Usługi kominiarskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi kominiarskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy świadcząc usługi szklarskie można opłacać kartę podatkową?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2011r. (data wpływu do tut. Biura 12 stycznia 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości zachowania prawa do opłacania tego podatku w formie karty podatkowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 stycznia 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy wymienione prace są usługami kominiarskimi określonymi w poz. 84 załącznika 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czy usługami budowlanymi określonymi w poz. 75 ww. załącznika?

Fragment:

(...) liczby sprzedawanych posiłków domowych, liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji. Odnosząc zatem treść cytowanych uprzednio przepisów do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że montowanie wsadów kominowych i kanałów blaszanych do kominów w celu polepszenia wentylacji lub odprowadzania spalin nie mieści się w katalogu wymienionym w poz. 84 części I Tabeli – usługi kominiarskie. Powyższe usługi zaliczyć należy do usług w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji wentylacyjnych dla ludności, które ujęte zostały w części I ww. tabeli pod poz. 75. Wobec powyższego stanowisko Pani wyrażone we wniosku należy uznać za nieprawidłowe. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy świadcząc usługi kominiarskie można opłacać kartę podatkową?

Fragment:

(...) w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie usług weterynaryjnych, liczby sprzedawanych posiłków domowych, liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji. Odnosząc zatem treść cyt. powyżej przepisów do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, iż poszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej o usługi w zakresie robot budowlanych, wymienione (podobnie jak usługi kominiarskie) w części I Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, o ile wykonywane są w zakresie opisanym w ww. tabeli – nie wyłącza ustawowo Wnioskodawcę z możliwości opłacania podatku w formie karty podatkowej, niezależnie od tego czy usługi te są faktycznie wykonywane. Wskazać przy tym należy, iż dla zachowania prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej Wnioskodawca musi spełniać pozostałe określone w art. 25 ust. 1 ww. (...)

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie usług kominiarskich

Fragment:

(...) łącznie z kontrolą stanu technicznego ww. przewodów mieści się w grupowaniu: PKWiU 74.70.15-00.00 „Usługi czyszczenia pieców i kominów". - Ww. usługi Wnioskodawca wykonuje zarówno w budynkach mieszkalnych (PKOB – 111-113) jak i niemieszkalnych (PKOB – 121-127). Biorąc powyższe po uwagę stwierdzić należy, iż zarówno świadczone przez Wnioskodawcę usługi kominiarskie, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.70.15 „usługi czyszczenia pieców i kominów”, jak i usługi kominiarskie, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 45.34.32-00.00 „roboty instalacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”, obejmujące remonty i roboty budowlano-montażowe podlegają opodatkowaniu wg preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7%, pod warunkiem, że są dokonywane w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub w lokalach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych, bądź w budynkach instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i (...)

2011
1
sie

Istota:

Stawka VAT w wysokości 7% w odniesieniu do świadczonych usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych (PKOB 111-113)

Fragment:

(...) przewodów kominowych w nowo wybudowanych lub zmodernizowanych budynkach łącznie z czyszczeniem i konserwacją przewodów kominowych odnosząca się do budynku mieszkalnego (PKOB 11) jako całości, zastosowanie ma 7% stawka podatku od towarów i usług. Natomiast w przypadku gdy usługi wykonywane są jedynie w lokalu użytkowym mieszczącym się w tak sklasyfikowanym budynku, właściwą stawką dla opodatkowania tych usług będzie stawka 22%. Jednocześnie należy podkreślić, że usługi kominiarskie polegające wyłącznie na przeglądach technicznych (kontroli stanu technicznego) przewodów kominowych bez ich konserwacji nie mieszczą się w definicji „remonty i roboty budowlano-montażowe oraz konserwacyjne” i do tego rodzaju usług należy zastosować stawkę podstawową, tj. 22%, niezależnie od tego, w jakich obiektach są wykonywane. Nie stanowią one bowiem robót budowlanych, remontowych ani konserwacyjnych. W związku z powyższym stanowisko przedstawione przez (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy usługi kominiarskie polegające na: kontroli stanu technicznego /sprawdzanie/ w celu ich udrożnienia i oczyszczenia, konserwacji przewodów kominowych : dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, stanowią czynności będące robotami konserwacyjnymi w obiektach budownictwa mieszkaniowego i czy można zastosować preferencyjną stawkę VAT 7%?

