Usługi konserwatorskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi konserwatorskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
2
cze

Istota:

Zwolnienie od podatku usług konserwatorskich.

Fragment:

Poza tym, analizując możliwość zwolnienia z VAT świadczonych przez Pana usług konserwatorskich należy oprzeć się na prawie unijnym, według którego usługi konserwatorskie jako usługi kulturalne korzystają ze zwolnienia z VAT, w związku z tym, iż są wykonywane w interesie publicznym. Celem wprowadzenia zwolnienia usług kulturalnych w prawie unijnym było obniżenie kosztów dostępu do kultury i dziedzictwa narodowego. Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. n dyrektywy 2006/112/WE Rady, państwa członkowskie zwalniają z VAT niektóre usługi kulturalne, a także dostawę towarów ściśle z nimi związaną, świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez dany kraj. Regulacja ta znajduje się w rozdziale dotyczącym zwolnień określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym. Wykonywane usługi konserwatorskie cel ten przecież realizują. Dlatego też zgodnie z wyrokiem NSA z 5 grudnia 2013 r., sygn. akt I FSK 1750/12, korzystają ze zwolnienia z VAT również w Polsce, właśnie na podstawie art. 43 ust. 1 „ pkt 33b ” ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.

2015
21
kwi

Istota:

Brak prawa do zwolnienia od podatku VAT wykonywanych usług konserwacji i renowacji zabytków.

Fragment:

Usługi konserwatorskie i restauratorskie mają charakter prac odtworzeniowych, pozbawione są indywidualnego, kreatywnego działania. Są to prace naprawcze, które nie przyczyniają się do powstania czegoś twórczego, a jedynie uzupełniają lub odtwarzają stan pierwotny. Zatem charakter wykonywanych prac nie wskazuje, aby wykonywane były przez podmiot wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT. W konsekwencji, ze względu na niespełnienie przesłanki określonej w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT, tj. usługi wykonywane przez Wnioskodawcę nie są usługami indywidualnego twórcy i artysty, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2014
1
maj

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku usług konserwatorskich

Fragment:

Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2014 r. (data wpływu 17 lutego 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług konserwatorskich - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług konserwatorskich. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Podatnik świadczy usługi konserwatorskie. W styczniu 2014 r. Podatnik otrzymał informację od swojego kontrahenta, iż nie powinien wystawiać faktury sprzedaży VAT ze stawką 23% tylko ze zwolnieniem, gdyż usługi konserwatorskie są zwolnione z podatku VAT. Kontrahent Podatnika powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt I FSK 1750/12, który uznał, iż usługi konserwatorskie są zwolnione z podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Podatnik w świetle prawomocnego wyroku z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt I FSK 1750/12 uznającego usługi konserwatorskie za zwolnione z podatku VAT ma prawo również korzystać ze zwolnienia z podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, prawomocny wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2013 r. pozwala Wnioskodawcy na skorzystanie ze zwolnienia z podatku VAT.

2013
24
lip

Istota:

Zastosowanie w 2011 r. zwolnienia od podatku dla świadczonych usług konserwatorsko-restauratorskich oraz dokonanie korekty wystawionych faktur.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2013 r. (data wpływu 3 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania w 2011 r. zwolnienia od podatku dla świadczonych usług konserwatorsko-restauratorskich oraz dokonania korekty wystawionych faktur – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Stan faktyczny dotyczy postępowania przetargowego na prace konserwatorskie i restauratorskie w Zespole P.. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia była „ R. ”. Klasyfikacja wg CPV wskazana przez Zamawiającego: 45111300-1 – roboty rozbiórkowe, 45262522-6–roboty murarskie, 45000000-7–roboty budowlane. 45453000-7–roboty renowacyjne 34928200-0–ogrodzenia. W formularzu oferty Zamawiający wymagał podania ceny brutto oferowanej za wykonanie zlecenia, która była podstawą do wyboru wykonawcy. Wzór umowy zawierał cenę brutto, stawkę VAT 23% i cenę netto (dokumenty przetargowe przygotowywane na dzień zamieszczenia 1 kwietnia 2011 r.). Podstawą do wykonania prac było: Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28/06/2007r na prowadzenie prac konserwatorskich restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych Zespołu P. i w dawnym zespole J. w S. wg przedłożonej dokumentacji zadania pn. „ P. ” Decyzja wydana przez Starostwo Powiatowe z dnia 23 listopada 2007 r. na rewitalizację obiektów (prace konserwatorskie i restauratorskie) w Zespole P. oraz ww.

2013
25
cze

Istota:

Możliwość zwolnienia od podatku VAT usług konserwatorskich realizowanych od czerwca 2011r. do grudnia 2011r.

Fragment:

Zatem usługi konserwatorskie świadczone przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT do dnia 31 grudnia 2011r. na mocy § 43 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Końcowo tut. organ zauważa, że interpretację wydano w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego, z którego wynika że realizowane w okresie od czerwca 2011r. do grudnia 2011r. usługi będące przedmiotem wniosku są usługami konserwatorskimi. Tut. organ zauważa również, że nie dokonuje analizy załączonych do wniosku dokumentów, a interpretację wydaje w oparciu o przedstawiony stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) Wnioskodawcy, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej . Zgodnie bowiem z przepisem art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

2012
15
gru

Istota:

Opodatkowanie prowadzonych prac konserwatorskich.

