IBPP2/443-1005/09/LŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie usług kominiarskich

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2009r. (data wpływu 4 grudnia 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 stycznia 2010r. (data wpływu 7 stycznia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług kominiarskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług kominiarskich.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 stycznia 2010r. (data 7 stycznia 2010r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 28 grudnia 2009r. znak: IBPP2/443-1005/09/LŻ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność w zakresie usług kominiarskich.
Zgodnie z interpretacją Urzędu Statystycznego - Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych usługi kominiarskie obejmują:

 • naprawa lub wymiana drzwiczek wycierowych w przewodach kominowych, wymiana kratek wentylacyjnych przewodów wentylacyjnych, zakładanie wkładów kominowych chroniących przewody przed działaniem spalin mieści się w grupowaniu: PKWiU 45.34.32-00.00 „roboty instalacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”, zaś
 • konserwacja przewodów kominowych i wszelkiego rodzaju palenisk i urządzeń grzewczych, polegająca na: czyszczeniu, usuwaniu sadzy, gniazd ptaków, doszczelnianiu przewodów, kontroli drożności, udrażnianiu, łącznie z kontrolą stanu technicznego ww. przewodów mieści się w grupowaniu: PKWiU 74.70.15-00.00 „Usługi czyszczenia pieców i kominów”.

Ponadto w piśmie z dnia 4 stycznia 2010r.
Wnioskodawca wskazał, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi polegające na:

 1. naprawie lub wymianie drzwiczek wycierowych w przewodach kominowych, wymianie kratek wentylacyjnych przewodów wentylacyjnych, zakładanie wkładów kominowych chroniących przewody przed działaniem spalin mieści się w grupowaniu PKWiU 45.34.32-00.00 „roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane”,
 2. konserwacji przewodów kominowych i wszelkiego rodzaju palenisk i urządzeń grzewczych, polegające na: czyszczeniu, usuwaniu sadzy, gniazd ptaków, doszczelnianiu przewodów, kontroli drożności, udrażnianiu, łącznie z kontrolą stanu technicznego ww. przewodów mieści się w grupowaniu: PKWiU 74.70.15-00.00 „Usługi czyszczenia pieców i kominów”,
 3. okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych czy dokonywaniu odbioru kominów w nowo wybudowanych budynkach.

Ww. usługi Wnioskodawca wykonuje zarówno w budynkach mieszkalnych (PKOB – 111-113) jak i niemieszkalnych (PKOB – 121-127).

Jednocześnie Wnioskodawca zauważa, że jego pytanie dotyczy stawki podatku VAT na usługi z pkt a i b niniejszego wyjaśnienia. Swoje stanowisko zostało opisane w poz. 56 formularza ORD-IN (linijka 10-11) – „W związku z powyższym należy przyjąć, że usługi kominiarskie spełniają warunki do stosowania obniżonej stawki VAT na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT”.

Odnośnie usług opisanych w pkt c uzupełnienia Wnioskodawca nie wnosi o udzielenie odpowiedzi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w wersji obowiązującej od 1.01.2008r. Wnioskodawca może stosować obniżoną stawkę VAT (7%) w odniesieniu do świadczonych usług kominiarskich przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 41 ust 12-12c ww. ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego - zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Przez roboty budowlane - zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.) należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ww. ustawy Prawo budowlane). W związku z powyższym należy przyjąć, że usługi kominiarskie spełniają warunki do stosowania obniżonej stawki VAT na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT.

Jedynie usługi polegające na okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych czy dokonywaniu odbiorów kominów w nowo wybudowanych budynkach, nie mieszczą się w definicji „remonty i roboty budowlano - montażowe oraz konserwacyjne”, nie należą również do robót budowlanych. Zatem do tego rodzaju usług należy zastosować stawkę podstawową, tj. 22%, niezależnie od tego, w jakich obiektach są wykonywane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust.1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Ponadto zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT do dostawy, budowy, remontu i modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się 7% stawkę podatku.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl ust. 12a powołanego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast art. 41 ust. 12b ustawy o VAT stanowi, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zgodnie z ust. 12c cyt. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Ponadto w myśl § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

 1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
 2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach wynika, że 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć: robót budowlanych, remontu, czy robót konserwacyjnych, dlatego też należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

W myśl art. 3 pkt 8 tej ustawy remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Przez „konserwację” natomiast, zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836) należy rozumieć wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku.

