Usługi kulturalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi kulturalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
3
sie

Istota:

Zwolnienie od podatku usług kulturalnych.

Fragment:

(...) usług kulturalnych pod warunkiem, że podmioty te nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Z uwagi na przedstawiony opis sprawy i przedstawione przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, że w analizowanej sytuacji nie jest spełniony warunek przewidziany w art. 43 ust. 18 ustawy, bowiem jak w uzupełnieniu wskazał Wnioskodawca, wykonując wskazane czynności osiąga w sposób systematyczny przychody z prowadzonej działalności, jednakże są one tylko częściowo przeznaczone na kontynuowanie i doskonalenie świadczonych usług kulturalnych. Natomiast jak wynika z powołanego przepisu, jeżeli podmiot osiąga w sposób systematyczny zyski z prowadzonej działalności, to powinny one zostać w całości przeznaczone przez Niego na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług kulturalnych, nie tak jak w sytuacji Wnioskodawcy tylko częściowo. W tym miejscu należy wskazać, że zwolnienie od podatku w analizowanej sytuacji jest możliwe, jeśli podmiot wykonujący usługi kulturalne spełnia warunki zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.

2018
14
lip

Istota:

Zaliczenia świadczonych usług do usług kulturalnych

Fragment:

W związku z powyższym należy określić czy np. przyjęcie weselne jest usługą kulturalną. Ustawa o podatku od towarów i usług nie podaje definicji pojęcia „ usług kulturalnych ”. Jego znaczenie można ustalić w oparciu o dostępne metody wykładni. Zgodnie z wykładnią językową pod terminem „ usługi kulturalne ”, kryją się usługi odnoszące się do kultury, w zakresie kultury itp. Natomiast kultura to całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności. Ponadto zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862, z póżn. zm.), działalność kulturalna, w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Przyjęcia weselne w szczególności mają wiele odniesień do dorobku ludzkości, bowiem na podstawie opowiadań starszych osób i dawnych artystów wykonawców oraz opisów obrzędów i obyczajów weselnych z dawnych lat, Wnioskodawca stworzył indywidualne i charakterystyczne dla Wnioskodawcy przedstawienie muzyczno-artystyczne, które jest wykonywane przez Wnioskodawcę i innych zatrudnianych artystów wykonawców na przyjęciach weselnych.

2018
7
lip

Istota:

Zwolnienia od podatku świadczonych usług wynagradzanych w formie honorarium.

Fragment:

Jest zindywidualizowaną jednostką wykonującą szczególne funkcje i jako podmiot świadczy usługi kulturalne. Działa pod egidą instytucji, jako podmiot świadczący usługi kulturalne dla różnych podmiotów prawa publicznego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wykonywane usługi korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone usługi są zwolnione od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy. W zapisach ustawy wskazano – „ art. 43 ust. 1 pkt 33 b ”, który stanowi: „ zwalnia się od podatku usługi świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorarium, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów ” (zgodnie z dyrektywą 2006/112/WE - art. 132). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2018
27
kwi

Istota:

Zwolnienia od podatku VAT usługi wykonania koncertu ;zwolnienia od podatku VAT usługi wykonania udźwiękowienia i oświetlenia koncertu;

Fragment:

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego świadczone przez niego usługi kulturalne są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit b ustawy o VAT jest prawidłowe. Z opisu sprawy wynika, że w skład zespołu wchodzą inni wykonawcy oraz osoby odpowiedzialne za opracowanie i wykonanie koncepcji udźwiękowienia i oświetlenia koncertu. Wszyscy członkowie zespołów w sposób twórczy przyczyniają się do wykonania koncertu. Mając na uwadze powyższe oraz powołane w tym zakresie regulacje prawne stwierdzić należy, że usługi w zakresie zapewnienia nagłośnienia i oświetlenia w ramach koncertów nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w oparciu o cyt. art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT. Jak podkreślono powyżej, zwolnienie usług kulturalnych świadczonych przez enumeratywnie określone podmioty ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Członkowie zespołu chociaż spełniają przesłankę podmiotową nie będą świadczyli w tym przypadku usług kulturalnych. Czynności wykonania koncepcji udźwiękowienia i oświetlenia koncertu nie mogą być uznane za czynności w zakresie kultury. Usługi świadczone przez członków zespołu są czynnościami technicznymi a nie artystycznymi. Reasumując, usługi polegające na nagłośnieniu, oświetleniu koncertów nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
18
kwi

