OG/005/176B/PP2/443/44/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy świadcząc kompleksową usługę polegającą na obsłudze targów i wystaw, w skład której wchodzą również usługi kateringowe, zarówno własne jak i realizowane przez inny podmiot, należy wystawić fakturę VAT z podziałem tej usługi na usługi kateringowe opodatkowane stawką VAT 7% oraz inne usługi (np. aranżacja wnętrz, itp.) opodatkowane stawką VAT 22% ?

OG/005/176B/PP2/443/44/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. fakturowanie
  2. stawki podatku
  3. usługi kateringowe
  4. usługi organizowania wystaw, targów i kongresów
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 20.10.2006 r. (uzupełnionego w dniu 15.11.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnośnie możliwości wystawienia faktury VAT za świadczenie kompleksowej usługi polegającej na obsłudze targów i wystaw w rozbiciu na poszczególne stawki, tj. 7% VAT w stosunku do usług kateringowych oraz 22% VAT w stosunku do innych usług (np. aranżacja wnętrz) - stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

Podatnik w dniu 20.10.2006 r. złożył do tut. organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnośnie możliwości wystawienia faktury VAT za świadczenie kompleksowej usługi polegającej na obsłudze targów i wystaw w rozbiciu na poszczególne stawki, tj. 7% VAT w stosunku do usług kateringowych oraz 22% VAT w stosunku do innych usług (np. aranżacja wnętrz).

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) PKD 55.52.Z. Ponadto zajmuje się również działalnością polegającą na organizowaniu targów i wystaw PKD 74.87.A (zatrudnianie hostess, organizacja oprawy artystycznej wystaw, zabezpieczanie uczestnikom posiłków, zamawianie gotowych dań w gastronomii i dostarczanie ich uczestnikom targów).

Podatnik postawił we wniosku następujące pytania:
1) czy w związku z wykonywaną działalnością w zakresie kateringu ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie posiłków zafakturowanych ze stawką VAT 7% i oznaczonych symbolami PKWiU: 55.3-usługi gastronomiczne oraz 55.5-usługi stołówkowe i cateringowe”?,
2) czy prawidłowo stosuje stawkę podatku VAT w wysokości 7% (tj. stawkę zastosowaną przez uprzednio świadczącego tę usługę) podczas refakturowania zakupionych usług kateringowych,
3) czy świadcząc kompleksową usługę polegającą na obsłudze targów i wystaw, w skład której wchodzą również usługi cateringowe, zarówno własne jak i realizowane przez inny podmiot, należy wystawić fakturę VAT z podziałem tej usługi na usługi kateringowe opodatkowane stawką VAT 7% oraz inne usługi (np. aranżacja wnętrz, itp.) opodatkowane stawką VAT 22%?

Ustosunkowując się do pytania zawartego w pkt 3) wnioskodawca uważa, że może dokonać podziału świadczonych usług, a tym samym różnicować stawki podatku VAT z uwagi na fakt, iż z kompleksowo świadczonej usługi na rzecz klienta można wyodrębnić usługi przypisane określonemu grupowaniu w PKWiU.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza, że przedstawione stanowisko jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z objaśnień wstępnych do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wynika, że w rozumieniu Klasyfikacji pojęcie usługi obejmuje wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych, tzn. usługi dla celów produkcji, oraz wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

W przypadku świadczenia konkretnej usługi nie powinno się wyodrębniać poszczególnych jej elementów, które złożyły się na tę usługę i opodatkować ich osobno, ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę a nie elementy (koszty), które się na nią składają. Tak właśnie orzekł NSA w wyroku z dnia 18 stycznia 2001 r., sygn. Akt I SA/Łd 2237/98: "Wyodrębnianie z usługi świadczonej przez jeden podmiot poszczególnych jej elementów jako osobnych usług nie jest poprawne, jeśli wszystkie one zmierzają do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego wskazanej w umowie. Z podstawy opodatkowania całościowej usługi świadczonej przez jeden podmiot nie można wyłączyć poszczególnych jej elementów i opodatkować ich według innych stawek. Czynnikiem wyróżniającym określoną czynność jako czynność usługową (usługę) jest przede wszystkim to, iż świadczenie tej czynności zmierza do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego w procesie prowadzonej przezeń działalności produkcyjnej, służąc tym samym tej działalności produkcyjnej, albo też do zaspokojenia potrzeb zamawiającego o charakterze konsumpcyjnym. Na podstawie tej tezy można zatem uznać, że wyodrębnianie z usługi świadczonej przez jeden podmiot poszczególnych jej elementów jako osobnych usług nie jest poprawne, jeśli wszystkie one zmierzają do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego wskazanej w umowie".

Wobec powyższego, jeżeli z umowy zawartej z kontrahentem wynika, że zleca on wykonanie jednej kompleksowej usługi polegającej na obsłudze targów i wystaw, to powinna ona być traktowana jako usługa stanowiąca jedną czynność bez rozbicia na poszczególne elementy składowe.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) właściwą stawką podatku VAT dla tego rodzaju usług jest stawka podstawowa w wysokości 22%.

W świetle powyższego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza, że prawidłowym jest stosowanie jednej stawki właściwej dla usługi wymienionej w umowie.

Natomiast w przypadku świadczenia usług (usługi kateringowe, aranżacja wnętrz) jako odrębnych nie związanych ze sobą czynności, należy je opodatkować wg stawki podatku VAT właściwej dla sprzedawanego towaru lub świadczonej usługi.

Odpowiedzi na pytania zawarte w pkt 1 i pkt 2 zostały udzielone odrębnymi postanowieniami.

StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.