Usługi konsultingowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi konsultingowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
12
kwi

Istota:

Określenie miejsca świadczenia usług konsultingowych na rzecz podatników z UE i krajów trzecich, ich udokumentowanie oraz wykazanie w deklaracji VAT-7.

Fragment:

W jaki sposób należy ująć w deklaracji VAT-7 świadczenie usługi konsultingowej na zlecenie podatnika zagranicznego... Ad. 1 Świadczenie usług konsultingowych (doradczych), takich , jak sporządzanie na konkretne zamówienie raportów obejmujących dane rynkowe lub marketingowe zakresu rynków rybnych przez polską spółkę cywilną jest usługą. Zgodnie z art. 28ust. 1 ustawy o VAT, co do zasady miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika (tj. podmiotu wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą) jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W konsekwencji, zarówno w wariancie I (zamawiający usługę konsultingową podatnik z innego kraju UE) jak i w wariancie II (zamawiający usługę konsultingową podatnik z kraju trzeciego, tj. spoza UE), usługi konsultingowe (doradcze), takie jak sporządzanie na konkretne zamówienie raportów obejmujących dane rynkowe lub marketingowe nie będą opodatkowane w Polsce, ale w kraju, w którym zamawiający usługi ma siedzibę swojej działalności gospodarczej. Ad. 2 W konsekwencji, w wariancie I (zamawiający usługę konsultingową podatnik z innego kraju UE), usługę należy udokumentować fakturą VAT zawierającą elementy przewidziane w art. 106e ustawy o VAT, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem, gdyż dokumentuje czynność niepodlegającą opodatkowaniu w Polsce; faktura powinna zawierać numer VAT UE nadany nabywcy w kraju innym niż Polska oraz wskazanie, zgodnie z art. 106e pkt 18 ustawy o VAT – „ odwrotne obciążenie ”.

2011
1
wrz

Istota:

Czy wydatki związane z planowanym przekształceniem spółki jawnej na usługi konsultingowo-doradcze, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów wspólników spółki jawnej będących osobami fizycznymi w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie ich poniesienia?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wydatki związane z planowanym przekształceniem spółki jawnej na usługi konsultingowo-doradcze, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów wspólników spółki jawnej będących osobami fizycznymi w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie ich poniesienia... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych enumeratywnie w art. 23 ust. 1 - stanowiącym katalog zamknięty. Wydatki poniesione przez spółkę jawną na usługi konsultingowo-doradcze należy rozpatrywać przy zastosowaniu normy ogólnej zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy. Wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, gdyż służą zachowaniu oraz zabezpieczeniu funkcjonowania źródeł przychodu, choć pod innym bytem prawnym. Koszty związane z planowanym przekształceniem formy prawnej podmiotu gospodarczego są uzasadnione racjonalnie i gospodarczo jako koszty ogólnego funkcjonowania spółki handlowej oraz prawidłowo udokumentowane. Ponadto są przejawem aktywnego dążenia do rozwoju przedsiębiorstwa.

2011
1
sie

Istota:

Czy Spółka jest zobowiązana, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP), do poboru 20% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Usługodawcę na podstawie opisanej umowy o świadczenie usług konsultingowych ? Czy na podstawie art. 26 ust. 1 PDOP, posiadając certyfikat rezydencji Usługodawcy Spółka może zastosować przepisy art. 21 ust. 1 ww. ustawy z uwzględnieniem umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawartej dnia 24.06.1983 roku pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Czeską i na podstawie art. 14 tej umowy nie pobierać podatku „u źródła” od należności wypłacanych z tyt. umowy Usługodawcy, jako, że Usługodawca osiąga w Polsce dochody z wykonywania działalności o samodzielnym charakterze ?

Fragment:

Spółka zleciła Usługodawcy niniejszą umową usługi konsultingowe na terenie Republiki Czeskiej, włączając w to krótkie zadania związane z delegacjami poza granice Republiki Czeskiej. W zakresie usług konsultingowych znalazły się w szczególności: wykonywanie wskazanych przez Spółkę zadań konsultingowych, przekazywanie wyników tych zadań Spółce w określonej przez nią formie, wykonywanie określonych zadań marketingowych na potrzeby otwartych przypadków handlowych Spółki, przygotowywanie części ofert handlowych dla Spółki, reprezentowanie interesów Spółki, świadczenie usług konsultingowych na rzecz Spółki, kontroli jakości na placach budowy, gdzie Spółka realizuje swoje projekty, poprzez koordynację i kontrolę prac mechanicznych zgodnie z harmonogramem projektów, planowanie i kontrolę planów prac budowlanych i nadzór nad mechanicznymi pracami budowlanymi. Usługi konsultingowe są świadczone generalnie i głównie z biura macierzystego Usługodawcy. Usługodawca dostarczył Spółce aktualny Certyfikat rezydencji podatkowej, z którego wynika, że jest rezydentem na terenie Republiki Czeskiej. Usługodawca nie posiada na terytorium Polski siedziby ani zarządu. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Spółka jest zobowiązana, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP), do poboru 20% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Usługodawcę na podstawie opisanej umowy o świadczenie usług konsultingowych ...

