Usługi kominiarskie | Interpretacje podatkowe

Usługi kominiarskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi kominiarskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy świadcząc usługi szklarskie można opłacać kartę podatkową?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2011r. (data wpływu do tut. Biura 12 stycznia 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości zachowania prawa do opłacania tego podatku w formie karty podatkowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 stycznia 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy wymienione prace są usługami kominiarskimi określonymi w poz. 84 załącznika 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czy usługami budowlanymi określonymi w poz. 75 ww. załącznika?
Fragment:
(...) liczby sprzedawanych posiłków domowych, liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji. Odnosząc zatem treść cytowanych uprzednio przepisów do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że montowanie wsadów kominowych i kanałów blaszanych do kominów w celu polepszenia wentylacji lub odprowadzania spalin nie mieści się w katalogu wymienionym w poz. 84 części I Tabeli – usługi kominiarskie. Powyższe usługi zaliczyć należy do usług w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji wentylacyjnych dla ludności, które ujęte zostały w części I ww. tabeli pod poz. 75. Wobec powyższego stanowisko Pani wyrażone we wniosku należy uznać za nieprawidłowe. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy świadcząc usługi kominiarskie można opłacać kartę podatkową?
Fragment:
(...) w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie usług weterynaryjnych, liczby sprzedawanych posiłków domowych, liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji. Odnosząc zatem treść cyt. powyżej przepisów do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, iż poszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej o usługi w zakresie robot budowlanych, wymienione (podobnie jak usługi kominiarskie) w części I Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, o ile wykonywane są w zakresie opisanym w ww. tabeli – nie wyłącza ustawowo Wnioskodawcę z możliwości opłacania podatku w formie karty podatkowej, niezależnie od tego czy usługi te są faktycznie wykonywane. Wskazać przy tym należy, iż dla zachowania prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej Wnioskodawca musi spełniać pozostałe określone w art. 25 ust. 1 ww. (...)
2011
1
wrz

Istota:
Opodatkowanie usług kominiarskich
Fragment:
(...) łącznie z kontrolą stanu technicznego ww. przewodów mieści się w grupowaniu: PKWiU 74.70.15-00.00 „Usługi czyszczenia pieców i kominów". - Ww. usługi Wnioskodawca wykonuje zarówno w budynkach mieszkalnych (PKOB – 111-113) jak i niemieszkalnych (PKOB – 121-127). Biorąc powyższe po uwagę stwierdzić należy, iż zarówno świadczone przez Wnioskodawcę usługi kominiarskie, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.70.15 „usługi czyszczenia pieców i kominów”, jak i usługi kominiarskie, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 45.34.32-00.00 „roboty instalacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”, obejmujące remonty i roboty budowlano-montażowe podlegają opodatkowaniu wg preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7%, pod warunkiem, że są dokonywane w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub w lokalach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych, bądź w budynkach instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i (...)
2011
1
sie

Istota:
Stawka VAT w wysokości 7% w odniesieniu do świadczonych usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych (PKOB 111-113)
Fragment:
(...) przewodów kominowych w nowo wybudowanych lub zmodernizowanych budynkach łącznie z czyszczeniem i konserwacją przewodów kominowych odnosząca się do budynku mieszkalnego (PKOB 11) jako całości, zastosowanie ma 7% stawka podatku od towarów i usług. Natomiast w przypadku gdy usługi wykonywane są jedynie w lokalu użytkowym mieszczącym się w tak sklasyfikowanym budynku, właściwą stawką dla opodatkowania tych usług będzie stawka 22%. Jednocześnie należy podkreślić, że usługi kominiarskie polegające wyłącznie na przeglądach technicznych (kontroli stanu technicznego) przewodów kominowych bez ich konserwacji nie mieszczą się w definicji „remonty i roboty budowlano-montażowe oraz konserwacyjne” i do tego rodzaju usług należy zastosować stawkę podstawową, tj. 22%, niezależnie od tego, w jakich obiektach są wykonywane. Nie stanowią one bowiem robót budowlanych, remontowych ani konserwacyjnych. W związku z powyższym stanowisko przedstawione przez (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy usługi kominiarskie polegające na: kontroli stanu technicznego /sprawdzanie/ w celu ich udrożnienia i oczyszczenia, konserwacji przewodów kominowych : dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, stanowią czynności będące robotami konserwacyjnymi w obiektach budownictwa mieszkaniowego i czy można zastosować preferencyjną stawkę VAT 7%?
Fragment:
(...) przewodów kominowych i wentylacyjnych w celu ich udrożnienia i oczyszczenia. Wykonywane prace mieszczą się w zakresie wskazanych wyżej pojęć konserwacji. Mając zatem na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi kominiarskie w obiektach budownictwa mieszkaniowego, polegające na kontroli stanu technicznego w celu ich udrożnienia i oczyszczenia, konserwacji przewodów kominowych podlegają opodatkowaniu według 7% stawki podatku. Natomiast usługi kominiarskie polegające jedynie na okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych czy wydawaniu opinii o stanie przewodów kominowych, nie mieszczą się w definicji „remonty i roboty budowlano-montażowe oraz konserwacyjne” i do tego rodzaju usług należy zastosować stawkę podstawową tj. 22%, niezależnie od tego w jakich obiektach są wykonywane. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego (...)
2011
1
sie

