Usługi inżynierskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi inżynierskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
2
gru

Istota:

W zakresie określenia czy prace badawcze w opisanym stanie faktycznym powinny być uznane, jako usługi inżynierskie oraz usługi podobne do tych usług i określenie miejsca ich świadczenia

Fragment:

(...) i końcowy z wykonania projektu. Na podstawie przekazanej dokumentacji strona odbierająca pracę będzie mogła uruchomić prototyp optycznego wzmacniacza parametrycznego z możliwością dalszej komercjalizacji urządzenia przez zamawiającego. Mając na uwadze powyższe, w oparciu o powołane wyżej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r., stwierdzić należy, że wykonane przez Instytut prace badawcze powinny być uznane za usługi inżynierskie. Zatem miejscem świadczenia przedmiotowych usług inżynierskich stosownie do art. 28l pkt 3 ustawy o VAT jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę swojej działalności, tj. państwo trzecie - USA. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie (...)

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie określenia miejsca świadczenia usług inżynierskich według stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2009r.

Fragment:

(...) Zdaniem spółki jej działalność odpowiada charakterowi usług grupowanych według PKWiU (z 1997r.) jako usługi inżynierskie. Mając na uwadze powyższe, w oparciu o powołane wyżej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że miejscem świadczenia, a tym samym opodatkowania usług inżynierskich jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę. W związku z powyższym, świadczone przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2009r. usługi inżynierskie na rzecz podatników mających siedzibę na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż Polska nie podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy dotycząca określenia miejsca (...)

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie miejsca świadczenia usług tłumaczenia słowa żywego według stanu prawnego obowiązującego w 2009r.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2010r. (data wpływu 2 września 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 października 2010r. (data wpływu 27 października 2010r.) oraz z dnia 24 listopada 2010r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie miejsca świadczenia usług tłumaczenia słowa żywego według stanu prawnego obowiązującego w 2009r. - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 września 2010r. został złożony ww. (...)

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie określenia miejsca świadczenia usług inżynierskich w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2010r.

Fragment:

(...) do produkcji. Wnioskodawca wskazał, iż świadczone przez niego usługi mają charakter usług inżynierskich o charakterze badawczo – rozwojowym. Prace realizowane są przez pracowników, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie (techniczne) oraz doświadczenie do prowadzenia tego rodzaju prac, podobnie jak usługi świadczone przez osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera. Zdaniem spółki jej działalność odpowiada charakterowi usług grupowanych według PKWiU (z 1997r.) jako usługi inżynierskie. W związku z powyższym, świadczone przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2010r. usługi, które Wnioskodawca zakwalifikował do usług inżynierskich na rzecz podatnika z innego niż Polska kraju Wspólnoty Europejskiej, nie podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i (...)

2011
1
sie

Istota:

Określenia miejsca świadczenia usług inżynieryjnych (stan prawny od 1 stycznia 2010r.)

Fragment:

(...) Z wyżej opisanego zakresu czynności, jakie są konieczne do wykonania usługi wynika, że mieszczą się one zarówno w punkcie drugim jak i trzecim wyżej przytoczonego wyliczenia, jak też będą to usługi inżynierskie (PKWiU 74.20.3). Czynności wymienione w pkt 1 i 2 należy uznać za usługi w dziedzinie nauki, które w myśl art. 8 ustawy zmieniającej, do 31 grudnia 2010r. są opodatkowane w kraju, w którym są faktycznie świadczone. Natomiast usługi wymienione w pkt 3, jak też usługi inżynierskie, będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z art. 28b ust. 1 w miejscu, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania. Kwestią, która wymaga wyjaśnienia jest sytuacja gdy na jedną transakcję składa się dwa lub więcej różnorodnych świadczeń. Sposób opodatkowania takich transakcji nie został uregulowany przepisami ustawy jednakże w tej materii niejednokrotnie wypowiadał się Europejski Trybunał Sprawiedliwości. (...)

2011
1
sie

Istota:

Określenia miejsca świadczenia usług inżynieryjnych (stan prawny do 31 grudnia 2009r.)

Fragment:

(...) Z wyżej opisanego zakresu czynności jakie są konieczne do wykonania usługi wynika, że mieszczą się one zarówno w punkcie drugim jak i trzecim wyżej przytoczonego wyliczenia, jak też będą to usługi inżynierskie (PKWiU 74.20.3). Czynności wymienione w pkt 1 i 2 należy uznać za usługi w dziedzinie nauki, które w myśl art. 27 ust 2 pkt 3 lit. a ustawy o VAT są opodatkowane w kraju, w którym są faktycznie świadczone. Natomiast usługi wymienione w pkt 3, jak też usługi inżynierskie, będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ust. 3 w miejscu, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Kwestią, która wymaga wyjaśnienia jest sytuacja gdy na jedną transakcję składają się dwa lub więcej różnorodnych świadczeń. Sposób opodatkowania takich transakcji nie został (...)

