Usługi konserwacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi konserwacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
27
lis

Istota:

Stawka podatku dla usług konserwacyjnych.

Fragment:

Zgodnie z Umową za świadczenie Usług konserwacyjnych Strony ustaliły na rzecz J. miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. Dodatkowo Wspólnota zwraca J. poniesione wydatki na zakup urządzeń, materiałów i części zamiennych niezbędnych do świadczenia usług będących przedmiotem Umowy w wysokości kwot określonych w fakturach sprzedawców i powiększonych o 10% z tytułu kosztów zaopatrzenia. Nie przekraczają one jednak 50% wartości świadczonych Usług konserwacyjnych. Strony ustaliły również, że Wnioskodawca ma prawo zlecać J. wykonanie prac dodatkowych nie objętych Umową. W takim wypadku, Strony ustalają jednak dodatkowe wynagrodzenie. Takie sytuacje występują rzadko i nie są przedmiotem niniejszego wniosku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Usługi konserwacyjne, które będą wykonywane przez J. zgodnie z Umową, zakres których został szczegółowo opisany we wniosku i za które przysługuje zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie będą podlegały obniżonej stawce 8% VAT... Zdaniem Wnioskodawcy wykonywanie wskazanych w niniejszym wniosku Usług konserwacyjnych w nieruchomości wspólnej w ramach Budynku, korzysta z preferencyjnego opodatkowania według 8% stawki VAT.

2011
31
gru

Istota:

Stawka podatku VAT dla usługi konserwacji instalacji wod-kan, co-gaz wykonywanych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Fragment:

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, iż wykonywane przez Wnioskodawcę usługi konserwacyjne podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług, jeżeli faktycznie usługi te mają celu utrzymanie sprawności technicznej elementów tego budynku lub jego części oraz usługi te są wykonywane w obiektach sklasyfikowanych w PKOB 111 i 112, a także powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie przekracza 300 m 2 i powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m 2 . W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe. Końcowo należy nadmienić, iż przedstawiony we wniosku opis działalności Wnioskodawcy dotyczącej usług związanych z wszelkiego rodzaju naprawami, remontem, modernizacją, montażem instalacji, wod-kan i co i gaz, co do których Wnioskodawca stosował stawkę VAT 7%, nie jest przedmiotem oceny przez tut. organ. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, tj. wg stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego a także zmiany stanu prawnego.

2011
1
wrz

Istota:

Jak rozpoznać moment uzyskania przychodów w aspekcie przepisów art.12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

Do usług o charakterze ciągłym można zatem zaliczyć wszelkie usługi świadczone stale, nieprzerwanie i w dłuższym okresie czasu albo bezterminowo, rozliczane okresowo, nie rzadziej niż raz w roku. Do usług ciągłych bez wątpienia można zaliczyć usługi najmu, dzierżawy, wywozu nieczystości, dostawy energii elektrycznej, usługi biur rachunkowych, stałej obsługi prawnej czy doradczej oraz usługi serwisowe. Analizując przepis art. 12 ust. 3c ustawy należy jednakże zauważyć, że: dotyczy on wszystkich usług, które strony rozliczają cyklicznie, ustawodawca w żaden sposób nie zawęził katalogu tych usług, w przeciwieństwie do regulacji obowiązujących w podatku VAT nie muszą to być usługi ciągłe – jest tylko jeden warunek, iż strony ustaliły, że będą one rozliczane cyklicznie, wspomniana regulacja dotyczy tylko usług, nie obejmuje natomiast dostawy towarów, nawet jeżeli ma on charakter ciągły, okres rozliczeniowy może wynikać zarówno z umowy, jak i z wystawionej faktury VAT, przychód musi być wykazany nie rzadziej niż raz w roku, w przypadku usług rozliczanych w okresach cyklicznych datą powstania przychodu jest zawsze koniec okresu rozliczeniowego, nie ma natomiast wówczas znaczenia, ani data wystawienia faktury, ani data otrzymania należności. Zauważyć jednocześnie należy, iż zgodnie z przepisem art. 12 ust. 3c ustawy, rozpoznanie przychodu winno następować nie rzadziej niż raz w roku.

2011
1
sie

Istota:

Czy świadcząc usługi konserwatorskie może opłacać kartę?

Fragment:

Stosownie do art. 25 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli: złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie, we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli, przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne, nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej, małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie, nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym, pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi w zakresie prac konserwatorskich (konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych) ujęte zostały pod poz. 69 części I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa, Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2011
1
cze

Istota:

Stawka podatku VAT na usługi konserwacji i usuwania awarii instalacji telefonicznych w obiektach domów studenckich.

