IPPP3/443-1449/11-2/KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie uznania sprzedawanych Pakietów za świadczenie złożone, miejsca świadczenia oraz właściwej stawki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 04.11.2011 r. (data wpływu 07.11.2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania sprzedawanych Pakietów za świadczenie złożone, miejsca świadczenia oraz właściwej stawki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.12.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania sprzedawanych Pakietów za świadczenie złożone, miejsca świadczenia oraz właściwej stawki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: S. lub Spółka) jest polskim podatnikiem VAT, mającym siedzibę na terytorium kraju, prowadzącym działalność w zakresie marketingu sportowego i pośrednictwa w zakresie marketingu sportowego i pośrednictwa w sprzedaży praw reklamowych (licencyjnych) do wydarzeń sportowych. W ramach prowadzonej działalności Spółka weszła w stosunek cywilnoprawny z krajową federacją piłkarską, na mocy którego S. została wyłącznym pośrednikiem działającym we własnym imieniu w sprzedaży praw komercyjnych, którymi dysponuje krajowa federacja piłkarska. W szczególności, Spółka uzyskała m.in. możliwość do komercyjnego wykorzystywania „strefy dla gości” na stadionach piłkarskich w trakcie meczów piłkarskich rozgrywanych w Polsce przez reprezentacje występujące pod auspicjami krajowej federacji piłkarskiej.

W związku z możliwością komercyjnego wykorzystania „strefy dla gości” na stadionach piłkarskich w trakcie meczów rozgrywanych przez reprezentacje piłkarskie w Polsce, do swojej oferty handlowej Spółka wprowadziła tzw. pakiety hospitality (dalej: Pakiety), których sprzedaż jest adresowana do klienta biznesowego (krajowego i zagranicznego). Z tego względu, w przypadku meczów piłkarskich rozgrywanych w Polsce, S. może sprzedawać swoim klientom biznesowym Pakiety uprawniające m.in. do wejścia na stadion piłkarski i uczestnictwa w wydarzeniu sportowym.

Zawartość Pakietów

W skład Pakietów oferowanych przez Spółkę (za wynagrodzeniem) wchodzi szereg świadczeń, których podstawowym celem jest umożliwienie klientowi biznesowemu komfortowe uczestnictwo w imprezie sportowej (meczu piłkarskim) w charakterze widza.

Klient biznesowy, decydując się na nabycie Pakietu otrzymuje m.in. następujące świadczenia:

  • prawo wstępu na daną imprezę sportową (miejsce siedzące na imprezie sportowej) — mecz piłkarski rozgrywany w Polsce z udziałem reprezentacji piłkarskiej (na podstawie zaproszenia),
  • miejsce na parkingu stadionowym w trakcie imprezy sportowej,
  • stolik w strefie VIP przed i po imprezie sportowej,
  • korzystanie z cateringu przed i po imprezie sportowej,
  • drobny upominek piłkarski (o niewielkiej wartości w stosunku do całego Pakietu),
  • ewentualnie ekspozycję logotypu klienta biznesowego w telewizji stadionowej w trakcie danej imprezy sportowej (na specjalne życzenie klienta biznesowego).

Sprzedaż Pakietów

Sprzedaż Pakietów jest realizowana bezpośrednio przez Spółkę na rzecz klientów biznesowych, tj. polskich podatników VAT (mających siedzibę w Polsce) bądź na rzecz zagranicznych podatników podatku od wartości dodanej lub innych zagranicznych podmiotów wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą będących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT. Z tytułu sprzedaży Pakietów, Spółka nalicza wynagrodzenie określone jako jedna kwota należna za cały Pakiet. Sprzedaż Pakietów jest dokumentowana przez Spółkę fakturą VAT (wystawianą zgodnie z polskimi przepisami w zakresie fakturowania).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Spółka wnosi o potwierdzenie, iż:

  1. Pakiety sprzedawane przez Spółkę na rzecz klienta biznesowego powinny być traktowane jako świadczenia złożone z perspektywy VAT, w których świadczeniem głównym (dominującym) jest wstęp na imprezę sportową (mecz piłkarski),
  2. miejscem świadczenia (opodatkowania VAT) właściwym dla sprzedaży, na rzecz klientów biznesowych, Pakietów (stanowiących świadczenie złożone z perspektywy VAT) dotyczących meczów rozgrywanych w Polsce jest Polska,
  3. właściwą stawką VAT dla opodatkowania sprzedaży Pakietów (stanowiących świadczenie złożone z perspektywy VAT) jest obniżona stawka VAT, wynosząca aktualnie 8%, ustalona dla dominującego świadczenia w ramach Pakietu, tj. wstępu na imprezę sportową (mecz piłkarski).

