Usługi kulturalne | Interpretacje podatkowe

Usługi kulturalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi kulturalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług kompleksowej organizacji specjalistycznych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów oraz specjalistycznych zajęć doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli.
Fragment:
Analizując powołane wyżej regulacje zauważyć należy, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy jest spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług kulturalnych jak również przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Podmiotem mogącym świadczyć usługi kulturalne korzystającym ze zwolnienia może być m.in. podmiot prawa publicznego lub inny podmiot uznany na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym pod warunkiem, że podmiot ten nie osiąga w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług (art. 43 ust. 18 ustawy). Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem prawa publicznego, jako samorządowa instytucja kultury wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora - czyli Miasto. Usługi kompleksowej organizacji specjalistycznych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów oraz specjalistycznych zajęć doskonalących umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli nie stanowią usług o charakterze kulturalnym. Mają one charakter edukacyjny. Głównym ich celem jest zwiększenie szans edukacyjno-zawodowych uczniów (...)
2017
13
maj

Istota:
Dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku za usługi kulturalne.
Fragment:
(...) usług kulturalnych pod warunkiem, że podmioty tę nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności. a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuacje lub doskonalenie świadczonych usług. Ustawa o podatku od towarów i usług nie podaje definicji pojęcia „ usług kulturalnych ”. Jego znaczenie należy zatem ustalić w oparciu o dostępne metody wykładni. W prawie podatkowym pierwszorzędne znaczenie ma wykładnia językowa. Zatem, zgodnie z jej regułami, odnosząc się do znaczenia terminu „ usługi kulturalne ” w języku potocznym, możemy stwierdzić, że pod pojęciem tym kryją się usługi odnoszące się do kultury, w zakresie kultury itp. Natomiast kultura to całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności. Kultura dzieli się na: materialną, której zakres pokrywa się z pojęciem cywilizacja, i duchową – ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, nauki, moralności funkcjonujących w postaci dzieł artystycznych, wierzeń, obyczajów, a także uznanych wartości, takich jak: prawda, sprawiedliwość, wolność, równość itp.” (Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtműller „ Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska ” Wydawnictwo Europa, Warszawa 1999).
2017
2
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania właściwej stawki podatku dla Opłat za uczestnictwo w Forum dla nauczycieli.
Fragment:
Usługi Centrum jako usługi kulturalne. Ustawa o VAT nie definiuje usług kulturalnych. W świetle definicji pojęcia „ kultura ” w internetowym słowniku PWN jest to materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory. Natomiast w świetle art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2012 r., poz. 406 ze zm.), działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. W opinii Centrum, nie ulega wątpliwości, że świadczenia dostępne na rzecz osób, które uiściły Opłaty za uczestnictwo w Forum, stanowią usługi kulturalne. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego Forum stanowi platformę edukacyjną dla nauczycieli, którzy aktywnie uczestnicząc w warsztatach filmowych, spotkaniach z twórcami mają okazję poznać sztukę filmową jako narzędzie dla nich do edukacji dzieci i młodzieży. Tym samym, zdaniem Centrum, Opłata za udział w Forum stanowi wynagrodzenie z usługę kulturalną świadczoną przez Centrum. Centrum jako instytucja kulturalna. Usługi kulturalne korzystają ze zwolnienia od VAT, gdy są świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2016
10
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku udzielenia prawa do artystycznych wykonań utworu.
Fragment:
Wykonana przez Wnioskodawcę usługa, polegająca na skomponowaniu utworu muzycznego, oraz napisaniu tekstu do niego, jest sklasyfikowana w PKWiU w grupie usługi kulturalne i rozrywkowe, pod symbolem 90.03.11. Co świadczy o tym, że tworząc utwory muzyczne Wnioskodawca wykonuje usługi kulturalne. Pomimo tego, że Wnioskodawca nie jest podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym. Nie są to w tym przypadku usługi związane z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach, oraz nie są to usługi związane z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach. Określone w umowie wynagrodzenie za udzielenie licencji, jest honorarium należnym Wnioskodawcy, jako twórcy utworu. Przychody z działalności gospodarczej za rok 2015 wynoszą 66 060,18 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust 1 pkt 33b w odniesieniu do uzyskania przychodu z tytułu udzielenia licencji do artystycznego wykonywania utworu, którego jest twórcą i posiada prawa autorskie i w związku z tym czy może skorzystać również ze zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 ust. 2 pkt 2? Zdaniem Wnioskodawcy, udzielenie licencji na rzecz osób trzecich w zakresie udzielenie prawa do artystycznych wykonań utworu, do którego prawa autorskie posiada jego twórca, jest zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33b i w związku z tym przychody z tego tytułu nie mają wpływu na limit określony w art. 113 ust. 1.
2016
6
gru

