1003_POS_19_20_19 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W jakiej wysokości powinnam płacić zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli w ramach usług kateringowych będę sprzedawała napoje o zawartości alkoholu 1,5 %?

1003_POS_19_20_19

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. stawki ryczałtu
  2. usługi kateringowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach dokonując interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 kwietnia 2006 r. (uzupełnionego w dniu 17 maja 2006 r.) uznaje za nieprawidłowe stanowisko Pani w sprawie opodatkowania przychodów z tytułu usług kateringowych według stawki 8,5 %, oraz ze sprzedaży napojów alkoholowych według stawki 3 %.

W dniu 3 kwietnia 2006 r. złożyła Pani do tutejszego organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa.
Przedstawiła Pani następujący stan faktyczny.
Prowadzi Pani działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Działalność polega na świadczeniu usług kateringowych, tj. przygotowywaniu i dostarczaniu żywności do odbiorców zewnętrznych (PKD 55.52.Z, PKWiU 55.52.1). Klienci zainteresowani są również dostarczaniem przez Panią napojów alkoholowych i bezalkoholowych w zależności od rodzaju obsługiwanej imprezy. Chcąc sprostać oczekiwaniom klientów wystąpiła Pani do urzędu gminy o wydanie zezwolenia na handel wyrobami alkoholowymi, oraz rozszerzyła Pani działalność gospodarczą o handel alkoholem (w załączeniu przedłożyła Pani Zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej).
Sprzedaż alkoholu dokonywana jest w ramach świadczonych usług kateringowych (nie odbywa się w wyodrębnionych placówkach takich jak bar czy sklep).
Zdaniem Pani uzyskiwane przychody będą opodatkowane dwiema stawkami, tj. usługi kateringowe stawka 8,5 %, a przychody z handlu stawką 3 %.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i aktualny stan prawny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach stwierdza co następuje. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) pod pojęciem usług związanych z przygotowaniem posiłków, oraz sprzedażą posiłków i towarów należy rozumieć działalność gastronomiczną.Stosownie zaś do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit.)b w/w ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 % przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %.
Tak więc świadczone przez Panią usługi kateringowe, w ramach których dokonywana jest również sprzedaż alkoholu powyżej 1,5% podlegają opodatkowaniu 8,5 % stawką ryczałtu.
Zgodnie z art. 14a par. 2 ustawy Ordynacja podatkowa udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji.
Zgodnie z art. 14b par. 1 i par. 2 Ordynacji podatkowej interpretacja ta nie jest wiążąca dla Pani natomiast jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

stawki ryczałtu
OG-005/37/2006 PDI-415/6/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.