Fragment:

(...) przewodów kominowych i wentylacyjnych w celu ich udrożnienia i oczyszczenia. Wykonywane prace mieszczą się w zakresie wskazanych wyżej pojęć konserwacji. Mając zatem na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi kominiarskie w obiektach budownictwa mieszkaniowego, polegające na kontroli stanu technicznego w celu ich udrożnienia i oczyszczenia, konserwacji przewodów kominowych podlegają opodatkowaniu według 7% stawki podatku. Natomiast usługi kominiarskie polegające jedynie na okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych czy wydawaniu opinii o stanie przewodów kominowych, nie mieszczą się w definicji „remonty i roboty budowlano-montażowe oraz konserwacyjne” i do tego rodzaju usług należy zastosować stawkę podstawową tj. 22%, niezależnie od tego w jakich obiektach są wykonywane. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego (...)

2011
1
sie

Istota:

Jaka stawką Wnioskodawca powinien opodatkować usługi kominiarskie?

Fragment:

(...) zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 74.70.15 „Usługi czyszczenia pieców i kominów” i wykonywane są w budynkach mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych PKOB w dziale 11, podlegają opodatkowaniu według 7% stawki podatku od towarów i usług na mocy przywołanego wcześniej przepisu § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast usługi kominiarskie, polegające na wydaniu opinii o stanie przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, ocenie stanu technicznego przewodów kominowych dymnych, spalinowych i wentylacyjnych kanałów przełazowych i nasad kominowych (bez usługi czyszczenia i konserwacji) oraz badaniu stanu przewodów w budynkach przed oddaniem ich do użytkowania sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 74.30.15 „Usługi przeglądów technicznych pozostałe” podlegają opodatkowaniu stawką 22%, (...)

2011
1
sie

Istota:

Prawo do zastosowania 7% stawki podatku przy świadczeniu usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w dziale 11 PKOB.

Fragment:

(...) oraz przytoczone powyżej przepisy stwierdzić należy, że jeżeli świadczone usługi dotyczą usług kominiarskich wykonywanych w budynkach sklasyfikowanych w dziale PKOB 11 jako całości, to dla usług tych zastosowanie będzie miała 7% stawka podatku. Natomiast w przypadku gdy usługi wykonywane są jedynie w lokalu użytkowym mieszczącym się w tak sklasyfikowanym budynku, właściwą stawką dla opodatkowania tych usług będzie stawka 22%. Jednocześnie należy podkreślić, że usługi kominiarskie polegające wyłącznie na przeglądach technicznych (okresowej kontroli stanu technicznego) przewodów kominowych bez ich konserwacji nie mieszczą się w definicji „remonty i roboty budowlano-montażowe oraz konserwacyjne” i do tego rodzaju usług należy zastosować stawkę podstawową, tj. 22%, niezależnie od tego, w jakich obiektach są wykonywane. Nie stanowią one bowiem robót budowlanych, remontowych ani konserwacyjnych. Ponadto informuje się, że w zakresie (...)

2011
1
sie

Istota:

Brak prawa do prawa do zastosowania 7% stawki podatku przy świadczeniu usług kominiarskich we wszystkich budynkach sklasyfikowanych w klasie 1264 PKOB.

Fragment:

(...) pewnej kategorii budynków ujętych w klasie 1264 PKOB, tj. budynków instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Obniżona stawka podatku nie obowiązuje w przypadku usług dotyczących innych budynków wymienionych w klasie 1264 PKOB. W odniesieniu do tych usług, w tym dotyczących szpitali, stosować należy 22% stawkę podatku. Jednocześnie należy podkreślić, że usługi kominiarskie polegające wyłącznie na przeglądach technicznych (okresowej kontroli stanu technicznego) przewodów kominowych bez ich konserwacji nie mieszczą się w definicji „remonty i roboty budowlano-montażowe oraz konserwacyjne” i do tego rodzaju usług należy zastosować stawkę podstawową, tj. 22%, niezależnie od tego, w jakich obiektach są wykonywane. Nie stanowią one bowiem robót budowlanych, remontowych ani konserwacyjnych. Ponadto informuje się, że w zakresie prawa do (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy usługi czyszczenia i konserwacji przewodów kominowych dymnych, spalinowych i wentylacyjnych łącznie z kontrolą stanu technicznego ww. przewodów, świadczone w obiektach budownictwa mieszkaniowego należy traktować jako jedną usługę i jaką stosować stawkę podatku VAT

Fragment:

(...) zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 74.70.15 „Usługi czyszczenia pieców i kominów” i wykonywane są w budynkach mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych PKOB w dziale 11, podlegają opodatkowaniu według 7% stawki podatku od towarów i usług na mocy przywołanego wcześniej przepisu § 6 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast usługi kominiarskie polegające wyłącznie na okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych dymnych, spalinowych i wentylacyjnych podlegają opodatkowaniu stawką 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, niezależnie od tego w jakich obiektach są wykonywane. Nie stanowią one bowiem robót budowlanych, remontowych ani konserwacyjnych. Zauważyć w tym miejscu należy, iż zastosowanie w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowej stawki podatku VAT (...)