Usługi kompleksowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi kompleksowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
maj

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia

Fragment:

Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Kwestia tzw. świadczeń złożonych, była analizowana zarówno w orzeczeniach sądów krajowych, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z orzecznictwa TSUE wynikają wskazówki co do tego, kiedy określone usługi złożone należy traktować jako usługę kompleksową, a kiedy jako odrębne usługi - ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jednym z istotniejszych orzeczeń w tej materii jest wyrok w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV przeciwko Staatssecretaris van Financiën. Trybunał wskazał w swoim uzasadnieniu, że istotne jest założenie, z jakim należy podejść do analizy każdego takiego zdarzenia. Tym założeniem jest to, by – po pierwsze – każda czynność była zwykle uznawana za odrębną i niezależną, jednocześnie – po drugie – trzeba mieć na względzie, że czynność złożona z jednego świadczenia w sensie ekonomicznym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie zakłócać funkcjonowania systemu podatku VAT. Stanowisko takie przedstawił również TSUE w wyroku z dnia 25 lutego 1999 r., C-349/96 stwierdzając, że: „ Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej.

2018
29
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług.

Fragment:

Przedmiot Umowy tworzy jedną usługę kompleksową. Umowa została podzielona na etapy, jednakże harmonogram rzeczowo-finansowy wskazuje, że Generalny Wykonawca (usługodawca) jest zainteresowany nabyciem jednego świadczenia złożonego. Poszczególne etapy realizacji przedmiotu Umowy zostały tak skonstruowane, że Wnioskodawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia dopiero po dostawie materiałów, montażu szaf sterowniczych i wykonaniu okablowania. Taka konstrukcja wskazuje, że Generalny Wykonawca nie jest zainteresowany spełnieniem świadczenia w sposób częściowy, tzn. samą dostawą, samym montażem, bądź jedynie wykonaniem okablowania, ale usługą kompleksową. Przedmiot Umowy stanowią dwie odrębne usługi, gdzie świadczeniem głównym są usługi, które Urząd Statystyczny sklasyfikował w grupowaniu PKWiU 33.20, tj. usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. Świadczeniem uzupełniającym jest montaż okablowania, mieszczący się w grupowaniu PKWiU pod symbolem 43.21.10. Wykonanie instalacji AKPiA to usługa obejmująca zarówno dostawę wraz z montażem aparatury kontrolno-pomiarowej oraz wykonanie jej okablowania. Specyfika tej usługi wskazuje, że z punktu widzenia jej funkcjonalności i użyteczności dla klienta końcowego nie należy jej dzielić, gdyż nie jest to uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.

2018
27
mar

Istota:

Uznanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług na rzecz X za niezależne od siebie świadczenia pojedyncze opodatkowane odrębnymi stawkami VAT

Fragment:

Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej. Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne (...) ”. Powyższe stanowisko znajdowało potwierdzenie już we wcześniejszym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11, w którym rozstrzygnięto istniejące od wielu lat spory między podatnikami a fiskusem dotyczące refakturowania na leasingobiorcę usługi ubezpieczeniowej. Spór sprowadzał się do tego, czy usługę leasingu i usługę ubezpieczenia przedmiotu leasingu należy traktować jako jedno świadczenie (nierozerwalnie ze sobą związane), czy też jako świadczenia odrębne. Trybunał wskazał, że pomiędzy umową leasingu a umową ubezpieczenia przedmiotu leasingu istnieje pewien związek, ale to nie wystarcza, aby stwierdzić, że istnieje jedno złożone świadczenie do celów podatku VAT. Ostatecznie Trybunał uznał, że usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku VAT.

2018
30
sty

Istota:

W zakresie ustalenia miejsca świadczenia nabywanej kompleksowej usługi organizacji konferencji

Fragment:

Podkreślić przy tym należy, że zakup usług noclegowych ani też gastronomicznych nie jest głównym świadczeniem nabywanym przez Spółkę - usługi takie będą miały charakter pomocniczy, a świadczeniodawca nie będzie zobowiązany do poinformowania Spółki jakie są poszczególne elementy składowe (kalkulacyjne) całej usługi kompleksowej. Podkreślić należy, że niniejszy wniosek dotyczy przypadków, w których Spółka organizuje konferencje, które odbywają się za granicą Polski, na terytorium Unii Europejskiej lub poza Wspólnotą, a świadczącym usługi kompleksowe organizacji konferencji jest podmiot zagraniczny lub krajowy. Zaznaczyć trzeba, że niniejszy wniosek nie dotyczy nabywania usługi wstępu na konferencję, a wyłącznie przypadków organizacji konferencji na zlecenie Spółki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wyznaczając miejsce świadczenia (opodatkowania) na potrzeby polskiego podatku od towarów i usług kompleksowych usług organizacji konferencji należy stosować art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, a co za tym idzie kompleksowe usługi organizacji konferencji, które odbywają się za granicą (poza Polską) winny być opodatkowane w Polsce, jako kraju siedziby nabywcy tej usługi, czyli Spółki? Zdaniem Wnioskodawcy, wyznaczając miejsce świadczenia (opodatkowania) na potrzeby polskiego podatku od towarów i usług kompleksowych usług organizacji konferencji należy stosować art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, a co za tym idzie kompleksowe usługi organizacji konferencji, które odbywają się za granicą (poza Polską) winny być opodatkowane w Polsce, jako kraju siedziby nabywcy tej usługi, czyli Spółki.