Stanowisko w zakresie Pytania 1.

W ocenie Spółki Pakiety sprzedawane przez Spółkę na rzecz klienta biznesowego powinny być traktowane jako świadczenia złożone z perspektywy VAT, w których świadczeniem głównym (dominującym) jest wstęp na imprezę sportową (mecz piłkarski).

Zdaniem Spółki, bazując na koncepcji świadczenia złożonego, powszechnie akceptowanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TS UE) oraz polskie sądy administracyjne i organy skarbowe, o właśnie wstęp na imprezę sportową (mecz piłkarski) jest głównym czynnikiem determinującym nabycie Pakietu przez klienta biznesowego. Pozostałe świadczenia wchodzące w skład Pakietu, mają na celu jedynie lepsze korzystanie ze świadczenia głównego przez klienta biznesowego, jakim jest wstęp na imprezę sportową. Dlatego też, uzasadnione jest traktowanie Pakietu, dla celów VAT, jako świadczenia złożonego, w ramach którego dominuje usługa wstępu na imprezę sportową.

Stanowiska w zakresie Pytania 2.

W ocenie Spółki, z uwagi na fakt, iż świadczeniem dominującym w ramach Pakietu jest usługa wstępu na imprezę sportową (mecz piłkarski) odbywającą się w Polsce, miejsce opodatkowania VAT sprzedaż) pakietu powinno być określane z uwzględnieniem zasad właściwych dla wstępu na imprezę sportową.

Zakładając, że nabywcą przedmiotowych świadczeń, czyli Pakietów uprawniających min. do wstępu na mecze piłkarskie rozgrywane w Polsce, oferowanych przez Spółkę jest klient biznesowy (polski podatni VAT, zagraniczny podatnik podatku od wartości dodanej bądź inny zagraniczny przedsiębiorca), miejscem opodatkowania tych świadczeń, zgodnie z art. 28g ust. 1 ustawy o VAT, jest miejsce, w którym imprezy sportowe faktycznie się odbywają (czyli w Polsce). Potwierdza to również przepis art. 32 ust. 1 i 2 lit, b) rozporządzenia VAT, mający bezpośrednie zastosowanie do sytuacji polskich podatników VAT (w tym do sytuacji Spółki).

Stanowisko w zakresie pytania 3.

W ocenie Spółki, z uwagi na fakt, iż świadczeniem dominującym w ramach Pakietu jest usługa wstępu na imprezę sportową (mecz piłkarski) odbywającą się w Polsce, właściwą stawkę VAT dla sprzedaży pakietu należy ustalać w odniesieniu do wstępu na imprezy sportowe. Dlatego też, w oparciu o przepisy art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 w związku z poz. 185 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT, właściwą stawką VAT dla sprzedaży Pakietów jest obniżona stawka VAT, która w 2011 r. wynosi 8%.

Uzasadnienie stanowiska w zakresie pyt. 1

Czynności podlegające opodatkowaniu VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, za „dostawę towarów” uznaje się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z drugiej strony, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT „świadczenie usług” oznacza każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu ustawo VAT.

Z powyższego wyniku, iż aby dane świadczenie (realizowane na terytorium kraju) zostało uznane za podlegające opodatkowaniu VAT, powinno stanowić albo dostawę towarów albo świadczenie usług (dane świadczenie nie może stanowić zarazem i dostawy towarów, i świadczenia usług).

Biorąc pod uwagę, iż w skład Pakietu oferowanego przez Spółkę na rzecz klienta biznesowego wchodzi szereg świadczeń (m. in. wstęp na imprezę sportową, catering, czasowe udostępnienie miejsca parkingowego, przekazanie upominku piłkarskiego), które mogą zostać uznane teoretycznie zarówno za dostawę towarów, jak i za świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT, nie ulega wątpliwości, że S. sprzedając (dostarczając) Pakiety, sprzedaje świadczenia podlegające opodatkowaniu VAT.

Świadczenia złożone

W ocenie Spółki sposób opodatkowania świadczeń Spółki dostarczanych klientom biznesowym w ramach pakietu nie powinien był determinowany odrębnie dla każdego ze świadczeń wchodzących w skład Pakietu, lecz powinien był określony w sposób kompleksowy dla całego Pakietu. Zdaniem Spółki bowiem sprzedaż Pakietu stanowi sprzedaż (dostawę) jednorodnego ekonomicznie produktu (co potwierdza choćby fakt, iż należność za Pakiet jest określana jako jedna kwota za całość świadczenia).

