IPPP2/4512-257/16-3/BH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Usługi organizacji wycieczek lub usługi biur podróży o charakterze turystycznym nie mogą stanowić części składowej usługi polegającej na zorganizowaniu spotkań typu konferencja. Nie są one niezbędne do realizacji takiej usług, a więc powinny być traktowane odrębnie;

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 i art. 14s § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 kwietnia 2016 r. (data wpływu 26 kwietnia 2016 r.,) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kompleksowej usługi organizacji spotkań, konferencji, sesji wyjazdowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kompleksowej usługi organizacji spotkań, konferencji, sesji wyjazdowych. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 kwietnia 2016 r. (data wpływu 26 kwietnia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem zamówienia ogłoszonego przez X. (Zamawiający) w dniu 11 marca 2016 r., z planowaną datą składania ofert w dniu 20 kwietnia 2016 r., jest wykonanie kompleksowej obsługi spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez X. na podstawie odrębnych dla każdego spotkania zleceń szczegółowych Zamawiającego. Zadania zlecone przez Zamawiającego potencjalnemu Wykonawcy będą obejmowały:

 1. kompleksową organizację i obsługę spotkań organizacyjnych na terenie kraju w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
 2. kompleksową obsługę spotkań międzynarodowych organizowanych przez X. na terenie kraju;
 3. kompleksową obsługę konferencji;
 4. kompleksową obsługę sesji wyjazdowej dla pracowników urzędów statystycznych.

Zgodnie z informacją prawną przygotowaną przez Kancelarię, Radcowie Prawni Spółka cywilna dla Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu przetargowym od potencjalnego Wykonawcy wymagane jest legitymowanie się wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Zgodnie z informacją przygotowaną dla Zamawiającego przez Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ( z dnia 2 marca 2016 r.) działalność podmiotu będącego potencjalnym Wykonawcą zamówienia na rzecz X., polegająca na kompleksowej organizacji szkoleń, kongresów, konferencji i spotkań firmowych wyczerpuje definicję imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o usługach turystycznych, dlatego powinna zostać zakwalifikowana jako działalność regulowana, o której mowa w art. 4 ww. ustawy i art. 64 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym w prowadzonym przez X. Postępowaniu od potencjalnego wykonawcy zamówienia wymagane jest posiadanie uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie usług turystycznych potwierdzone przez dołączenie do ofert kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki Pośredników Turystycznych, o których mowa w ustawie z dna 29 sierpnia 1977 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 187).

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 22 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że:

Zadanie 1 – kompleksowa organizacja i obsługa spotkań organizowanych na terenie kraju w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 obejmie wg CPV:

 • 55300000 - usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków;
 • 55120000 – usług hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji;
 • 55100000-1 – usługi hotelarskie;
 • 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne;
 • 60000000-8 – usługi transportu;
 • 63000000-9 – usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży.

Zadanie 2 – kompleksowa obsługa spotkań międzynarodowych organizowanych przez X. na terenie kraju, obejmie wg CPV:

 • 55300000 - usługi restauracyjne i podawania posiłków;
 • 55120000 – usług hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji;
 • 55100000-1 – usługi hotelarskie;
 • 60000000-8 – usługi transportu;
 • 63511000-4 – organizacja wycieczek;
 • 39294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne;
 • 79540000-1 – usługi w zakresie tłumaczeń.

Zadanie 3 – kompleksowa obsługa konferencji obejmuje wg CPV:

 • 39294100-0 - artykuły informacyjne i promocyjne;
 • 55300000 - usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków;
 • 79952000-2 – usługi w zakresie organizacji imprez;

Zadanie 4 -kompleksowa obsługa sesji wyjazdowej dla pracowników urzędów statystycznych (tj. 16 urzędów statystycznych, których siedziby mieszczą się w miastach wojewódzkich) obejmuje wg CPV:

 • 79952000-2 – usługi w zakresie organizacji imprez;
 • 60000000-8 – usługi transportu;
 • 55300000 - usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy ze względu na kompleksowość usługi, w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, to nie powinna być ona sztucznie dzielona dla celów podatkowych – zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-349/96 oraz interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 września 2014 r., sygn. ILPP2/443-651/14-4/MR, zgodnie z którą, w przypadku gdy usługa składa się się z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi do jednego celu powinna zostać uznana za kompleksową...
 2. Jaka stawka VAT powinna być zastosowana do usług świadczonych na podstawie zamówienia, które obejmuje kompleksową obsługę spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez X....
 3. Czy w związku z przedmiotem zamówienia wykonawcy powinni zastosować procedurę VAT-marży...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1

Zdaniem Zamawiającego usługi nie powinny być sztucznie dzielone dla celów podatkowych. Ze względu na różny charakter zlecanych zadań każda z usług świadczonych przez wykonawcę powinna być rozliczona zgodnie z przepisami podatkowymi w odniesieniu do szczegółów każdego ze zleconych zadań.