2018
16
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w odniesieniu do wszystkich czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach umowy, zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w odniesieniu do prac projektowych, zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w odniesieniu do części świadczenia mającej za przedmiot dostawę materiałów do wykonania instalacji.

Fragment:

Przy czym ocena, czy w danych okolicznościach mamy do czynienia z jedną usługą kompleksową, czy też z szeregiem jednostkowych usług, winna odbywać się w oparciu o to, czy wykonywane świadczenia wykazują ze sobą tak ścisłe powiązanie, że w sensie gospodarczym tworzą jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej. Nie ma znaczenia subiektywny punkt widzenia dostawcy lub odbiorcy świadczenia. Istnienie jednego świadczenia złożonego nie wyklucza zastosowania do poszczególnych jego elementów odrębnych cen.

2018
4
sty

Istota:

W przedmiotowej sprawie wszystkie roboty budowlane stanowią usługę kompleksową. W konsekwencji, mechanizm odwrotnego obciążenia znajdzie zastosowanie do przedmiotowych usług wymienionych w poz. 4 załącznika nr 14 do ustawy nabywanych przez Zamawiającego od Wnioskodawcy w celu świadczenia tych usług na rzecz Inwestora. W analizowanym przypadku spełnione są przesłanki o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy. Zatem w przedstawionych okolicznościach Zainteresowany (S.) będzie zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu nabycia przedmiotowych usług wymienionych w poz. 4 załącznika nr 14 do ustawy. Tym samym faktury wystawiane przez Wnioskodawcę (E.) na rzecz Zainteresowanego dokumentujące przedmiotowe roboty budowlane stanowiące usługi wymienione w poz. 2 - 48 załącznika 14 do ustawy powinny zawierać adnotację „odwrotne obciążenie”. Z uwagi na to, że wystawione przez Wnioskodawcę faktury nie będą zawierały kwoty podatku, to u Zainteresowanego nie będącego stroną postępowania (Generalnego Wykonawcy), nie wystąpi podatek do odliczenia z tytułu wystawionych na jego rzecz faktur.

Fragment:

W przedmiotowej sprawie wszystkie roboty budowlane stanowią usługę kompleksową. W konsekwencji, mechanizm odwrotnego obciążenia znajdzie zastosowanie do przedmiotowych usług wymienionych w poz. 4 załącznika nr 14 do ustawy nabywanych przez Zamawiającego od Wnioskodawcy w celu świadczenia tych usług na rzecz Inwestora. W analizowanym przypadku spełnione są przesłanki o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy. Zatem w przedstawionych okolicznościach Zainteresowany (S.) będzie zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu nabycia przedmiotowych usług wymienionych w poz. 4 załącznika nr 14 do ustawy. Tym samym faktury wystawiane przez Wnioskodawcę (E.) na rzecz Zainteresowanego dokumentujące przedmiotowe roboty budowlane stanowiące usługi wymienione w poz. 2 - 48 załącznika 14 do ustawy powinny zawierać adnotację „ odwrotne obciążenie ”. Z uwagi na to, że wystawione przez Wnioskodawcę faktury nie będą zawierały kwoty podatku, to u Zainteresowanego nie będącego stroną postępowania (Generalnego Wykonawcy), nie wystąpi podatek do odliczenia z tytułu wystawionych na jego rzecz faktur. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem 1 należy uznać za prawidłowe.

2017
16
gru

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w stosunku do wykonywanych prac branży elektrycznej i AKPiA na przepławce dla ryb oraz zasad ogólnych dla usług obejmujących dostawę wraz z montażem systemu monitoringu ryb oraz systemu wypłaszania ryb.

Fragment:

Przechodząc z kolei do kwestii opodatkowania ww. usługi kompleksowej należy podkreślić, że mechanizm odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, znajduje zastosowanie w odniesieniu do transakcji, które dotyczą usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48) świadczonych przez podwykonawców. Przy czym dla zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia wymienione powyżej warunki muszą być spełnione łącznie. W konsekwencji niespełnienie chociażby jednego z tych warunków eliminuje zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia. Wnioskodawca zaklasyfikował wykonywane usługi montażu urządzeń i materiałów do grupowania PKWiU 33.20 – Usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. W przedmiotowej sprawie nie znajdują zatem zastosowania przepisy art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, bowiem wskazana usługa kompleksowa objęta ww. symbolem PKWiU 33.20 nie została wyszczególniona w załączniku nr 14 ustawy. Zatem świadczoną usługę kompleksową Wnioskodawca będzie zobowiązany opodatkować na zasadach ogólnych przy zastosowaniu właściwej stawki podatku. Podsumowując, Wnioskodawca w przypadku realizacji usługi kompleksowej polegającej na wykonaniu przepławki dla ryb objętej symbolem PKWiU 33.20 powinien zastosować ogólne zasady opodatkowania dla całego świadczenia.

