IPPP3/443-1096/09-4/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy usługi kominiarskie polegające na: kontroli stanu technicznego /sprawdzanie/ w celu ich udrożnienia i oczyszczenia, konserwacji przewodów kominowych : dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, stanowią czynności będące robotami konserwacyjnymi w obiektach budownictwa mieszkaniowego i czy można zastosować preferencyjną stawkę VAT 7%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25.11.2009 r. (data wpływu 27.11.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla usług kominiarskich w obiektach budownictwa mieszkaniowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.11.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla usług kominiarskich w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 30 grudnia 2009 r. (data wpływu 31 grudnia 2009 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 21 grudnia 2009 r. znak IPPP3/443-1096/09-2/KB.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług kominiarskich w obiektach budownictwa mieszkaniowego polegających na:

 1. Sprawdzaniu przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej pod względem drożności i ciągu kominowego oraz wydawaniu opinii o stanie technicznym przewodów kominowych - dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zaklasyfikowanych do PKWiU 74.30.15-00.00 - usługi w zakresie przeglądów technicznych, pozostałe.
 2. Czyszczeniu, konserwacji, udrażnianiu, sprawdzaniu, badaniu przyczyny wadliwego działania przewodów kominowych i wentylacyjnych, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.70.15-00.00 – usługi czyszczenia pieców i kominów.

Niezależnie od tego w jakich obiektach budownictwa usługi są wykonywane Wnioskodawca stosuje stawkę VAT 22%. Firmy konkurencyjne przedstawiają do przetargu oferty z preferencyjną stawką VAT 7%. Przez to Wnioskodawca przegrywa przetargi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługi kominiarskie polegające na: kontroli stanu technicznego /sprawdzanie/ w celu ich udrożnienia i oczyszczenia, konserwacji przewodów kominowych : dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, stanowią czynności będące robotami konserwacyjnymi w obiektach budownictwa mieszkaniowego i czy można zastosować preferencyjną stawkę VAT 7%...

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności takie jak:

 • sprawdzanie przewodów kominowych i wentylacyjnych w celu ich udrożnienia i oczyszczenia;
 • udrażnianie oraz czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych;

można uznać za roboty konserwacyjne i mogą być objęte stawką VAT 7%, są to usługi specyficzne wykonywane w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Pismem z dnia 30 grudnia 2009 r. (data wpływu 31 grudnia 2009 r.), Wnioskodawca uzupełnił swoje stanowisko dodając, iż wymienione prace mieszczą się w zakresie wskazanych wyżej pojęć konserwacji i mogą być objęte stawką 7 % jeżeli wykonywane są w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Konserwacja to utrzymanie czegoś w dobrym stanie „ dbanie o coś pielęgnowanie czegoś w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się, zniszczeniem lub zepsuciem”.

Natomiast czynności polegające na:

 • sprawdzaniu przewodów kominowych i wentylacyjnych wyłącznie w celu wydania o nich opinii,
 • wydanie opinii o stanie przewodów kominowych i wentylacyjnych,

podlegają opodatkowaniu stawką VAT 22%, nawet wtedy gdy usługa dotyczy budownictwa mieszkaniowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 cyt. ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Co do zasady, zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tegoż artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Według zapisu ust. 12b tego artykułu do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12 a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2008 r., zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Zgodnie z treścią § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2009 Nr 224, poz. 1799), w okresie do dnia 31 grudnia 2010r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

 1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
 2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12,

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont i bieżąca konserwacja, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie ze słownikiem pojęć zawartym w art. 3 pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) przez:

 • budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,
 • roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
 • remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Natomiast „konserwacja”, zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836), oznacza wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku.

Natomiast przez konserwację według „Słownika języka polskiego” pod redakcją prof. Mieczysława Szymczaka wydanego przez PWN rozumie się „utrzymanie czegoś w dobrym stanie, dbanie o coś, pielęgnowanie czegoś w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem, zniszczeniem i zepsuciem”.

Z powołanych przepisów wynika więc, iż tylko część usług kominiarskich wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego podlega opodatkowaniu obniżoną stawką 7%. Stawką tą bowiem opodatkowane są jedynie te usługi, które mają charakter robót budowlano-montażowych, remontów oraz robót konserwacyjnych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług kominiarskich w obiektach budownictwa mieszkaniowego polegających na sprawdzaniu przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej pod względem drożności i ciągu kominowego oraz wydawaniu opinii o stanie technicznym przewodów kominowych - dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zaklasyfikowanych do PKWiU 74.30.15-00.00, a także czyszczeniu, konserwacji, udrażnianiu, sprawdzaniu, badaniu przyczyny wadliwego działania przewodów kominowych i wentylacyjnych, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.70.15-00.00. sprawdzanie przewodów kominowych i wentylacyjnych w celu ich udrożnienia i oczyszczenia. Wykonywane prace mieszczą się w zakresie wskazanych wyżej pojęć konserwacji.

Mając zatem na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi kominiarskie w obiektach budownictwa mieszkaniowego, polegające na kontroli stanu technicznego w celu ich udrożnienia i oczyszczenia, konserwacji przewodów kominowych podlegają opodatkowaniu według 7% stawki podatku.

Natomiast usługi kominiarskie polegające jedynie na okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych czy wydawaniu opinii o stanie przewodów kominowych, nie mieszczą się w definicji „remonty i roboty budowlano-montażowe oraz konserwacyjne” i do tego rodzaju usług należy zastosować stawkę podstawową tj. 22%, niezależnie od tego w jakich obiektach są wykonywane.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.