Fragment:

Usługi konserwatorskie i restauratorskie mają charakter prac odtworzeniowych, pozbawione są indywidualnego, kreatywnego działania. Są to prace naprawcze, które nie przyczyniają się do powstania czegoś twórczego, a jedynie uzupełniają lub odtwarzają stan pierwotny. Z powyższego wynika, iż charakter wykonywanych prac – wbrew Pani twierdzeniu – nie wskazuje, aby wykonywane były przez podmiot wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec utraty mocy prawnej z dniem 31 grudnia 2011 r. przepisów ww. rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r., usługi konserwatorskie i restauratorskie od dnia 1 stycznia 2012 r. nie korzystają ze zwolnienia od podatku, zatem przedmiotowe usługi podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23%. Odmienna interpretacja podważałaby racjonalność ustawodawcy. Gdyby bowiem przyjąć, iż przedmiotowe usługi korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisów ustawy, zbędna okazałaby się regulacja § 43 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie którego przedmiotowe usługi korzystały ze zwolnienia do dnia 31 grudnia 2011 r.

2012
29
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku - konserwator

Fragment:

Usługi konserwatorskie i restauratorskie mają charakter prac odtworzeniowych, pozbawione są indywidualnego, kreatywnego działania. Są to prace naprawcze, które nie przyczyniają się do powstania czegoś twórczego, a jedynie uzupełniają lub odtwarzają stan pierwotny. Z powyższego wynika, iż charakter wykonywanych prac – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - nie wskazuje, aby wykonywane były przez podmiot wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy. Wobec utraty mocy prawnej z dniem 31 grudnia 2011 r. przepisów ww. rozporządzenia, usługi konserwatorskie i restauratorskie od 1 stycznia 2012 r. nie korzystają ze zwolnienia od podatku, zatem przedmiotowe usługi podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%. Odmienna interpretacja podważałaby racjonalność ustawodawcy. Gdyby bowiem przyjąć, iż przedmiotowe usługi korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisów ustawy, zbędna okazałaby się regulacja § 43 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), na podstawie którego przedmiotowe usługi korzystały ze zwolnienia do dnia 31 grudnia 2011 r.

2012
27
lis

Istota:

Określenie stawki podatku dla świadczonych usług konserwatorskich.

Fragment:

Usługi konserwatorskie i restauratorskie mają charakter prac odtworzeniowych, pozbawione są indywidualnego, kreatywnego działania. Są to prace naprawcze, które nie przyczyniają się do powstania czegoś twórczego, a jedynie uzupełniają lub odtwarzają stan pierwotny. Z powyższego wynika, iż charakter wykonywanych prac – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - nie wskazuje, aby wykonywane były przez podmiot wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy. Wobec utraty mocy prawnej z dniem 31 grudnia 2011 r. przepisów ww. rozporządzenia, usługi konserwatorskie i restauratorskie od 1 stycznia 2012 r. nie korzystają ze zwolnienia od podatku, zatem przedmiotowe usługi podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%. Odmienna interpretacja podważałaby racjonalność ustawodawcy. Gdyby bowiem przyjąć, iż przedmiotowe usługi korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisów ustawy, zbędna okazałaby się regulacja § 43 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), na podstawie którego przedmiotowe usługi korzystały ze zwolnienia do dnia 31 grudnia 2011 r.

2012
5
paź

Istota:

Zakres określenia stawki podatku dla świadczonych usług konserwatorskich.

Fragment:

Usługi konserwatorskie i restauratorskie mają charakter prac odtworzeniowych, pozbawione są indywidualnego, kreatywnego działania. Są to prace naprawcze, które nie przyczyniają się do powstania czegoś twórczego, a jedynie uzupełniają lub odtwarzają stan pierwotny. Z powyższego wynika, iż charakter wykonywanych prac – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - nie wskazuje, aby wykonywane były przez podmiot wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy. Wobec utraty mocy prawnej z dniem 31 grudnia 2011 r. przepisów ww. rozporządzenia, usługi konserwatorskie i restauratorskie od 1 stycznia 2012 r. nie korzystają ze zwolnienia od podatku, zatem przedmiotowe usługi podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%. Odmienna interpretacja podważałaby racjonalność ustawodawcy. Gdyby bowiem przyjąć, iż przedmiotowe usługi korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisów ustawy, zbędna okazałaby się regulacja § 43 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), na podstawie którego przedmiotowe usługi korzystały ze zwolnienia do dnia 31 grudnia 2011 r.

2012
30
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usług konserwatorskich.

Fragment:

W podpisanej przez Wnioskodawcę umowie na wykonanie usług konserwatorskich nie została określona stawka VAT, jaką objęte są wykonywane prace – wszelkie ustalenia dotyczące kwoty, na jaką opiewa umowa ustalono według wartości netto. Prace są finansowane ze środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków K Prace zostaną zakończone i rozliczone do 31 grudnia 2011r. Usługi remontu więźby dachowej i wymiany pokrycia dachu w tym przypadku stanowią usługi konserwatorskie, gdyż wykonanie ich ma na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz w znacznym stopniu przedłuży trwałość i żywotność budynku. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że: Prowadzone prace remontowe więźby dachowej i wymiany pokrycia dachu stanowią usługi konserwatorskie, o których mowa w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) gdyż są to działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję zezwalającą na prowadzenie wymienionych prac, a w powyższym pozwoleniu zostały określone osoby odpowiedzialne za prowadzenie prac konserwatorskich w osobie Wnioskodawczyni, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.