Usługi kateringowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi kateringowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
26
wrz

Istota:

Odliczenie podatku od usług cateringowych i stołówkowych

Fragment:

Spółka w ramach prowadzonej działalności nabywa od podmiotów trzecich usługi kateringowe, stołówkowe, gastronomiczne. Zakup usług kateringowych ma miejsce w przypadku spotkań z kontrahentami, w trakcie narad i szkoleń organizowanych dla pracowników, a także w ramach nałożonych wymogów wynikających z Kodesu pracy; jak dla usług stołówkowych opisanych poniżej. W przypadku zakupu usług stołówkowych Spółka wypełnia nałożony na nią jako pracodawcę przepis art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm. ) czyli obowiązek zapewnienia posiłków profilaktycznych pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych (tutaj głównie obniżona temperatura). Szczegółowo przypadki i warunki ich wydawania zostały określone w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 279). Do dnia 31 grudnia 2010 r. podatek naliczony od usług kateringowych i stołówkowych jako klasyfikowanych pod pozycją 55.5 PKWiU był odliczany przez Spółkę od podatku VAT należnego stosownie do reguł przewidzianych w art. 86 ustawy o podatku od towarow i usług. Spółka nie odliczała natomiast podatku naliczonego VAT od usług gastronomicznych sklasyfikowanych pod pozycją 55.3 PKWiU zgodnie z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług, w myśl którego obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych.

2012
18
sty

Istota:

W zakresie uznania nabywanych przez Wnioskodawcę usług za usługi kateringowe i w związku z tym możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących nabycie ww. usług.

Fragment:

(...) usługi kateringowe. Biorąc powyższe pod uwagę w związku z nabywaniem przez Wnioskodawcę usług cateringowych PKWiU 56.21.19.0 - „usługi przygotowania i dostarczania żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych (katering)” Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z ich nabyciem, pod warunkiem wykorzystywania tychże usług do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych. Obniżenia tego Wnioskodawca będzie mógł dokonać w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma fakturę VAT albo w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Tym samym z uwagi na odmienny charakter usług kateringowych nie znajdzie dla nich zastosowania ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego wynikające z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż usługi cateringowe stanowią odrębne usługi od usług gastronomicznych i w związku z tym Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę VAT lub w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych należało uznać za prawidłowe.

2011
1
paź

Istota:

Czy Spółka będzie uprawniona do odliczania podatku VAT od zdefiniowanych w powyższym kształcie usług kateringowych nabywanych od Dostawcy usługi?

Fragment:

Tym samym, w opinii Spółki, usługi nabywane przez Spółkę należy zgodnie z definicją słownikową oraz klasyfikacją PKWiU zakwalifikować jako usługi kateringowe. W ocenie Spółki fakt, iż usługi kateringowe zostały sklasyfikowane odrębnie w PKWiU od usług gastronomicznych, świadczy że ustawodawca wyraźnie odróżnia usługi gastronomiczne od usług kateringowych. Tym samym z uwagi na odmienny charakter tych usług nie można uznać, iż do usług kateringowych znajdzie zastosowanie ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego wynikające z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Dlatego też z faktur dokumentujących nabycie tego typu usług można co do zasady odliczać podatek VAT w pełnej wysokości, pod warunkiem związku ze sprzedażą opodatkowaną. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w ugruntowanej praktyce organów podatkowych w tym zakresie, przykładowo w interpretacjach indywidualnych: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 września 2009 r., sygn. IBPP3/443-504/09/AB oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 września 2009 r., sygn. IBPP2/443-513/09/lCz, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 lipca 2010 r., sygn. IBPP1/443-333/10/LSz, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. ILPP2/443-1707/09-2/AD, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 października 2009 r., sygn. lTPP1/443-708/09/lK.

2011
1
paź

Istota:

Czy rozszerzenie działalności nie spowoduje utraty opodatkowania w formie karty podatkowej przy zachowaniu dotychczasowego przedmiotu działania i poziomu zatrudnienia pracowników?

