Usługi kulturalne | Interpretacje podatkowe

Usługi kulturalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi kulturalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak zwolnienia od podatku usług świadczonych na podstawie zawartej z gminą umowy dotyczącej zorganizowania uroczystości.
Fragment:
Usługa polegająca na zapewnieniu posiłków i napojów nie jest nierozerwalnie związana z usługą kulturalną, ale i też nie może być postrzegana jako usługa zapewniająca skorzystanie z usługi kulturalnej, nie jest to bowiem – jak wykazano – czynność mająca sens gospodarczy jedynie, gdy wykonywana jest czynność główna, jak również nie jest to czynność mająca taki charakter, że „ każda z nich jest konieczna dla wykonania określonego świadczenia, tzn. brak jednej z nich powoduje, że całość dla konsumenta nie ma gospodarczego sensu ”. Zatem jeśli celem nabycia świadczeń byłaby wyłącznie usługa kulturalna, Gmina nie decydowałaby się na nabycie również usługi polegającej na zapewnieniu poczęstunku, która niewątpliwie wpływa na cenę świadczenia. Gmina dysponując odpowiednimi środkami finansowymi mogłaby uzyskać świadczenia usług kulturalnych na wyższym poziomie, niż zamawiając świadczenie, na które składa się zarówno usługa kulturalna, jak również poczęstunek. Powyższe okoliczności wskazują, iż świadczenie dotyczące usługi w zakresie zapewnienia uczestnikom poczęstunku (posiłków i napojów) nie jest niezbędne do świadczenia usługi kulturalnej, jak również nie stanowi lepszego wykonania tej usługi.
2018
24
sty

Istota:
 • prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawczynię usług polegających na prowadzeniu prac konserwatorskich, oraz
 • brak obowiązku rejestracji dla celów podatku VAT
 • Fragment:
  (...) usług kulturalnych świadczonych przez twórców, które wynagradzane są w formie honorariów może dotyczyć także usług konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach. W szczególności Sąd ten podniósł, że ustawodawca w analizowanym przepisie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit b ustawy o VAT odwołuje się do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.). Przy czym odesłanie odnosi się do pojęcia twórcy i artysty wykonawcy. Powyższy zaś akt prawny w sposób jednoznaczny nie definiuje tych pojęć. W art. 8 cyt. ustawy wskazano jedynie, że twórca jest podmiotem praw autorskich. Te zaś zostały zdefiniowane w art. 1 bardzo szeroko. Stosownie do treści ustępu 1 przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Zatem ustawodawca przede wszystkim kładzie nacisk na działalność twórczą noszącą cechy indywidualnego charakteru. NSA zauważył, iż skoro strona podaje, że świadczone przez nią usługi kulturalne, bliżej nie opisane we wniosku, są charakterystyczne dla działalności twórczej, mające cechy indywidualne, a prawa autorskie po otrzymaniu honorarium przenoszone są na zleceniodawców, to nie sposób zaakceptować stanowiska, że powyższy stan faktyczny nie wyczerpuje dyspozycji art. 43 ust. 1 pkt 33b ustawy o VAT.
  2018
  22
  sty

  Istota:
  Zwolnienie od podatku świadczonych usług.
  Fragment:
  Odnosząc powołane powyżej przepisy prawa do opisu sprawy stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca będzie działać jako artysta wykonawca, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i będzie otrzymywać wynagrodzenie w formie honorarium, to świadczone przez niego usługi kulturalne w postaci koncertów będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy. Jak wynika z okoliczności przedstawionych we wniosku, Zainteresowany – w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej – będzie pełnić rolę dyrygenta lub kierownika zespołu, oraz będzie stroną zawieranych umów cywilnoprawnych z kontrahentami. Zatem przedmiotowe usługi będzie świadczył nie zespół muzyczny, ale Wnioskodawca (artysta wykonawca). W konsekwencji, świadczone przez Wnioskodawcę usługi kulturalne, polegające na wystawianiu przedstawień artystycznych w postaci koncertów, za które Zainteresowany otrzymuje honorarium, będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy. W konsekwencji stanowisko przedstawione we wniosku oceniono jako prawidłowe. Jednocześnie należy podkreślić, że analiza przepisów ustawy z dnia 2 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
  2018
  6
  sty

