Usługi kompleksowe | Interpretacje podatkowe

Usługi kompleksowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi kompleksowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia miejsca świadczenia nabywanej kompleksowej usługi organizacji konferencji
Fragment:
Podkreślić przy tym należy, że zakup usług noclegowych ani też gastronomicznych nie jest głównym świadczeniem nabywanym przez Spółkę - usługi takie będą miały charakter pomocniczy, a świadczeniodawca nie będzie zobowiązany do poinformowania Spółki jakie są poszczególne elementy składowe (kalkulacyjne) całej usługi kompleksowej. Podkreślić należy, że niniejszy wniosek dotyczy przypadków, w których Spółka organizuje konferencje, które odbywają się za granicą Polski, na terytorium Unii Europejskiej lub poza Wspólnotą, a świadczącym usługi kompleksowe organizacji konferencji jest podmiot zagraniczny lub krajowy. Zaznaczyć trzeba, że niniejszy wniosek nie dotyczy nabywania usługi wstępu na konferencję, a wyłącznie przypadków organizacji konferencji na zlecenie Spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wyznaczając miejsce świadczenia (opodatkowania) na potrzeby polskiego podatku od towarów i usług kompleksowych usług organizacji konferencji należy stosować art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, a co za tym idzie kompleksowe usługi organizacji konferencji, które odbywają się za granicą (poza Polską) winny być opodatkowane w Polsce, jako kraju siedziby nabywcy tej usługi, czyli Spółki? Zdaniem Wnioskodawcy, wyznaczając miejsce świadczenia (opodatkowania) na potrzeby polskiego podatku od towarów i usług kompleksowych usług organizacji konferencji należy stosować art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, a co za tym idzie kompleksowe usługi organizacji konferencji, które odbywają się za granicą (poza Polską) winny być opodatkowane w Polsce, jako kraju siedziby nabywcy tej usługi, czyli Spółki.
2018
30
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w odniesieniu do wszystkich czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach umowy, zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w odniesieniu do prac projektowych, zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w odniesieniu do części świadczenia mającej za przedmiot dostawę materiałów do wykonania instalacji.
Fragment:
Przy czym ocena, czy w danych okolicznościach mamy do czynienia z jedną usługą kompleksową, czy też z szeregiem jednostkowych usług, winna odbywać się w oparciu o to, czy wykonywane świadczenia wykazują ze sobą tak ścisłe powiązanie, że w sensie gospodarczym tworzą jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej. Nie ma znaczenia subiektywny punkt widzenia dostawcy lub odbiorcy świadczenia. Istnienie jednego świadczenia złożonego nie wyklucza zastosowania do poszczególnych jego elementów odrębnych cen.
2018
16
sty

Istota:
W przedmiotowej sprawie wszystkie roboty budowlane stanowią usługę kompleksową. W konsekwencji, mechanizm odwrotnego obciążenia znajdzie zastosowanie do przedmiotowych usług wymienionych w poz. 4 załącznika nr 14 do ustawy nabywanych przez Zamawiającego od Wnioskodawcy w celu świadczenia tych usług na rzecz Inwestora. W analizowanym przypadku spełnione są przesłanki o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy. Zatem w przedstawionych okolicznościach Zainteresowany (S.) będzie zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu nabycia przedmiotowych usług wymienionych w poz. 4 załącznika nr 14 do ustawy. Tym samym faktury wystawiane przez Wnioskodawcę (E.) na rzecz Zainteresowanego dokumentujące przedmiotowe roboty budowlane stanowiące usługi wymienione w poz. 2 - 48 załącznika 14 do ustawy powinny zawierać adnotację „odwrotne obciążenie”. Z uwagi na to, że wystawione przez Wnioskodawcę faktury nie będą zawierały kwoty podatku, to u Zainteresowanego nie będącego stroną postępowania (Generalnego Wykonawcy), nie wystąpi podatek do odliczenia z tytułu wystawionych na jego rzecz faktur.
Fragment:
W przedmiotowej sprawie wszystkie roboty budowlane stanowią usługę kompleksową. W konsekwencji, mechanizm odwrotnego obciążenia znajdzie zastosowanie do przedmiotowych usług wymienionych w poz. 4 załącznika nr 14 do ustawy nabywanych przez Zamawiającego od Wnioskodawcy w celu świadczenia tych usług na rzecz Inwestora. W analizowanym przypadku spełnione są przesłanki o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy. Zatem w przedstawionych okolicznościach Zainteresowany (S.) będzie zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu nabycia przedmiotowych usług wymienionych w poz. 4 załącznika nr 14 do ustawy. Tym samym faktury wystawiane przez Wnioskodawcę (E.) na rzecz Zainteresowanego dokumentujące przedmiotowe roboty budowlane stanowiące usługi wymienione w poz. 2 - 48 załącznika 14 do ustawy powinny zawierać adnotację „ odwrotne obciążenie ”. Z uwagi na to, że wystawione przez Wnioskodawcę faktury nie będą zawierały kwoty podatku, to u Zainteresowanego nie będącego stroną postępowania (Generalnego Wykonawcy), nie wystąpi podatek do odliczenia z tytułu wystawionych na jego rzecz faktur. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem 1 należy uznać za prawidłowe.
2018
4
sty

