Usługi informatyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi informatyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
lis

Istota:

Interpretacja w zakresie w zakresie braku zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do usług informatycznych ponoszonych bezpośrednio na rzecz podmiotu powiązanego.

Fragment:

Z przedstawionego opisu sprawy nie wynika, by w ramach świadczenia usług informatycznych podmioty powiązane udzielały Wnioskodawcy porad. Usługi informatyczne świadczone na rzecz Spółki nie są również podobne do usług przetwarzania danych, gdyż pojęcie „ przetwarzania danych ” dotyczy czynności mających charakter odtwórczy i obejmują elementy takie jak porządkowanie, archiwizowanie, zabezpieczenie oraz udostępnianie zbiorów danych”; interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 8 marca 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.441.2017.1.AW: „Stąd należy stwierdzić, że pojęcia „ usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze ” użyte w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop nie obejmują opisanych we wniosku Usług Informatycznych. Brak jest w niniejszym przypadku wątpliwości, że Usługi Informatyczne nabywane od Dostawcy nie są podobne do usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Świadczone na rzecz Wnioskodawcy Usługi Informatyczne nie posiadają bowiem żadnych cech wspólnych z ww.

2018
17
lis

Istota:

Interpretacja w zakresie braku zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do usług informatycznych ponoszonych bezpośrednio na rzecz podmiotu powiązanego oraz kwalifikacji do kosztów, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztów ponoszonych z tytułu nabywanych usług informatycznych od podmiotu powiązanego.

Fragment:

Z przedstawionego opisu sprawy nie wynika, by w ramach świadczenia usług informatycznych podmioty powiązane udzielały Wnioskodawcy porad. Usługi informatyczne świadczone na rzecz Spółki nie są również podobne do usług przetwarzania danych, gdyż pojęcie „ przetwarzania danych ” dotyczy czynności mających charakter odtwórczy i obejmują elementy takie jak porządkowanie, archiwizowanie, zabezpieczenie oraz udostępnianie zbiorów danych”; interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 8 marca 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.441.2017.1.AW: „Stąd należy stwierdzić, że pojęcia „ usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze ” użyte w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop nie obejmują opisanych we wniosku Usług Informatycznych. Brak jest w niniejszym przypadku wątpliwości, że Usługi Informatyczne nabywane od Dostawcy nie są podobne do usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Świadczone na rzecz Wnioskodawcy Usługi Informatyczne nie posiadają bowiem żadnych cech wspólnych z ww.

2018
27
wrz

Istota:

Usługi informatyczne i szkoleniowe jako nie podlegające ograniczeniom z art. 15e ust. 1, usługi licencji nie powiązane bezpośrednio z kosztem wytworzenia.

Fragment:

(...) Usług Informatycznych. Brak jest w niniejszym przypadku wątpliwości, że Usługi Informatyczne nabywane od Dostawcy nie są podobne do usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Świadczone na rzecz Wnioskodawcy Usługi Informatyczne nie posiadają bowiem żadnych cech wspólnych z ww. świadczeniami.” Biorąc pod uwagę powyższe, Usługi informatyczne nabywane przez Wnioskodawcę od Podmiotu powiązanego nie powinny być kwalifikowane jako usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń lub świadczenia o podobnym charakterze. Przechodząc na grunt niniejszego stanu faktycznego, zdaniem Wnioskodawcy, nie można zrównywać Usług informatycznych z usługami doradczymi. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN ( www.sjp.pwn.pl ) pojęcie „ doradztwo ” oznacza „ udzielanie fachowych porad ”. W ramach świadczenia Usług informatycznych Podmiot powiązany nie udziela Spółce żadnych porad, wykorzystuje natomiast swoją wiedzę do wsparcia informatycznego Wnioskodawcy.

2018
8
wrz

Istota:

1. Koszty wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług, wynikających z Umowy nie wymienionych w art. 15e ust. 1 ustawy CIT, tj. usług księgowości, informatycznych oraz obsługi prawnej nie kwalifikują się do ograniczenia na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. 2. Koszty wynagrodzenia z tytułu świadczenia na podstawie Umowy usług o charakterze zarządzania i kontroli, powiększonych o koszty reklamy, podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust.1 ustawy o CIT.

Fragment:

(...) Usług Informatycznych. Brak jest w niniejszym przypadku wątpliwości, że Usługi Informatyczne nabywane od Dostawcy nie są podobne do usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Świadczone na rzecz Wnioskodawcy Usługi Informatyczne nie posiadają bowiem żadnych cech wspólnych z ww. świadczeniami. Usług Informatycznych nabywanych od Usługodawcy lub Podmiotów Powiązanych nie można więc zrównywać z usługami doradczymi. Zgodnie z internetowym słownikiem PWN (https://sjp.pwn.pl) pojęcie „ doradztwo ” oznacza „ udzielanie fachowych porad ”. Z przedstawionego opisu sprawy nie wynika, by w ramach świadczenia Usług Informatycznych Usługodawca udzielał Wnioskodawcy porad. Usługi informatyczne świadczone na rzecz Spółki nie są również podobne do usług przetwarzania danych, gdyż pojęcie „ przetwarzania danych ” dotyczy czynności mających charakter odtwórczy i obejmują elementy takie jak porządkowanie, archiwizowanie, zabezpieczenie oraz udostępnianie zbiorów danych. Powołując się na definicję słownikową (internetowy słownik PWN (https://sjp.pwn.pl) należy wskazać, że jednym ze znaczeń pojęcia „ przetwarzać ” jest „ opracować zebrane dane ”.