W tym względzie Spółka odwołuje się do koncepcji świadczenia złożonego, która co prawda nie ma bezpośredniego oparcia w krajowych przepisach w zakresie VAT, ale została wykształcona na gruncie orzecznictwa TS UE, a także wielokrotnie potwierdzona przez polskie sądy administracyjne i organy podatkowe.

Zgodnie ze stanowiskiem TS UE zaprezentowanym m. in. w sprawach Card Protection Plan (C-349/96 czy Levob (C-41/04), dostawa składająca się z jednej usługi (z ekonomicznego punktu widzenia) nie powinna być sztucznie dzielona, a jej charakter dla celów podatkowych powinien zostać określony uwzględnieniem zasadniczych cech całej transakcji Natomiast w rozstrzygnięciu w sprawie Aktiebolaget NN (C-111/05) TS UE uznał, iż transakcja złożona z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie pogarszać funkcjonalności systemu VAT. Dlatego też jedno świadczenie występuje w przypadku, gdy co najmniej dwa elementy albo co najmniej dwie czynności dokonane przez podatnika na rzecz klienta są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. Mając na uwadze orzecznictwo TS UE w zakresie świadczeń złożonych, trzeba uznać, iż dla stwierdzenia, że dana sprzedaż stanowi świadczenie złożone dla celów VAT, trzeba zweryfikować, czy składa się ona z szeregu „mniejszych” świadczeń, których realizacja prowadzi do osiągnięcia jednego celu (wynikającego ze świadczenia głównego). Na świadczenie złożone składa się więc kombinacja różnych czynności, z których czynność główna stanowi realizację podstawowego celu, zaś czynności poboczne (dodatkowe) mają za zadanie lepsze korzystanie z czynności zasadniczej (głównej). Jeśli więc dana wiązka świadczeń spełnia powyższe warunki, to powinna być traktowana jako jednorodne świadczenie dla celów VAT, opodatkowane według zasad charakterystycznych dla świadczenia głównego.

W przedmiotowej sprawie S. oferuje klientom biznesowym Pakiet, w skład którego wchodzi różne świadczenia, takie jak: wstęp na imprezę sportowa, catering, miejsce parkingowe, drobny upominek piłkarski, itp. Nie powinno jednak budzić wątpliwości, iż zasadniczym (głównym) świadczeniem w ramach Pakietu jest wstęp na imprezę sportową. To bowiem wokół tego świadczenia są „zgromadzone” pozostałe świadczenia oferowane w ramach Pakietu i to właśnie wstęp na imprezę sportową jest główną motywacją dla klientów biznesowych do zakupu Pakietu. Potwierdza to choćby fakt, iż pozostałe świadczenia (inne niż wstęp na imprezę sportową) są oferowane w zakresie ograniczonym tylko do wstępu na imprezę sportową, tj. catering jest dostępny przed/po imprezie sportowej, miejsce parkingowe może zostać wykorzystane w trakcie imprezy sportowej, itp. Wszystkie te dodatkowe świadczenia nie stanowią celu samego w sobie, ale są oferowane tylko po to, aby klient biznesowy w sposób bardziej komfortowy mógł korzystać ze świadczenia głównego, jakim jest wstęp na mecz.

Należy również wskazać, iż wszystkie dodatkowe świadczenia nie miałyby racji bytu z perspektywy biznesowej (tj. nie zostałyby kupione przez klienta biznesowego), gdyby nie świadczenie główne, jakim jest wstęp na mecz piłkarski. Dodatkowe świadczenia są bowiem udostępniane tylko w trakcie rozgrywania meczu, są więc z nim bezpośrednio skorelowane. Z drugiej strony, samo świadczenie wstępu na mecz, jak najbardziej może być zrealizowane bez „udziału” świadczeń dodatkowych. To bowiem właśnie wstęp na mecz jest główną motywacją do nabycia Pakietu przez klienta biznesowego.

