Usługi konserwatorskie | Interpretacje podatkowe

Usługi konserwatorskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi konserwatorskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku usług konserwatorskich.
Fragment:
Poza tym, analizując możliwość zwolnienia z VAT świadczonych przez Pana usług konserwatorskich należy oprzeć się na prawie unijnym, według którego usługi konserwatorskie jako usługi kulturalne korzystają ze zwolnienia z VAT, w związku z tym, iż są wykonywane w interesie publicznym. Celem wprowadzenia zwolnienia usług kulturalnych w prawie unijnym było obniżenie kosztów dostępu do kultury i dziedzictwa narodowego. Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. n dyrektywy 2006/112/WE Rady, państwa członkowskie zwalniają z VAT niektóre usługi kulturalne, a także dostawę towarów ściśle z nimi związaną, świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez dany kraj. Regulacja ta znajduje się w rozdziale dotyczącym zwolnień określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym. Wykonywane usługi konserwatorskie cel ten przecież realizują. Dlatego też zgodnie z wyrokiem NSA z 5 grudnia 2013 r., sygn. akt I FSK 1750/12, korzystają ze zwolnienia z VAT również w Polsce, właśnie na podstawie art. 43 ust. 1 „ pkt 33b ” ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
2016
2
cze

Istota:
Brak prawa do zwolnienia od podatku VAT wykonywanych usług konserwacji i renowacji zabytków.
Fragment:
Usługi konserwatorskie i restauratorskie mają charakter prac odtworzeniowych, pozbawione są indywidualnego, kreatywnego działania. Są to prace naprawcze, które nie przyczyniają się do powstania czegoś twórczego, a jedynie uzupełniają lub odtwarzają stan pierwotny. Zatem charakter wykonywanych prac nie wskazuje, aby wykonywane były przez podmiot wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT. W konsekwencji, ze względu na niespełnienie przesłanki określonej w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT, tj. usługi wykonywane przez Wnioskodawcę nie są usługami indywidualnego twórcy i artysty, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
21
kwi

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku usług konserwatorskich
Fragment:
Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2014 r. (data wpływu 17 lutego 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług konserwatorskich - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług konserwatorskich. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Podatnik świadczy usługi konserwatorskie. W styczniu 2014 r. Podatnik otrzymał informację od swojego kontrahenta, iż nie powinien wystawiać faktury sprzedaży VAT ze stawką 23% tylko ze zwolnieniem, gdyż usługi konserwatorskie są zwolnione z podatku VAT. Kontrahent Podatnika powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt I FSK 1750/12, który uznał, iż usługi konserwatorskie są zwolnione z podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Podatnik w świetle prawomocnego wyroku z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt I FSK 1750/12 uznającego usługi konserwatorskie za zwolnione z podatku VAT ma prawo również korzystać ze zwolnienia z podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, prawomocny wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2013 r. pozwala Wnioskodawcy na skorzystanie ze zwolnienia z podatku VAT.
2014
1
maj

Istota:
Zastosowanie w 2011 r. zwolnienia od podatku dla świadczonych usług konserwatorsko-restauratorskich oraz dokonanie korekty wystawionych faktur.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2013 r. (data wpływu 3 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania w 2011 r. zwolnienia od podatku dla świadczonych usług konserwatorsko-restauratorskich oraz dokonania korekty wystawionych faktur – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Stan faktyczny dotyczy postępowania przetargowego na prace konserwatorskie i restauratorskie w Zespole P.. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia była „ R. ”. Klasyfikacja wg CPV wskazana przez Zamawiającego: 45111300-1 – roboty rozbiórkowe, 45262522-6–roboty murarskie, 45000000-7–roboty budowlane. 45453000-7–roboty renowacyjne 34928200-0–ogrodzenia. W formularzu oferty Zamawiający wymagał podania ceny brutto oferowanej za wykonanie zlecenia, która była podstawą do wyboru wykonawcy. Wzór umowy zawierał cenę brutto, stawkę VAT 23% i cenę netto (dokumenty przetargowe przygotowywane na dzień zamieszczenia 1 kwietnia 2011 r.). Podstawą do wykonania prac było: Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28/06/2007r na prowadzenie prac konserwatorskich restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych Zespołu P. i w dawnym zespole J. w S. wg przedłożonej dokumentacji zadania pn. „ P. ” Decyzja wydana przez Starostwo Powiatowe z dnia 23 listopada 2007 r. na rewitalizację obiektów (prace konserwatorskie i restauratorskie) w Zespole P. oraz ww.
2013
24
lip

Istota:
Możliwość zwolnienia od podatku VAT usług konserwatorskich realizowanych od czerwca 2011r. do grudnia 2011r.
Fragment:
Zatem usługi konserwatorskie świadczone przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT do dnia 31 grudnia 2011r. na mocy § 43 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Końcowo tut. organ zauważa, że interpretację wydano w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego, z którego wynika że realizowane w okresie od czerwca 2011r. do grudnia 2011r. usługi będące przedmiotem wniosku są usługami konserwatorskimi. Tut. organ zauważa również, że nie dokonuje analizy załączonych do wniosku dokumentów, a interpretację wydaje w oparciu o przedstawiony stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) Wnioskodawcy, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej . Zgodnie bowiem z przepisem art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2013
25
cze

