0114-KDIP1-2.4012.693.2017.1.PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ustalenia miejsca świadczenia nabywanej kompleksowej usługi organizacji konferencji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2017 r. (data wpływu 15 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia miejsca świadczenia nabywanej kompleksowej usługi organizacji konferencji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia miejsca świadczenia kompleksowej usługi organizacji konferencji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”), w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy na rzecz kontrahenta usługi o charakterze niematerialnym polegające m.in. na reklamowaniu, promowaniu farmaceutyków w środowisku medycznym, informowaniu o właściwościach farmaceutyków i ich promowaniu na kongresach lekarzy, prowadzeniu kampanii informacyjnych, reprezentowaniu klientów w kontaktach z hurtowniami, przeprowadzaniu badań dotyczących działań farmaceutyków, wykonywaniu czynności związanych z rejestracją farmaceutyków, monitoring działań niepożądanych itp.

W ramach przedmiotowej umowy Spółka nie zajmuje się sprzedażą produktów, nie zawiera umów w imieniu i na rzecz zleceniodawcy.

Wyłącznym miejscem siedziby i wyłącznym miejscem stałego prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę jest Polska. Spółka posiada status czynnego podatnika VAT.

Wykonując świadczenia kompleksowe opisane powyżej Spółka organizuje, adresowane do osób uprawnionych do wystawiania recept, a ważnych dla działalności Spółki i z punktu widzenia świadczonych przez nią usług, konferencje. Zapraszając uczestników Spółka zapewnia im przejazdy, zakwaterowanie, udział w części merytorycznej itp. w zakresie niezbędnym do realizacji zamierzonych celów. Na potrzeby organizacji konferencji Spółka nabywa świadczenie kompleksowe, w skład którego wchodzi szereg elementów składowych (kalkulacyjnych), w tym m.in. usługi koordynacji przedsięwzięcia, zapewnienia wykładowców, przygotowanie zapewnienie sali konferencyjnych wraz z wyposażaniem multimedialnym, usługi noclegowe, gastronomiczne etc. Podkreślić przy tym należy, że zakup usług noclegowych ani też gastronomicznych nie jest głównym świadczeniem nabywanym przez Spółkę - usługi takie będą miały charakter pomocniczy, a świadczeniodawca nie będzie zobowiązany do poinformowania Spółki jakie są poszczególne elementy składowe (kalkulacyjne) całej usługi kompleksowej. Podkreślić należy, że niniejszy wniosek dotyczy przypadków, w których Spółka organizuje konferencje, które odbywają się za granicą Polski, na terytorium Unii Europejskiej lub poza Wspólnotą, a świadczącym usługi kompleksowe organizacji konferencji jest podmiot zagraniczny lub krajowy. Zaznaczyć trzeba, że niniejszy wniosek nie dotyczy nabywania usługi wstępu na konferencję, a wyłącznie przypadków organizacji konferencji na zlecenie Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:Czy wyznaczając miejsce świadczenia (opodatkowania) na potrzeby polskiego podatku od towarów i usług kompleksowych usług organizacji konferencji należy stosować art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, a co za tym idzie kompleksowe usługi organizacji konferencji, które odbywają się za granicą (poza Polską) winny być opodatkowane w Polsce, jako kraju siedziby nabywcy tej usługi, czyli Spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy, wyznaczając miejsce świadczenia (opodatkowania) na potrzeby polskiego podatku od towarów i usług kompleksowych usług organizacji konferencji należy stosować art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, a co za tym idzie kompleksowe usługi organizacji konferencji, które odbywają się za granicą (poza Polską) winny być opodatkowane w Polsce, jako kraju siedziby nabywcy tej usługi, czyli Spółki.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Oczywiście, definiując miejsce świadczenia usług na potrzeby ich opodatkowania VAT należy stosować przepisy ustawy o VAT. Ogólne zasady identyfikowania miejsca świadczenia (opodatkowania) usług wykonywanych na rzecz podatnika w znaczeniu art. 28a ustawy o VAT zapisane zostały w art. 28b ustawy o VAT. Co ważne, regulacje takie mają zastosowanie zarówno wówczas gdy polski podatnik dokonuje świadczenia, jak i nabywa usługi. Z uwagi na to, że Spółka posiada status podatnika VAT wg art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, co za tym idzie również wg art. 28a ustawy o VAT, a dla kompleksowych usług organizacji konferencji prawodawca nie przewidział szczególnych zasad wyznaczania miejsca świadczenia, dla identyfikacji miejsca ich opodatkowania właściwe jest zastosowanie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT.