Wobec powyższego, zdaniem Spółki, Pakiet powinien być traktowany jako świadczenie złożone, stanowiące jednorodną usługę z perspektywy VAT. W tym zakresie, świadczeniem głównym jest wstęp na imprezę sportową (mecz piłkarski), zaś pozostałe świadczenia (catering, drobny upominek, itp.) mają na celu wyłącznie lepsze korzystanie z usługi polegającej na wstępie na imprezę sportową. Z tego też względu, zupełnie nieracjonalne (z perspektywy podatkowej i biznesowej) byłoby rozdzielanie wszystkich świadczeń dostarczanych w ramach Pakietu, skoro ich głównym celem jest zapewnienie klientowi wstępu na imprezę sportową i komfortowego korzystania z tego świadczenia. W konsekwencji, zasadnym jest jednolite opodatkowanie tej wiązki świadczeń w ramach pakietu, w sposób właściwy dla wstępu na imprezę sportową (stanowiącą świadczenie główne w ramach Pakietu). Z praktycznego punktu widzenia, można wskazać, iż Pakiet jest swego rodzaju droższym biletem, upoważniającym do wstępu na imprezę sportową (mecz piłkarski) — dlatego też uzasadnionym jest traktowanie Pakietu według zasad właściwych dla wstępu na imprezę sportową.

Jednocześnie Spółka podkreśla, iż powyższe stanowisko dotyczące zasadności traktowania świadczenia Spółki, tj. Pakietu, jako świadczenia złożonego, w którym dominującym czynnikiem jest wstęp na imprezę sportową znajduje potwierdzenie w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2006 r., sygn. akt I FSK 945/05, wyrok Naczelnego Sąd Administracyjnego z dnia 28 listopada 2007 r., sygn. akt I FSK 1420/06, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2010 r. sygn. akt I FSK 1064/09 - jak również w praktyce organów podatkowych - przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 marca 2011 r. sygn. IPPP2/443-883/10-5/MM, czy też interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2011 r., sygn. IPPP2-443-15/11-4/AK.

Uzasadnienie stanowiska w zakresie Pytania 2.

Charakter świadczeń sprzedawanych przez Spółkę

Jak wskazano powyżej, w ocenie Spółki, świadczenia oferowane przez Spółkę w ramach Pakietu powinny być traktowane jednorodnie i opodatkowane według zasad odpowiadających świadczeniu głównemu. Z perspektywy VAT świadczeniem głównym (w ramach Pakietu) jest wstęp na imprezę sportową zaś pozostałe świadczenia służą jedynie lepszemu korzystaniu ze świadczenia głównego. Dlatego też weryfikacja miejsca opodatkowania Pakietów oferowanych przez Spółkę powinna zostać dokonana z perspektywy zasad właściwych dla opodatkowania świadczenia głównego – wstępu na imprezę sportową.

Zgodnie z art. 28a ustawy o VAT, przez pojęcie „podatnika” dla potrzeb określenia miejsca opodatkowania transgranicznego świadczenia się m.in. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą oraz osoby prawne zidentyfikowane do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.

Jak wskazano w stanie faktycznym, klientami biznesowymi są polscy podatnicy VAT (mający siedzibę w Polsce), jak również zagraniczni podatnicy podatku od wartości dodanej czy też zagraniczni przedsiębiorcy. Z tego względu, klienci biznesowi powinni zostać uznani za podatników w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT.

Co do zasady, zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadki świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania.

Przedmiotowy przepis nie ma jednak zastosowania, jeśli spełniona jest norma któregoś z przepisów szczególnych ustawy o VAT. Jednym z takich przepisów szczególnych jest art. 28g ustawy o VAT, dotyczący miejsca świadczenia usług w zakresie wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne czy sportowe.

Zgodnie z art. 28g ust. 1 ustawy miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne sportowe naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

W ocenie Spółki, mają na względzie powyższy przepis, miejscem świadczenia usług w ramach Pakietu na rzecz klienta biznesowego będzie miejsce, gdzie odbywają się imprezy sportowe, na które wstęp jest możliwy na podstawie Pakietu. Zakładając iż Pakiet dotyczy wyłącznie imprez sportowych organizowanych na terytorium Polski, to miejscem opodatkowania świadczeń w ramach Pakietu będzie Polska. Taka interpretacja wynika z literalnego brzmienia art. 28g ust. 1 ustawy o VAT, z uwzględnieniem koncepcji świadczenia złożonego (Pakiet), w którym dominuje wstęp na imprezy sportowe.

Powyższe potwierdza również treść rozporządzenia VAT (aktu prawa unijnego, bezpośrednio stosowanego w Polsce) - zgodnie z przepisem art. 32 rozporządzenia wykonawczego (dotyczącego usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne), usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne obejmują świadczenie usług, których podstawową cechą jest przyznawanie prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłatę w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej. Przepis ten ma zastosowanie w szczególności do prawa wstępu na wydarzenia sportowe, takie jak mecze lub zawody (art. 32 ust. 2 lit b rozporządzenia wykonawczego).

