ITPP1/443-542/07/BS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej podlega opodatkowaniu VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007 r. (data wpływu 19 października 2007 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 listopada 2007 roku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia inkaso opłaty targowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny

W dniu 23 stycznia 2007 roku pomiędzy Panem jako dzierżawcą a Gminą Miasto M. jako wydzierżawiającym została zawarta umowa dzierżawy na tereny położone w M. zabudowane obiektami i urządzeniami targowymi. Do obowiązków Pana jako dzierżawcy należy m.in. dokonywanie inkasa opłat targowych, których wysokość określa stosowna uchwała Rady Miejskiej i przekazywanie ich w rozliczeniu dziennym do kasy Urzędu. Za inkaso opłaty targowej przysługuje Panu wynagrodzenie brutto w wysokości 1% zebranej opłaty, w okresach miesięcznych, które wypłacane będzie na podstawie wystawianej przez Pana faktury VAT. Ponadto wskazał Pan, iż tytułem zwrotu kosztów utrzymania targowiska obejmujących wywóz nieczystości, zużycie wody, utrzymanie szaletu sprzątanie targowiska dzierżawca będzie otrzymywał miesięcznie 39% zebranych opłat targowych w oparciu o przedstawione zestawienie dziennych wpłat inkasowych opłat targowych i wystawioną fakturę w terminie 14 – tu dni od daty jej otrzymania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie

Czy wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 1% zebranej opłaty powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług...

Pana zdaniem wynagrodzenie z tytułu czynności poboru opłaty targowej wykonywane na podstawie uchwały Rady Miejskiej powinno być zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ obowiązek poboru opłaty targowej został nałożony na Pana aktem prawa miejscowego i realizuje Pan zadania z zakresu administracji publicznej.

W uzupełnieniu do wniosku wskazał Pan, iż świadczone usługi zostały sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w O. w PKWiU pod symbolem 70.32.12-0.00 jako usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe

Pojęcie opłaty targowej określone zostało w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. nr 121, poz. 844 ze zm.) Zgodnie z art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Na mocy art. 19 pkt 2 rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Do opłaty targowej zastosowanie mają przepisy Ordynacji podatkowej, gdyż jak stanowi art. 2 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej przepisy ustawy stosuje się do opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. Podmiot, któremu powierzono pobór opłaty targowej, ma status inkasenta w rozumieniu art. 9 Ordynacji podatkowej, czyli jest obowiązany do pobierania od podatnika podatku (opłaty) i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami), zwanej dalej ustawą o VAT podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

    1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
    2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
    3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Natomiast na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą.

Z powyższego wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje (realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy) wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Należy zauważyć, iż obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania świadczonej usługi do właściwego grupowania statystycznego spoczywa wyłącznie na wykonawcy usługi.

Obowiązujące klasyfikacje to: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) obowiązująca od 1 lipca 1997 roku.

Jak wynika z wniosku zawarł Pan z Gminą Miasta M. umowę dzierżawy, z której m.in. wynika obowiązek dokonywania inkasa opłat targowych, których wysokość określa stosowna uchwała Rady Miejskiej. Natomiast, jak Pan wskazał w uzupełnieniu do wniosku, Urząd Statystyczny w O. sklasyfikował tę usługę w PKWiU pod symbolem 70.32.12-00.00 -usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie.

A zatem czynności wykonywane przez Pana w zakresie poboru opłaty targowej za określone wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy jako mieszczące się w pojęciu usług zdefiniowanych w art. 8 ust. 1 podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.