Ad 2

Zdaniem Zamawiającego usługi świadczone przez wykonawcę powinny być obłożone podatkiem VAT właściwym ze względu na rodzaj zleconego zadania szczegółowego. Oznacza to, że w przypadku zlecenia wyłącznie usług cateringu taka usługa powinna być opodatkowana podatkiem 8% VAT. Natomiast w przypadku zlecenia usługi szczegółowej polegającej na kompleksowej usłudze turystycznej taka usługa powinna być opodatkowania podatkiem VAT 23%.

Ad 3

Zdaniem Zamawiającego wystawienie przez wykonawcę faktury VAT-marża jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy zadaniem zleconym wykonawcy będzie kompleksowa usługa turystyczna. W przypadku zleconych zadań, które nie będą usługą turystyczną, wystawienie faktury VAT-marża nie jest możliwe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) dalej ustawa lub ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 (art. 41 ust. 2).

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23% (pkt 1), natomiast stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (pkt 2).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca na podstawie zamówienia publicznego planuje nabycie następujących usług:

Zadanie 1 – kompleksowa organizacja i obsługa spotkań organizowanych na terenie kraju w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, która obejmie wg CPV: usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji; usługi hotelarskie; artykuły informacyjne i promocyjne; usługi transportu; usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży.

Zadanie 2 – kompleksowa obsługa spotkań międzynarodowych organizowanych przez X. na terenie kraju, która obejmie wg CPV: usługi restauracyjne i podawania posiłków; usług hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji; usługi hotelarskie; usługi transportu; organizacja wycieczek; artykuły informacyjne i promocyjne; usługi w zakresie tłumaczeń.

Zadanie 3 – kompleksowa obsługa konferencji Rządowej Rady Ludnościowej, która obejmuje wg CPV: artykuły informacyjne i promocyjne; usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; usługi w zakresie organizacji imprez;

Zadanie 4 -kompleksowa obsługa sesji wyjazdowej dla pracowników urzędów statystycznych (tj. 16 urzędów statystycznych, których siedziby mieszczą się w miastach wojewódzkich), która obejmuje wg CPV: usługi w zakresie organizacji imprez; usługi transportu; usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowości opodatkowania ww. usług podatkiem VAT, jako usług o charakterze kompleksowym.

Podkreślić należy, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej.

Stanowisko takie przedstawił również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – dalej: TSUE – w wyroku z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd (CPP), ECLI:EU:C:1999:93, stwierdzając, że: „Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej”.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że użycie słowa „zwłaszcza” oznacza, że z pojedynczym świadczeniem możemy mieć również do czynienia w sytuacji, gdy żadnej z części składowych usługi nie można uznać za usługę główną, np. w sytuacji, gdy wszystkie czynności będące elementami składowymi (lub przynajmniej część z nich) są równie istotne dla wykonania całego świadczenia złożonego (usługi kompleksowej), a jednocześnie brak pomiędzy tymi elementami związku, wskazującego na istnienie relacji usługa główna – usługa pomocnicza.

W wyroku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie C-392/11 Field Fisher Waterhouse LLP, ECLI:EU:C:2012:597, pkt 15 i 16 wyroku, TSUE stwierdził: „Jednakże jeżeli transakcja obejmuje wiele elementów powstaje pytanie, czy należy uznać, iż składa się ona z jednego świadczenia czy też kilku odrębnych i niezależnych świadczeń, które należy oceniać oddzielnie z punktu widzenia podatku VAT. Z orzecznictwa Trybunału wynika bowiem, że w pewnych okolicznościach formalnie odrębne świadczenia, które mogą być wykonywane oddzielnie, a zatem, odpowiednio, prowadzić do opodatkowania lub zwolnienia, należy uważać za jednolitą czynność, gdy nie są one niezależne (wyrok z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C-425/06 Part Service, Zb.Orz. s. I-897, pkt 51).

W tym zakresie Trybunał orzekł, że jedno świadczenie występuje w przypadku, gdy co najmniej dwa elementy albo co najmniej dwie czynności dokonane przez podatnika są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny (zob. podobnie wyrok z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen i OV Bank, Zb.Orz. s. I-9433, pkt 22; ww. wyrok w sprawie Everything Everywhere, pkt 24 i 25).”

