Usługi kulturalne | Interpretacje podatkowe

Usługi kulturalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi kulturalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług kulturalnych.
Fragment:
(...) usług kulturalnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług kulturalnych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 maja 2016 r. (data wpływu 20 maja 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 11 maja 2016 r. oraz pismem z 1 czerwca 2016 r. (data wpływu 2 czerwca 2016 r.) W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 19 maja 2016 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od września 2009 roku w zakresie naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, usług muzycznych, usług kulturalnych, występów autorskich, organizacji imprez oraz różne formy edukacji artystycznej. Wnioskodawca nie świadczy usług na zasadzie agencji artystycznej, ale sam jako artysta posiadający stosowne wykształcenie artystyczne jest twórcą koncertu. Jest jego pomysłodawcą, choreografem oraz wykonawcą, ponieważ na koncertach tańczy, śpiewa i gra na instrumentach muzycznych.
2016
28
lis

Istota:
Czy w myśl powyższej interpretacji Stowarzyszenie jest innym podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym i w związku z tym dla świadczonych przez siebie usług kulturalnych powinno było stosować zwolnienie z VAT?
W przypadku odpowiedzi pozytywnej, czy Stowarzyszenie powinno skorygować wystawione przez siebie faktury na świadczone usługi kulturalne zmieniając stawkę 23% na zwolnienie z podatku VAT?
Fragment:
Czy w myśl powyższej interpretacji Stowarzyszenie jest innym podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym i w związku z tym dla świadczonych przez siebie usług kulturalnych powinno było stosować zwolnienie z VAT... W przypadku odpowiedzi pozytywnej, czy Stowarzyszenie powinno skorygować wystawione przez siebie faktury na świadczone usługi kulturalne zmieniając stawkę 23% na zwolnienie z podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl wydanej interpretacji ogólnej, Stowarzyszenie w zakresie świadczonych usług kulturalnych jest innym podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit.a ustawy VAT, gdyż spełnia wszystkie warunki wynikające z powyższej interpretacji: jest podmiotem wymienionym w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego, prowadzi działalność pożytku publicznego, tj. działalność w sferze zadań publicznych mieszczących się w pojęciu usług kulturalnych. Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego ale w ocenie Stowarzyszenia status ten nie jest potrzebny, gdyż zgodnie z przepisami ustawy działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna prowadzona, w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust 1, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie, a nie tylko przez organizacje pożytku publicznego.
2016
12
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług archeologicznych.
Fragment:
Wynika zatem z tego, że ustawodawca europejski dał państwom członkowskim możliwość określenia, które podmioty niebędące podmiotami prawa publicznego, świadczące usługi kulturalne, będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Polski ustawodawca zwalnia od podatku, zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, usługi kulturalne świadczone przez dwie grupy podmiotów. Do pierwszej z nich zaliczył: podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym, lub wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Wykonywanie przez te podmioty usług kulturalnych daje zatem możliwość zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Z uwagi na odesłanie przez ustawodawcę do odrębnych przepisów przyjąć należy, że w przypadku gdy przepis prawa uzna dany podmiot za instytucję o charakterze kulturalnym i podmiot ten będzie świadczył usługi kulturalne na warunkach określonych w przepisie, zastosowanie będzie miało zwolnienie od podatku od towarów i usług. W skład drugiej grupy podmiotów uprawnionych do zwolnienia weszli natomiast indywidualni twórcy i artyści wykonawcy, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzani w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.
2016
5
kwi

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług w zakresie zajęć baletowych dla dzieci i dorosłych, nauki wokalu dla dzieci, organizacji spektakli i koncertów (w zakresie wstępu), w których biorą udział uczniowie Fundacji.
Fragment:
(...) usług kulturalnych pod warunkiem, że podmioty tę nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności. a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuacje lub doskonalenie świadczonych usług. Ustawa o podatku od towarów i usług nie podaje definicji pojęcia „ usług kulturalnych ”. Jego znaczenie należy zatem ustalić w oparciu o dostępne metody wykładni. W prawie podatkowym pierwszorzędne znaczenie ma wykładnia językowa. Zatem, zgodnie z jej regułami, odnosząc się do znaczenia terminu „ usługi kulturalne ” w języku potocznym, możemy stwierdzić, że pod pojęciem tym kryją się usługi odnoszące się do kultury, w zakresie kultury itp. Natomiast kultura to całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności. Biorąc pod uwagę powołane przepisy, jak również opis zdarzenia przedstawiony we wniosku, wskazać należy, że odpłatne czynności w zakresie prowadzenia zajęć baletowych dla dzieci i dorosłych oraz nauki wokalu dla dzieci, stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy.
2016
8
mar