Z uwagi na fakt, iż główną cechą Pakietu jest umożliwienie wstępu na imprezę sportową (mecz piłkarski), to Pakiet ten winien być traktowany jako usługa wstępu na imprezę sportową opodatkowana w kraju, gdzie impreza faktycznie się odbywa. Jednocześnie Spółka podkreśla, iż gdyby uznać za konieczne odrębne ustalanie miejsca opodatkowania dla poszczególnych świadczeń wchodzących w skład Pakiem, doszłoby do sytuacji absurdalnej, w której część świadczeń podlegałaby opodatkowaniu VAT w Polsce, zaś część świadczeń za granicą. Przyjęcie, że Pakiet stanowi świadczenie złożone dla celów VAT, opodatkowane w miejscu odbywania imprezy sportowej, jest więc również rozwiązaniem jak najbardziej racjonalnym z perspektywy opodatkowania VAT.

Uzasadnienie stanowiska w zakresie Pytania 3.

Charakter świadczenia Spółki

Jak wskazano powyżej, w ocenie Spółki, świadczenia oferowane przez Spółkę w ramach Pakietu powinny być traktowane jednorodnie i opodatkowane według zasad odpowiadających świadczeniu głównemu. Z perspektywy VAT, świadczeniem głównym (w ramach Pakietu) jest wstęp na imprezę sportowa, zaś pozostałe świadczenia służą jedynie lepszemu korzystaniu ze świadczenia głównego. Dlatego też weryfikacja właściwej stawki VAT na sprzedaż Pakietu powinna zostać dokonana z perspektywy zasad właściwych dla opodatkowania świadczenia głównego – wstępu na imprezę sportową.

Stawka VAT na usługi wstępu na imprezę sportową

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka VAT wynosi 22% (z zastrzeżeniem możliwości zmiany tej stawki zgodnie z art. 146a czy 146f ustawy o VAT).

Jednocześnie, w oparciu o przepis art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w Załączniku nr 3 do ustawy o VAT, stawka VAT wynosi 7%.

Trzeba jednak wskazać, iż na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., stawka VAT, o której mowa m. in. w art. 41 ust 2 ustawy o VAT, wynosi 8% (z możliwymi odstępstwami i czasowymi zmianami w zakresie wysokości stawek VAT). Powyższe oznacza, iż jeśli dane świadczenia zostały wymienione w Załączniku nr 3 do ustawy o VAT, to powinny one zostać opodatkowane według obniżonej stawki VAT, która w 2011 r. wynosi 8%.

W poz. 185 Załącznika 3 do ustawy o VAT wymieniono świadczenie „wstęp na imprezy sportowe” (bez względu na kod PKWiU). Zgodnie z ugruntowaną praktyka, świadczenie to jest traktowane jako m. in. sprzedaż biletów uprawniających do udziału w imprezie sportowej w charakterze widza.

Stanowisko to zostało potwierdzone m in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji dnia 25 marca 2011 r., sygn. IPPP1-443-1308/10-2/BS.

„(... ) Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiany we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, iż zakres poz. 159 Załącznika nr 3 do ustawy (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do ustawy o VAT obowiązującą do końca 2010 r. wstęp na imprezy sportowe był klasyfikowany w poz. 159 Załącznika nr 3 dc ustawy o VAT — przyp. S.) dotyczy przede wszystkim obrotu uzyskanego ze sprzedaży biletów karnetów, zaproszeń na imprezy sportowe nie obejmuje on natomiast opłat wnoszonych przez sportowców organizatorowi imprez sportowych (...).

Z uwagi na fakt, iż świadczeniem głównym w ramach Pakietu jest wstęp na imprezę sportową (mecz piłkarski) organizowaną w Polsce, uzasadnionym jest twierdzenie, że świadczenie główne oraz wszystkie świadczenia pomocnicze w ramach Pakietu (stanowiące łącznie jednorodne świadczenie złożone — Pakiet) są objęte zakresem przepisu wskazanego w poz. 185 Załącznika nr 3 do ustawy o VAT („wstęp na imprezy sportowe”). Skoro bowiem nadrzędnym celem Pakietu jest umożliwienie klientowi biznesowemu wejście na imprezę sportową i korzystanie ze świadczeń dodatkowych w trakcie tej imprezy sportowej to cały Pakiet powinien być opodatkowany według zasad właściwych dla wstępu na imprezę sportową, a więc objęty obniżona stawka VAT, wynoszącą w 2011 r. 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.