2011
1
sie

Istota:

Usługi świadczone przez Wnioskującą nie zostały wymienione w art. 27 ust. 4 cyt. ustawy. W związku z tym, miejscem świadczenia tych usług nie będzie miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę. Do usług świadczonych przez Wnioskującą nie ma zastosowania art. 27 ust. 3 ustawy. Zatem na podstawie cytowanych przepisów oraz okoliczności przedstawionych we wniosku należy stwierdzić, że miejsce świadczenia tych usług należy ustalić w oparciu o przepis art. 27 ust. 1 cyt. ustawy.

Fragment:

Ogólna reguła wyrażona w art. 27 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Od powyższej zasady wprowadzono szereg wyjątków, określających inne niż wynikające z zasady ogólnej, miejsce świadczenia usług, z uwagi na ich charakter. W świetle art. 27 ust. 3 ustawy, w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz: osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę – miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Art. 27 ust. 4 ustawy stanowi, iż przepis ust. 3 stosuje się do usług: 1) sprzedaży praw lub udzielania licencji (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy podatek VAT naliczony z tytułu nabycia usług dotyczących planowania i realizacji transakcji połączenia ze Spółką Zależną nabytych w trakcie roku 2008, lecz przed połączeniem, nie będzie podlegał korekcie rocznej, do której dokonania w odniesieniu do roku 2008 Wnioskodawca będzie generalnie zobowiązany zgodnie z art. 91 ustawy o podatku VAT?

Fragment:

Jak wskazano powyżej, działalność wykonywana przez X polega obecnie wyłącznie na świadczeniu usług konsultingowych które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym, zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT, X ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim dokonywane zakupy będą związane z wykonywaniem wspomnianych czynności opodatkowanych. W ocenie X, powyższa zasada ogólna ma zastosowanie również w odniesieniu do naliczonego podatku VAT związanego z zakupami wykorzystywanymi przy działalności Spółki, która podlega wyłącznie na świadczeniu usług konsultingowych w roku 2008, przed dniem połączenia X za spółką zależną. Zdaniem X, naliczony podatek VAT związany ze wspomnianą kategorią zakupów należy bowiem zaklasyfikować jako podatek naliczony związany wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną (tj. świadczeniem usług konsultingowych), gdyż tylko taka działalność jest prowadzona przez X w okresie przed połączeniem ze Spółką Zależną. W opinii X, wydatki związane z transakcją łączenia przez przejęcie stanowią wydatki o charakterze podobnym do wydatków ponoszonych w związku z transakcją zakupu akcji innej spółki. Cechą wspólną obu wspomnianych transakcji jest ich cel, który można określić jako dokonanie zmian własnościowych w strukturze podmiotów uczestniczących w tych transakcjach.

2011
1
maj

Istota:

Czy koszty fachowego doradztwa oraz wszelkie prace mające na celu zbadanie możliwości uzyskania przez Spółkę uprawnień do jednostek redukcji emisji do powietrza gazów cieplarnianych (ERU) i ich odsprzedaży rządom i firmom z krajów uprzemysłowionych, winny być rozpoznawane w dacie ich poniesienia?

Fragment:

Należy w tym miejscu zauważyć, iż usługi konsultingowe nie mają w tym przypadku na celu zbadania opłacalności danego projektu, nie służą również realizacji kilku projektów, lecz powiązane są z konkretną inwestycją Spółki. Konkludując, winny być rozliczane w dacie sprzedaży projektu, w celu realizacji którego zostały poniesione. Z uwagi na powyższe, w ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu, przedstawione we wniosku stanowisko Strony jest nieprawidłowe.Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak we wstępie.Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

2011
1
kwi

Istota:

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupów związanych ze świadczeniem usług o symbolu PKWiU 74.14.17-00.00 na rzecz kontrahentów z Niemiec, które to usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT poza terytorium kraju.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku z dnia 27 stycznia br. stanu faktycznego wynika, że w ramach działalności gospodarczej wykonuje Pan usługi konsultingowe i doradcze sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.14.17-00.00. Usługi te wykonywane są na terytorium Polski, na rzecz kontrahenta - firmy niemieckiej, podatnika podatku od wartości dodanej, zarejestrowanego dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. W związku z tym, iż świadczenie ww. usług jest zwolnione od podatku od towarów i usług na terytorium RP, czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą? Pana zdaniem, ze względu na rodzaj wykonywanych czynności, które w Polsce są zwolnione od podatku VAT, przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oceniając przedstawiony we wniosku z dnia 27 stycznia br. stan faktyczny w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz ustosunkowując się do stanowiska wnioskodawcy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotoryi stwierdza, co następuje. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnik ma również prawo do obniżenia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Wątpliwości Podatnika dotyczą możliwości odliczenia kwoty nalicznego podatku od towarów i usług wykazanej na fakturze dokumentującej nabycie usług konsultingowych mimo, iż nie są one kosztem podatkowym.