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT w przypadku importu usług od zagranicznych podmiotów.
Fragment:
W przypadku importu usług kulturalnych przez publiczne instytucje kultury, obciążenie ich podatkiem od towarów i usług od wartości zakupionych usług kulturalnych, który podwyższałby koszty organizacji przez te jednostki usług kulturalnych, stałoby w sprzeczności z tą ideą. Zdaniem Wnioskodawcy, import usług kulturalnych, z tytułu którego podatnikiem jest Muzeum Miasta - podmiot prawa publicznego wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora, polegających na wykonaniu na terenie kraju występów artystycznych przez zagraniczne instytucje artystyczne, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, gdyż podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązanym na mocy art. 17 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług do jego wykazania jest instytucja podmiotowo i przedmiotowo uprawniona do zastosowania tego przepisu, nabywająca obce usługi kulturalne w celu realizacji przez siebie usług kulturalnych, masowej, nieodpłatnej usługi kulturalnej, świadczonej w interesie publicznym na rzecz mieszkańców miasta - Festiwalu ..., finansowanej w całości z środków publicznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2016
2
mar

Istota:
Zwolnienie od podatku usług kulturalnych.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług kulturalnych – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług kulturalnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Prowadzi Pan działalność gospodarczą (działalność artystyczną) polegającą na kierowaniu orkiestrą. Kieruje Pan orkiestrą, którą utworzył pod nazwa „ ...... ”. Działa jako indywidualny twórca artysta wykonawca, wynagradzany w formie honorarium. Zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług, będąc dyrygentem świadczy Pan usługi kulturalne jako indywidualny twórca. Dyrygowanie to szczególny język informacji wyrażony ruchem rąk, według schematów rytmicznych, który scala cały zespół. Ruchy dostosowane są do tempa w którym dany utwór jest wykonywany, gdzie ruchy dyrygenta pokrywają się z dynamiką utworu. Pomysły dyrygenta na daną interpretację są wyznacznikiem pobudzenia emocji w muzykach, które tym samym tworzą wyraz artystyczny utworu. Zatrudnia Pan członków orkiestry na umowy cywilnoprawne, gdzie ilość zatrudnionych osób uzależniona jest od składu potrzebnego do organizowanej imprezy kulturalnej.
2016
24
sty

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez autora świadczącego usługę kulturalną korzystającą ze zwolnienia od podatku podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT
Fragment:
Zauważyć tu należy, że powyższy przepis ma charakter przedmiotowo – podmiotowy, tzn. znajdzie zastosowanie wówczas, gdy oba warunki w nim wskazane są spełnione łącznie, tj. po pierwsze – jest to rodzaj świadczonej usługi – usługa kulturalna, a po drugie – podmiot, który tę usługę świadczy musi być twórcą lub artystą wykonawcą. Powołany przepis art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy stanowi implementację do polskiego porządku prawnego art. 132 ust. 1 lit. n) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347), zgodnie z którym zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlega świadczenie niektórych usług kulturalnych, a także dostawa towarów ściśle z nimi związanych, przez podmioty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez dane państwo członkowskie. Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji pojęć „ kultura ” i „ usługa kulturalna ”, jednak uznać należy, że usługą taką będzie usługa związana z kulturą, a z uwagi na brak definicji kultury w prawie podatkowym odnieść się trzeba do znaczenia słownikowego, mając na uwadze charakter, jaki ma spełniać ta definicja w tym przypadku. Tym samym wskazać należy, że kultura oznacza „ materialną i umysłową działalność społeczeństw oraz jej wytwory ”, zaś usługa to „ pomoc okazana komuś ”, „ działalność gospodarcza służąca do zaspokajania potrzeb ludzi ”.
2016
21
sty