Uzasadniając powyższy pogląd należy wskazać, że co prawda, zasadniczo dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług każde świadczenie powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę złożoną, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Nabywane przez Spółkę kompleksowe usługi organizacji konferencji spełniają przesłanki do tego, aby była ona klasyfikowana jako całość, jedna usługa kompleksowa i tak też by była opodatkowana VAT. Taki status usług organizacji konferencji nabywanych przez Spółkę został potwierdzony w uzyskanej przez Spółkę interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 lutego 2015 r., IPPP2/443-1136/14-3/KOM. Interpretacja ta, co prawda, dotyczyła nabywanych usług krajowych, jednak ich zakres był taki sam jak w przypadku nabywania przez Spółkę usług od kontrahenta zagranicznego. W powołanej interpretacji Organ expresiss verbis potwierdził: „Na podstawie przywołanych uregulowań i dokonanej analizy okoliczności przedstawionych we wniosku, należy stwierdzić, że jeżeli nabyta usługa organizacji konferencji dla grupy osób uprawnionych do wystawiania recept, a ważnych dla działalności Wnioskodawcy, obiektywnie tworzy - w aspekcie gospodarczym - jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to należy ją uznać za usługę kompleksową. Nabycie przez Wnioskodawcę przedmiotowej usługi można bez wątpienia zaliczyć do usług złożonych, składających się z kombinacji różnych czynności.

Wykładnia, w myśl której wobec usług organizacji konferencji zastosowanie mają przepisy art. 28b ustawy o VAT stosowana jest przez organy podatkowe. Przykładem może być interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 lipca 2015 r. (sygn. IPPP3/4512-453/15-4/SM), w której organ stwierdził: „(...) mając na uwadze powołane powyżej regulacje dotyczące miejsca świadczenia usług należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie dla ustalenia miejsca świadczenia usług stanowiących kompleksową usługę organizacji wydarzenia/szkolenia/konferencji zastosowanie znajdzie ogólna zasada zawarta w art. 28b ust. 1 ustawy. (...) Jednocześnie świadczona przez Wnioskodawcę usługa organizacji wydarzenia/szkolenia/konferencji nie zawiera się w wyjątkach od ogólnej zasady, zawartych w przepisach art. 28b ust. 2-4 i art. 28c-28n ustawy (nie jest m.in. usługą związaną z nieruchomością, czy usługą wstępu na imprezy kulturalne, rozrywkowe czy szkoleniowe).” Również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji wydanej w dniu 25 stycznia 2017 r. (sygn. 3063-ILPP1-3.4512.219.2016.1.KB) stwierdził: „(...), kompleksowa usługa organizowania i prowadzenia kongresu podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy. W konsekwencji świadczona przez Wnioskodawcę poza granicami kraju usługa podlega opodatkowaniu w kraju siedziby nabywcy”. Także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 9 stycznia 2015 r. (sygn. IPPP3/443-1028/14-2/ISZ) zgodził się z przedstawianym w niniejszym wniosku stanowiskiem, wskazując, że: „(...) dla ustalenia miejsca świadczenia usług stanowiących kompleksową usługę organizacji targów oraz kompleksową usługę organizacji konferencji, zastosowanie znajdzie ogólna zasada zawarta w art. 28b ust. 1 ustawy. Świadczona przez Wnioskodawcę ww. usługa, (...), nie zawiera się w wyjątkach od ogólnej zasady, zawartych w przepisach art. 28b ust. 2-4 i art. 28c-28n ustawy”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy na rzecz kontrahenta usługi o charakterze niematerialnym polegające m.in. na reklamowaniu, promowaniu farmaceutyków w środowisku medycznym, informowaniu o właściwościach farmaceutyków i ich promowaniu na kongresach lekarzy, prowadzeniu kampanii informacyjnych, reprezentowaniu klientów w kontaktach z hurtowniami, przeprowadzaniu badań dotyczących działań farmaceutyków, wykonywaniu czynności związanych z rejestracją farmaceutyków, monitoring działań niepożądanych itp. W ramach przedmiotowej umowy Spółka nie zajmuje się sprzedażą produktów, nie zawiera umów w imieniu i na rzecz zleceniodawcy.

