IPPP1/4512-732/15-2/EK | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla usług konserwacyjnych.
IPPP1/4512-732/15-2/EKinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 2. usługi konserwacyjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia14 lipca 2015 r. (data wpływu 16 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług konserwacyjnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług konserwacyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

J.” JS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka” lub „J.”) świadczy i w przyszłości zamierza kontynuować świadczenie usług dotyczących obsługi nieruchomości wspólnej w ramach budynku położonego przy ul. T. w W. (dalej: Budynek) na zasadach szczegółowo opisanych poniżej. Budynek w głównej mierze spełnia funkcję mieszkalną, posiada 236 lokali mieszkalnych. Dodatkowo pełni też funkcję handlowo-usługową i biurową. Posiada kondygnacje podziemne i naziemne. Lokale mieszkalne znajdujące się w Budynku mają powierzchnie od 53m2 do 426m2. Budynek został sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 1122.

Spółka jest podatnikiem VAT czynnym.

W dniu 1 lipca 2014 r. Wnioskodawca podpisał ze Wspólnotą Mieszkaniową „C.” sprawującą bieżący zarząd nieruchomością wspólną w ramach Budynku (dalej: „Wspólnota” oraz łącznie zwane „Stronami”) umowę zatytułowaną: Umowa o świadczenie usług bieżącej konserwacji nieruchomości (dalej: „Umowa”), określającą charakter wykonywanej pracy w sposób opisany poniżej.

Strony w przedmiotowej Umowie ustaliły warunki współpracy i określiły zakres usług świadczonych przez J. na rzecz Wspólnoty. Zgodnie z Umową J. zobowiązała się do świadczenia m. in. usług w zakresie bieżącej konserwacji znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej instalacji i urządzeń (dalej: „Usługi konserwacyjne”) przykładowo takich jak: elektroenergetyczne, wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne i klimatyzacyjne, automatyki budynku, sygnalizacyjno-alarmowe, ochrony przeciwpożarowej i elementy budowlano-architektoniczne (dalej: „Instalacje”).

W zakres Usług konserwacji wchodzi zasadniczo:

 1. bieżący nadzór nad prawidłowością pracy Instalacji;
 2. bieżące raportowanie Wnioskodawcy stwierdzonych wad i usterek nieruchomości wspólnej i Instalacji,
 3. nadzór nad pracami konserwacyjnymi, dotyczącymi nieruchomości wspólnej, zlecanymi przez Wnioskodawcę podmiotom trzecim na podstawie odrębnych umów serwisowych,
 4. dokonywanie spisu wskazań liczników oraz przekazywanie ich Wnioskodawcy,
 5. wykonywanie drobnych napraw budowlanych, usług malarskich, ślusarskich i murarskich oraz typu ,złota rączka” (do wartości 500 zł).

Organizacja Usług konserwacji polegać będzie na:

 • monitorowaniu stanu technicznego urządzeń i instalacji,
 • prowadzeniu rejestru zdarzeń,
 • opracowywaniu raportów,
 • rozliczaniu kosztów zużytych części wymiennych i eksploatacyjnych wg programu,
 • powiadamianiu służb interwencyjnych i serwisów zewnętrznych o konieczności realizacji określonych usług w nieruchomości wspólnej,
 • opracowaniu jednolitych procedur obsługi technicznej nieruchomości wspólnej,
 • opracowaniu planu konserwacji i remontów,
 • nadzorze nad usługami specjalistycznych serwisów zewnętrznych,
 • nadzorze nad serwisami gwarancyjnymi,
 • organizowanie prac remontowych i modernizacyjnych.

