznego usługi kulturalne, za które pobierane są Opłaty związane z uczestnictwem w Forum dla nauczycieli organizowanym przez Centrum, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.