Wykonując świadczenia kompleksowe opisane powyżej Spółka organizuje, adresowane do osób uprawnionych do wystawiania recept, a ważnych dla działalności Spółki i z punktu widzenia świadczonych przez nią usług, konferencje. Zapraszając uczestników Spółka zapewnia im przejazdy, zakwaterowanie, udział w części merytorycznej itp. w zakresie niezbędnym do realizacji zamierzonych celów. Na potrzeby organizacji konferencji Spółka nabywa świadczenie kompleksowe, w skład którego wchodzi szereg elementów składowych (kalkulacyjnych), w tym m.in. usługi koordynacji przedsięwzięcia, zapewnienia wykładowców, przygotowanie zapewnienie sali konferencyjnych wraz z wyposażaniem multimedialnym, usługi noclegowe, gastronomiczne etc. Wyłącznym miejscem siedziby i wyłącznym miejscem stałego prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę jest Polska. Spółka posiada status czynnego podatnika VAT.

Na tle tak przedstawionego opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii ustalenia miejsca świadczenia nabywanych usług kompleksowej organizacji konferencji, które odbywają się poza terytorium Polski.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie ustalenia miejsca świadczenia nabywanej kompleksowej usługi organizacji konferencji zauważyć należy, że kwestie dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług uregulowane zostały w rozdziale 3 działu V ustawy. Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania ww. rozdziału:

  1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
    1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
    2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
  2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Jak stanowi ust. 2 art. 28b ustawy w przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 28g ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

Z niniejszych przepisów ustawy wynika zatem, że co do zasady, usługa świadczona na rzecz podatnika inna niż wskazana w art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy podlega opodatkowaniu w miejscu siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy, chyba że jest świadczona dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, wówczas miejscem świadczenia tej usługi jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego ta usługa jest świadczona.

Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że wyłącznym miejscem siedziby i wyłącznym miejscem stałego prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę jest Polska. Spółka posiada status czynnego podatnika VAT. Spółka nabywa usługi kompleksowej organizacji konferencji od podmiotu zagranicznego lub krajowego. Wnioskodawca wskazał również, że przedmiotowy wniosek nie dotyczy nabywania usługi wstępu na konferencję, a wyłącznie przypadków organizacji konferencji na zlecenie Spółki.

Zatem mając na uwadze powyższe wskazać należy, że w przedmiotowej sprawie wskazane w art. 28g ust. 1 i art. 28b ust. 2 ustawy zastrzeżenia nie mają zastosowania. Miejscem świadczenia a tym samym opodatkowania usług kompleksowej organizacji konferencji, nabywanych przez Wnioskodawcę jest zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy terytorium Polski tj. miejsce gdzie Wnioskodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Jednocześnie wskazać należy, że wydana interpretacja indywidualna rozstrzyga tylko i wyłącznie w zakresie miejsca świadczenia nabywanej usługi.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.