Istota:

Zwolnienia od podatku VAT zajęć z zakresu edukacji i kultury w formie warsztatów organizowanych przez teatr, usług kulturalnych w postaci spektaklu teatralnego

Fragment:

W załączniku Nr 3 do ustawy o VAT, stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 182 zawarto m.in. usługi - bez względu na symbol PKWiU – „Usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu: na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe, do obiektów kulturalnych”; Z powyższego wynika, że stawką podatku obniżoną do wysokości 8% objęte zostały m.in. usługi kulturalne i rozrywkowe, wyłącznie w zakresie wstępu. Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności faktyczne sprawy oraz treść powołanych w tym zakresie przepisów prawa, stwierdzić należy, że Wnioskodawca dokonując sprzedaży usługi kulturalnej w postaci spektaklu teatralnego uprawniony jest do korzystania ze zwolnienia od podatku, zgodnie z powołanym wcześniej art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, gdyż zostaną spełnione przesłanki określone w art. 43 ust. 18 ustawy. W tym przypadku bowiem, Wnioskodawca - jako instytucja kultury, wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo ... i świadczy usługi kulturalne, polegające na upowszechnianiu i ochronie kultury. Co więcej, w przedmiotowej sprawie działalność kulturalna polegająca na wystawianiu spektakli poza sceną w ... z wynagrodzeniem opartym na honorarium ryczałtowym jest niesystematyczna, a całość dochodu jest przekazywana na cele statutowe.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT w związku ze świadczeniem usług.

Fragment:

Zatem mimo przekroczenia wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, z tytułu świadczenia usług kulturalnych Wnioskodawca, w związku ze świadczeniem usług kulturalnych będzie korzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego. Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

2018
6
kwi

Istota:

Wskazanie właściwej stawki dla opłat pobieranych za udział w wydarzeniach festiwalowych i w Obserwatoriach odbywających się w ramach Festiwali.

Fragment:

Jednak jeżeli usługa kulturalna stanowi jednocześnie usługę wstępu, nie będzie korzystała ze zwolnienia od VAT (art. 43 ust. 19 pkt 3 ustawy o VAT)”. Zdaniem Centrum, wydarzenia festiwalowe i obserwatoria będące przedmiotem wniosku są usługą kulturalną – w zakresie wstępu. Jest to jednak element oceny prawnej stanu sprawy przedstawiony szczegółowo we wniosku, a nie jego element. Centrum powzięło wątpliwość, czy zdarzenia przedstawione we wniosku mają charakter usługi kulturalnej, bądź też usługi wstępu. Między innymi te wątpliwości, skłoniły Centrum do wystąpienia z wnioskiem o interpretację indywidualną, aby to Organ rozstrzygnął, czy przedmiotowa usługa jest kwalifikowana jako usługa kulturalna i rozrywkowa – wyłącznie w zakresie wstępu, czy jako usługa kulturalna zwolniona od VAT. To jak dana usługa powinna być klasyfikowana i czy jest ona usługą kulturalną stanowi przedmiot zapytania i wykładni art. 43 ust. 1 pkt 33 oraz poz. 182, 184 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Tym samym zawarcie takiej tezy w stanie sprawy byłoby nielogiczne albowiem właśnie to, czy organizowane przez Centrum wydarzenia stanowią usługę kulturalną (w zakresie wstępu) czy też nie, stanowi przedmiot zapytania zawartego przez Wnioskodawcę we wniosku.

2018
24
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy – dla świadczonych usług.

