ITPP2/443-1302/14/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Jak opodatkować podatkiem od towarów i usług usługi informatyczne wykonywane za pośrednictwem i na zlecenie firmy ze Sanów Zjednoczonych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2014 r. (data wpływu 25 września 2014 r.), uzupełnionym w dniach 21 października i 16 grudnia 2014 r. (daty wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług informatycznych i programowania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 21 października i 16 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług informatycznych i programowania.

We wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą - usługi informatyczne (PKD 6201Z, 6202Z, 6203Z, 6209Z). Jako osoba fizyczna zarejestrował się Pan i zaakceptował warunki umowy na portalu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Za pośrednictwem tego portalu otrzymuje Pan zlecenia na usługi informatyczne i programistyczne. Wykonuje je dla firm na całym świecie, które są klientami tego portalu. W związku z tym, że ma Pan zarejestrowaną firmę informatyczną i wykonuje również zlecenia na terenie kraju, włączył Pan osiągane przychody z portalu do swojej działalności gospodarczej. Jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług. Wynagrodzenie wypłaca portal. Po zakończeniu miesiąca wystawia Pan fakturę dla tej firmy, ze stawką VAT NP i adnotacją „odwrotne obciążenie”. Portal ten nie posiada oddziału na terenie Polski. Na koniec miesiąca otrzymuje Pan zestawienie „zarobionej kwoty” z adnotacją w tłumaczeniu „ten list jest dostarczeniem dokumentacji zarobków, który jest niezależnym kontrahentem, świadczącym usługi, jako freelancer dla firm trzecich – klientów, poprzez, zapewnia zlecenia pracy online, gdzie firmy (klienci) zatrudniają, zarządzają i opłacają freelancerów poprzez naszą (w sensie) platformę internetową”. Nie posiada Pan danych tych firm i kontakt z nimi odbywa się przez portal. Portal nie rozlicza Pana na podstawie wystawionej faktury, tylko na podstawie odebranej pracy przez firmy trzecie. Zlecenia za usługi otrzymuje Pan od portalu, który to ma w ofercie zlecenia od różnych firm. Wybierając daną ofertę nie jest Pan w stanie określić danych tych firm. Po zakresie pracy jaką Pan wykonuje jest w stanie oświadczyć, że są to firmy prowadzące działalność gospodarczą a nie osoby fizyczne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jak opodatkować podatkiem od towarów i usług usługi informatyczne wykonywane za pośrednictwem i na zlecenie firmy ze Sanów Zjednoczonych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym we wniosku i jego uzupełnieniu, usługi te nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, a wystawiona faktura VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie” jest prawidłowa. Wskazał Pan, że usługi wykonywane za pośrednictwem portalu, są wykonywane dla firmy ze Stanów Zjednoczonych, bez względu kto jest faktycznym odbiorcą usług, gdyż zleceniodawcą jest portal i od niego też otrzymuje wynagrodzenie. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, o której mowa w art. 28b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług jest, co do zasady, miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Pan zaś stosownie do art. 106e ust.1 pkt 18 u.p.t.u. wystawia fakturę ze stawką NP – „odwrotne obciążenie”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Dla celów określenia miejsca świadczenia usług, ustawodawca odrębnie zdefiniował pojęcie podatnika. Z art. 28a ustawy wynika, że na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

 1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
 2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.

 1. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Stosownie do art. 28c ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.

Artykuł 106a stanowi, że przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:

 1. sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów;
 2. dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:
 1. państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
 2. państwa trzeciego.

Na podstawie art. 106b ust. 1 ww. ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy, faktura powinna zawierać w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne obciążenie”.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług prowadzi do stwierdzenia, że okoliczności sprawy wskazują, że usługi informatyczne i programowania świadczy Pan dla firm na całym świecie, a firma amerykańska (portal) – jak Pan wskazał - jedynie pośredniczy w przekazywaniu zleceń. Skoro z treści wniosku wynika, że firmy te są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, to usługi świadczone te są na rzecz podatników w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym miejscem ich świadczenia i opodatkowania – zgodnie z art. 28b ustawy – jest miejsce, gdzie nabywcy posiadają siedziby. O ile są to firmy spoza Polski, usługi te nie podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju. W konsekwencji, uwzględniając zapis art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy, wystawiona faktura powinna zawierać adnotację „odwrotne obciążenie”. Natomiast, jeżeli ww. usługi wykonywane są na rzecz polskich firm - miejscem ich świadczenia i opodatkowania jest terytorium Polski. W tym przypadku to Pan jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z ich tytułu.

Niniejszą interpretację wydano przy założeniu, że odbiorcami świadczonych przez Pana usług nie są osoby fizyczne.

Końcowo należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.