Usługi kształcenia zawodowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi kształcenia zawodowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usług kształcenia zawodowego (art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a)

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisane w stanie faktycznym oraz w zdarzeniu przyszłym usługi kształcenia zawodowego uczestnika szkolenia (Doradcy) będą podlegać zwolnieniu określonemu w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi kształcenia zawodowego prowadzone w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach (tj. przepisach Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z 5 sierpnia 2015 r.)? Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym oraz w zdarzeniu przyszłym usługi kształcenia zawodowego uczestnika szkolenia (Doradcy) powinny podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) Ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie ze wskazaną regulacją, zwolnieniu podlegają usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. W przedmiotowej sprawie należy przede wszystkim rozstrzygnąć, czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi można uznać za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Zauważyć należy, że Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej "Ustawa VAT") nie zawiera legalnej definicji usług "szkoleń kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego", o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 tej ustawy.

2018
29
sie

Istota:

Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wraz z usługami dodatkowymi.

Fragment:

(...) usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego świadczonymi w formie szkoleń zawodowych, jako że wszystkie te elementy składają się na jedną usługę złożoną. Możliwość skorzystania ze zwolnienia w odniesieniu do świadczenia usługi (ale też i dostawy towarów) ściśle związanej z usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wymaga spełnienia określonych warunków, na które wskazuje TSUE m.in. w sprawie Horizon College C-434/05. Po pierwsze, zarówno główna działalność edukacyjna, jak i dostawa towarów lub świadczenie usług ściśle związane z tą działalnością muszą być wykonywane przez jeden z podmiotów, o których mowa w art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE. Po drugie, świadczenie usług lub dostawa towarów ściśle związanych z czynnościami głównymi muszą być konieczne do wykonywania transakcji podlegających zwolnieniu. Po trzecie, świadczenie usług i dostawa towarów są wyłączone z zakresu zwolnienia, jeżeli ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu poprzez dokonywanie transakcji stanowiących bezpośrednią konkurencję w stosunku do działalności przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą, objętej VAT.

2018
25
lip

Istota:

Usługi polegające na dostępie do platformy internetowej z nagranymi szkoleniami nie są usługami kształcenia zawodowego i podlegają opodatkowaniu stawką podstawową.

Fragment:

Zwolnienie, o którym mowa w powołanych powyżej przepisach art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, względem usługi, która nie stanowi usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, ma zatem zastosowanie pod warunkiem że: usługa ta jest wykonywana przez podmiot korzystający ze zwolnienia przy świadczeniu usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, usługa ta jest niezbędna do wykonania usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, celem wykonania usługi nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na udostępnieniu platformy internetowej z nagranymi szkoleniami nie można uznać za usługi ściśle związane z usługami podstawowymi, tj. szkoleniowymi. Opisana w złożonym wniosku usługa jest świadczona odrębnie od usługi szkoleniowej. Dostęp do platformy internetowej może zostać wykupiony przez kontrahenta, na rzecz którego Wnioskodawca nie świadczył usługi kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania zawodowego, co z resztą podkreślił sam Wnioskodawca wskazując, że powodem udostepnienia platformy internetowej z nagranymi szkoleniami jest zaspokojenie oczekiwań klientów, którzy z różnych przyczyn nie mogli brać udziału we wcześniej organizowanych przez Wnioskodawcę szkoleniach stacjonarnych.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych skierowanych dla lekarzy

Fragment:

Zaznaczyć należy, że aby wskazane usługi mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz spełniać jeden z warunków określonych w lit. a-c powyższego przepisu. Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych. Niemniej jednak pierwsza z przesłanek oznacza, że dla objęcia zwolnieniem od podatku określonych usług kształcenia, konieczne jest, by usługi te mieściły się w zakresie definicji usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania. Pojęcie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zostało zdefiniowane w art. 44 rozporządzenia Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 77 str. 1 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE, obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

2016
10
lip

Istota:

Stanowisko Wnioskodawcy, że jako podwykonawca usługi kształcenia zawodowego w całości finansowanej ze środków publicznych ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku, należało uznać za prawidłowe.

Fragment:

Usługa świadczona przez Wykonawcę korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy jako usługa kształcenia zawodowego w całości finansowana ze środków publicznych. Przedmiotowe szkolenia – jak wskazała Pani we wniosku – stanowią usługi kształcenia zawodowego. Wobec powyższego usługi szkoleniowe świadczone na zlecenie Fundacji jako Wykonawcy usługi finansowanej w całości ze środków publicznych podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie regulacji zawartej w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, o ile posiada Pani dokumenty, z których jednoznacznie wynika, iż zapłata za przedmiotowe czynności nastąpiła ze środków publicznych. Z regulacji art. 106 ust. 1 ustawy wynika, że podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Dane jakie powinna zawierać faktura wskazane zostały w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.