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług kulturalnych.
Fragment:
(...) usług kulturalnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług kulturalnych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 maja 2016 r. (data wpływu 20 maja 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 11 maja 2016 r. oraz pismem z 1 czerwca 2016 r. (data wpływu 2 czerwca 2016 r.) W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 19 maja 2016 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od września 2009 roku w zakresie naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, usług muzycznych, usług kulturalnych, występów autorskich, organizacji imprez oraz różne formy edukacji artystycznej. Wnioskodawca nie świadczy usług na zasadzie agencji artystycznej, ale sam jako artysta posiadający stosowne wykształcenie artystyczne jest twórcą koncertu. Jest jego pomysłodawcą, choreografem oraz wykonawcą, ponieważ na koncertach tańczy, śpiewa i gra na instrumentach muzycznych.
2016
28
lis

Istota:
Czy w myśl powyższej interpretacji Stowarzyszenie jest innym podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym i w związku z tym dla świadczonych przez siebie usług kulturalnych powinno było stosować zwolnienie z VAT?
W przypadku odpowiedzi pozytywnej, czy Stowarzyszenie powinno skorygować wystawione przez siebie faktury na świadczone usługi kulturalne zmieniając stawkę 23% na zwolnienie z podatku VAT?
Fragment:
Czy w myśl powyższej interpretacji Stowarzyszenie jest innym podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym i w związku z tym dla świadczonych przez siebie usług kulturalnych powinno było stosować zwolnienie z VAT... W przypadku odpowiedzi pozytywnej, czy Stowarzyszenie powinno skorygować wystawione przez siebie faktury na świadczone usługi kulturalne zmieniając stawkę 23% na zwolnienie z podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl wydanej interpretacji ogólnej, Stowarzyszenie w zakresie świadczonych usług kulturalnych jest innym podmiotem uznanym na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o charakterze kulturalnym w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit.a ustawy VAT, gdyż spełnia wszystkie warunki wynikające z powyższej interpretacji: jest podmiotem wymienionym w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego, prowadzi działalność pożytku publicznego, tj. działalność w sferze zadań publicznych mieszczących się w pojęciu usług kulturalnych. Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego ale w ocenie Stowarzyszenia status ten nie jest potrzebny, gdyż zgodnie z przepisami ustawy działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna prowadzona, w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust 1, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie, a nie tylko przez organizacje pożytku publicznego.
2016
12
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług archeologicznych.
Fragment:
Wynika zatem z tego, że ustawodawca europejski dał państwom członkowskim możliwość określenia, które podmioty niebędące podmiotami prawa publicznego, świadczące usługi kulturalne, będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Polski ustawodawca zwalnia od podatku, zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, usługi kulturalne świadczone przez dwie grupy podmiotów. Do pierwszej z nich zaliczył: podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym, lub wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Wykonywanie przez te podmioty usług kulturalnych daje zatem możliwość zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Z uwagi na odesłanie przez ustawodawcę do odrębnych przepisów przyjąć należy, że w przypadku gdy przepis prawa uzna dany podmiot za instytucję o charakterze kulturalnym i podmiot ten będzie świadczył usługi kulturalne na warunkach określonych w przepisie, zastosowanie będzie miało zwolnienie od podatku od towarów i usług. W skład drugiej grupy podmiotów uprawnionych do zwolnienia weszli natomiast indywidualni twórcy i artyści wykonawcy, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzani w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.
2016
5
kwi