2017
12
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 kompleksowej usługi chirurgicznego leczenia otyłości.

Fragment:

Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Podstawowym kryterium pozwalającym uznać zbiór określonych czynności za usługę kompleksową (złożoną) jest określenie wzajemnych relacji pomiędzy usługami wchodzącymi w skład usługi złożonej w zakresie celów, które usługi te realizują. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeżeli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. Podstawowym celem usługi pomocniczej tworzącej razem z usługą główną – usługę kompleksową – jest lepsze wykorzystanie przez klienta usługi głównej. Aby dana usługa pomocnicza mogła być uznana za element usługi kompleksowej winna służyć bezpośrednio realizacji usługi głównej. W celu ustalenia czy dana usługa może być uznana za usługę złożoną, konieczne jest zbadanie przebiegu konkretnej transakcji z uwzględnieniem wszystkich ekonomicznych aspektów tej transakcji. Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy, celem programu jest przeprowadzenie kompleksowej interwencji redukcji masy ciała, która pozwoli pacjentowi na poprawienie wyników jakościowych i ilościowych jego stanu zdrowia, w skrajnych przypadkach nawet ratujących życie, poprzez zmiany zachowań nawyków żywieniowych i wprowadzenia regularnej aktywności fizycznej.

2017
21
wrz

Istota:

Uznanie za usługę kompleksową na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, świadczonych usług w ramach programu walki z otyłością dla dorosłych i dzieci oraz zwolnienia od podatku od towarów i usług ww. usług

Fragment:

Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Podstawowym kryterium pozwalającym uznać zbiór określonych czynności za usługę kompleksową (złożoną) jest określenie wzajemnych relacji pomiędzy usługami wchodzącymi w skład usługi złożonej w zakresie celów, które usługi te realizują. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeżeli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. Podstawowym celem usługi pomocniczej tworzącej razem z usługą główną – usługę kompleksową – jest lepsze wykorzystanie przez klienta usługi głównej. Aby dana usługa pomocnicza mogła być uznana za element usługi kompleksowej winna służyć bezpośrednio realizacji usługi głównej. W celu ustalenia czy dana usługa może być uznana za usługę złożoną, konieczne jest zbadanie przebiegu konkretnej transakcji z uwzględnieniem wszystkich ekonomicznych aspektów tej transakcji. Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy, celem programu jest przeprowadzenie kompleksowej interwencji redukcji masy ciała, która pozwoli pacjentowi na poprawienie wyników jakościowych i ilościowych jego stanu zdrowia, poprzez zmiany zachowań nawyków żywieniowych i wprowadzenia regularnej aktywności fizycznej.

2017
30
sie

Istota:

Świadczenie usług dodatkowych w zakresie: sprzątania (odkurzanie, mycie podłogi, mycie okien itp.), prania (firany, zasłony, dywany, pościel), utrzymania technicznego Mieszkania (serwis techniczny, wymiana żarówek, baterii, usuwanie usterek), zapewnienia Recepcji, zapewniania dostępu do sieci wi – fi oraz publicznej telewizji naziemnej, nie będzie uprawnione do zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.

Fragment:

Jeżeli zatem w skład świadczonej usługi wchodzą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, lecz mogą mieć charakter samoistny, to nie ma podstaw do traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej. W konsekwencji, na gruncie zarówno przepisów ustawy jak również orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma podstaw do traktowania oferowanych przez Wnioskodawcę usług dodatkowych jako elementu usługi kompleksowej. Z uwagi na powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca wynajmując Mieszkania senioralne na cele mieszkaniowe, posiada prawo do zwolnienia ww. usługi z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Natomiast w przypadku usług dodatkowych mamy do czynienia z odrębnymi świadczeniami, które należy opodatkować według stawek właściwych dla poszczególnych oferowanych świadczeń. W konsekwencji świadczenie usług dodatkowych w zakresie: sprzątania (odkurzanie, mycie podłogi, mycie okien itp.), prania (firany, zasłony, dywany, pościel), utrzymania technicznego Mieszkania (serwis techniczny, wymiana żarówek, baterii, usuwanie usterek), zapewnienia Recepcji, zapewniania dostępu do sieci wi – fi oraz publicznej telewizji naziemnej, nie będzie uprawnione do zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.