Usługi informatyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi informatyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
mar

Istota:

W zakresie ustalenia czy art. 15e ust. 1 ustawy będzie znajdował zastosowanie do Usług informatycznych lub ich elementów nabywanych przez Wnioskodawcę od Usługodawcy lub Podmiotów Powiązanych mających siedzibę w Polsce.

Fragment:

Stąd należy stwierdzić, że pojęcia „ usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze ” użyte w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop nie obejmują opisanych we wniosku Usług Informatycznych. Brak jest w niniejszym przypadku wątpliwości, że Usługi Informatyczne nabywane od Dostawcy nie są podobne do usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Świadczone na rzecz Wnioskodawcy Usługi Informatyczne nie posiadają bowiem żadnych cech wspólnych z ww. świadczeniami. Usług Informatycznych nabywanych od Usługodawcy lub Podmiotów Powiązanych nie można więc zrównywać z usługami doradczymi. Zgodnie z internetowym słownikiem PWN (https://sjp.pwn.pl) pojęcie „ doradztwo ” oznacza „ udzielanie fachowych porad ”. Z przedstawionego opisu sprawy nie wynika, by w ramach świadczenia Usług Informatycznych Usługodawca udzielał Wnioskodawcy porad. Usługi informatyczne świadczone na rzecz Spółki nie są również podobne do usług przetwarzania danych, gdyż pojęcie „ przetwarzania danych ” dotyczy czynności mających charakter odtwórczy i obejmują elementy takie jak porządkowanie, archiwizowanie, zabezpieczenie oraz udostępnianie zbiorów danych. Powołując się na definicję słownikową (internetowy słownik PWN (https://sjp.pwn.pl) należy wskazać, że jednym ze znaczeń pojęcia „ przetwarzać ” jest „ opracować zebrane dane ”.

2018
15
lut

Istota:

Wydatki na prowadzenie prac nad rozwojem, poprawą jakości, rozszerzaniem asortymentu usług telekomunikacyjnych – w szczególności wydatki na zakup usług informatycznych, w wyniku których powstają programy, systemy, prace, dokumentacja – stanowią koszty inne niż bezpośrednie, a zatem powinny być ujmowane w dacie ich poniesienia

Fragment:

Przede wszystkim jednak Spółka opisuje usługodawcy usług informatycznych funkcje, które mają być dostępne użytkownikowi aplikacji telekomunikacyjnej, w szczególności możliwości skonfigurowania wirtualnej centrali telefonicznej. Do Spółki należy stworzenie koncepcji oraz algorytmów działania aplikacji telekomunikacyjnej, natomiast usługi informatyczne pozwalają na przełożenie tego algorytmu na język programowania. Rola Spółki nie ogranicza się do sprecyzowania swoich oczekiwań co do programu. Programy i aplikacje nabywane przez Spółkę służą do świadczenia przez Spółkę usług telekomunikacyjnych w ten sposób, że pozwalają na doskonalenie kanałów i narzędzi służących Spółce do świadczenia usług lub stanowią element konkretnej usługi. Spółka zamierza wykorzystywać programy, systemy, prace i dokumentację będące wynikiem zakupu usług informatycznych dla potrzeb prac nad rozwojem, poprawą jakości, rozszerzaniem asortymentu usług telekomunikacyjnych dla potrzeb prowadzonej działalności telekomunikacyjnej przez okres dłuższy niż rok. Intencją Spółki jest efektywne korzystanie z nich, a więc świadczenie z ich wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych przez możliwie najdłuższy okres.

2018
24
sty

Istota:

Czy od wypłat dokonywanych na rzecz nierezydenta chorwackiego z tytułu nabycia usług informatycznych, Spółka jest/będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy, usługi informatyczne nabywane przez Spółkę od nierezydentów takich cech nie wykazują. Brak jest jakichkolwiek wątpliwości, że usługi informatyczne nabywane od Kontrahentów nie są podobne do usług księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, usług rekrutacji pracowników oraz pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń. Usługi informatyczne nie posiadają bowiem żadnych cech wspólnych z ww. świadczeniami. Zdaniem Spółki, nie można również zrównywać usług informatycznych nabywanych od Kontrahentów z usługami doradczymi. Zgodnie z internetowym słownikiem PWN (https://sjp.pwn.pl) pojęcie „ doradztwo ” oznacza „ udzielanie fachowych porad ”. W ramach świadczenia usług informatycznych Kontrahenci nie udzielają Spółce żadnych porad, wykorzystują natomiast swoją wiedzę do przygotowania określonego oprogramowania. Usługi informatyczne świadczone na rzecz Spółki nie są również podobne do usług przetwarzania danych. W ocenie Wnioskodawcy, pojęcie „ przetwarzania danych ” dotyczy czynności mających charakter odtwórczy. Usługi te obejmują elementy takie jak porządkowanie, archiwizowanie, zabezpieczenie oraz udostępnianie zbiorów danych.

