IBPP4/443-783/10/AZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stawka VAT w wysokości 7% w odniesieniu do świadczonych usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych (PKOB 111-113)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2010r. (data złożenia 25 maja 2010r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. organu 14 czerwca 2010r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki VAT w wysokości 7% w odniesieniu do świadczonych usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych (PKOB 111-113) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2010r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki VAT w wysokości 7% w odniesieniu do świadczonych usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych (PKOB 111-113). Wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 14 czerwca 2010r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność w zakresie usług kominiarskich.

Zakres tych usług obejmuje:

 1. prace remontowe przewodów zagruzowanych, naprawa lub wymiana drzwiczek rewizyjnych w przewodach kominowych, wymiana kratek wentylacyjnych, przewodów wentylacyjnych, zakładanie wkładów kominowych chroniących przewody przed działaniem spalin, mieści się w grupowaniu: PKWiU 45.34.32-00.00 „roboty instalacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”,
 2. konserwację przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, wszelkiego rodzaju palenisk i urządzeń grzewczych, polegająca na: czyszczeniu, usuwaniu sadzy oraz innych nieczystości z przewodów kominowych, usuwanie gniazd ptaków, doszczelnianiu przewodów, kontroli drożności, udrażnianiu, łącznie z kontrolą stanu technicznego ww. przewodów mieści się w grupowaniu: PKWiU 74.70.15-00.00 „Usługi czyszczenia pieców i kominów”.
 3. Kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych (art. 62 ustawa Prawa Budowlanego),
 4. Prace wspomagające konserwacje oraz kontrole przewodów kominowych takie jak:
  1. inwentaryzacje przewodów kominowych
  2. wideo inspekcja kominowa
 5. Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w nowo wybudowanych lub zmodernizowanych budynkach mieszkalnych zgodnie Prawo Budowlane – Dz. U. Nr 156, poz. 1117 i 1118 z dnia 17.08.2006r. art. 57Kontrola/techniczne sprawdzenie przewodów kominowych polega na:
  1. Sprawdzenie drożności i szczelności przewodów kominowych
  2. Właściwości podłączeń do przewodów kominowych, spalinowych, gazowych.
  3. Czy jest prawidłowe zabezpieczenie przewodów kominowych j.w drzwiczkami rewizyjnymi oraz kratkami wentylacyjnymi
  4. Sprawdzenia prawidłowości konstrukcji kominowej
  5. Sprawdzenie prawidłowości podłączeń
  6. Sprawdzenie ciągów kominowych, oraz wymiany powietrza

-mieszczące się w grupowaniu: PKWiU 74.30.15 „usługi w zakresie przeglądów technicznych pozostałe”.

Wnioskodawca w zakresie swojej działalności świadczy usługi kominiarskie w ramach których dokonuje kontroli stanu technicznego przewodów kominowych dymnych, spalinowych i wentylacyjnych równocześnie dokonując w niektórych przypadkach usługi czyszczenia i konserwacji tych przewodów ale niekiedy ww. usługi kontroli stanu technicznego wykonywane są bez towarzyszących im usług czyszczenia i konserwacji.

Usługi te w znacznym stopniu są świadczone w obiektach budownictwa mieszkaniowego jedno, oraz wielorodzinnego o symbolach PKOB 111- 113.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2008r. Wnioskodawca może stosować obniżoną stawkę VAT (7%) w odniesieniu do świadczonych usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych (PKOB 111-113)...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie, które wpłynęło do tut. organu 14 czerwca 2010r.), do usługi świadczonej w obiektach budownictwa mieszkaniowego PKOB 111 - 113 polegającej na czyszczeniu i konserwacji przewodów kominowych dymnych, spalinowych i wentylacyjnych łącznie z kontrolą ww. przewodów powinna być zastosowana jedna stawka podatku VAT w wysokości 7%.

Do usługi świadczonej w ww. obiektach polegającej tylko na kontroli technicznej przewodów kominowych bez wykonywania czyszczenia powinna być zastosowana stawka podatku VAT w wysokości 22%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług dla dostawy towarów i świadczenia usług zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku w wysokości 7%, 3% 0% oraz zwolnienia od podatku wyszczególnione w ustawie o VAT oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek.

Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008r. 7% stawkę podatku od towarów i usług stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przepis art. 41 ust. 12a ustawy o VAT określa, że przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

W myśl art. 2 pkt 12 ustawy o VAT przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz 1316 ze zm.) dział 11 PKOB obejmuje m. in.:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne (PKOB 111),
 • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (PKOB 112),
 • budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB 113).

Klasa 113 - budynki zbiorowego zamieszkiwania - obejmuje między innymi: budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp.

Klasa ta nie obejmuje między innymi - szpitali, klinik i budynków instytucji z opieką medyczną (lekarską lub pielęgniarską) (PKOB 1264).

W myśl art. 41 ust. 12b ww. ustawy do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Przepis art. 41 ust. 12c ustawy o VAT wskazuje, iż w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Zgodnie z treścią § 37 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2010r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w okresie do dnia 31 grudnia 2010r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 7% w odniesieniu do:

 1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
 2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

-w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach wynika zatem, iż 7% stawka podatku od towarów i usług w okresie do 31 grudnia 2010r. ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z ust. 2 tego artykułu ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 37 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów, 7% stawka podatku od towarów i usług, znajduje zastosowanie w odniesieniu do budowy, a także robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub ich części.

W kwestii świadczonych przez Wnioskodawcę usług należy wskazać, że zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) określoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010r.

Zgodnie z tą klasyfikacją robotami budowlanymi są prace zgrupowane w dziale 45 „Roboty budowlane”, który obejmuje:

 1. prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,
 2. prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, odbudową i remontem już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną,
 3. instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie konstrukcji stalowych.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont i bieżąca konserwacja, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie ze słownikiem pojęć zawartym w art. 3 pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) przez:

 • budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,
 • roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
 • remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Natomiast „konserwacja”, zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836), oznacza wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku.

Przez konserwację według „Słownika języka polskiego” pod redakcją prof. Mieczysława Szymczaka wydanego przez PWN rozumie się „utrzymanie czegoś w dobrym stanie, dbanie o coś, pielęgnowanie czegoś w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem, zniszczeniem i zepsuciem”.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem z dnia 18 marca 1997r. symbol PKWiU 74.70.15 obejmuje „Usługi czyszczenia pieców i kominów”.

Tak więc, stawka podatku jaką należy zastosować przy świadczeniu usług uzależniona jest od właściwego sklasyfikowania usługi będącej przedmiotem sprzedaży, wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Dla zastosowania obniżonej 7% stawki podatku od towarów i usług znaczenie ma nie tylko zakres wykonywanych prac, ale także zaklasyfikowanie obiektu budowlanego do obiektów budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, którego dotyczą te prace.

Należy jednakże zaznaczyć, iż to podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do prawidłowego zaklasyfikowania świadczonych usług do właściwego grupowania PKWiU.

Organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania klasyfikacji towarów i usług do właściwego grupowania PKWiU ani też weryfikacji klasyfikacji wskazanej przez Wnioskodawcę. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS nr 1, poz. 11) przyjmuje się, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania może zwrócić się o klasyfikację do Ośrodka Standartów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji (opinii) w zakresie stosowanych standardów klasyfikacyjnych. Tak więc to Podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wykonywanych usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca świadczy usługi kominiarskie, w ramach których wykonuje:

 1. prace remontowe przewodów zagruzowanych, naprawa lub wymiana drzwiczek rewizyjnych w przewodach kominowych, wymiana kratek wentylacyjnych, przewodów wentylacyjnych, zakładanie wkładów kominowych chroniących przewody przed działaniem spalin, mieszczące się w grupowaniu: PKWiU 45.34.32-00.00 „roboty instalacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”,
 2. konserwację przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, wszelkiego rodzaju palenisk i urządzeń grzewczych, polegająca na: czyszczeniu, usuwaniu sadzy oraz innych nieczystości z przewodów kominowych, usuwanie gniazd ptaków, doszczelnianiu przewodów, kontroli drożności, udrażnianiu, łącznie z kontrolą stanu technicznego ww. przewodów, mieszczące się w grupowaniu: PKWiU 74.70.15-00.00 „Usługi czyszczenia pieców i kominów”.
 3. kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych (art. 62 ustawa Prawo Budowlane),
 4. Prace wspomagające konserwacje oraz kontrole przewodów kominowych takie jak:
  1. inwentaryzacje przewodów kominowych
  2. wideo inspekcja kominowa
 5. Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w nowo wybudowanych lub zmodernizowanych budynkach mieszkalnych zgodnie z art. 57 Prawo Budowlane.Kontrola/techniczne sprawdzenie przewodów kominowych polega na:
  1. sprawdzenie drożności i szczelności przewodów kominowych
  2. właściwości podłączeń do przewodów kominowych, spalinowych, gazowych.
  3. czy jest prawidłowe zabezpieczenie przewodów kominowych j.w. drzwiczkami rewizyjnymi oraz kratkami wentylacyjnymi
  4. sprawdzenia prawidłowości konstrukcji kominowej
  5. sprawdzenie prawidłowości podłączeń
  6. sprawdzenie ciągów kominowych, oraz wymiany powietrza