Usługi konserwacyjne dotyczą: konserwacji, kontroli, obsługi, przeglądów - monitorowania działań i nadzoru nad systemami, a ich szczegółowy zakres obejmuje następujące czynności:

 1. Konserwacja, kontrola pracy i obsługa eksploatacyjna układu zasilania energetycznego, instalacji oraz urządzeń strefy użytkowej, sieci strukturalnej i automatyki w zakresie nakazanym prawem i dozwolonym przez dostawcę lub gwaranta obejmuje w szczególności:
  1. Kontrola pracy i obsługa rozdzielni elektrycznych oraz zabezpieczeń.
  2. Kontrola pracy i obsługa rozdzielni głównej i rozdzielni piętrowych.
  3. Kontrola pracy i obsługa wyłączników różnicowo-prądowych.
  4. Kontrola pracy i obsługa instalacji odbiorców energii (Fitness itp.).
  5. Kontrola pracy i obsługa instalacji elektrycznych węzła cieplnego, wentylatorowni, oświetlenia terenu, oświetlenia wewnętrznego, oświetlenia awaryjnego itd.
  6. Obsługa układu pomiarowego.
  7. Kontrola pracy i obsługa instalacji niskoprądowych w tym:
   • telewizji dozorowej, telewizji kablowej,
   • systemu nagłośnienia oraz systemu kontroli dostępu.
  8. Nadzór nad usługami autoryzowanymi serwisów gwarancyjnych, a następnie informowanie Wspólnoty o stwierdzonych nieprawidłowościach.
  9. Organizowanie obligatoryjnych przeglądów technicznych,
  10. Współpraca z Rejonowym Zakładem Energetycznym.
  11. Organizowanie dodatkowo zleconych napraw i wykonań poza serwisowych.
 2. Konserwacja, kontrola pracy i obsługa układu instalacji wodno-kanalizacyjnej, wody technologicznej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, w zakresie nakazanym prawem i dozwolonym przez dostawcę lub gwaranta obejmuje w szczególności:
  1. Kontrola działania i obsługa wewnętrznych instalacji wodociągowych.
  2. Konserwacja i obsługa sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.
  3. Konserwacja i obsługa układu zasilania ogrzewania i urządzeń węzła w tym:
   • kontrola działania i stanu technicznego pomp obiegowych,
   • okresowe kontrole i czyszczenie odmulaczy i separatorów,
   • kontrola działania i stanu technicznego urządzeń automatyki.
  4. Nadzór nad usługami autoryzowanych serwisów.
  5. Obsługa układu pomiarowego.
  6. Współpraca z MPWiK, SPEC.
 3. Konserwacja, kontrola pracy, obsługa urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obejmuje w szczególności:
  1. Konserwacja i obsługa elementów regulacji i przepływu powietrza (przepustnice, zasuwy).
  2. Konserwacja i obsługa central wentylacyjno - klimatyzacyjnych oraz osuszaczy powietrza w tym:
   • Kontrola stanu technicznego wentylatorów,
   • kontrola stanu technicznego i utrzymanie czystości komór wentylacyjnych,
   • utrzymanie czystości czerpni powietrza,
   • okresowa wymiana filtrów powietrza,
   • okresowe czyszczenie nagrzewnic i chłodnic powietrza,
   • okresowe płukanie obiegu hydraulicznego nagrzewnic i chłodnic powietrza.
  3. Obsługa agregatu chłodniczego.
  4. Regulacje funkcjonalne w oparciu o automatykę instalacji.
  5. Nadzór nad usługami autoryzowanych serwisów.
  6. Zorganizowanie dodatkowo zleconych bieżących napraw poza serwisowych.
 4. Konserwacja, kontrola pracy i obsługa systemu ochrony przeciwpożarowej obejmuje w szczególności:
  1. Bieżąca kontrola pracy systemu sygnalizacji pożaru.
  2. Bieżąca kontrola oznakowania, tablic oraz działania oświetlenia awaryjnego
  3. Nadzór nad usługami autoryzowanych serwisów.
  4. Wykonywanie dodatkowo zleconych napraw poza serwisowych.
 5. Kontrola i konserwacja od strony budowlanej:
  1. Bieżąca kontrola nieruchomości wspólnej pod względem budowlanym (rysy, spękania etc.).
  2. Bieżąca kontrola szczelności izolacji przeciwwodnej.
  3. Wykonywanie drobnych napraw budowlanych, usług malarskich, ślusarskich i murarskich oraz usług typu „złota rączka”.

W zakres Umowy nie wchodzą serwisy i czynności specjalistyczne.