Istota:
Opodatkowanie prowadzonych prac konserwatorskich.
Fragment:
Usługi konserwatorskie i restauratorskie mają charakter prac odtworzeniowych, pozbawione są indywidualnego, kreatywnego działania. Są to prace naprawcze, które nie przyczyniają się do powstania czegoś twórczego, a jedynie uzupełniają lub odtwarzają stan pierwotny. Z powyższego wynika, iż charakter wykonywanych prac – wbrew Pani twierdzeniu – nie wskazuje, aby wykonywane były przez podmiot wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec utraty mocy prawnej z dniem 31 grudnia 2011 r. przepisów ww. rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r., usługi konserwatorskie i restauratorskie od dnia 1 stycznia 2012 r. nie korzystają ze zwolnienia od podatku, zatem przedmiotowe usługi podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%. Odmienna interpretacja podważałaby racjonalność ustawodawcy. Gdyby bowiem przyjąć, iż przedmiotowe usługi korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisów ustawy, zbędna okazałaby się regulacja § 43 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie którego przedmiotowe usługi korzystały ze zwolnienia do dnia 31 grudnia 2011 r.
2012
15
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku - konserwator
Fragment:
Usługi konserwatorskie i restauratorskie mają charakter prac odtworzeniowych, pozbawione są indywidualnego, kreatywnego działania. Są to prace naprawcze, które nie przyczyniają się do powstania czegoś twórczego, a jedynie uzupełniają lub odtwarzają stan pierwotny. Z powyższego wynika, iż charakter wykonywanych prac – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - nie wskazuje, aby wykonywane były przez podmiot wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy. Wobec utraty mocy prawnej z dniem 31 grudnia 2011 r. przepisów ww. rozporządzenia, usługi konserwatorskie i restauratorskie od 1 stycznia 2012 r. nie korzystają ze zwolnienia od podatku, zatem przedmiotowe usługi podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%. Odmienna interpretacja podważałaby racjonalność ustawodawcy. Gdyby bowiem przyjąć, iż przedmiotowe usługi korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisów ustawy, zbędna okazałaby się regulacja § 43 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), na podstawie którego przedmiotowe usługi korzystały ze zwolnienia do dnia 31 grudnia 2011 r.
2012
29
lis

Istota:
Określenie stawki podatku dla świadczonych usług konserwatorskich.
Fragment:
Usługi konserwatorskie i restauratorskie mają charakter prac odtworzeniowych, pozbawione są indywidualnego, kreatywnego działania. Są to prace naprawcze, które nie przyczyniają się do powstania czegoś twórczego, a jedynie uzupełniają lub odtwarzają stan pierwotny. Z powyższego wynika, iż charakter wykonywanych prac – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - nie wskazuje, aby wykonywane były przez podmiot wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy. Wobec utraty mocy prawnej z dniem 31 grudnia 2011 r. przepisów ww. rozporządzenia, usługi konserwatorskie i restauratorskie od 1 stycznia 2012 r. nie korzystają ze zwolnienia od podatku, zatem przedmiotowe usługi podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%. Odmienna interpretacja podważałaby racjonalność ustawodawcy. Gdyby bowiem przyjąć, iż przedmiotowe usługi korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisów ustawy, zbędna okazałaby się regulacja § 43 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), na podstawie którego przedmiotowe usługi korzystały ze zwolnienia do dnia 31 grudnia 2011 r.
2012
27
lis

Istota:
Zakres określenia stawki podatku dla świadczonych usług konserwatorskich.
Fragment:
Usługi konserwatorskie i restauratorskie mają charakter prac odtworzeniowych, pozbawione są indywidualnego, kreatywnego działania. Są to prace naprawcze, które nie przyczyniają się do powstania czegoś twórczego, a jedynie uzupełniają lub odtwarzają stan pierwotny. Z powyższego wynika, iż charakter wykonywanych prac – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - nie wskazuje, aby wykonywane były przez podmiot wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy. Wobec utraty mocy prawnej z dniem 31 grudnia 2011 r. przepisów ww. rozporządzenia, usługi konserwatorskie i restauratorskie od 1 stycznia 2012 r. nie korzystają ze zwolnienia od podatku, zatem przedmiotowe usługi podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%. Odmienna interpretacja podważałaby racjonalność ustawodawcy. Gdyby bowiem przyjąć, iż przedmiotowe usługi korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisów ustawy, zbędna okazałaby się regulacja § 43 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), na podstawie którego przedmiotowe usługi korzystały ze zwolnienia do dnia 31 grudnia 2011 r.
2012
5
paź

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usług konserwatorskich.
Fragment:
W podpisanej przez Wnioskodawcę umowie na wykonanie usług konserwatorskich nie została określona stawka VAT, jaką objęte są wykonywane prace – wszelkie ustalenia dotyczące kwoty, na jaką opiewa umowa ustalono według wartości netto. Prace są finansowane ze środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków K Prace zostaną zakończone i rozliczone do 31 grudnia 2011r. Usługi remontu więźby dachowej i wymiany pokrycia dachu w tym przypadku stanowią usługi konserwatorskie, gdyż wykonanie ich ma na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz w znacznym stopniu przedłuży trwałość i żywotność budynku. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że: Prowadzone prace remontowe więźby dachowej i wymiany pokrycia dachu stanowią usługi konserwatorskie, o których mowa w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) gdyż są to działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję zezwalającą na prowadzenie wymienionych prac, a w powyższym pozwoleniu zostały określone osoby odpowiedzialne za prowadzenie prac konserwatorskich w osobie Wnioskodawczyni, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
2012
30
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.