2016
6
gru

Istota:

Opodatkowanie usług informatycznych świadczonych na rzecz Banku

Fragment:

Organu z dnia 9 września 2016 r. (skutecznie doręczone 13 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług informatycznych świadczonych na rzecz Banku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, uzupełniony pismem z dnia 19 września 2016 r. (data wpływu 23 września 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 9 września 2016 r. (skutecznie doręczone 13 września 2016 r.) dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług informatycznych świadczonych na rzecz Banku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność związaną ze świadczeniem usług informatycznych, oprogramowaniem, działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, przetwarzania danych itp. Jednostka będzie świadczyła na rzecz Banku usługi przetwarzania transakcji płatniczych, polegające na udostępnieniu systemu X pośredniczącego w przekazywaniu danych dotyczących transakcji płatności bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi (karta płatnicza) z urządzeń obsługujących klientów Banku (akceptanci płatności bezgotówkowych) do systemu procesowania transakcji, zarządzanego przez dostawcę Banku.

2015
1
lut

Istota:

Jak opodatkować podatkiem od towarów i usług usługi informatyczne wykonywane za pośrednictwem i na zlecenie firmy ze Sanów Zjednoczonych?

Fragment:

(...) usług informatycznych i programowania - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 września 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 21 października i 16 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług informatycznych i programowania. We wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący stan faktyczny. Prowadzi Pan działalność gospodarczą - usługi informatyczne (PKD 6201Z, 6202Z, 6203Z, 6209Z). Jako osoba fizyczna zarejestrował się Pan i zaakceptował warunki umowy na portalu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Za pośrednictwem tego portalu otrzymuje Pan zlecenia na usługi informatyczne i programistyczne. Wykonuje je dla firm na całym świecie, które są klientami tego portalu. W związku z tym, że ma Pan zarejestrowaną firmę informatyczną i wykonuje również zlecenia na terenie kraju, włączył Pan osiągane przychody z portalu do swojej działalności gospodarczej. Jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług. Wynagrodzenie wypłaca portal. Po zakończeniu miesiąca wystawia Pan fakturę dla tej firmy, ze stawką VAT NP i adnotacją „ odwrotne obciążenie ”.

2014
11
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT dla nabywanych usług wsparcia informatycznego oraz usług w zakresie dostarczania i obsługi sprzętu informatycznego

Fragment:

Jest to szczególnie istotne w sytuacji, w której znaczna część, a czasem (jak w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych) zdecydowana większość umów ubezpieczenia zawierana jest za pośrednictwem internetu (jak wynika z analiz prowadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, w I kwartale 2014 roku Polacy nabyli ponad 1,69 mln umów ubezpieczeń przez internet lub telefon - rocznie przekłada się to na ponad 5 mln umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem internetu). W świetle powyższego, uzasadnione jest zatem stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego nabywana przez niego Usługa, polegająca na wsparciu w zakresie dostarczenia i obsługi sprzętu informatycznego dedykowanego prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności ubezpieczeniowej, jest immanentnym elementem działalności ubezpieczeniowej świadczonej przez zakład ubezpieczeń i pozostaje nierozerwalnie związana z usługą ubezpieczeniową. Spełnienie przez Usługę przesłanki właściwości dla usług ubezpieczeniowych Nabywana Usługa zdaniem Wnioskodawcy spełnia również kryterium właściwości do świadczenia przez A. zwolnionych od opodatkowania VAT usług ubezpieczeniowych. Pojęcie „ właściwy ” należy zdaniem Wnioskodawcy interpretować również, jako: „ specyficzny ”. W tym zakresie Usługa świadczona przez Usługodawcę ma w ocenie Wnioskodawcy charakter usługi właściwej/specyficznej dla usług ubezpieczeniowych. Jak Wnioskodawca wskazał wcześniej, taka kwalifikacja Usługi wynika w szczególności z jej charakteru i ścisłego powiązania ze świadczonymi przez Wnioskodawcę usługami ubezpieczeniowymi.