Wykonywane przez Spółkę w ramach Umowy i określonego wynagrodzenia ryczałtowego Usługi konserwacyjne dedykowane są tylko do części wspólnych Budynku. Jednak niektóre Instalacje konserwowane przez Wnioskodawcę służą zarówno częściom wspólnym Budynku jak i poszczególnym lokalom. Prace w zdecydowanej większości wykonywane są w obrębie Budynku. W niektórych sytuacjach konieczne jest wykonywanie prac na elementach Instalacji położonych poza obrębem Budynku (np. czerpnia położona 5 m od Budynku), niemniej jednak są to sytuacje sporadyczne. Zgodnie z Umową za świadczenie Usług konserwacyjnych Strony ustaliły na rzecz J. miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. Dodatkowo Wspólnota zwraca J. poniesione wydatki na zakup urządzeń, materiałów i części zamiennych niezbędnych do świadczenia usług będących przedmiotem Umowy w wysokości kwot określonych w fakturach sprzedawców i powiększonych o 10% z tytułu kosztów zaopatrzenia. Nie przekraczają one jednak 50% wartości świadczonych Usług konserwacyjnych.

Strony ustaliły również, że Wnioskodawca ma prawo zlecać J. wykonanie prac dodatkowych nie objętych Umową. W takim wypadku, Strony ustalają jednak dodatkowe wynagrodzenie. Takie sytuacje występują rzadko i nie są przedmiotem niniejszego wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Usługi konserwacyjne, które będą wykonywane przez J. zgodnie z Umową, zakres których został szczegółowo opisany we wniosku i za które przysługuje zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie będą podlegały obniżonej stawce 8% VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy wykonywanie wskazanych w niniejszym wniosku Usług konserwacyjnych w nieruchomości wspólnej w ramach Budynku, korzysta z preferencyjnego opodatkowania według 8% stawki VAT. Wszystkie bowiem wykonywane przez Wnioskodawcę prace świadczone są w odniesieniu do Budynku zakwalifikowanego do kategorii budynków mieszkalnych (PKOB 1122) oraz mają na celu utrzymanie sprawności technicznej części wspólnych Budynku oraz przynależnych do niego Instalacji.

Stosownie do art. 41 ust. 1 Ustawy o VAT podstawowa stawka VAT wynosi 23% (na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 wynosi 23%).

Zarówno w treści Ustawy o VAT, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

Zgodnie z Rozporządzeniem wprowadzono 8% stawkę VAT dla robót konserwacyjnych. Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia, podstawowa stawka VAT została obniżona do wysokości 8% w przypadku wykonywania m.in. robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.

Przepisu powyższego nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy.

Rozporządzenie w § 3 ust. 2 definiuje roboty konserwacyjne - za które rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

Spółka pragnie wskazać, że wszystkie świadczone przez nią usługi wymienione w niniejszym wniosku mieszczą się w zakresie wskazanym w Rozporządzeniu. Usługi dotyczą obiektów budownictwa mieszkaniowego (nie są bezpośrednio wykonywane w lokalach użytkowych). Celem wykonywanych przez Wnioskodawcę prac jest zapewnienie prawidłowej pracy Instalacji oraz utrzymanie sprawności technicznej tak części wspólnej Budynku jak i Instalacji do nich przyłączonych, poprzez zapewnienie ich funkcjonowania i użytkowania bez zakłóceń. Niezaprzeczalnie niezakłócona praca instalacji stanowi o ich sprawności technicznej.

Spółka zauważa, że zgodnie z objaśnieniami wstępnymi do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 170 wraz ze zmianami z 2002r. Dz. U . Nr. 18, poz. 170) budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Takie rozumienie budynku mieszkalnego nakazuje przyjąć, iż Instalacje zlokalizowane wewnątrz Budynku stanowią jego integralny element. Usługi wykonywane na takich Instalacjach rozumiane są jako usługi odnoszące się do samego budynku mieszkalnego. Mając na uwadze powyższe, Usługi konserwacyjne prowadzone przez Wnioskodawcę w częściach wspólnych Budynku i na Instalacjach (zlokalizowanych w obrębie Budynku) jako odnoszące się do samego Budynku mającego status mieszkalnego mogą zostać opodatkowane obniżoną do 8% stawką VAT.

Takie stanowisko prezentowane jest również w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe np.: w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 listopada 2013 r. (znak IPPP1/443-23/12-7/13-S/AP).