Istota:
Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w stosunku do wykonywanych prac branży elektrycznej i AKPiA na przepławce dla ryb oraz zasad ogólnych dla usług obejmujących dostawę wraz z montażem systemu monitoringu ryb oraz systemu wypłaszania ryb.
Fragment:
Przechodząc z kolei do kwestii opodatkowania ww. usługi kompleksowej należy podkreślić, że mechanizm odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, znajduje zastosowanie w odniesieniu do transakcji, które dotyczą usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48) świadczonych przez podwykonawców. Przy czym dla zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia wymienione powyżej warunki muszą być spełnione łącznie. W konsekwencji niespełnienie chociażby jednego z tych warunków eliminuje zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia. Wnioskodawca zaklasyfikował wykonywane usługi montażu urządzeń i materiałów do grupowania PKWiU 33.20 – Usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. W przedmiotowej sprawie nie znajdują zatem zastosowania przepisy art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, bowiem wskazana usługa kompleksowa objęta ww. symbolem PKWiU 33.20 nie została wyszczególniona w załączniku nr 14 ustawy. Zatem świadczoną usługę kompleksową Wnioskodawca będzie zobowiązany opodatkować na zasadach ogólnych przy zastosowaniu właściwej stawki podatku. Podsumowując, Wnioskodawca w przypadku realizacji usługi kompleksowej polegającej na wykonaniu przepławki dla ryb objętej symbolem PKWiU 33.20 powinien zastosować ogólne zasady opodatkowania dla całego świadczenia.
2017
16
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 kompleksowej usługi chirurgicznego leczenia otyłości.
Fragment:
Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Podstawowym kryterium pozwalającym uznać zbiór określonych czynności za usługę kompleksową (złożoną) jest określenie wzajemnych relacji pomiędzy usługami wchodzącymi w skład usługi złożonej w zakresie celów, które usługi te realizują. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeżeli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. Podstawowym celem usługi pomocniczej tworzącej razem z usługą główną – usługę kompleksową – jest lepsze wykorzystanie przez klienta usługi głównej. Aby dana usługa pomocnicza mogła być uznana za element usługi kompleksowej winna służyć bezpośrednio realizacji usługi głównej. W celu ustalenia czy dana usługa może być uznana za usługę złożoną, konieczne jest zbadanie przebiegu konkretnej transakcji z uwzględnieniem wszystkich ekonomicznych aspektów tej transakcji. Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy, celem programu jest przeprowadzenie kompleksowej interwencji redukcji masy ciała, która pozwoli pacjentowi na poprawienie wyników jakościowych i ilościowych jego stanu zdrowia, w skrajnych przypadkach nawet ratujących życie, poprzez zmiany zachowań nawyków żywieniowych i wprowadzenia regularnej aktywności fizycznej.
2017
12
paź

Istota:
Uznanie za usługę kompleksową na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, świadczonych usług w ramach programu walki z otyłością dla dorosłych i dzieci oraz zwolnienia od podatku od towarów i usług ww. usług
Fragment:
Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Podstawowym kryterium pozwalającym uznać zbiór określonych czynności za usługę kompleksową (złożoną) jest określenie wzajemnych relacji pomiędzy usługami wchodzącymi w skład usługi złożonej w zakresie celów, które usługi te realizują. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeżeli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. Podstawowym celem usługi pomocniczej tworzącej razem z usługą główną – usługę kompleksową – jest lepsze wykorzystanie przez klienta usługi głównej. Aby dana usługa pomocnicza mogła być uznana za element usługi kompleksowej winna służyć bezpośrednio realizacji usługi głównej. W celu ustalenia czy dana usługa może być uznana za usługę złożoną, konieczne jest zbadanie przebiegu konkretnej transakcji z uwzględnieniem wszystkich ekonomicznych aspektów tej transakcji. Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy, celem programu jest przeprowadzenie kompleksowej interwencji redukcji masy ciała, która pozwoli pacjentowi na poprawienie wyników jakościowych i ilościowych jego stanu zdrowia, poprzez zmiany zachowań nawyków żywieniowych i wprowadzenia regularnej aktywności fizycznej.
2017
21
wrz

