ILPP3/4512-1-237/15-4/DC | Interpretacja indywidualna

Z jaką stawką podatku od towarów i usług powinna zostać wystawiona faktura sprzedaży?
ILPP3/4512-1-237/15-4/DCinterpretacja indywidualna
 1. kształcenie
 2. kurs
 3. usługi kształcenia zawodowego
 4. zwolnienie
 5. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Cywilnej przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 stycznia 2016 r. (data wpływu 29 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla świadczonych usług szkoleniowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla świadczonych usług szkoleniowych.

Wniosek uzupełniono w dniu 29 stycznia 2016 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi szkolenia z zakresu auto detalingu (złożony wieloetapowy proces obejmujący prace nad częścią zewnętrzną oraz wnętrzem pojazdu). Wymaga on użycia specjalistycznych preparatów w oparciu o profesjonalne umiejętności i doświadczenie. Auto detaling nie skupia się na zwykłym efekcie czystości lecz na przywróceniu stanu jak najbliższego fabrycznemu pojazdowi. Jest to usługa przeznaczona dla najbardziej wymagających klientów. Smart repair (są to naprawy drobnych uszkodzeń wewnątrz i na zewnątrz auta, związanych przede wszystkim ze stanem estetycznym). Zabiegi te zwiększają wartość rynkową pojazdu czym ułatwiają ich sprzedaż. Niwelują skutki zużycia pojazdu poprzez usunięcie drobnych usterek. Pozwalają uzyskać oszczędności, gdyż dzięki nim, eliminowana jest konieczność wymiany elementu na nowy. Usługi te są dedykowane pojazdom na każdym etapie użytkowania, w tym także nowym, natomiast nieodzowne w przypadku pojazdów używanych.

Typowe naprawy Smart Repair:

 • usuwanie wgnieceń bez konieczności lakierowania (uszkodzenia parkingowe, szkody po gradobiciu),
 • naprawa uszkodzeń tapicerki np. welurowej i skórzanej,
 • naprawa uszkodzeń i odbarwień elementów plastikowych i winylowych wraz z odtworzeniem struktury,
 • zgrzewanie plastików wraz z odtworzeniem struktury,
 • drobne naprawy lakiernicze SPOT – usuwanie rys otarć, gdzie obszar działania ograniczony jest do minimum i przywracany jest pierwotny wygląd bez konieczności demontażu, i lakierowania całego elementu,
 • naprawa przedniej szyby – usunięcie tzw. pajączków,
 • naprawa przyczep campingowych oraz amperów,
 • naprawa uszkodzeń felg – uzupełnienie drobnych ubytków, aplikacja koloru i warstwy lakieru dla odzyskania perfekcyjnego wyglądu kół,
 • usuwanie wgnieceń w karoserii samochodów osobowych i ciężarowych powstałych w wyniku np. gradobicia bądź innych zdarzeń losowych bez konieczności jej lakierowania,
 • i wiele innych.

Samochód po ww. zabiegach całkowicie odzyskuje utracony wygląd.

Wnioskodawca jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). W związku z tym Urzędy Pracy kierują do Zainteresowanego bezrobotnych na kursy w ww. zakresie w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Urząd Pracy w części refunduje koszty takich szkoleń. W związku z tym Wnioskodawca jest zatem zobowiązany do wystawienia faktury VAT (firma jest czynnym podatnikiem VAT). Opisaną usługę Zainteresowany opodatkowuje stawką VAT w wysokości 23%. Przy każdorazowym rozliczeniu z Urzędem Pracy urzędnicy twierdzą, że powinna być zastosowana do tych szkoleń stawka VAT – zwolniona.

W piśmie uzupełniającym z dnia 27 stycznia 2016 r. na zadane w wezwaniu pytania udzielono następujących odpowiedzi:

