Usługi kształcenia zawodowego | Interpretacje podatkowe

Usługi kształcenia zawodowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi kształcenia zawodowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych skierowanych dla lekarzy
Fragment:
Zaznaczyć należy, że aby wskazane usługi mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz spełniać jeden z warunków określonych w lit. a-c powyższego przepisu. Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych. Niemniej jednak pierwsza z przesłanek oznacza, że dla objęcia zwolnieniem od podatku określonych usług kształcenia, konieczne jest, by usługi te mieściły się w zakresie definicji usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania. Pojęcie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zostało zdefiniowane w art. 44 rozporządzenia Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 77 str. 1 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE, obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.
2017
10
maj

Istota:
Stanowisko Wnioskodawcy, że jako podwykonawca usługi kształcenia zawodowego w całości finansowanej ze środków publicznych ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku, należało uznać za prawidłowe.
Fragment:
Usługa świadczona przez Wykonawcę korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy jako usługa kształcenia zawodowego w całości finansowana ze środków publicznych. Przedmiotowe szkolenia – jak wskazała Pani we wniosku – stanowią usługi kształcenia zawodowego. Wobec powyższego usługi szkoleniowe świadczone na zlecenie Fundacji jako Wykonawcy usługi finansowanej w całości ze środków publicznych podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie regulacji zawartej w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, o ile posiada Pani dokumenty, z których jednoznacznie wynika, iż zapłata za przedmiotowe czynności nastąpiła ze środków publicznych. Z regulacji art. 106 ust. 1 ustawy wynika, że podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Dane jakie powinna zawierać faktura wskazane zostały w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.
2016
10
lip

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku importu usługi kształcenia zawodowego
Fragment:
Z kolei dla zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inną niż wymienione w pkt 26, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia, lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych. Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego należy zauważyć, że – jak wskazał Wnioskodawca – przedmiotowa usługa świadczona przez firmę włoską na rzecz Wnioskodawcy będzie usługą kształcenia zawodowego, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Planowana usługa kształcenia zawodowego i świadczenie usług ściśle z tą usługą związanych będzie finansowana w całości ze środków publicznych. Wnioskodawca będzie posiadał stosowną dokumentację, potwierdzającą, że źródłem finansowania przedmiotowej usługi są środki publiczne. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że import usługi kształcenia zawodowego świadczonej przez firmę włoską, finansowanej w całości ze środków publicznych będzie podlegał zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.
2016
11
maj

Istota:
W zakresie konieczności rejestracji na formularzu VAT-R oraz złożenia deklaracji VAT-9M od importu usługi kształcenia zawodowego
Fragment:
Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie konieczności rejestracji na formularzu VAT-R oraz złożenia deklaracji VAT-9M od importu usługi kształcenia zawodowego. Natomiast wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia od podatku importu usługi kształcenia zawodowego, został rozpatrzony odrębną interpretacją Nr 1061-IPTPP2.4512.76.2016.3.PRP. Ponadto tut. Organ zauważa, iż niniejsza interpretacja traci również aktualność w przypadku scentralizowania przez jednostkę samorządu terytorialnego rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, tj. rozliczania zarówno podatku należnego, jak i naliczonego od czynności dokonywanych przez wszystkie jej jednostki organizacyjne. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2016
11
maj

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku importu usług kształcenia zawodowego
Fragment:
Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż skoro – jak wskazała Wnioskodawczyni - świadczone przez .../Czech Republic s.r.o. na Jej rzecz usługi kształcenia zawodowego prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, a zatem spełniają warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. Jak wynika z okoliczności przedstawionych we wniosku, nabywane przez Wnioskodawczynię usługi w zakresie kształcenia zawodowego pozostają w bezpośrednim związku z zawodem przez Nią wykonywanym i mają na celu uzyskanie i uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. W świetle powyższego, w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, dla świadczonych na rzecz Wnioskodawczyni przedmiotowych usług, gdyż formy i zasady tych usług zostały określone we wskazanych wyżej przepisach. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że świadczone przez .../Czech Republic s.r.o. na rzecz Wnioskodawczyni przedmiotowe usługi kształcenia zawodowego, prowadzone na podstawie odrębnych przepisów, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy. Tym samym, oceniając stanowisko Zainteresowanej w zakresie pytania nr 2, należało uznać je za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
29
kwi

Istota:
Z jaką stawką podatku od towarów i usług powinna zostać wystawiona faktura sprzedaży?
Fragment:
W myśl § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Powołane przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych. Co więcej przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenia usług i dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanych. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych lub też finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.
2016
8
mar