Istota:
Świadczenie usług dodatkowych w zakresie: sprzątania (odkurzanie, mycie podłogi, mycie okien itp.), prania (firany, zasłony, dywany, pościel), utrzymania technicznego Mieszkania (serwis techniczny, wymiana żarówek, baterii, usuwanie usterek), zapewnienia Recepcji, zapewniania dostępu do sieci wi – fi oraz publicznej telewizji naziemnej, nie będzie uprawnione do zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.
Fragment:
Jeżeli zatem w skład świadczonej usługi wchodzą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, lecz mogą mieć charakter samoistny, to nie ma podstaw do traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej. W konsekwencji, na gruncie zarówno przepisów ustawy jak również orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma podstaw do traktowania oferowanych przez Wnioskodawcę usług dodatkowych jako elementu usługi kompleksowej. Z uwagi na powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca wynajmując Mieszkania senioralne na cele mieszkaniowe, posiada prawo do zwolnienia ww. usługi z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Natomiast w przypadku usług dodatkowych mamy do czynienia z odrębnymi świadczeniami, które należy opodatkować według stawek właściwych dla poszczególnych oferowanych świadczeń. W konsekwencji świadczenie usług dodatkowych w zakresie: sprzątania (odkurzanie, mycie podłogi, mycie okien itp.), prania (firany, zasłony, dywany, pościel), utrzymania technicznego Mieszkania (serwis techniczny, wymiana żarówek, baterii, usuwanie usterek), zapewnienia Recepcji, zapewniania dostępu do sieci wi – fi oraz publicznej telewizji naziemnej, nie będzie uprawnione do zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.
2017
30
sie

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych robót budowlanych wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej jako usług kompleksowych
Fragment:
Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej. Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej. Nie ma znaczenia subiektywny punkt widzenia dostawcy lub odbiorcy świadczenia. Istnienie jednego świadczenia złożonego nie wyklucza zastosowania do poszczególnych jego elementów odrębnych cen. Jeżeli dwa lub więcej niż dwa świadczenia (czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie do celów stosowania przepisów ustawy.
2017
18
sie

Istota:
W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
Fragment:
Poszczególna usługa kompleksowa podlega opodatkowaniu zgodnie z zasadami opodatkowania właściwymi dla świadczenia głównego składającego się na daną usługę kompleksową, tj. czynności pomocnicze wchodzące w skład usługi kompleksowej są opodatkowane tak samo jak świadczenie główne danej usługi kompleksowej. Jak wskazano mechanizm odwrotnego obciążenia, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy ma zastosowanie gdy: usługodawcą jest podatnik, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, usługodawca świadczy usługi jako podwykonawca, usługodawca świadczy usługi wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca (usługodawca) jest podatnikiem, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku. Wnioskodawca świadczy usługi jako podwykonawca. Usługobiorcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca poszczególne świadczenia główne składające się na daną usługę kompleksową sklasyfikował następująco: wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach z PKWIU 43.21.10.1 (...)
2017
18
lip

Istota:
Czy w świetle art. 98 ust. 1 i ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady (poz. 5 Załącznika III) usługi kompleksowe:

opisane w punkcie I ppkt 1-5, punkcie II ppkt 1-3 i w punkcie III ppkt 1, 2, 4, 7, na które to usługi kompleksowe składała się usługa główna - transport wodny śródlądowy, pasażerski i usługi pomocnicze - będą opodatkowane preferencyjną 8% stawką podatku od towarów i usług?

opisane w punkcie III ppkt 5 i 6, gdzie świadczeniem głównym będzie umożliwienie pasażerom zdobycia wiedzy historycznej związanej z miejscami zwiedzanymi, a transport wodny śródlądowy pasażerski będzie usługą pomocniczą - będą opodatkowane podstawową stawką podatku od towarów i usług, tj. 23%?
Fragment:
(...) usługa kompleksowa, gdzie usługą główną był transport śródlądowy; dla grup zorganizowanych cena obejmowała wyłącznie rejs statkiem; rejs z E. do B. i z B. do E. trwający ok. 5 godz., rejs przez światowej klasy zabytek sztuki hydrotechnicznej - system pięciu pochylni oraz rezerwat ptactwa na Jeziorze D.; cena biletu dla klientów indywidualnych obejmowała transport powrotny autobusem, tzw. usługa kompleksowa, gdzie usługą główną był transport śródlądowy; dla grup zorganizowanych cena obejmowała wyłącznie rejs statkiem; rejs z O. do E. lub z E. do O. trwający ok. 11 godz.; w przypadku tych rejsów Spółka zapewniała transport powrotny autobusem; cena biletu dla klientów indywidualnych obejmowała: rejs statkiem, obiad podawany w trakcie rejsu oraz transport powrotny autobusem, tzw. usługę kompleksową, gdzie usługą główną był transport śródlądowy; cena biletu dla grup zorganizowanych obejmowała: rejs statkiem oraz obiad podawany w trakcie rejsu, co stanowiło tzw. usługę kompleksową, gdzie usługą główną był transport śródlądowy; zdarzało się, że rejs obsługiwany był przez przewodnika na pokładzie statku, którego Spółka (...)
2016
26
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.