2018
11
lip

Istota:

Art. 15e ust. 1 updop nie będzie znajdował zastosowania do usług informatycznych lub ich elementów nabywanych przez Wnioskodawcę od podmiotów powiązanych

Fragment:

Stąd należy stwierdzić, że pojęcia „ usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze ” użyte w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop nie obejmują opisanych we wniosku usług informatycznych (IT). Brak jest w niniejszym przypadku wątpliwości, że usługi informatyczne nabywane od podmiotów powiązanych nie są podobne do usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi informatyczne nie posiadają bowiem żadnych cech wspólnych z ww. świadczeniami. Usług informatycznych nabywanych od podmiotów powiązanych nie można więc zrównywać z usługami doradczymi. Zgodnie z internetowym słownikiem PWN (https://sjp.pwn.pl) pojęcie „ doradztwo ” oznacza „ udzielanie fachowych porad ”. Z przedstawionego opisu sprawy nie wynika, by w ramach świadczenia usług informatycznych podmioty powiązane udzielały Wnioskodawcy porad. Usługi informatyczne świadczone na rzecz Spółki nie są również podobne do usług przetwarzania danych, gdyż pojęcie „ przetwarzania danych ” dotyczy czynności mających charakter odtwórczy i obejmują elementy takie jak porządkowanie, archiwizowanie, zabezpieczenie oraz udostępnianie zbiorów danych. Powołując się na definicję słownikową (internetowy słownik PWN (https://sjp.pwn.pl) należy wskazać, że jednym ze znaczeń pojęcia „ przetwarzać ” jest „ opracować zebrane dane ”.

2018
13
cze

Istota:

W zakresie:
1. Czy Wnioskodawca uzyska przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a i e Ustawy o PDOP w przypadku, gdy Wnioskodawca przenosi na swoich klientów autorskie prawa majątkowe do utworów (w tym do programów komputerowych) wytworzonych we własnym zakresie, a przeniesienie tych praw dokonywane jest bezpośrednio w związku z uzyskiwaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych?
2. Czy Wnioskodawca uzyska przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a i e Ustawy o PDOP w przypadku, gdy w ramach świadczenia usług informatycznych (tj. w związku z uzyskiwaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych) Wnioskodawca przenosi na swoich klientów autorskie prawa majątkowe do utworów (w tym programów komputerowych) nabyte od osób trzecich (podwykonawców) w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę od tych osób usług informatycznych, a odrębne wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych w ogóle nie jest określane ani w umowie z podwykonawcą, ani w umowie z klientem?

Fragment:

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, Wnioskodawca - polski rezydent podatkowy - świadczy usługi informatyczne. W ramach świadczonych usług Wnioskodawca tworzy albo modyfikuje utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w tym programy komputerowe. Opisane we wniosku autorskie prawa majątkowe Wnioskodawca wytwarza we własnym zakresie (prawa te są tworzone przez pracowników Wnioskodawcy w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy), a także nabywa od osób trzecich (podwykonawców) w ramach umów o świadczenie usług informatycznych. Autorskie prawa majątkowe stanowią część usługi świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz swoich klientów i w konsekwencji same w sobie nie nadają się do gospodarczego wykorzystania przez Wnioskodawcę i nie są przyjmowane do używania przez Wnioskodawcę jako wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji. Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy w sytuacji, w której przenosi on na swoich klientów autorskie prawa majątkowe uzyskuje przychody z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a i e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.; dalej: „ Ustawa o PDOP ”). Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175).

2018
16
mar

Istota:

W zakresie ustalenia czy art. 15e ust. 1 ustawy będzie znajdował zastosowanie do Usług informatycznych lub ich elementów nabywanych przez Wnioskodawcę od Usługodawcy lub Podmiotów Powiązanych mających siedzibę w Polsce.