Fragment:

Z powyższego wynika, że usługi kateringowe zaliczane do PKWiU 56.21 mieszczą się w jednym dziale – usług związanych z wyżywieniem oraz jednej grupie, która swym zakresem obejmuje również pozostałe usługi gastronomiczne. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż ma Pani zamiar rozszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą o wprowadzenie drugiego automatu wydającego głównie napoje i słodycze w innym pomieszczeniu do którego uzyska Pani tytuł prawny. Ponadto zamierza Pani rozszerzyć działalność w okresie sezonu letniego poprzez realizowanie indywidualnych zamówień osób fizycznych usługi gastronomicznej wraz z jej dowozem. Rozszerzenie działalności będzie związane z dokonaniem zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poprzez dodanie nowego PKWiU 56.21.Z. – przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering). Usługa gastronomiczna będzie wykonywana w punkcie gastronomicznym, gdzie będą przygotowywane wszystkie posiłki, a jedynie dowóz do wskazanego miejsca będzie uzupełnieniem tej usługi. Oferowana usługa nie będzie polegała na organizacji przyjęć, imprez, bankietów czy konferencji lecz realizacji indywidualnego zamówienia na posiłek.

2011
1
cze

Istota:

Czy w przypadku, gdy Spółka na podstawie faktur VAT nabywa usługi cateringowe a nie gastronomiczne, uzyskuje podstawę do odliczenia podatku naliczonego?

Fragment:

Nr 89, poz. 844 ze zm.) w dziale 55, usługi hotelarskie i gastronomiczne wyróżnia obok usług gastronomicznych również usługi cateringowe. Z powyższego wynika, że usługa cateringu jest sklasyfikowana w PKWiU nie jako usługa gastronomiczna, lecz jako usługa przygotowania i dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych. Potwierdzeniem faktu, że ustawodawca w ustawie o podatku od towarów i usług wyraźnie odróżnia usługi gastronomiczne od usług cateringu jest przepis zawarty w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), gdzie stawkę podatku 7% ustala się odrębnie dla usług gastronomicznych (poz. 26 załącznika) i osobno dla usług związanych z podawaniem napojów oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (poz. 27 załącznika). Zgodnie z treścią art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem: przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie, nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

2011
1
cze

Istota:

Jakimi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy opodatkowywać poszczególne przychody ze sprzedaży uzyskiwane w zakresie świadczenia usług cateringowych?

Fragment:

Przepisy ww. ustawy przewidują stosowanie zróżnicowanych stawek ryczałtu, w zależności od zakresu prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy „działalność usługowa” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88 poz. 439 ze zm.), z zastrzeżeniem zawartym w pkt 2 – definiującym działalność gastronomiczną i pkt 3 definiującym działalność usługową w zakresie handlu. Przy czym powołane powyżej przepisy na mocy § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 ze zm.) stosuje się do dnia 31 grudnia 2008 roku do celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

2011
1
maj

Istota:

Postanowienie dotyczy - opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ,3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku swiadczenia usług cateringowych.

Fragment:

Wobec Wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym.W myśl art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej interpretacja zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.Zgodnie z art 12 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dnia 20.11.1998r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 3% stawką ryczałtu opodatkowane są przychody z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % . Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie wymaga więc ustalenia czy usługi cateringowe mieszczą się w pojęciu usług gastronomicznych. Na potrzeby Ustawy z dnia 20 listopada 1998r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz.U. Nr 144, poz 930 ze zm.) stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r (D. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.). W Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wymienione są jako odrębne od usług gastronomicznych - usługi stołówkowe które sklasyfikowane w grupowaniu 55.5 i obejmują między innymi : ● usługi dostarczania posiłków dla pozostałych firm i instytucji (usługi cateringowe ) - (PKWiU 55.52.13). Natomiast usługi gastronomiczne sklasyfikowane są w grupowaniu 55.3 W związku z powyższym należy rozgraniczyć usługi gastronomiczne, oraz usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (catering).Zatem właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług cateringowych jest 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 20.11.1998r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2011
1
kwi

Istota:

W jakiej wysokości powinnam płacić zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli w ramach usług kateringowych będę sprzedawała napoje o zawartości alkoholu 1,5 %?