Fragment:

Uwzględniając zatem przytoczone regulacje prawne oraz stan faktyczny sprawy należy wskazać, iż w przedmiotowej sprawie, wydatki dotyczące nabycia usług konsultingowych związane z przygotowaniem wniosku o dotację unijną na inwestycje stanowią wydatki bezpośrednio związane z dotacją, która w myśl art. 17 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych objęta jest zwolnieniem od podatku dochodowego. Dlatego też w tej sytuacji Podatnik nie traci prawa do odliczenia kwoty naliczonego podatku od towarów i usług wynikającej z faktury dokumentującej nabycie usług konsultingowych związanych z przygotowaniem wniosku o dotację. Ponadto, jak wskazuje Spółka, przedmiotowa dotacja na inwestycje "dotyczy czynności opodatkowanych VAT", a zatem wypełniona zostaje dyspozycja art. 86 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie istnienia związku pomiędzy nabyciem usług, a wykorzystaniem ich do wykonywania czynności opodatkowanych. W tym miejscu należy również zaznaczyć, iż podatek od towarów i usług zgodnie z podstawową zasadą obciąża konsumpcję. W związku z tym ciężarem podatku nie powinni być obciążani podatnicy VAT w tym zakresie, w jakim wykorzystują zakupione towary i usługi do prowadzenia działalności opodatkowanej. W takim przypadku nie występują oni bowiem w charakterze konsumentów zakupionych dóbr.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy dokumentowania świadczonych usług konsultingowych i doradczych fakturami VAT.

Fragment:

U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.06.2005 r. (data wpływu do Urzędu 04.07.2005 r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej obowiązku dokumentowania świadczonych usług konsultingowych i doradczych fakturami VAT, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 28.06.2005 r., uzupełnionym w dniu 29.08.2005 r. i na wezwanie tutejszego organu podatkowego z dnia 02.09.2005 r. nr 1434/PV/443-144/05/MAS w dniu 10.09.2005 r., Strona wystąpiła o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii obowiązku dokumentowania świadczonych usług konsultingowych i doradczych fakturami VAT. Z przedstawionego stanu faktycznego oraz akt podatkowych wynika, że jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług konsultingowych i doradczych pod nazwą J. Świadczone usługi opodatkowuje Pan podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% i dokumentuje je fakturami VAT.Przedstawia Pan stanowisko, iż w wyżej opisanym zakresie działalności jest obowiązany do wystawiania faktur VAT. W związku z przedstawionym stanem faktycznym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że stanowisko podatnika w tej sprawie jest prawidłowe i jednocześnie wyjaśnia:Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm./ podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2011
1
mar

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez Spółkę na realizację umowy na świadczenie usług konsultingowych, uznanej za nieważną z mocy przepisu art. 58 Kodeksu cywilnego.

Fragment:

Urzędu 16.08.2005r.), wniesionego przez pełnomocnika Spółki o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na realizację umowy na świadczenie usług konsultingowych, uznanej za nieważną z mocy przepisu art. 58 Kodeksu cywilnego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 28 lipca 1997r. Spółka zawarła umowę o współpracy z Panią Ewą Mokrzycką, na mocy której Pani Mokrzycka miała świadczyć na rzecz Spółki między innymi usługi konsultingowe oraz usługi administrowania nieruchomościami, zajmowanymi przez Spółkę w oparciu o tytuły najmu.W związku z realizacją umowy w okresie sierpień 1997r. - luty 2003r. Pani Mokrzycka wystawiała na rzecz Spółki faktury VAT. Spółka na bieżąco regulowała niniejsze płatności, a wydatki związane z realizacją w/w umowy zaliczała do kosztów uzyskania przychodów. W dniu 24 lutego 2004r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok, w którym stwierdził, iż umowa o współpracy z dnia 28 lipca 1997r. jest nieważna z mocy przepisu art. 58 Kodeksu cywilnego.W związku z wyżej przedstawionym stanem faktycznym, Spółka zwraca się z pytaniem, (...)