Aby móc wskazać, że dana usługa jest usługą złożoną (kompleksową), powinna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu, na które składają się różnego rodzaju świadczenia.

W odniesieniu do zagadnienia dotyczącego tego, czy możliwe jest uznanie, że wykonywanie powyższych czynności na podstawie jednego zamówienia stanowi jedno świadczenie – usługę kompleksową, wskazać również należy, że:

 • w wyroku z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen, ECLI:EU:C:2005:649, pkt 20 i 22 wyroku, TSUE wskazał, że po pierwsze z art. 2 ust. 1 szóstej dyrektywy wynika, iż każda transakcja powinna być uznawana za odrębną i niezależną, a po drugie, że czynność złożona z jednego świadczenia w sensie ekonomicznym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie zakłócać funkcjonowania podatku VAT. W ocenie TSUE, aby określić, czy mamy do czynienia z jednym świadczeniem, należy przede wszystkim poszukać elementów charakterystycznych dla rozpatrywanej czynności celem ustalenia, czy podatnik dostarcza konsumentowi kilka odrębnych świadczeń głównych, czy też jedno świadczenie. Podobnie jest w przypadku, jeśli dwa lub więcej świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, rozumianego jako przeciętny konsument, są tak ściśle związane, że stanowią one obiektywnie jedno tylko nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny,
 • w ww. wyroku C-392/11 Field Fisher Waterhouse LLP, pkt 18 i 19 wyroku, TSUE wskazał, iż uwzględniając dwie okoliczności, po pierwsze, że każde świadczenie powinno być zwykle uznawane za odrębne i niezależne oraz, po drugie, że transakcja złożona z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie pogarszać funkcjonalności systemu podatku VAT, należy poszukiwać elementów charakterystycznych dla rozpatrywanej czynności celem określenia, czy dane świadczenia stanowią kilka odrębnych świadczeń głównych, czy jednolite świadczenie, jednocześnie wskazując, iż brak jest bezwzględnej zasady dotyczącej ustalania zakresu danego świadczenia z punktu widzenia podatku VAT, a co za tym idzie, w celu ustalenia zakresu danego świadczenia należy wziąć pod uwagę ogół okoliczności (zob. ww. wyrok w sprawie CPP, pkt 27).

W związku z powyższym należy uznać, że dla oceny, czy w niniejszej sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem o jednolitym charakterze, zdaniem tut. Organu, istotne jest, czy celem zawieranej umowy ma być organizacja spotkań i konferencji.

Charakter danego świadczenia należy oceniać biorąc pod uwagę punkt widzenia nabywcy oraz cechy charakterystyczne tego świadczenia.

W opisanym we wniosku zdarzeniu należy uznać, że w odniesieniu do Zadania 1, zdaniem tut. Organu, z punktu widzenia nabywcy usługi Wnioskodawca będzie nabywał jedno świadczenie w zakresie kompleksowej organizacji i obsługi spotkań organizowanych na terenie kraju w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, wymagające podejmowania szeregu czynności - z wyjątkiem nabycia usług biur podróży. Świadczenie to będzie miało charakter kompleksowy tzn. będzie składało się z kilku świadczeń takich jak: usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, usługi hotelarskie, artykuły informacyjne i promocyjne, usługi transportowe. Należy zauważyć, że ww. usługi cząstkowe nie stanowią dla Wnioskodawcy, jako nabywcy, celu samego w sobie lecz są środkami służącymi do przeprowadzenia spotkań organizacyjnych. Stawką właściwą dla tej usługi kompleksowej będzie stawka podatku VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1 ustawy.

Nie można jednak do usługi kompleksowej w postaci organizacji i spotkań zaliczyć usług biur podróży. Usługi biur podróży nie są niezbędne do przeprowadzenia spotkań organizacyjnych typu konferencja, a zatem należy je traktować jako odrębną usługę opodatkowaną w sposób dla niej właściwy. Należy zauważyć, że ustawodawca w stosunku do usług turystyki świadczonych m.in. przez biura podróży, przewidział szczególne procedury, które dotyczą w szczególności określania podstawy opodatkowania tych usług.

I tak, stosownie do art. 119 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5.

Zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy, przez marżę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Powyższe regulacje odnoszą się do usług, które w całości składają się na usługę turystyczną świadczoną przez organizatora. Użycie w cytowanym przepisie słowa „w szczególności” oznacza, że jest to katalog otwarty. Konsekwentnie, inne usługi stanowiące składniki usługi turystyki również powinny być uwzględnione. Podkreślić również należy, że czynnikiem wyróżniającym konkretną czynność jako usługę, jest przede wszystkim to, że świadczenie tej czynności zmierza do zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego.

Ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług nie określa jednoznacznie jakiego rodzaju usługi są usługami nabywanymi dla bezpośredniej korzyści, to na podstawie przepisu art. 119 ust. 2 ustawy o VAT przyjąć należy, że nabycie tych usług i towarów, które zaspokajają potrzeby i oczekiwania turysty w trakcie korzystania z usługi turystycznej, będzie w przypadku wykonywania usług turystyki stanowić element kalkulacyjny do określenia marży.

Jak stanowi art. 119 ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku gdy podatnik:

 1. działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek;
 2. przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Łączne spełnienie powyższych przesłanek przesądza o obligatoryjności zastosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą usług turystyki.

Rozpatrując Zadanie 2, opisane we wniosku, należy wskazać, że za usługę kompleksową należy uznać czynności składające się na obsługę spotkań międzynarodowych organizowanych przez X. za wyjątkiem usług organizacji wycieczek. Z punktu widzenia nabywcy usługi Wnioskodawca będzie nabywał jedno świadczenie w zakresie kompleksowej obsługi spotkań międzynarodowych, natomiast usługi takie jak: usługi transportowe, usługi w zakresie tłumaczeń (w sytuacji gdy dotyczą one zorganizowanego spotkania a nie wycieczki) oraz artykuły informacyjne i promocyjne należy traktować jako usługi składowe będące środkami służącymi do przeprowadzenia tych spotkań. Podobnie jak w Zadaniu 1 usługa kompleksowa powinna zostać opodatkowana na zasadach ogólnych, stawką podatku VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy.

Do usługi kompleksowej polegającej na obsłudze spotkań międzynarodowych organizowanych przez X. nie można zaliczyć usług organizacji wycieczek. Usługa ta powinna być pod względem opodatkowania traktowana odrębnie. W przypadku gdy będą spełnione warunki wynikające z art. 119 ustawy usługa taka powinna zostać potraktowana jako usługa turystyki, opodatkowana na zasadzie VAT-marża.

Podobne zasady należy stosować w odniesieniu do Zadania 3 polegającego na obsłudze konferencji Rządowej Rady Ludnościowej oraz Zadania 4 polegającego na obsłudze sesji wyjazdowej dla pracowników urzędów statystycznych. Usługi cząstkowe składające się na kompleksową usługę obsługi konferencji i spotkań nie powinny być traktowane jako rozłącznie i opodatkowane odrębnymi stawkami. Celem bowiem Wnioskodawcy jako nabywcy usługi jest nabycie usługi organizacji spotkań i konferencji. Jedynie w przypadku, gdy oprócz konferencji i spotkania organizowane są dodatkowo imprezy turystyczne, imprezy te nie mogą stanowić składnika usługi kompleksowej polegającej na organizacji spotkań i konferencji. Jak wskazano wcześniej usługi takie, po spełnieniu przesłanek wynikających z art. 119 ustawy mogą być opodatkowane w procedurze VAT-marża.

W odpowiedzi na pytania Wnioskodawcy należy stwierdzić, że:

 • prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że ze względu na kompleksowość usługi, w sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, to nie powinna być ona sztucznie dzielona dla celów podatkowych i powinna zostać uznana za kompleksową. Jednakże w odniesieniu do opisanego zdarzenia należy wskazać, że usługi organizacji wycieczek lub usługi biur podróży o charakterze turystycznym nie mogą stanowić części składowej usługi polegającej na zorganizowaniu spotkań typu konferencja. Nie są one niezbędne do realizacji takiej usług, a więc powinny być traktowane odrębnie;
 • prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku zlecenia usługi szczegółowej polegającej na kompleksowej obsłudze spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez X. taka usługa powinna być opodatkowania podatkiem VAT w wysokości 23%;
 • prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wystawienie przez wykonawcę faktury VAT-marża jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy zadaniem zleconym wykonawcy będzie kompleksowa usługa turystyczna. W przypadku zleconych zadań, które nie będą usługą turystyczną, wystawienie faktury VAT-marża nie jest możliwe. Należy dodać, że procedura VAT-marża może być także zastosowana, gdy oprócz usługi organizacji konferencji lub podobnych spotkań Wnioskodawca będzie nabywał dodatkowo usługi turystyczne w postaci np. wycieczek czy innych imprez turystycznych, po spełnieniu warunków wynikających z art. 119 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem oraz opisywanym zdarzeniem przyszłym – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności kwestii opodatkowania sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy wyłącznie usług cateringu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.