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, iż wszystkie świadczone przez nią usługi opisane w niniejszym wniosku w tym między innymi: konserwacja, kontrola, obsługa, przeglądy - monitorowanie działań i nadzór nad systemami oraz drobne usługi malarskie (murarskie) oraz typu „złota rączka” jako mające na celu utrzymanie sprawności technicznej części wspólnych Budynku i Instalacji znajdujących się na ich terenie spełniają definicję z Rozporządzenia dla uznania ich za usługi konserwacji opodatkowane według obniżonej do 8% stawki VAT.

Usługi konserwacyjne, które będą wykonywane przez J. zgodnie z Umową, zakres których został szczegółowo opisany we wniosku i za które przysługuje miesięczne wynagrodzenie będą więc podlegały w opinii Spółki obniżonej stawce 8% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności sformułowany został odpowiednio w art. 7 i w art. 8 ww. ustawy. I tak, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przy czym, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Natomiast, w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług – stosownie do art. 41 ust. 1 cyt. ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże, na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie zatem do art. 41 ust. 2 ww. ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Natomiast, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%, z zastrzeżeniem art. 146f (art. 146a pkt 2 ustawy o VAT).

Stosownie zaś do art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z ust. 12a cyt. artykułu - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Przepis art. 41 ust. 12b ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy o VAT).

Z powyższych uregulowań wynika, że budowę, remonty, modernizację, termomodernizację lub przebudowę obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, należy opodatkować preferencyjną – 8% stawką podatku VAT. Należy jednak podkreślić, że istotna jest tutaj powierzchnia lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych, gdyż obniżona 8% stawka podatku ma zastosowanie jedynie do lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2 oraz do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2.

Obiektami budownictwa mieszkaniowego są budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 (art. 2 pkt 12 ustawy o VAT).

Jak wynika z powyższego przepisu, ustawa o VAT, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do PKOB. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem w sprawie PKOB, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje następujące grupy:

111 - budynki mieszkalne jednorodzinne,

112 - budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,

113 - budynki zbiorowego zamieszkania.

W dziale 11 PKOB grupa 112, sklasyfikowane zostały „Budynki o trzech i więcej mieszkaniach” (PKOB 1122). Jak wynika z objaśnień do klasyfikacji, klasa ta obejmuje: Budynki mieszkalne pozostałe, takie jak: budynki mieszkalne o trzech i więcej mieszkaniach. Zastrzeżono przy tym jednocześnie, że klasa ta nie obejmuje:

 • Budynków zbiorowego zamieszkania (PKOB 1130),
 • Hoteli (1211),
 • Schronisk młodzieżowych, domków kempingowych, domów wypoczynkowych (1212).

Ponadto, stosownie do § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków zastosowania stawek obniżonych (DZ. U. z 2013 r., poz. 1719), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

 1. towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia;
 2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 3. robót konserwacyjnych dotyczących:
  1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12
   - w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Zwrócić należy uwagę, że na podstawie § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz cyt. rozporządzeń nie definiują pojęcia remontu dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie ze słownikiem pojęć zawartym w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Z kolei w znaczeniu słownikowym (http://sjp.pwn.pl) „remont” oznacza doprowadzenie jakiegoś budynku lub urządzenia do stanu używalności.