–mieszczące się w grupowaniu: PKWiU 74.30.15 „usługi w zakresie przeglądów technicznych pozostałe”.

Wnioskodawca w zakresie swojej działalności świadczy usługi kominiarskie w ramach których dokonuje kontroli stanu technicznego przewodów kominowych dymnych, spalinowych i wentylacyjnych równocześnie dokonując w niektórych przypadkach usługi czyszczenia i konserwacji tych przewodów ale niekiedy ww. usługi kontroli stanu technicznego wykonywane są bez towarzyszących im usług czyszczenia i konserwacji.

Usługi te w znacznym stopniu są świadczone w obiektach budownictwa mieszkaniowego jedno, oraz wielorodzinnego o symbolach PKOB 111- 113.

Biorąc powyższe po uwagę stwierdzić należy, iż zarówno świadczone przez Wnioskodawcę usługi kominiarskie, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.70.15 „usługi czyszczenia pieców i kominów”, jak i usługi kominiarskie, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 45.34.32-00.00 „roboty instalacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”, obejmujące prace remontowe i konserwacyjne podlegają opodatkowaniu wg preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7%, pod warunkiem, że wykonywane są w budynkach mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, oraz o ile Wnioskodawca prawidłowo zaklasyfikował te usługi i o ile usługi wykonywane przez Wnioskodawcę faktycznie można uznać za konserwację lub roboty budowlano-montażowe, remonty.

Natomiast usługi kominiarskie polegające wyłącznie na kontroli stanu technicznego przewodów kominowych dymnych, spalinowych i wentylacyjnych, sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych w nowo wybudowanych lub zmodernizowanych budynkach mieszkalnych mieszczące się w grupowaniu: PKWiU 74.30.15 „usługi w zakresie przeglądów technicznych pozostałe” podlegają opodatkowaniu stawką 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, niezależnie od tego w jakich obiektach są wykonywane. Nie stanowią one bowiem robót budowlanych, remontowych ani konserwacyjnych.

Zauważyć w tym miejscu należy, iż zastosowanie w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowej stawki podatku VAT uzależnione jest również od postanowień umowy na wykonanie wskazanych usług kontroli stanu technicznego przewodów kominowych dymnych, spalinowych i wentylacyjnych łącznie z czyszczeniem i konserwacją przewodów kominowych.

Jeżeli bowiem przedmiotem umowy jest usługa kontroli stanu technicznego przewodów kominowych dymnych, spalinowych i wentylacyjnych lub sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w nowo wybudowanych lub zmodernizowanych budynkach łącznie z czyszczeniem i konserwacją przewodów kominowych odnosząca się do budynku mieszkalnego (PKOB 11) jako całości, zastosowanie ma 7% stawka podatku od towarów i usług.

Natomiast w przypadku gdy usługi wykonywane są jedynie w lokalu użytkowym mieszczącym się w tak sklasyfikowanym budynku, właściwą stawką dla opodatkowania tych usług będzie stawka 22%.

Jednocześnie należy podkreślić, że usługi kominiarskie polegające wyłącznie na przeglądach technicznych (kontroli stanu technicznego) przewodów kominowych bez ich konserwacji nie mieszczą się w definicji „remonty i roboty budowlano-montażowe oraz konserwacyjne” i do tego rodzaju usług należy zastosować stawkę podstawową, tj. 22%, niezależnie od tego, w jakich obiektach są wykonywane. Nie stanowią one bowiem robót budowlanych, remontowych ani konserwacyjnych.

W związku z powyższym stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę należało uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU) lub zmiany stanu prawnego. Jednocześnie podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania tych usług według PKWiU.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.