2014
3
kwi

Istota:

Spółka dokonując przedmiotowych wypłat na rzecz podmiotu szwedzkiego nie będzie zobowiązana jako płatnik, na podstawie art. 26 ust. 1 updop w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2a updop, do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka powinna opodatkować podatkiem u źródła opłaty za usługi informatyczne, uzyskane od Dostawcy... Zdaniem Wnioskodawcy opłaty za wymienione usługi informatyczne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła według zasad zawartych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie są one również wymienione w art. 12 Modelowej Konwencji OECD o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wymienione we wniosku Spółki - stanowiące przychód kontrahenta - opłaty za kontrolę systemu informatycznego, nadzór systemu informatycznego, prowadzenie banku danych, archiwizację danych, rozwiązywanie bieżących problemów systemowych, nadawanie uprawnień do transakcji, zdalną instalację oprogramowania nie zostały objęte katalogiem przychodów podlegających opodatkowaniu w państwie źródła (Rzeczpospolita Polska), a zatem na Spółce wypłacającej nierezydentowi powyższe należności nie ciążą obowiązki płatnika. Zatem, w opinii Wnioskodawcy, Spółka nie jest zobligowana do opodatkowania opłat za wymienione usługi 5% podatkiem u źródła. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów skarbowych np. ZD/406-109/1/CIT/05. Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości przedstawionego powyżej stanowiska.

2013
19
gru

Istota:

Rozliczenie usług informatycznych

Fragment:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych(oprogramowanie) zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od wartości dodanej, a także jako podatnik VAT UE Działalność gospodarcza Wnioskodawcy w zakresie usług informatycznych zarejestrowana jest na terytorium Polski. Wnioskodawca ma zamiar rozpocząć współpracę z firmą zarejestrowaną i mającą swoją siedzibę na Kajmanach również w zakresie tworzenia, testowania, modyfikowania oraz uczestniczenia we wdrażaniu oprogramowania. Kontrahent kajmański jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a gdyż jest podmiotem wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą. Współpraca będzie polegała na zawarciu umowy zlecenie na wykonywanie usług. Prawa autorskie wytwarzanego oprogramowania będą przenoszone na zleceniodawcę. Usługi informatyczne świadczone będą dla kontrahenta mającego siedzibę na Kajmanach i dla tej siedziby. W przypadku gdyby usługi informatyczne świadczone były na terenie Polski, obowiązywałaby stawka VAT w wysokości 23% zgodnie z Polską Klasyfikacja Wyrobów i Usług, (podstawa prawna - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)). W związku z powyższym przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku należnego.

2012
18
sty

Istota:

Opodatkowanie nabycia usługi udostępnienia środowiska informatycznego oraz usług przetwarzania danych.

Fragment:

W celu zabezpieczenia możliwości świadczenia usług finansowych i oferowania swoim klientom niezbędnych rozwiązań Bank nabywał od podmiotu zagranicznego m.in. usługi informatyczne związane z obsługą wniosków kredytowych („ system Siclid ”). W ramach udostępnienia środowiska informatycznego Bank nabywał usługi służące usprawnieniu oraz uproszczeniu procesów operacyjnych, a także usługi zapewniające procesy kontrolne oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla gromadzonych przez Bank informacji oraz danych. Nabycie usług udostępniania środowiska informatycznego stanowiło, zatem zabezpieczenie obszarów podstawowych dla funkcjonowania Banku, prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa finansowego, jak również budowania pozycji konkurencyjnej Banku na polskim rynku usług bankowych. Obok nabycia usługi udostępnienia środowiska informatycznego, Bank nabywał usługę przetwarzania danych, w ramach której miał zapewniony dostępu do zgromadzonych danych, a Usługodawca zobowiązany był zarówno do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania oraz zarządzania tymi danymi, jak również do ich segregowania, utrzymywania i usuwania. ponadto Bank wskazuje iż nabywane usługi, zgodnie z odpowiednimi regulacjami PKWiU należy sklasyfikować jako usługi mieszczące się w sekcji J w grupowaniu 67.13.10-00.90. Mając na uwadze powyższą analizę przepisów należy zatem stwierdzić, że nabywane przez Bank ww. usługi korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z pozycją 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
25
lis

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania lub częściowego wykonania usług informatycznych.

Fragment:

Organu 30 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania lub częściowego wykonania usług informatycznych- jest prawidłowe UZASADNIENIE W dniu 30 marca 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania lub częściowego wykonania usług informatycznych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego: Spółka (dalej Wnioskodawca) świadczy różnorodne, niejednokrotnie złożone i kompleksowe usługi informatyczne, realizowane w rożnych okrasach czasu i w zróżnicowanym (zindywidualizowanym dla potrzeb danego klienta) zakresie. Wnioskodawca, na zlecenie swoich kontrahentów, tworzy i wdraża scentralizowane, kompleksowe systemy informatyczne i realizuje rozmaite projekty informatyczne. Są to usługi inne niż udzielanie licencji. Wnioskodawca zamierza zawierać ze swoimi kontrahentami umowy o świadczenie usług, w których planuje przyjęcie określonych, poniżej przedstawionych założeń dotyczących realizacji i rozliczeń. Umowy będą zawierały postanowienia, że o wykonaniu usługi (częściowym wykonaniu usługi) można mówić dopiero w momencie odbioru przez usługobiorcę prac za dany okres rozliczeniowy.