2011
1
lip

Istota:

Określenia miejsca świadczenia usług badawczo - rozwojowych

Fragment:

(...) wykonywanych przez konsultantów, inżynierów, biura konsultingowe, prawników, księgowych w takim zakresie, w jakim służą temu samemu celowi co powyższe. Należy w tym miejscu zastanowić się nad tym co należy rozumieć przez „usługi inżynierskie”. Przez słowo „inżynier” rozumie się specjalistę mającego wyższe wykształcenie techniczne, czyli posiadającego wiedzę związaną z produkcją (wytwarzaniem) dóbr materialnych, jak też wiedzę o tych dobrach. A zatem przez usługi inżynierskie należy rozumieć takie usługi, których świadczenie oparte jest na wykorzystaniu wiedzy, w szczególności, w zakresie nauk ścisłych, w tym technologii i praktycznych doświadczeń do projektowania, produkowania dóbr materialnych, jak i kontrolowania oraz analizowania tych procesów. Ponadto warto zwrócić uwagę, iż analogiczne rozwiązanie zawierają przepisy wspólnotowe. Zgodnie z art. 56 ust. 1 lit c Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy usługa wymieniona w umowie podlega opodatkowaniu na terytorium Rosji czy na terytorium RP?

Fragment:

(...) przedstawione we wniosku z dnia 22.10.2008 r. (data wpływu 27.10.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usługi inżynierskiej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 października 2008 r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usługi inżynierskiej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółka w dniu 09 czerwca 2008 r. podpisała z Kontrahentem (posiadającym siedzibę na terytorium RP) umowę, na podstawie której zobowiązała się do wykonania usług inżynierskich na potrzeby budowy w Rosji. Usługi te polegały na „nanoszeniu zmian w dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych obiektu poprzez wprowadzenie niezbędnych zmian zgodnych ze stanem faktycznym na obiekcie (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy usługi świadczone i fakturowane przez gospodarstwo pomocnicze samorządowej jednostki budżetowej polegające na uzgodnieniu dokumentacji technicznej obiektów, urządzeń kolidujących z infrastrukturą melioracyjną na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organiżacyjnych nie posiadających osobowości prawnej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22% zgodnie z PKWiU do celów podatkowych 74.20.31-00.00 „Usługi inżynierskie doradcze” (interpretacja Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi)?

Fragment:

(...) stanowi, iż dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W myśl art. 43 ust. 2 ustawy, zwalania się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Reasumując, z analizy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jej załączników oraz przepisów wykonawczych nie wynika preferencyjna stawka podatku dla świadczenia usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 74.20.31-00.00 „Usługi inżynierskie doradcze”. Zatem stanowisko wnioskodawcy dotyczące opodatkowania świadczonych usług 22% stawką podatku od towarów i usług należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy obrót osiągnięty przez Spółkę Cywilną z tytułu wykonywania świadectw energetycznych może być doliczony do obrotu jednego ze wspólników posiadającego uprawnienia do sporządzania świadectw, który po przekroczeniu 50 000 zł spowoduje utratę przez niego zwolnienia z podatku od towarów i usług? Czy usługi sporządzania świadectw energetycznych należy klasyfikować jako usługi doradztwa pozbawione zwolnienia z podatku czy jako usługi inżynierskie pozostałe, przy których Spółka zostanie podatnikiem VAT po przekroczeniu obrotu 50 000 zł?

Fragment:

(...) Przeprowadzona analiza przepisów art. 15 ust. 1 ustawy w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego pozwala uznać spółkę cywilną za podatnika podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usług inżynierskich polegających na ustalaniu charakterystyki energetycznej budynków poświadczoną świadectwem charakterystyki energetycznej dokonywane przez posiadającego odpowiednie uprawnienia wspólnika tejże spółki. Mając na uwadze powyższe uznać trzeba, iż usługi inżynierskie sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 74.20.3 dla celów podatku od towarów i usług są świadczone przez Spółkę. Usługi te nie zostały wymienione ani w przepisach ustawy, ani w przepisach wykonawczych jako zwolnione z opodatkowania. W związku z tym trzeba stwierdzić, że ich świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych a Wnioskodawca ma obowiązek wliczania wartości sprzedaży ww. usług do sprzedaży opodatkowanej w celu określenia (...)