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego.
  Fragment:
  Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz przywołane przepisy należy zaznaczyć, że w odpowiedzi na pytanie tut. organu „ Jakie usługi świadczy Wnioskodawca? ”, Zainteresowany wskazał, że „świadczy usługi kulturalne zgodnie ze statutem (m.in. prowadzenie zajęć plastycznych, organizacja koncertów, warsztaty taneczne), w konsekwencji należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie świadczy usług, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, które wykluczają możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że w 2016 r. oraz w 2017 r. nie przekroczył limitu zwolnienia podmiotowego. Zatem, Wnioskodawca ma prawo korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy. Reasumując, Wnioskodawca – jako instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, prowadząca usługi kulturalne nie osiągając w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a jakiejkolwiek zyski przeznacza na świadczone usługi kulturalne – jest zwolniony podmiotowo z podatku VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy. Zaznaczyć jednakże należy, że Wnioskodawca utraci ww. zwolnienie od podatku w przypadku wykonania jakichkolwiek czynności doradztwa – z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego – lub innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy.
  2017
  7
  gru

  Istota:
  W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z otrzymanej przez Spółkę faktury wystawionej przez Wykonawcę za świadczenia określone w Umowie.
  Fragment:
  Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 czerwca 2015 r., I FSK 1988/13, wskazał w odniesieniu do usług kulturalnych, że „ za istotne uznano [w orzecznictwie] aby usługi miały charakter działalności twórczej, charakteryzowały się indywidualnością, a ich wykonywanie odbywało się w interesie publicznym, gdyż celem wprowadzenia zwolnienia usług kulturalnych było obniżenie kosztów dostępu do kultury i dziedzictwa narodowego ”. W kontekście próby definicji pojęcia usług kulturalnych na gruncie ustawy o VAT wspomnieć można również o przepisie art. 132 ust. 1 lit. n Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają świadczenie niektórych usług kulturalnych, a także dostawę towarów ściśle z nimi związanych, przez podmioty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez dane państwo członkowskie. Przepis ten znajduje się w rozdziale dotyczącym zwolnień określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym, co wskazuje na intencje ustawodawcy unijnego odnoszące się do wskazanego zwolnienia. Na tle podanego przez Spółkę opisu stanu faktycznego wskazać należy, że Wykonawca usługi określone w Umowie, a wskazane przez Spółkę w opisie stanu faktycznego, świadczy na rzecz Spółki, nie zaś w interesie publicznym.
  2017
  19
  paź

  Istota:
  W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Aktora świadczącego usługę kulturalną korzystającą ze zwolnienia od podatku podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o VAT
  Fragment:
  Z dniem 1 stycznia 2011 r. wprowadzono regulacje dotyczące stosowania zwolnienia od VAT dla tzw. usług kulturalnych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) Ustawy VAT, zwolnieniu od opodatkowania podlegają m.in. usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów. Wykonywanie przez te podmioty usług kulturalnych powoduje zatem obowiązek zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Ustawa VAT nie zawiera definicji legalnej pojęcia „ usługi kulturalne ”. Tej definicji trudno jest także doszukać się w innych aktach prawnych. Mimo że klasyfikacja statystyczna znajduje bezpośrednie zastosowanie jedynie w tych przypadkach, w których przepisy VAT powołują symbole statystyczne, w przedmiotowej sprawie PKWiU może służyć jako jedna ze wskazówek interpretacyjnych. W konsekwencji należy uznać, że usługi klasyfikowane w dziale 90 PKWiU „ Usługi kulturalne i rozrywkowe ” ("usługi artystów wykonawców" - 90.01.10), zawierają się w pojęciu „ usługi kulturalne ”, do którego odnosi się art. 43 ust. 1 pkt 33 Ustawy VAT.
  2017
  23
  wrz