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług w zakresie zajęć baletowych dla dzieci i dorosłych, nauki wokalu dla dzieci, organizacji spektakli i koncertów (w zakresie wstępu), w których biorą udział uczniowie Fundacji.
Fragment:
(...) usług kulturalnych pod warunkiem, że podmioty tę nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności. a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuacje lub doskonalenie świadczonych usług. Ustawa o podatku od towarów i usług nie podaje definicji pojęcia „ usług kulturalnych ”. Jego znaczenie należy zatem ustalić w oparciu o dostępne metody wykładni. W prawie podatkowym pierwszorzędne znaczenie ma wykładnia językowa. Zatem, zgodnie z jej regułami, odnosząc się do znaczenia terminu „ usługi kulturalne ” w języku potocznym, możemy stwierdzić, że pod pojęciem tym kryją się usługi odnoszące się do kultury, w zakresie kultury itp. Natomiast kultura to całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności. Biorąc pod uwagę powołane przepisy, jak również opis zdarzenia przedstawiony we wniosku, wskazać należy, że odpłatne czynności w zakresie prowadzenia zajęć baletowych dla dzieci i dorosłych oraz nauki wokalu dla dzieci, stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy.
2016
8
mar

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT w przypadku importu usług od zagranicznych podmiotów.
Fragment:
W przypadku importu usług kulturalnych przez publiczne instytucje kultury, obciążenie ich podatkiem od towarów i usług od wartości zakupionych usług kulturalnych, który podwyższałby koszty organizacji przez te jednostki usług kulturalnych, stałoby w sprzeczności z tą ideą. Zdaniem Wnioskodawcy, import usług kulturalnych, z tytułu którego podatnikiem jest Muzeum Miasta - podmiot prawa publicznego wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora, polegających na wykonaniu na terenie kraju występów artystycznych przez zagraniczne instytucje artystyczne, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, gdyż podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązanym na mocy art. 17 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług do jego wykazania jest instytucja podmiotowo i przedmiotowo uprawniona do zastosowania tego przepisu, nabywająca obce usługi kulturalne w celu realizacji przez siebie usług kulturalnych, masowej, nieodpłatnej usługi kulturalnej, świadczonej w interesie publicznym na rzecz mieszkańców miasta - Festiwalu ..., finansowanej w całości z środków publicznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2016
2
mar

Istota:
Zwolnienie od podatku usług kulturalnych.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług kulturalnych – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług kulturalnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Prowadzi Pan działalność gospodarczą (działalność artystyczną) polegającą na kierowaniu orkiestrą. Kieruje Pan orkiestrą, którą utworzył pod nazwa „ ...... ”. Działa jako indywidualny twórca artysta wykonawca, wynagradzany w formie honorarium. Zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług, będąc dyrygentem świadczy Pan usługi kulturalne jako indywidualny twórca. Dyrygowanie to szczególny język informacji wyrażony ruchem rąk, według schematów rytmicznych, który scala cały zespół. Ruchy dostosowane są do tempa w którym dany utwór jest wykonywany, gdzie ruchy dyrygenta pokrywają się z dynamiką utworu. Pomysły dyrygenta na daną interpretację są wyznacznikiem pobudzenia emocji w muzykach, które tym samym tworzą wyraz artystyczny utworu. Zatrudnia Pan członków orkiestry na umowy cywilnoprawne, gdzie ilość zatrudnionych osób uzależniona jest od składu potrzebnego do organizowanej imprezy kulturalnej.
2016
24
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.