Istota:
Usługi prezentacji spektaklu w umówionym miejscu i czasie są zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) w związku z art. 43 ust. 18 ustawy. Usługi wynajmu Teatru wraz z wystawieniem spektaklu teatralnego są opodatkowane stawką podatku w wysokości 8%. Pozostałe usługi należy opodatkować stawką podstawową w wysokości 23% podatku VAT.
Fragment:
Na temat literalnej wykładni pojęcia „ usług kulturalnych ” wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2015 r., o sygn. akt: IPPP2/443-1193/14-6/AO : „Zgodnie z regułami wykładni językowej pod pojęciem terminu „ usługi kulturalne ” mieszczą się usługi odnoszące się do kultury, w zakresie kultury itp. Natomiast kultura oznacza „ materialną i umysłową działalność społeczeństw oraz jej wytwory ”, zaś usługa „ pomoc okazana komuś ”, „ działalność gospodarcza służąca do zaspokajania potrzeb ludzi ”. Natomiast określenie kulturalny oznacza „ odnoszący się do tworzenia i upowszechniania kultury lub stanowiący jej składnik ”. Szerzej i nieco odmiennie na temat wykładni zwrotu „ usług kulturalnych ” wypowiedział się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej wydanej 9 stycznia 2013 r., o sygn. akt: ILPP2/443-1047/12-4/AD , w której stwierdził on, że: „Z kolei spełnienie warunku przedmiotowego odnosi się do wyżej przytoczonego art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się z podatku usługi kulturalne (...). Ustawa nie podaje definicji pojęcia „ usług kulturalnych ”. Jego znaczenie należy zatem ustalić w oparciu o dostępne metody wykładni. W prawie podatkowym pierwszorzędne znaczenie ma wykładnia językowa. Zatem zgodnie z jej regułami, odnosząc się do znaczenia terminu „ usługi kulturalne ” w języku potocznym, możemy stwierdzić, iż pod pojęciem tym kryją się usługi odnoszące się do kultury, w zakresie kultury itp.
2015
11
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku usług kulturalnych.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług kulturalnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług kulturalnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Prowadzi Pan działalność gospodarczą jako artysta, muzyk. Wykonuje Pan koncerty jako artysta, wykonawca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Za zrealizowane koncerty otrzymuje Pan wynagrodzenie w formie honorarium. Jest Pan twórcą, jak również autorem tekstów i głównym kompozytorem muzyki. Uważa Pan, że koncerty w opisanych formach są usługami, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż będąc artystą, wykonawcą w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych występuje jako strona umowy wykonując koncert wraz z zatrudnionymi przez Pana muzykami. Ponadto jest Pan zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, w związku z innymi usługami, które wykonuje. Potwierdzeniem Pana stanowiska jest interpretacja z 27 czerwca 2012 r. nr IPTPP2/443-302/12-4/JS .
2015
18
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku usług kulturalnych świadczonych przez indywidualnego twórcę.
Fragment:
Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o VAT, ustawodawca zwolnił od podatku usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów. Na podstawie wspomnianego przepisu ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzystają więc usługi spełniające następujące warunki: są to usługi kulturalne, są to usługi indywidualnych twórców i artystów wykonawców, wynagradzane w formie honorariów. Oba te warunki zostały spełnione w Pana przypadku. Po pierwsze niewątpliwie usługi będące przedmiotem wniosku, tj. usługi wykonywania koncertów samodzielnie, wraz z muzykami zatrudnionymi na podstawie umów o dzieło lub wraz z zespołem muzycznym stanowią usługi kulturalne. Ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze nie definiują pojęcia „ usługa kulturalna ”, zatem do interpretacji przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b tej ustawy należy posłużyć się wykładnią literalną, odwołując się do definicji tego pojęcia zawartego w innych aktach prawnych oraz do językowego znaczenia tego pojęcia.
2015
13
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.