Usługi kompleksowe | Interpretacje podatkowe

Usługi kompleksowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi kompleksowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w świetle art. 98 ust. 1 i ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady (poz. 5 Załącznika III) usługi kompleksowe:

opisane w punkcie I ppkt 1-5, punkcie II ppkt 1-3 i w punkcie III ppkt 1, 2, 4, 7, na które to usługi kompleksowe składała się usługa główna - transport wodny śródlądowy, pasażerski i usługi pomocnicze - będą opodatkowane preferencyjną 8% stawką podatku od towarów i usług?

opisane w punkcie III ppkt 5 i 6, gdzie świadczeniem głównym będzie umożliwienie pasażerom zdobycia wiedzy historycznej związanej z miejscami zwiedzanymi, a transport wodny śródlądowy pasażerski będzie usługą pomocniczą - będą opodatkowane podstawową stawką podatku od towarów i usług, tj. 23%?
Fragment:
(...) usługa kompleksowa, gdzie usługą główną był transport śródlądowy; dla grup zorganizowanych cena obejmowała wyłącznie rejs statkiem; rejs z E. do B. i z B. do E. trwający ok. 5 godz., rejs przez światowej klasy zabytek sztuki hydrotechnicznej - system pięciu pochylni oraz rezerwat ptactwa na Jeziorze D.; cena biletu dla klientów indywidualnych obejmowała transport powrotny autobusem, tzw. usługa kompleksowa, gdzie usługą główną był transport śródlądowy; dla grup zorganizowanych cena obejmowała wyłącznie rejs statkiem; rejs z O. do E. lub z E. do O. trwający ok. 11 godz.; w przypadku tych rejsów Spółka zapewniała transport powrotny autobusem; cena biletu dla klientów indywidualnych obejmowała: rejs statkiem, obiad podawany w trakcie rejsu oraz transport powrotny autobusem, tzw. usługę kompleksową, gdzie usługą główną był transport śródlądowy; cena biletu dla grup zorganizowanych obejmowała: rejs statkiem oraz obiad podawany w trakcie rejsu, co stanowiło tzw. usługę kompleksową, gdzie usługą główną był transport śródlądowy; zdarzało się, że rejs obsługiwany był przez przewodnika na pokładzie statku, którego Spółka (...)
2016
26
lis

Istota:
Usługi organizacji wycieczek lub usługi biur podróży o charakterze turystycznym nie mogą stanowić części składowej usługi polegającej na zorganizowaniu spotkań typu konferencja. Nie są one niezbędne do realizacji takiej usług, a więc powinny być traktowane odrębnie;
Fragment:
Rozpatrując Zadanie 2, opisane we wniosku, należy wskazać, że za usługę kompleksową należy uznać czynności składające się na obsługę spotkań międzynarodowych organizowanych przez X. za wyjątkiem usług organizacji wycieczek. Z punktu widzenia nabywcy usługi Wnioskodawca będzie nabywał jedno świadczenie w zakresie kompleksowej obsługi spotkań międzynarodowych, natomiast usługi takie jak: usługi transportowe, usługi w zakresie tłumaczeń (w sytuacji gdy dotyczą one zorganizowanego spotkania a nie wycieczki) oraz artykuły informacyjne i promocyjne należy traktować jako usługi składowe będące środkami służącymi do przeprowadzenia tych spotkań. Podobnie jak w Zadaniu 1 usługa kompleksowa powinna zostać opodatkowana na zasadach ogólnych, stawką podatku VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy. Do usługi kompleksowej polegającej na obsłudze spotkań międzynarodowych organizowanych przez X. nie można zaliczyć usług organizacji wycieczek. Usługa ta powinna być pod względem opodatkowania traktowana odrębnie. W przypadku gdy będą spełnione warunki wynikające z art. 119 ustawy usługa taka powinna zostać potraktowana jako usługa turystyki, opodatkowana na zasadzie VAT-marża. Podobne zasady należy stosować w odniesieniu do Zadania 3 polegającego na obsłudze konferencji Rządowej Rady Ludnościowej oraz Zadania 4 polegającego na obsłudze sesji wyjazdowej dla pracowników urzędów statystycznych.
2016
10
cze

Istota:
W zakresie:
- zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych na rzecz stacji radiowej, usług, za które wypłacane jest jedno całościowe wynagrodzenie oraz za które jest wypłacane odrębne wynagrodzenie dla każdej części składowej
- opodatkowania usług konferansjerskich promujących sponsorów oraz usług świadczonych na rzecz Fundacji
Fragment:
Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej. Co istotne, aby móc wskazać, że dana usługa jest usługą złożoną winna się ona składać z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu – do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu sama w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać bez usługi pomocniczej usługi głównej. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, należy zauważyć, że Wnioskodawca w ramach umowy ze stacją radiową w zamian za miesięczne jednolite (niepodzielone na żadne poszczególne składniki) wynagrodzenie, zobowiązuje się do przygotowywania i realizacji na antenie stacji radiowej cyklu audycji o charakterze muzyczno-rozrywkowym.
2016
21
sty