2016
11
maj

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku importu usługi kształcenia zawodowego

Fragment:

Z kolei dla zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inną niż wymienione w pkt 26, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia, lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych. Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego należy zauważyć, że – jak wskazał Wnioskodawca – przedmiotowa usługa świadczona przez firmę włoską na rzecz Wnioskodawcy będzie usługą kształcenia zawodowego, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Planowana usługa kształcenia zawodowego i świadczenie usług ściśle z tą usługą związanych będzie finansowana w całości ze środków publicznych. Wnioskodawca będzie posiadał stosowną dokumentację, potwierdzającą, że źródłem finansowania przedmiotowej usługi są środki publiczne. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że import usługi kształcenia zawodowego świadczonej przez firmę włoską, finansowanej w całości ze środków publicznych będzie podlegał zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.

2016
11
maj

Istota:

W zakresie konieczności rejestracji na formularzu VAT-R oraz złożenia deklaracji VAT-9M od importu usługi kształcenia zawodowego

Fragment:

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie konieczności rejestracji na formularzu VAT-R oraz złożenia deklaracji VAT-9M od importu usługi kształcenia zawodowego. Natomiast wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia od podatku importu usługi kształcenia zawodowego, został rozpatrzony odrębną interpretacją Nr 1061-IPTPP2.4512.76.2016.3.PRP. Ponadto tut. Organ zauważa, iż niniejsza interpretacja traci również aktualność w przypadku scentralizowania przez jednostkę samorządu terytorialnego rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, tj. rozliczania zarówno podatku należnego, jak i naliczonego od czynności dokonywanych przez wszystkie jej jednostki organizacyjne. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2016
29
kwi

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku importu usług kształcenia zawodowego

Fragment:

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż skoro – jak wskazała Wnioskodawczyni - świadczone przez .../Czech Republic s.r.o. na Jej rzecz usługi kształcenia zawodowego prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, a zatem spełniają warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. Jak wynika z okoliczności przedstawionych we wniosku, nabywane przez Wnioskodawczynię usługi w zakresie kształcenia zawodowego pozostają w bezpośrednim związku z zawodem przez Nią wykonywanym i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. W świetle powyższego, w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, dla świadczonych na rzecz Wnioskodawczyni przedmiotowych usług, gdyż formy i zasady tych usług zostały określone we wskazanych wyżej przepisach. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że świadczone przez .../Czech Republic s.r.o. na rzecz Wnioskodawczyni przedmiotowe usługi kształcenia zawodowego, prowadzone na podstawie odrębnych przepisów, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. Tym samym, oceniając stanowisko Zainteresowanej w zakresie pytania nr 2, należało uznać je za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2016
8
mar

Istota:

Z jaką stawką podatku od towarów i usług powinna zostać wystawiona faktura sprzedaży?

Fragment:

W myśl § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Powołane przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenia usług i dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanych. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

2015
2
lip

Istota:

1.Zwolnienia od podatku VAT szkoleń podstawowych, bazowych i elementarnych z zakresu pierwszej pomocy skierowanych do pracowników i pracodawców różnych grup zawodowych.
2.Zwolnienia od podatku VAT szkoleń podstawowych, bazowych i elementarnych z zakresu pierwszej pomocy skierowanych do osób indywidualnych, dla których udział w szkoleniach nie wynika z obowiązku służbowego.

Fragment:

Stwierdzić jednak należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy zarówno podstawowe, bazowe jak i elementarne skierowane do pracowników i pracodawców różnych grup zawodowych, spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę fakt, iż forma i zasady ich przeprowadzania uregulowane są przez odrębne przepisy, szkolenia te świadczone w powyższym zakresie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) cyt. ustawy. Natomiast, w przypadku ww. usług świadczonych dla osób indywidualnych niebędących pracownikami - wbrew stanowisku zawartemu w treści wniosku - nie występuje taka sytuacja, gdyż udział ww. osób w szkoleniach nie prowadzi do uzyskania przez nich konkretnego zawodu lub rozwijania kwalifikacji w posiadanym zawodzie, ani nie ma związku z konkretną branżą lub zawodem. W przypadku osób indywidualnych należy zauważyć, że są to osoby, dla których tego rodzaju szkolenia nie wiążą się ściśle z wykonywanym zawodem. W konsekwencji usługi dla osób indywidualnych, dla których udział w szkoleniach nie wynika z obowiązku służbowego, są opodatkowane 23% stawką podatku, ponieważ w tym przypadku nie zostały spełnione przesłanki zakwalifikowania ich do usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.