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, Wnioskodawca świadczy i w przyszłości zamierza kontynuować świadczenie usług dotyczących obsługi nieruchomości wspólnej w ramach budynku. Budynek w głównej mierze spełnia funkcję mieszkalną, posiada 236 lokali mieszkalnych. Dodatkowo pełni też funkcję handlowo-usługową i biurową. Posiada kondygnacje podziemne i naziemne. Lokale mieszkalne znajdujące się w Budynku mają powierzchnie od 53m2 do 426m2. Budynek został sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 1122. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym. W dniu 1 lipca 2014 r. Wnioskodawca podpisał ze Wspólnotą Mieszkaniową sprawującą bieżący zarząd nieruchomością wspólną w ramach Budynku umowę zatytułowaną: Umowa o świadczenie usług bieżącej konserwacji nieruchomości. Strony w Umowie ustaliły warunki współpracy i określiły zakres usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Wspólnoty. Zgodnie z Umową Wnioskodawca zobowiązał się do świadczenia m. in. usług w zakresie bieżącej konserwacji znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej instalacji i urządzeń przykładowo takich jak: elektroenergetyczne, wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne i klimatyzacyjne, automatyki budynku, sygnalizacyjno-alarmowe, ochrony przeciwpożarowej i elementy budowlano-architektoniczne. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę szczegółowo zostały opisane w stanie faktycznym wniosku. Ponadto, wykonywane przez Spółkę w ramach Umowy i określonego wynagrodzenia ryczałtowego Usługi konserwacyjne dedykowane są tylko do części wspólnych Budynku. Jednak niektóre Instalacje konserwowane przez Wnioskodawcę służą zarówno częściom wspólnym Budynku jak i poszczególnym lokalom. Prace w zdecydowanej większości wykonywane są w obrębie Budynku. W niektórych sytuacjach konieczne jest wykonywanie prac na elementach Instalacji położonych poza obrębem Budynku (np. czerpnia położona 5 m od Budynku), niemniej jednak są to sytuacje sporadyczne. Zgodnie z Umową za świadczenie Usług konserwacyjnych Strony ustaliły na rzecz Wnioskodawcy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. Wnioskodawca wskazał również, że Wspólnota zwraca Wnioskodawcy poniesione wydatki na zakup urządzeń, materiałów i części zamiennych niezbędnych do świadczenia usług będących przedmiotem Umowy w wysokości kwot określonych w fakturach sprzedawców i powiększonych o 10% z tytułu kosztów zaopatrzenia. Nie przekraczają one jednak 50% wartości świadczonych Usług konserwacyjnych.

Jeszcze raz wskazać należy, że zgodnie z powołaną wyżej definicją zawartą w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów przez roboty konserwacyjne rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

W tym miejscu wskazać należy, że ww. definicję ustawodawca wprowadził w celu odróżnienia robót konserwacyjnych od remontu. Przez roboty konserwacyjne rozumie się bowiem roboty, które nie polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mają na celu utrzymanie instalacji w dobrym stanie, w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się czy też zniszczeniem i dla utrzymania jej w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem. Tak więc konserwacją będą prace wykonywane na bieżąco w węższym zakresie niż roboty budowlane określone jako remont.

Takie też stanowisko przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 5 kwietnia 2006 r., sygn. akt II OSK 704/05, w którym stwierdził, że „Przez pojęcie „bieżącej konserwacji” o jakiej mowa w art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót nie polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mających na celu utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się, czy też zniszczeniem i dla utrzymania go w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem tegoż obiektu. Tak więc bieżącą konserwacją będą prace budowlane wykonywane na bieżąco w węższym zakresie niż roboty budowlane określone jako remont”.

W niniejszej sprawie należy podkreślić, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Jeżeli zatem dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Ważne jest, czy świadczenia są ze sobą ściśle powiązane w taki sposób, że samodzielnie nie przynoszą wymaganej praktycznej korzyści z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Nie ma znaczenia subiektywny punkt widzenia dostawcy lub odbiorcy świadczenia. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej. Podstawowym kryterium pozwalającym uznać zbiór określonych czynności za usługę kompleksową (złożoną) jest określenie wzajemnych relacji pomiędzy elementami składowymi złożonej usługi w zakresie celów, które usługi te realizują. Pojedynczą usługę należy uznać za pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeżeli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykonania usługi zasadniczej. Podstawowym celem usługi pomocniczej tworzącej razem z usługą główną – usługę kompleksową – jest lepsze wykorzystanie przez nabywcę usługi głównej. Aby dana pomocnicza usługa mogła być uznana za element kompleksowej usługi, winna służyć bezpośrednio realizacji głównej usługi. W celu ustalenia czy dana usługa może być uznana za złożoną, konieczne jest zbadanie przebiegu konkretnej transakcji z uwzględnieniem jej wszystkich ekonomicznych aspektów.