Istota:
Jaka stawką Wnioskodawca powinien opodatkować usługi kominiarskie?
Fragment:
(...) zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 74.70.15 „Usługi czyszczenia pieców i kominów” i wykonywane są w budynkach mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych PKOB w dziale 11, podlegają opodatkowaniu według 7% stawki podatku od towarów i usług na mocy przywołanego wcześniej przepisu § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast usługi kominiarskie, polegające na wydaniu opinii o stanie przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, ocenie stanu technicznego przewodów kominowych dymnych, spalinowych i wentylacyjnych kanałów przełazowych i nasad kominowych (bez usługi czyszczenia i konserwacji) oraz badaniu stanu przewodów w budynkach przed oddaniem ich do użytkowania sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 74.30.15 „Usługi przeglądów technicznych pozostałe” podlegają opodatkowaniu stawką 22%, (...)
2011
1
sie

Istota:
Prawo do zastosowania 7% stawki podatku przy świadczeniu usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w dziale 11 PKOB.
Fragment:
(...) oraz przytoczone powyżej przepisy stwierdzić należy, że jeżeli świadczone usługi dotyczą usług kominiarskich wykonywanych w budynkach sklasyfikowanych w dziale PKOB 11 jako całości, to dla usług tych zastosowanie będzie miała 7% stawka podatku. Natomiast w przypadku gdy usługi wykonywane są jedynie w lokalu użytkowym mieszczącym się w tak sklasyfikowanym budynku, właściwą stawką dla opodatkowania tych usług będzie stawka 22%. Jednocześnie należy podkreślić, że usługi kominiarskie polegające wyłącznie na przeglądach technicznych (okresowej kontroli stanu technicznego) przewodów kominowych bez ich konserwacji nie mieszczą się w definicji „remonty i roboty budowlano-montażowe oraz konserwacyjne” i do tego rodzaju usług należy zastosować stawkę podstawową, tj. 22%, niezależnie od tego, w jakich obiektach są wykonywane. Nie stanowią one bowiem robót budowlanych, remontowych ani konserwacyjnych. Ponadto informuje się, że w zakresie (...)
2011
1
sie

Istota:
Brak prawa do prawa do zastosowania 7% stawki podatku przy świadczeniu usług kominiarskich we wszystkich budynkach sklasyfikowanych w klasie 1264 PKOB.
Fragment:
(...) pewnej kategorii budynków ujętych w klasie 1264 PKOB, tj. budynków instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Obniżona stawka podatku nie obowiązuje w przypadku usług dotyczących innych budynków wymienionych w klasie 1264 PKOB. W odniesieniu do tych usług, w tym dotyczących szpitali, stosować należy 22% stawkę podatku. Jednocześnie należy podkreślić, że usługi kominiarskie polegające wyłącznie na przeglądach technicznych (okresowej kontroli stanu technicznego) przewodów kominowych bez ich konserwacji nie mieszczą się w definicji „remonty i roboty budowlano-montażowe oraz konserwacyjne” i do tego rodzaju usług należy zastosować stawkę podstawową, tj. 22%, niezależnie od tego, w jakich obiektach są wykonywane. Nie stanowią one bowiem robót budowlanych, remontowych ani konserwacyjnych. Ponadto informuje się, że w zakresie prawa do (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy usługi czyszczenia i konserwacji przewodów kominowych dymnych, spalinowych i wentylacyjnych łącznie z kontrolą stanu technicznego ww. przewodów, świadczone w obiektach budownictwa mieszkaniowego należy traktować jako jedną usługę i jaką stosować stawkę podatku VAT
Fragment:
(...) zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 74.70.15 „Usługi czyszczenia pieców i kominów” i wykonywane są w budynkach mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych PKOB w dziale 11, podlegają opodatkowaniu według 7% stawki podatku od towarów i usług na mocy przywołanego wcześniej przepisu § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast usługi kominiarskie polegające wyłącznie na okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych dymnych, spalinowych i wentylacyjnych podlegają opodatkowaniu stawką 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, niezależnie od tego w jakich obiektach są wykonywane. Nie stanowią one bowiem robót budowlanych, remontowych ani konserwacyjnych. Zauważyć w tym miejscu należy, iż zastosowanie w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowej stawki podatku VAT (...)
2011
1
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.