Istota:
Sposób opodatkowania świadczonych usług dotyczących kompleksowego utrzymania drogi.
Fragment:
Podtrzymując argumentację przedstawioną w zakresie pytania nr 1 uznać należy, iż w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie świadczył usługę kompleksową - usługę kompleksowego utrzymania drogi, natomiast wszystkie czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach jej wykonywania będą jej elementami składowymi - co zostało uzasadnione powyżej. Zatem całe świadczenie kompleksowe będzie opodatkowane z zastosowaniem stawki podatku VAT właściwej dla usługi kompleksowego utrzymania drogi. Dla usługi tej nie została przewidziana obniżona stawka podatku VAT, w związku z czym podlega ona opodatkowaniu z zastosowaniem podstawowej stawki podatku w wysokości 23%. Reasumując stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie pytania nr 2 należało uznać za nieprawidłowe, gdyż z podanego opisu zdarzenia przyszłego nie wynika, że za usługę główną wykonywanego przez Wnioskodawcę świadczenia kompleksowego należy uznać usługę utrzymania czystości dróg, w związku z czym brak jest podstaw do opodatkowania przedmiotowego świadczenia kompleksowego z zastosowaniem obniżonej (8%) stawki podatku VAT. Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2015
1
gru

Istota:
Opodatkowanie kompleksowej usługi wsparcia i usługi rozszerzonego wsparcia do oprogramowania oraz usługi certyfikowanych warsztatów z oprogramowania.
Fragment:
Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej. Podstawowym kryterium pozwalającym uznać zbiór określonych czynności za usługę kompleksową (złożoną) jest określenie wzajemnych relacji pomiędzy elementami składowymi złożonej usługi w zakresie celów, które usługi te realizują. Pojedynczą usługę należy uznać za pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeżeli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykonania usługi zasadniczej. Podstawowym celem usługi pomocniczej tworzącej razem z usługą główną - usługę kompleksową - jest lepsze wykorzystanie przez nabywcę usługi głównej. Aby dana pomocnicza usługa mogła być uznana za element kompleksowej usługi, winna służyć bezpośrednio realizacji głównej usługi. W celu ustalenia czy dana usługa może być uznana za złożoną, konieczne jest zbadanie przebiegu konkretnej transakcji z uwzględnieniem jej wszystkich ekonomicznych aspektów. Zauważyć należy, że jakkolwiek zdarzają się sytuacje, gdy występuje wielość świadczeń wynikających z jednej umowy i mogą być one potraktowane jako jedna usługa (i opodatkowane jedną stawką podatkową), możliwe jest to tylko i wyłącznie w takich sytuacjach, gdy na taką usługę składa się cały zespół nie dających się w istocie wyodrębnić czynności, dających w efekcie ostateczną, jednorodną usługę.
2015
16
sie

Istota:
W przypadku kompleksowej usługi polegającej na montażu wskazanych w opisie sprawy towarów (okien lub drzwi) z jednoczesną ich dostawą, wykonywanej w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy w obiektach budowlanych lub ich częściach, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy, zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 41 ust 12b.
Fragment:
W ramach ww. usługi kompleksowej Wnioskodawca zamierza zawierać umowy z innymi firmami (podwykonawcami), których przedmiotem będzie wykonanie w imieniu na rzecz Wnioskodawcy usługi montażu na rzecz Klientów Wnioskodawcy sprzedawanych przez Wnioskodawcę towarów, w szczególności okien i drzwi. Zlecenia na usługę remontowo-budowlaną Wnioskodawca może otrzymywać zarówno od osób fizycznych, firm deweloperskich jak i spółdzielni mieszkaniowych. Usługa kompleksowa wykonywana będzie w domach i lokalach remontowanych, ale też w nowowybudowanych obiektach. Wobec powyższego, usługa kompleksowa Wnioskodawcy, wykonywana na rzecz Klienta, będzie polegała na dostawie towaru wraz z montażem, natomiast montaż może zostać wykonany przez podwykonawcę. Usługa wyceniana będzie kompleksowo, bez wydzielania cen elementów usługi montażu i dostawy towarów. Faktura wystawiana przez Wnioskodawcę za konkretną usługę zawierać będzie zatem dostawę towaru wraz z usługą montażu drzwi lub okien ze stawką VAT 8%, w przypadku świadczenia ww. usługi kompleksowej w obiektach budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2015
23
lip

Istota:
Czy jednostka, biorąc udział w zamówieniu publicznym, w którym co do zasady treścią zamówienia jest organizacja szkolenia lub konferencji, może organizując dane przedsięwzięcie traktować je jako szereg poszczególnych usług i stosować zróżnicowane stawki VAT (na przykład w usługach gastronomicznych 8%) czy też musi traktować usługę jako kompleksową, podlegającą jednej stawce jako organizacja szkolenia i stosować jedną stawkę VAT – stawkę podstawową 23%?
Fragment:
Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej. Aby móc wskazać, że dana usługa jest usługą złożoną (kompleksową), winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu – do wykonania świadczenia głównego – na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej. Należy podkreślić, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje się na konieczność traktowania, dla celów podatkowych, złożonego działania podatnika, jako jednolitej całości bez sztucznych podziałów.
2015
23
sty

Istota:
Sposób opodatkowania świadczonych usług.
Fragment:
Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej. Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej. Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej.
2014
18
gru

Istota:
Stosowanie stawki VAT 8% dla odsprzedaży nabywanych od podwykonawców usług pomocniczych do kompleksowych usług zbierania i usuwania odpadów
Fragment:
Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej. Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej. Jeśli więc wykonywanych jest więcej czynności i są one ze sobą ściśle powiązane oraz stanowią całość pod względem ekonomicznym i gospodarczym, to wówczas dla potrzeb VAT należy potraktować je jako jedną czynność opodatkowaną.
2014
24
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę oraz dokumentowania ich na fakturze
Fragment:
Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej. Podkreślenia wymaga, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia, usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej. Zatem w przypadku usług o charakterze złożonym, o wysokości stawki podatku decydować będzie to, czy w danych okolicznościach mamy do czynienia z jedną usługą kompleksową, czy też z szeregiem jednostkowych usług.
2014
6
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.