Natomiast przez konserwację według „Słownika języka polskiego” pod redakcją prof. Mieczysława Szymczaka wydanego przez PWN rozumie się „utrzymanie czegoś w dobrym stanie, dbanie o coś, pielęgnowanie czegoś w celu zabezpieczenia przed szybkim zużyciem, zniszczeniem i zepsuciem”.

Ponadto klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), (Dz. U. Nr 222, poz. 1753), do dnia 31 grudnia 2010r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U Nr 42, poz. 264, z późn. zm.).

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług w Dziale 45 mieszczą się roboty budowlane.

Dział ten obejmuje:

 1. prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,
 2. prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, rozbiórką, odbudową, remontem i konserwacją już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną,
 3. montaż i wznoszenie budynków i budowli z prefabrykatów, montaż i wznoszenie konstrukcji stalowych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność w zakresie usług kominiarskich.
Zgodnie z interpretacją Urzędu Statystycznego - Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych usługi kominiarskie obejmują:

 • naprawa lub wymiana drzwiczek wycierowych w przewodach kominowych, wymiana kratek wentylacyjnych przewodów wentylacyjnych, zakładanie wkładów kominowych chroniących przewody przed działaniem spalin mieści się w grupowaniu: PKWiU 45.34.32-00.00 „roboty instalacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”, zaś
 • konserwacja przewodów kominowych i wszelkiego rodzaju palenisk i urządzeń grzewczych, polegająca na: czyszczeniu, usuwaniu sadzy, gniazd ptaków, doszczelnianiu przewodów, kontroli drożności, udrażnianiu, łącznie z kontrolą stanu technicznego ww. przewodów mieści się w grupowaniu: PKWiU 74.70.15-00.00 „Usługi czyszczenia pieców i kominów”.

- Ww. usługi Wnioskodawca wykonuje zarówno w budynkach mieszkalnych (PKOB – 111-113) jak i niemieszkalnych (PKOB – 121-127).

Biorąc powyższe po uwagę stwierdzić należy, iż zarówno świadczone przez Wnioskodawcę usługi kominiarskie, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.70.15 „usługi czyszczenia pieców i kominów”, jak i usługi kominiarskie, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 45.34.32-00.00 „roboty instalacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”, obejmujące remonty i roboty budowlano-montażowe podlegają opodatkowaniu wg preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7%, pod warunkiem, że są dokonywane w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub w lokalach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych, bądź w budynkach instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych (PKOB 1264) oraz o ile Wnioskodawca prawidłowo zaklasyfikował te usługi i o ile usługi wykonywane przez Wnioskodawcę faktycznie można uznać za konserwację lub roboty budowlano-montażowe, remonty.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Tut. organ wskazuje, iż niniejsza interpretacja nie dotyczy kwestii związanej z opodatkowaniem usług okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych czy dokonywaniu odbioru kominów w nowo wybudowanych budynkach, wskazanej w punkcie c pisma z dnia 4 stycznia 2010r., ponieważ Wnioskodawca wyjaśnił, iż nie wnosi o udzielenie interpretacji przepisów w tym zakresie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym tj. w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009r.

Ponadto informuje się, iż w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010r. kwestię zawartą w przepisie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) reguluje przepis § 37 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799).

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania usług według PKWiU. Należy bowiem zauważyć, że tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji usługi, świadczonej przez Wnioskodawcę, według PKWiU, bowiem zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania wyrobu lub usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wykonywanych usług, a w razie wątpliwości Podatnik może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.