Fragment:

Sprzedaż alkoholu dokonywana jest w ramach świadczonych usług kateringowych (nie odbywa się w wyodrębnionych placówkach takich jak bar czy sklep). Zdaniem Pani uzyskiwane przychody będą opodatkowane dwiema stawkami, tj. usługi kateringowe stawka 8,5 %, a przychody z handlu stawką 3 %. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i aktualny stan prawny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach stwierdza co następuje. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) pod pojęciem usług związanych z przygotowaniem posiłków, oraz sprzedażą posiłków i towarów należy rozumieć działalność gastronomiczną.Stosownie zaś do art. 12 ust. 1 pkt 3 lit.)b w/w ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 % przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %. Tak więc świadczone przez Panią usługi kateringowe, w ramach których dokonywana jest również sprzedaż alkoholu powyżej 1,5% podlegają opodatkowaniu 8,5 % stawką ryczałtu. Zgodnie z art. 14a par. 2 ustawy Ordynacja podatkowa udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji. Zgodnie z art. 14b par. 1 i par. 2 Ordynacji podatkowej interpretacja ta nie jest wiążąca dla Pani natomiast jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy prawidłowym jest stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 7% (tj. stawkę zastosowaną przez uprzednio świadczącego tę usługę) podczas refakturowania zakupionych usług kateringowych ?

Fragment:

(...) usług kateringowych, 3)czy świadcząc kompleksową usługę polegającą na obsłudze targów i wystaw, w skład której wchodzą również usługi cateringowe, zarówno własne jak i realizowane przez inny podmiot, należy wystawić fakturę VAT z podziałem tej usługi na usługi kateringowe opodatkowane stawką VAT 7% oraz inne usługi (np. aranżacja wnętrz, itp.) opodatkowane stawką VAT 22%? Ustosunkowując się do pytania zawartego w pkt 2 wnioskodawca uważa, że ma prawo do stosowania podczas refakturowania stawki podatku VAT wynikającej z faktury pierwotnej. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza, że przedstawione stanowisko jest prawidłowe. Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), jak również przepisy wykonawcze nie regulują zagadnienia odsprzedaży usług tzw. refakturowania. Praktyka, jak i istniejące orzecznictwo dopuszczają możliwość przenoszenia kosztów związanych z nabyciem niektórych usług, których odbiorcą jest inny podmiot aniżeli podmiot obciążony przez świadczącego tę usługę, na faktycznego odbiorcę przez wystawienie faktur VAT zwanych „refakturami”.

2011
1
kwi

Istota:

Czy świadcząc kompleksową usługę polegającą na obsłudze targów i wystaw, w skład której wchodzą również usługi kateringowe, zarówno własne jak i realizowane przez inny podmiot, należy wystawić fakturę VAT z podziałem tej usługi na usługi kateringowe opodatkowane stawką VAT 7% oraz inne usługi (np. aranżacja wnętrz, itp.) opodatkowane stawką VAT 22% ?

Fragment:

(...) usług kateringowych, 3) czy świadcząc kompleksową usługę polegającą na obsłudze targów i wystaw, w skład której wchodzą również usługi cateringowe, zarówno własne jak i realizowane przez inny podmiot, należy wystawić fakturę VAT z podziałem tej usługi na usługi kateringowe opodatkowane stawką VAT 7% oraz inne usługi (np. aranżacja wnętrz, itp.) opodatkowane stawką VAT 22%? Ustosunkowując się do pytania zawartego w pkt 3) wnioskodawca uważa, że może dokonać podziału świadczonych usług, a tym samym różnicować stawki podatku VAT z uwagi na fakt, iż z kompleksowo świadczonej usługi na rzecz klienta można wyodrębnić usługi przypisane określonemu grupowaniu w PKWiU. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza, że przedstawione stanowisko jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z objaśnień wstępnych do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wynika, że w rozumieniu Klasyfikacji pojęcie (...)