  Istota:
  W zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit.b) ustawy usług świadczonych przez Wnioskodawcę
  Fragment:
  Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze nie definiują pojęć „ kultura ” i „ usługa kulturalna ”. Zatem przy dokonywaniu interpretacji przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy posłużyć się należy wykładnią literalną, odwołując się do językowego znaczenia tych pojęć. Zgodnie z jej regułami, odnosząc się do znaczenia terminu „ usługi kulturalne ” w języku potocznym, możemy stwierdzić, że pod pojęciem tym kryją się usługi odnoszące się do kultury, w zakresie kultury, itp. Natomiast kultura to „całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności. Kultura dzieli się na: materialną, której zakres pokrywa się z pojęciem cywilizacja, i duchową - ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, nauki, moralności funkcjonujących w postaci dzieł artystycznych, wierzeń, obyczajów, a także uznanych wartości, takich jak: prawda, sprawiedliwość, wolność, równość itp. (Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmuller „ Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska ” Wydawnictwo Europa, Warszawa 1999). Encyklopedia (...)
  2017
  26
  sie

  Istota:
  W zakresie uznania świadczonych usług kulturalnych za usługi kompleksowe przy produkcji serialu.
  Fragment:
  W ocenie Wnioskodawcy, usług reklamowych świadczonych na rzecz producenta serialu telewizyjnego przez Wnioskodawcę zarówno odnoszących się do promocji serialu telewizyjnego, jak i sponsorów serialu (reklamodawców, których produkty lokowane są w utworze audiowizualnym) nie można w żadnym przypadku uznać za usługi kulturalne, o których mowa w cyt. art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT. Tym samym stwierdzić należy, że niespełniony jest warunek przedmiotowy wynikający z treści art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy przewidującego zastosowanie zwolnienia od podatku. Oznacza to więc, że świadczona przez Wnioskodawcę usługa złożona obejmująca współpracę przy organizacji i produkcji, usługę reklamową dla producentów i sponsorów serialu telewizyjnego i usługę kulturalną, polegającą na wykonywaniu roli aktora w serialach telewizyjnych, nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy. Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w indywidualnej interpretacji podatkowej przy organizacji i produkcji, usługi reklamowej i usługi kulturalnej, polegające na wykonywaniu roli aktora w serialach telewizyjnych. Z przedstawionych okoliczności wynika, że Wnioskodawca wykonuje świadczenie złożone, w którym nie sposób określić świadczenia głównego. Biorąc pod uwagę kryterium ilościowe, Wnioskodawca świadczy jednocześnie usługi współpracy przy organizacji produkcji, jak i usługi w zakresie kultury polegające na wykonywaniu roli aktora.
  2017
  18
  sie

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług kompleksowej organizacji specjalistycznych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów oraz specjalistycznych zajęć doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli.
  Fragment:
  Analizując powołane wyżej regulacje zauważyć należy, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy jest spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług kulturalnych jak również przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Podmiotem mogącym świadczyć usługi kulturalne korzystającym ze zwolnienia może być m.in. podmiot prawa publicznego lub inny podmiot uznany na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym pod warunkiem, że podmiot ten nie osiąga w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług (art. 43 ust. 18 ustawy). Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem prawa publicznego, jako samorządowa instytucja kultury wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora - czyli Miasto. Usługi kompleksowej organizacji specjalistycznych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów oraz specjalistycznych zajęć doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli nie stanowią usług o charakterze kulturalnym. Mają one charakter edukacyjny. Głównym ich celem jest zwiększenie szans edukacyjno-zawodowych uczniów (...)
  2017
  13
  maj

  Istota:
  Dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku za usługi kulturalne.
  Fragment:
  (...) usług kulturalnych pod warunkiem, że podmioty tę nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności. a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuacje lub doskonalenie świadczonych usług. Ustawa o podatku od towarów i usług nie podaje definicji pojęcia „ usług kulturalnych ”. Jego znaczenie należy zatem ustalić w oparciu o dostępne metody wykładni. W prawie podatkowym pierwszorzędne znaczenie ma wykładnia językowa. Zatem, zgodnie z jej regułami, odnosząc się do znaczenia terminu „ usługi kulturalne ” w języku potocznym, możemy stwierdzić, że pod pojęciem tym kryją się usługi odnoszące się do kultury, w zakresie kultury itp. Natomiast kultura to całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności. Kultura dzieli się na: materialną, której zakres pokrywa się z pojęciem cywilizacja, i duchową – ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, nauki, moralności funkcjonujących w postaci dzieł artystycznych, wierzeń, obyczajów, a także uznanych wartości, takich jak: prawda, sprawiedliwość, wolność, równość itp.” (Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtműller „ Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska ” Wydawnictwo Europa, Warszawa 1999).
  2017
  2
  lut
  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.