IBPB1/415-545/10/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy świadcząc usługi kominiarskie można opłacać kartę podatkową?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 maja 2010r. (data wpływu do Organu 7 czerwca 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opłacania tego podatku w formie karty podatkowej od przychodów z tytułu świadczenia usług kominiarskich oraz robót budowlanych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opłacania tego podatku w formie karty podatkowej od przychodów z tytułu świadczenia usług kominiarskich oraz robót budowlanych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność w formie Spółki cywilnej, zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie usług kominiarskich sklasyfikowanych jako specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – 81.22.Z, zgodnie z PKD – 2007r. Opłaca podatek w formie karty podatkowej.

Prace wykonywane przez Wnioskodawcę, polegające na czyszczeniu i konserwacji ciągów kominowych i wentylacyjnych wymagają czasami obróbki budowlanej uszkodzonych kominów. Klienci nie zamawiają u Wnioskodawcy budowy lub remontu komina, lecz usługę czyszczenia przewodu kominowego. Zdarza się jednak, że przyczyną zanieczyszczenia są spadające do wewnątrz cegły lub tynk. Wówczas po czyszczeniu konieczne jest odbudowanie zniszczonej części komina. W ramach swojej usługi Wnioskodawca wykonuje naprawę budowlaną komina. Nigdy nie wystawił faktury na pracę budowlaną, lecz czynności te kalkuluje w całą usługę czyszczenia przewodu kominowego.

W posiadanym zaświadczeniu, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonał aktualizacji i zakres działalności poszerzył o pozostałe specjalistyczne roboty budowlane – 43.99.Z, aby wykonywane prace budowlane przy odbudowie zniszczonej części komina były ujęte w ww. zaświadczeniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy posiadanie we wpisie do ewidencji określenia przedmiotu działalności – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z wyłącza Wnioskodawcę z możliwości rozliczania podatku dochodowego w formie karty podatkowej przy faktycznym świadczeniu tylko usług kominiarskich...

Zdaniem Wnioskodawcy, może w dalszym ciągu rozliczać się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Sam fakt posiadania w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zapisów określających przedmiot działalności, który ustawowo wyłącza z opodatkowania w formie karty podatkowej przy jednoczesnym braku świadczenia tego rodzaju usług, nie pozbawia Wnioskodawcy korzystania z tej formy opodatkowania...

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

  1. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  2. karty podatkowej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Stosownie do art. 25 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

  1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
  2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
  3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
  4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
  6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
  7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Usługi kominiarskie ujęte zostały pod poz. 84 części I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa, Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zakres tych usług, uprawniający do skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej, szczegółowo określony został w poz. 84 Charakterystyki działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej, stanowiącej Załącznik nr 4 do ww. ustawy, zgodnie z którym kominiarstwo, to czyszczenie, sprawdzanie i wydawanie opinii o stanie: przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, kanałów łączących paleniska z przewodami kominowymi, kanałów przełazowych i nasad kominowych. Badanie stanu przewodów kominowych, kominowo-ogrzewczych i wentylacyjnych, kanałów oraz połączeń paleniskowych w budynkach przed oddaniem ich do użytku, wyszukiwanie przerw w ścianach przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz sprawdzanie połączeń paleniskowych w budynkach już użytkowanych. Badanie przyczyn wadliwego działania przewodów kominowych i kanałów. Wydawanie opinii dotyczących połączenia palenisk i wentylacji na podstawie przeprowadzonej kontroli przewodów kominowych. Czyszczenie i sprawdzanie kominów wolno stojących. Czyszczenie i konserwacja wszelkiego rodzaju palenisk i urządzeń grzewczych oraz pieców i rur, a także kotłów niskoprężnych i wysokoprężnych oraz kanałów spalinowych. Czyszczenie wędzarni. Odgruzowywanie przewodów kominowych i wentylacyjnych. Wypalanie sadzy w przewodach kominowych. Montaż i demontaż ław kominowych oraz naprawa głowic kominowych.

Natomiast usługi w zakresie robót budowlanych ujęte zostały również w części I ww. tabeli pod poz. 70.