Kwestia kompleksowości usług była wielokrotnie rozstrzygana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przywołać można chociażby wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C 572/07 RLRE Tellmer Property sro przeciwko Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, w którym TSUE stwierdził, że „(...) z art. 2 szóstej dyrektywy wynika, że każde świadczenie powinno być zwykle uznawane za odrębne i niezależne (...). Co więcej, w pewnych okolicznościach formalnie odrębne świadczenia, które mogą być wykonywane oddzielnie, a zatem które mogą oddzielnie prowadzić do opodatkowania lub zwolnienia, należy uważać za jednolitą czynność, jeżeli nie są od siebie niezależne. Jest tak na przykład w sytuacji, gdy można stwierdzić, że jedno lub więcej świadczeń stanowi świadczenie główne, a inne świadczenie lub świadczenia stanowią jedno lub więcej świadczeń pomocniczych dzielących los podatkowy świadczenia głównego. W szczególności dane świadczenie należy uważać za świadczenie pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego, gdy dla klientów nie stanowi ono celu samego w sobie, lecz środek do korzystania na jak najlepszych warunkach z głównej usługi usługodawcy (...). Ponadto można również uznać, że jednolite świadczenie występuje w przypadku, gdy dwa lub więcej elementy albo dwie lub więcej czynności dokonane przez podatnika są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny (...)”. Tak również w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C-425/06 Ministero dell’Economia e delle Finanze przeciwko Part Service Srl. Wyrok ten sformułował kryteria przesądzające o tym, kiedy występuje świadczenie złożone. Ma ono zatem miejsce w sytuacji, gdy:

 • świadczenie pomocnicze nie stanowi celu samego w sobie, lecz stanowi środek do korzystania na jak najlepszych warunkach z usługi podstawowej,
 • poszczególne czynności są ze sobą tak ściśle związane, że ich rozdzielenie miałoby charakter sztuczny,
 • kiedy nie istnieje możliwość nabywania danego świadczenia od podmiotów zewnętrznych,
 • kiedy nie istnieje możliwość odrębnego fakturowania za daną czynność.

Sytuacja ta nie ma jednak miejsca w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, gdzie możliwe jest wyodrębnienie z czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę usług konserwacyjnych w rozumieniu § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów i usług w zakresie nadzoru. W ocenie Organu, usługi te mają bowiem charakter samoistny i mogą występować niezależnie. Usługa nadzoru nie stanowi składowej części generalnej usługi konserwacji budynku – może być wykonana przez dowolny, inny podmiot. Ponadto, usługi te nie są ze sobą tak ściśle powiązane, by nie było możliwe ich wyodrębnienie - wręcz przeciwnie - co do zasady są to różne i niezależne od siebie usługi.

Tym samym należy uznać, że preferencyjna stawka podatku VAT 8% znajduje zastosowanie do usług konserwacyjnych, o których mowa w ww. § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów. Wyżej wymienione roboty konserwacyjne opodatkowane są obniżoną 8% stawką VAT w przypadku, gdy wykonywane są one w obiektach budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części (z wyłączeniem lokali użytkowych), oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 (§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia), pod warunkiem jednak, że wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia tych robót konserwacyjnych nie przekracza 50% tej podstawy.

Należy przy tym podkreślić, że według PKOB, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Natomiast z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1 lit. a ww. ustawy prawo budowlane wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 2 cyt. ustawy). Stąd też w odniesieniu do robót konserwacyjnych wykonywanych w częściach wspólnych danego budynku winna mieć zastosowanie stawka podatku taka jak do tego budynku jako całości. W niniejszej sprawie budynek, w którym wykonywane są ww. usługi sklasyfikowany jest w PKOB w dziale 1122, tym samym Wnioskodawca wykonując ww. usługi konserwacyjne w częściach wspólnych budynku oraz na instalacjach stanowiących jego integralną część (zlokalizowanych w obrębie Budynku) jest uprawniony do zastosowania, jak już wyżej wskazano, preferencyjnej stawki podatku, tj. 8%.

Natomiast do usług nadzoru zastosowanie znajdzie podstawowa stawka podatku VAT, tj. 23%, o której mowa w art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawki podatku
IPPP2/4512-706/15-2/RR | Interpretacja indywidualna

usługi konserwacyjne
IBPP2/443-8/11/UH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.