Fragment:

Ustawa o podatku od towarów i usług nie podaje definicji pojęcia „ usług kulturalnych ”. Jego znaczenie należy w związku z tym ustalić w oparciu o dostępne metody wykładni. W prawie podatkowym pierwszorzędne znaczenie ma wykładnia językowa. Zatem, zgodnie z jej regułami, odnosząc się do znaczenia terminu „ usługi kulturalne ” w języku potocznym, możemy stwierdzić, że pod pojęciem tym kryją się usługi odnoszące się do kultury, w zakresie kultury itp. Natomiast kultura to całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności. Kultura dzieli się na: materialną, której zakres pokrywa się z pojęciem cywilizacja, i duchową – ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, nauki, moralności funkcjonujących w postaci dzieł artystycznych, wierzeń, obyczajów, a także uznanych wartości, takich jak: prawda, sprawiedliwość, wolność, równość itp.” (Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtműller „ Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska ” Wydawnictwo Europa, Warszawa 1999). Encyklopedia Popularna (...)

2018
24
sty

Istota:

Brak zwolnienia od podatku usług świadczonych na podstawie zawartej z gminą umowy dotyczącej zorganizowania uroczystości.

Fragment:

Usługa polegająca na zapewnieniu posiłków i napojów nie jest nierozerwalnie związana z usługą kulturalną, ale i też nie może być postrzegana jako usługa zapewniająca skorzystanie z usługi kulturalnej, nie jest to bowiem – jak wykazano – czynność mająca sens gospodarczy jedynie, gdy wykonywana jest czynność główna, jak również nie jest to czynność mająca taki charakter, że „ każda z nich jest konieczna dla wykonania określonego świadczenia, tzn. brak jednej z nich powoduje, że całość dla konsumenta nie ma gospodarczego sensu ”. Zatem jeśli celem nabycia świadczeń byłaby wyłącznie usługa kulturalna, Gmina nie decydowałaby się na nabycie również usługi polegającej na zapewnieniu poczęstunku, która niewątpliwie wpływa na cenę świadczenia. Gmina dysponując odpowiednimi środkami finansowymi mogłaby uzyskać świadczenia usług kulturalnych na wyższym poziomie, niż zamawiając świadczenie, na które składa się zarówno usługa kulturalna, jak również poczęstunek. Powyższe okoliczności wskazują, iż świadczenie dotyczące usługi w zakresie zapewnienia uczestnikom poczęstunku (posiłków i napojów) nie jest niezbędne do świadczenia usługi kulturalnej, jak również nie stanowi lepszego wykonania tej usługi.

2018
22
sty

Istota:

  • prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawczynię usług polegających na prowadzeniu prac konserwatorskich, oraz
  • brak obowiązku rejestracji dla celów podatku VAT
  • Fragment:

    (...) usług kulturalnych świadczonych przez twórców, które wynagradzane są w formie honorariów może dotyczyć także usług konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach. W szczególności Sąd ten podniósł, że ustawodawca w analizowanym przepisie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit b ustawy o VAT odwołuje się do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.). Przy czym odesłanie odnosi się do pojęcia twórcy i artysty wykonawcy. Powyższy zaś akt prawny w sposób jednoznaczny nie definiuje tych pojęć. W art. 8 cyt. ustawy wskazano jedynie, że twórca jest podmiotem praw autorskich. Te zaś zostały zdefiniowane w art. 1 bardzo szeroko. Stosownie do treści ustępu 1 przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Zatem ustawodawca przede wszystkim kładzie nacisk na działalność twórczą noszącą cechy indywidualnego charakteru. NSA zauważył, iż skoro strona podaje, że świadczone przez nią usługi kulturalne, bliżej nie opisane we wniosku, są charakterystyczne dla działalności twórczej, mające cechy indywidualne, a prawa autorskie po otrzymaniu honorarium przenoszone są na zleceniodawców, to nie sposób zaakceptować stanowiska, że powyższy stan faktyczny nie wyczerpuje dyspozycji art. 43 ust. 1 pkt 33b ustawy o VAT.