Zakres tych usług, uprawniający do skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej, szczegółowo określony został w poz. 70 załącznika nr 4 do ww. ustawy, zgodnie z którym usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych ze wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności obejmują:

Wykonywanie, naprawę i rozbiórkę murowanych obiektów budowlanych, ich części lub elementów, np. murów i stropów z różnych materiałów. Wykonywanie i naprawę ław fundamentowych, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, elewacji. Wykonywanie, naprawę i rozbiórkę ogrodzeń i kanałów murowanych i betonowych itp. Wykonywanie, konserwację i rozbiórkę kominów. Układanie płytek ceramicznych itp. Osadzanie w murach i ściankach stolarki i ślusarki budowlanej. Wykonywanie podłoży pod posadzki oraz posadzek betonowych i cementowych. Wykonywanie rusztowań. Wykonywanie wykopów pod obiekty budowlane. Wykonywanie, przebudowę, naprawę i rozbiórkę drewnianych obiektów budowlanych, konstrukcji dachowych, mostków, ogrodzeń drewnianych. Wykonywanie naprawę i konserwację drewnianych ścian, pokryć dachowych i stropów, podłóg z desek i schodów. Wykonywanie konstrukcji drewnianych - trybun, pomostów estradowych, przystani i drewnianych elementów terenów osiedlowych i placów zabaw dziecięcych. Deskowanie i stemplowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych. Montaż i demontaż rusztowań i pomostów roboczych. Wykonywanie deskowań (szalunków) i zabezpieczeń przy robotach ziemnych. Zabezpieczanie elementów drewnianych impregnatami, środkami malarskimi i ogniochronnymi. Krycie i naprawę wszelkiego rodzaju dachów przy zastosowaniu tradycyjnych i współczesnych pokryć dachowych. Wykonywanie, naprawę i konserwację drewnianych konstrukcji dachowych. Zakładanie izolacji dachowych. Impregnację elementów drewnianych budynków. Zakładanie, naprawę i konserwację urządzeń odwadniających. Naprawę i wykonywanie (na własne potrzeby) rynien dachowych i elementów blacharskich. Zakładanie i naprawa ław kominowych. Zabezpieczanie antykorozyjne pokryć dachowych i elementów blacharskich oraz innych stalowych elementów dachów. Montaż żaluzji, folii antywłamaniowych i przeciwsłonecznych. Układanie, remont i konserwację podłóg i posadzek z różnych materiałów, jak: drewno, kamień, ceramika, tworzywo sztuczne, beton itp. Przygotowanie podłoży pod posadzki. Układanie płytek ceramicznych na ścianach. Malowanie elewacji i wnętrz budynków przy zastosowaniu różnych technik malarskich. Przygotowanie podłoży. Malowanie urządzeń w budynkach. Lakierowanie otworów i elementów budowlanych, mebli ściennych itp. Nakładanie różnego rodzaju tapet. Przygotowanie podłoży pod tapety. Malowanie antykorozyjne obiektów budowlanych o konstrukcji metalowej, np. ogrodzeń, latarni, słupów wysokiego napięcia, urządzeń energetycznych itp. Wykonywanie rusztowań i zabezpieczeń bhp. Wykonywanie przeciwwilgociowych, termicznych, akustycznych, antykorozyjnych i biologicznych izolacji budowlanych przy użyciu wszelkich materiałów izolacyjnych. Przygotowanie obiektu budowlanego do wykonania robót izolacyjnych. Sprawdzanie i kontrola działania urządzeń izolacyjnych. Usuwanie uszkodzeń izolacji. Naprawę drenażu odwadniającego budynki. Krycie, naprawę i konserwację dachów blachą. Wykonywanie, naprawę i konserwację wszelkich elementów blacharskich. Naprawę i konserwację pokryć dachowych krytych blachą. Malowanie i zabezpieczanie antykorozyjne elementów dachowych. Wykonywanie i montaż przewodów i elementów z blachy dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Naprawę i konserwację rynien dachowych, rur spustowych itp. elementów. Wykonywanie i naprawę ław kominowych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia świadczonej usługi.

W powołanych powyżej przepisach ustawodawca nie odnosi się do treści posiadanego przez podatnika zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ani też statystycznej klasyfikacji PKD zawartej w tym wpisie, lecz jedynie uzależnia prawo do omawianej formy opodatkowania od tego, czy rzeczywisty zakres czynności jest zgodny z treścią ww. wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Przy czym zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 b) ww. ustawy, podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a w szczególności o zmianach: w stanie zatrudnienia, miejsca prowadzenia działalności, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby stanowisk na parkingu oraz liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych, liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie usług weterynaryjnych, liczby sprzedawanych posiłków domowych, liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji.

Odnosząc zatem treść cyt. powyżej przepisów do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, iż poszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej o usługi w zakresie robot budowlanych, wymienione (podobnie jak usługi kominiarskie) w części I Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, o ile wykonywane są w zakresie opisanym w ww. tabeli – nie wyłącza ustawowo Wnioskodawcę z możliwości opłacania podatku w formie karty podatkowej, niezależnie od tego czy usługi te są faktycznie wykonywane. Wskazać przy tym należy, iż dla zachowania prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej Wnioskodawca musi spełniać pozostałe określone w art. 25 ust. 1 ww. ustawy warunki.

Dlatego też stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.