Istota:
1.Zwolnienia od podatku VAT szkoleń podstawowych, bazowych i elementarnych z zakresu pierwszej pomocy skierowanych do pracowników i pracodawców różnych grup zawodowych.
2.Zwolnienia od podatku VAT szkoleń podstawowych, bazowych i elementarnych z zakresu pierwszej pomocy skierowanych do osób indywidualnych, dla których udział w szkoleniach nie wynika z obowiązku służbowego.
Fragment:
Stwierdzić jednak należy, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy zarówno podstawowe, bazowe jak i elementarne skierowane do pracowników i pracodawców różnych grup zawodowych, spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę fakt, iż forma i zasady ich przeprowadzania uregulowane są przez odrębne przepisy, szkolenia te świadczone w powyższym zakresie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) cyt. ustawy. Natomiast, w przypadku ww. usług świadczonych dla osób indywidualnych niebędących pracownikami - wbrew stanowisku zawartemu w treści wniosku - nie występuje taka sytuacja, gdyż udział ww. osób w szkoleniach nie prowadzi do uzyskania przez nich konkretnego zawodu lub rozwijania kwalifikacji w posiadanym zawodzie, ani nie ma związku z konkretną branżą lub zawodem. W przypadku osób indywidualnych należy zauważyć, że są to osoby, dla których tego rodzaju szkolenia nie wiążą się ściśle z wykonywanym zawodem. W konsekwencji usługi dla osób indywidualnych, dla których udział w szkoleniach nie wynika z obowiązku służbowego, są opodatkowane 23% stawką podatku, ponieważ w tym przypadku nie zostały spełnione przesłanki zakwalifikowania ich do usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2015
2
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku przeprowadzanych szkoleń w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
Fragment:
Należy wskazać, że aby skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT Wnioskodawca musi spełnić dwie przesłanki warunkujące to zwolnienie tj. wykonywane przez niego usługi muszą być usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, innymi niż wymienione w pkt 26 oraz muszą być one finansowane w całości ze środków publicznych. W związku z tym, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi tj. szkolenia z zakresu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny spełnią pierwszą z przesłanek warunkujących zwolnienie od podatku, tj. stanowić będą usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26, zbadać należy kwestię ich finansowania. Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), środkami publicznymi są: 1.dochody publiczne; 2.środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 3.środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2; 4.przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące: ze sprzedaży papierów wartościowych, z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, z otrzymanych pożyczek i kredytów, z innych operacji finansowych;5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.
2014
4
lip

Istota:
Opodatkowanie usług szkoleniowych z zakresu CPC.
Fragment:
Dla zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest – w pierwszej kolejności - uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu: prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą świadcząc usługi związane ze szkoleniami. W organizowanych szkoleniach biorą udział osoby fizyczne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą starające się o przygotowanie do egzaminu na Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego. Tzw. szkolenia z zakresu CPC. Są to usługi uregulowane w rozdziale 7 Ustawy o Transporcie Drogowym art. 37, art. 38 i art. 39 ww. Ustawy z dnia 6 września 2011 r. (Dz. U. z 2007 nr 125 poz. 874 z późn. zm.). Świadczone przez Wnioskodawcę szkolenia będą usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonymi w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach tj. zgodnie z Ustawą o Transporcie Drogowym uregulowane w rozdziale 7 ww. Ustawy. Nauczanie pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkolenia i ma na celu uzyskanie wiedzy zawodowej i po skończeniu szkolenia uczestnik może ubiegać się o Certyfikat przewoźnika drogowego.
2014
10
maj

Istota:
1. Czy przychody ze szkoleń wykonywanych zgodnie z warunkami umowy przytoczonej w opisie stanu faktycznego należy traktować jako zwolnione przedmiotowo z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
2. Czy należy je uwzględniać w kwocie 150 000 zł określonej w art. 113. ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jed. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)?
3. Czy w roku 2014 usługi wykonywane na podstawie analogicznych umów należy uwzględniać w kwocie 150 000 zł określonej w art. 113. ust 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jed. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)?
Fragment:
Przepis art. 44 ww. rozporządzenia nr 282/2011 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia. Ad 1. Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy oraz stan faktyczny należy stwierdzić szkolenia prowadzone przez Wnioskodawcę należy traktować jako usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, finansowane w całości ze środków publicznych, korzystają ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ww. przepisie. Ad 2. Oznacza to, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, finansowane w całości ze środków publicznych będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług i nie wchodzą do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.
2014
29
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.