Fragment:

Stąd należy stwierdzić, że pojęcia „ usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze ” użyte w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop nie obejmują opisanych we wniosku Usług Informatycznych. Brak jest w niniejszym przypadku wątpliwości, że Usługi Informatyczne nabywane od Dostawcy nie są podobne do usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Świadczone na rzecz Wnioskodawcy Usługi Informatyczne nie posiadają bowiem żadnych cech wspólnych z ww. świadczeniami. Usług Informatycznych nabywanych od Usługodawcy lub Podmiotów Powiązanych nie można więc zrównywać z usługami doradczymi. Zgodnie z internetowym słownikiem PWN (https://sjp.pwn.pl) pojęcie „ doradztwo ” oznacza „ udzielanie fachowych porad ”. Z przedstawionego opisu sprawy nie wynika, by w ramach świadczenia Usług Informatycznych Usługodawca udzielał Wnioskodawcy porad. Usługi informatyczne świadczone na rzecz Spółki nie są również podobne do usług przetwarzania danych, gdyż pojęcie „ przetwarzania danych ” dotyczy czynności mających charakter odtwórczy i obejmują elementy takie jak porządkowanie, archiwizowanie, zabezpieczenie oraz udostępnianie zbiorów danych. Powołując się na definicję słownikową (internetowy słownik PWN (https://sjp.pwn.pl) należy wskazać, że jednym ze znaczeń pojęcia „ przetwarzać ” jest „ opracować zebrane dane ”.

2018
15
lut

Istota:

Wydatki na prowadzenie prac nad rozwojem, poprawą jakości, rozszerzaniem asortymentu usług telekomunikacyjnych – w szczególności wydatki na zakup usług informatycznych, w wyniku których powstają programy, systemy, prace, dokumentacja – stanowią koszty inne niż bezpośrednie, a zatem powinny być ujmowane w dacie ich poniesienia

Fragment:

Przede wszystkim jednak Spółka opisuje usługodawcy usług informatycznych funkcje, które mają być dostępne użytkownikowi aplikacji telekomunikacyjnej, w szczególności możliwości skonfigurowania wirtualnej centrali telefonicznej. Do Spółki należy stworzenie koncepcji oraz algorytmów działania aplikacji telekomunikacyjnej, natomiast usługi informatyczne pozwalają na przełożenie tego algorytmu na język programowania. Rola Spółki nie ogranicza się do sprecyzowania swoich oczekiwań co do programu. Programy i aplikacje nabywane przez Spółkę służą do świadczenia przez Spółkę usług telekomunikacyjnych w ten sposób, że pozwalają na doskonalenie kanałów i narzędzi służących Spółce do świadczenia usług lub stanowią element konkretnej usługi. Spółka zamierza wykorzystywać programy, systemy, prace i dokumentację będące wynikiem zakupu usług informatycznych dla potrzeb prac nad rozwojem, poprawą jakości, rozszerzaniem asortymentu usług telekomunikacyjnych dla potrzeb prowadzonej działalności telekomunikacyjnej przez okres dłuższy niż rok. Intencją Spółki jest efektywne korzystanie z nich, a więc świadczenie z ich wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych przez możliwie najdłuższy okres.

2018
24
sty

Istota:

Czy od wypłat dokonywanych na rzecz nierezydenta chorwackiego z tytułu nabycia usług informatycznych, Spółka jest/będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat

Fragment:

W ocenie Wnioskodawcy, usługi informatyczne nabywane przez Spółkę od nierezydentów takich cech nie wykazują. Brak jest jakichkolwiek wątpliwości, że usługi informatyczne nabywane od Kontrahentów nie są podobne do usług księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, usług rekrutacji pracowników oraz pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń. Usługi informatyczne nie posiadają bowiem żadnych cech wspólnych z ww. świadczeniami. Zdaniem Spółki, nie można również zrównywać usług informatycznych nabywanych od Kontrahentów z usługami doradczymi. Zgodnie z internetowym słownikiem PWN (https://sjp.pwn.pl) pojęcie „ doradztwo ” oznacza „ udzielanie fachowych porad ”. W ramach świadczenia usług informatycznych Kontrahenci nie udzielają Spółce żadnych porad, wykorzystują natomiast swoją wiedzę do przygotowania określonego oprogramowania. Usługi informatyczne świadczone na rzecz Spółki nie są również podobne do usług przetwarzania danych. W ocenie Wnioskodawcy, pojęcie „ przetwarzania danych ” dotyczy czynności mających charakter odtwórczy. Usługi te obejmują elementy takie jak porządkowanie, archiwizowanie, zabezpieczenie oraz udostępnianie zbiorów danych.

2016
6
gru

Istota:

Opodatkowanie usług informatycznych świadczonych na rzecz Banku

Fragment:

Organu z dnia 9 września 2016 r. (skutecznie doręczone 13 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług informatycznych świadczonych na rzecz Banku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, uzupełniony pismem z dnia 19 września 2016 r. (data wpływu 23 września 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 9 września 2016 r. (skutecznie doręczone 13 września 2016 r.) dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług informatycznych świadczonych na rzecz Banku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność związaną ze świadczeniem usług informatycznych, oprogramowaniem, działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, przetwarzania danych itp. Jednostka będzie świadczyła na rzecz Banku usługi przetwarzania transakcji płatniczych, polegające na udostępnieniu systemu X pośredniczącego w przekazywaniu danych dotyczących transakcji płatności bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi (karta płatnicza) z urządzeń obsługujących klientów Banku (akceptanci płatności bezgotówkowych) do systemu procesowania transakcji, zarządzanego przez dostawcę Banku.