Fragment:

Zgodnie z art. 2 pkt 12 w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008r., przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumieć należy budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont i bieżąca konserwacja, dlatego też w tym zakresie odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie ze słownikiem pojęć zawartym w art. 3 pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) przez słowa: „ budowa ” - należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, „ roboty budowlane ” - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, „ remont ” - należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

2011
1
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca stosuje właściwe stawki podatku VAT, dotyczące usług budowlanych kierując się przeznaczeniem budynku wg PKOB, czy na takich samych zasadach może stosować obniżoną stawkę w stosunku do usług konserwacyjnych?

Fragment:

Czy Wnioskodawca stosuje właściwe stawki podatku VAT, dotyczące usług budowlanych kierując się przeznaczeniem budynku wg PKOB, czy na takich samych zasadach może stosować obniżoną stawkę w stosunku do usług konserwacyjnych... Zdaniem Wnioskodawcy, usługi budowlano – instalacyjne Spółka opodatkowuje prawidłowo. Natomiast, odnośnie usług serwisowo – konserwacyjnych należałoby postępować analogicznie jak w przypadku usług budowlanych. Kierując się klasyfikacją PKOB, Wnioskodawca powinien opodatkować usługi konserwacyjne stawką 7%. Instalacje wewnętrzne – zgodne z PKOB – które znajdują się w budynku i są fizycznie wbudowane w budynek stanowią integralną część budynku. Klasyfikacja PKOB decyduje o przeznaczeniu budynku (mieszkalny, niemieszkalny) i jest jednym z głównych kryteriów przy podejmowaniu decyzji co do właściwej stawki podatku VAT. W opinii Spółki, zarówno usługi budowlano – instalacyjne, a także usługi serwisowo – konserwacyjne, na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 970) oraz ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2008 r. korzystają z 7% stawki podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
kwi

Istota:

Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi, z jaką stawkę podatku od towarów i usług ma zastosować do usunięcia śniegu wraz z udrożnieniem wpustów dachowych na budynku służącym w 75% budownictwu mieszkaniowemu.

Fragment:

Stosownie do ust. 3 ww. przepisu przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się: sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzenia i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego. Reasumując Spółka do robót usuwania śniegu wraz z udrożnieniem wpustów dachowych na budynku Filtrów Węglowych miała prawo zastosować 7% stawkę podatku do tej części, która służy budownictwu mieszkaniowemu.Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie postanowił jak w sentencji. Zgodnie z art. 14a § 2 Ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy wysokości stawki zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku gdy podatnik świadczy usługi konserwacji dźwigów osobowych i towarowych dla podmiotów gospodarczych sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 29.22.92-00.00.

Fragment:

Artykuł 4 ust.1 powołanej ustawy szczegółowo określa rodzaje działalności uznane między innymi za działalność usługową, wytwórczą. Działalność usługowa - zgodnie z definicją ustawową - to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, z zastrzeżeniem jednakże działalności gastronomicznej oraz działalności w zakresie handlu. Natomiast działalność wytwórcza to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, a także sprzedaż wyrobów własnej produkcji. Pana działalność gospodarcza polega na świadczeniu usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych i towarowych dla podmiotów gospodarczych. Główny Urząd Statystyczny zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług zaliczył powyższą czynność do grupy 29.22.92.00.00. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) grupa 29.22.92.00.00 zaliczona jest do SEKCJI D, PODSEKCJI DK, DZIAŁ 29 – Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, a symbol PKWiU 29.22.92 – 00.00 obejmuje usługi naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych i chwytaków. Natomiast art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować roboty budowlano - montażowe oraz konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą ?

Fragment:

(...) kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. ustawy obniżona do wysokości 7% stawka podatku ma zastosowanie wyłącznie do robót budowlano - montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Zatem w sytuacji, gdy budowa dróg ma związek z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu oraz innym obiektom budowlanym, to na podstawie posiadanych dokumentów kosztorysowych i projektowych należy wyodrębnić część związaną z budownictwem mieszkaniowym oraz część związaną z innymi obiektami i zastosować 7%stawkę podatku jedynie dla budowy dróg w ramach infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym. Zaznacza się, iż wykonywanie czynności na obiektach nie związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu winno być opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%.

2011
1
mar

Istota:

Czy świadczenie usług konserwacji zabytków podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług ?.

Fragment:

Nr 54 poz. 535) określa, że zwalnia się od podatku od towarów i usług, usługi wymienione w zał. nr 4 do ustawy. W poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono usługi związane z kulturą PKWiU 92 z wyłączeniami. W pkt 5 katalogu usług związanych z kulturą a wyłączonych ze zwolnienia wymieniono "wstęp oraz wypożyczanie wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12 , 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5)". Uwzględniając, że ze zwolnienia z podatku nie mogą korzystać inne usługi związane z kulturą za które pobierany jest opłata wstępu, usługi świadczone przez Pana w zakresie ochrony zabytków są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Odpowiedzi niniejszej udzielono zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w piśmie oraz w oparciu o obowiązujące w dniu wydania interpretacji przepisy prawa podatkowego.