 1. Czy Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług...
  Odpowiedź: Tak
 2. Czy Wnioskodawca jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty... Jeśli tak to należy wskazać podstawę prawną...
  Odpowiedź: Tak, jednostka jest objęta Systemem Oświaty na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm. o Systemie Oświaty.
 3. Czy świadczone przez Zainteresowanego usługi można zakwalifikować do usług w zakresie kształcenie lub wychowania. o których mowa w art. 43 ust.1 pkt 26 ustawy o VAT...
  Odpowiedź: Nie
 4. Czy przedmiotowe usługi można zakwalifikować jako usługi kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy...
  Odpowiedź: Tak
 5. Czy ww. świadczone usługi prowadzone są, w formach i zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach... Jeśli tak to należy wskazać dokładną podstawę prawną w odniesieniu do usług świadczonych przez wnioskodawcę...
  Odpowiedź: Nie
 6. Czy Wnioskodawca uzyskał akredytację na świadczone usługi w rozumieniu przepisów o systemie oświaty...
  Odpowiedź: Zainteresowany stara się o akredytację Kuratorium Oświaty, ale musi poczekać do marca, ponieważ instytucja szkoleniowa musi istnieć rok, aby taką akredytację otrzymać.
 7. Czy szkolenia będące przedmiotem wniosku będą dofinansowane ze środków publicznych w co najmniej 70% jego wartości... Jeśli tak to czy Wnioskodawca będzie posiadał dokumenty, z których będzie wynikać, że zapłata za przedmiotowe usługi nastąpi ze środków publicznych...
  Odpowiedź: Tak, będzie posiadać takie dokumenty.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Z jaką stawką podatku od towarów i usług powinna zostać wystawiona faktura sprzedaży...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią odpowiedzi udzielonej przez Urząd Statystyczny usługi przez nas świadczone mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 85.59.19.0 „Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”. W związku z powyższym naszym zdaniem świadczona przez nas usługa korzysta ze zwolnienia przewidzianego w ustawie o podatku od towarów i usług art. 43 ust. 1 pkt 29.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenia usług należy rozumieć przede wszystkim określone zachowanie się podatnika na rzecz innego podmiotu, które wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przy czym, o ile dane zachowanie podatnika mieści się w ustawowej definicji świadczenia usług, to – co do zasady – niezbędnym elementem do uznania tego zachowania za czynność podlegającą opodatkowaniu jest spełnienie przesłanki odpłatności (wynagrodzenie za usługę).

Nie każde jednak świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Spełnienie zatem warunków podmiotowych tzn. prowadzenia działalności wraz z opodatkowaniem danych czynności wskazują na podleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przy czym zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi jednak art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wychowania, należy wskazać, iż jest ona przypisana podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy, mogą natomiast korzystać uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, o ile świadczone przez te podmioty usługi są usługami kształcenia na poziomie wyższym.

W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W myśl art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe (art. 43 ust. 17a ustawy).

Ponadto, w myśl § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r., poz. 736), obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Powołane przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenia usług i dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanych. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Dla oceny tego, czy szkolenia wykonywane przez Wnioskodawcę są zwolnione od podatku od towarów i usług, konieczne jest stwierdzenie:

 1. czy są to usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty lub
 2. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz
  1. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub
  2. czy są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty lub
  3. czy szkolenia finansowane są w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Zainteresowany świadcząc przedmiotowe usługi w postaci kursów szkoleniowych jest podmiotem objętym systemem oświaty na podstawie art. 82 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późn. zm.). Jednak nie świadczy usług w zakresie kształcenia lub wychowania. Ponadto, z wniosku nie wynika, aby Wnioskodawca był uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk, czy też badawczo-rozwojową świadczącą usługi kształcenia na poziomie wyższym.

Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy, iż realizowane przez Wnioskodawcę kursy szkoleniowe kierowane do bezrobotnych, nie będą spełniały przesłanek umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

W związku z czym należy przeanalizować, czy spełnione zostaną przesłanki warunkujące prawo do skorzystania ze zwolnienia w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Aby przedmiotowe usługi mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz spełniać jeden z warunków określonych w lit. a-c powyższego przepisu. Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych. Zwolnieniu podlegają również usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, o czym stanowi § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W treści wniosku Zainteresowany wskazał, że celem realizowanych kursów szkoleniowych w zakresie auto detalingu jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez osoby bezrobotne.

Wnioskodawca poinformował jednocześnie, iż realizowane przez niego ww. kursy szkoleniowe nie są prowadzone w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz Zainteresowany na dzień złożenia wniosku nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż przedmiotowe usługi szkoleniowe nie będą spełniały wymogów zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a i lit. b ustawy. Tym samym dla przedmiotowych szkoleń – w oparciu o ww. przepisy – nie będzie można zastosować zwolnienia od podatku VAT.

Jednakże Zainteresowany wskazał, że przedmiotowe szkolenia są dofinansowywane przez Urząd Pracy. Jak wskazano w uzupełnieniu Wnioskodawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające dofinansowanie przedmiotowych usług w wysokości co najmniej 70% ze środków publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie świadczone przez Wnioskodawcę kursy szkoleniowe skierowane do osób bezrobotnych, będą korzystały ze zwolnienia z podatku od towarów i usług w związku z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c w momencie gdy Zainteresowany będzie posiadał dokumenty potwierdzające dofinansowanie przedmiotowych usług w wysokości co najmniej 70% ze środków publicznych. W związku z powyższym faktura na rzecz Urzędu Pracy powinna być wystawiona ze stawką „zwolniona”.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.