Usługi informatyczne | Interpretacje podatkowe

Usługi informatyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi informatyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jak opodatkować podatkiem od towarów i usług usługi informatyczne wykonywane za pośrednictwem i na zlecenie firmy ze Sanów Zjednoczonych?
Fragment:
(...) usług informatycznych i programowania - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 września 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 21 października i 16 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług informatycznych i programowania. We wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący stan faktyczny. Prowadzi Pan działalność gospodarczą - usługi informatyczne (PKD 6201Z, 6202Z, 6203Z, 6209Z). Jako osoba fizyczna zarejestrował się Pan i zaakceptował warunki umowy na portalu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Za pośrednictwem tego portalu otrzymuje Pan zlecenia na usługi informatyczne i programistyczne. Wykonuje je dla firm na całym świecie, które są klientami tego portalu. W związku z tym, że ma Pan zarejestrowaną firmę informatyczną i wykonuje również zlecenia na terenie kraju, włączył Pan osiągane przychody z portalu do swojej działalności gospodarczej. Jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług. Wynagrodzenie wypłaca portal. Po zakończeniu miesiąca wystawia Pan fakturę dla tej firmy, ze stawką VAT NP i adnotacją „ odwrotne obciążenie ”.
2015
1
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT dla nabywanych usług wsparcia informatycznego oraz usług w zakresie dostarczania i obsługi sprzętu informatycznego
Fragment:
Jest to szczególnie istotne w sytuacji, w której znaczna część, a czasem (jak w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych) zdecydowana większość umów ubezpieczenia zawierana jest za pośrednictwem internetu (jak wynika z analiz prowadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, w I kwartale 2014 roku Polacy nabyli ponad 1,69 mln umów ubezpieczeń przez internet lub telefon - rocznie przekłada się to na ponad 5 mln umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem internetu). W świetle powyższego, uzasadnione jest zatem stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego nabywana przez niego Usługa, polegająca na wsparciu w zakresie dostarczenia i obsługi sprzętu informatycznego dedykowanego prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności ubezpieczeniowej, jest immanentnym elementem działalności ubezpieczeniowej świadczonej przez zakład ubezpieczeń i pozostaje nierozerwalnie związana z usługą ubezpieczeniową. Spełnienie przez Usługę przesłanki właściwości dla usług ubezpieczeniowych Nabywana Usługa zdaniem Wnioskodawcy spełnia również kryterium właściwości do świadczenia przez A. zwolnionych od opodatkowania VAT usług ubezpieczeniowych. Pojęcie „ właściwy ” należy zdaniem Wnioskodawcy interpretować również, jako: „ specyficzny ”. W tym zakresie Usługa świadczona przez Usługodawcę ma w ocenie Wnioskodawcy charakter usługi właściwej/specyficznej dla usług ubezpieczeniowych. Jak Wnioskodawca wskazał wcześniej, taka kwalifikacja Usługi wynika w szczególności z jej charakteru i ścisłego powiązania ze świadczonymi przez Wnioskodawcę usługami ubezpieczeniowymi.
2014
11
lis

Istota:
Spółka dokonując przedmiotowych wypłat na rzecz podmiotu szwedzkiego nie będzie zobowiązana jako płatnik, na podstawie art. 26 ust. 1 updop w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2a updop, do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka powinna opodatkować podatkiem u źródła opłaty za usługi informatyczne, uzyskane od Dostawcy... Zdaniem Wnioskodawcy opłaty za wymienione usługi informatyczne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła według zasad zawartych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie są one również wymienione w art. 12 Modelowej Konwencji OECD o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wymienione we wniosku Spółki - stanowiące przychód kontrahenta - opłaty za kontrolę systemu informatycznego, nadzór systemu informatycznego, prowadzenie banku danych, archiwizację danych, rozwiązywanie bieżących problemów systemowych, nadawanie uprawnień do transakcji, zdalną instalację oprogramowania nie zostały objęte katalogiem przychodów podlegających opodatkowaniu w państwie źródła (Rzeczpospolita Polska), a zatem na Spółce wypłacającej nierezydentowi powyższe należności nie ciążą obowiązki płatnika. Zatem, w opinii Wnioskodawcy, Spółka nie jest zobligowana do opodatkowania opłat za wymienione usługi 5% podatkiem u źródła. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów skarbowych np. ZD/406-109/1/CIT/05. Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości przedstawionego powyżej stanowiska.
2014
3
kwi

Istota:
Rozliczenie usług informatycznych
Fragment:
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych(oprogramowanie) zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od wartości dodanej, a także jako podatnik VAT UE Działalność gospodarcza Wnioskodawcy w zakresie usług informatycznych zarejestrowana jest na terytorium Polski. Wnioskodawca ma zamiar rozpocząć współpracę z firmą zarejestrowaną i mającą swoją siedzibę na Kajmanach również w zakresie tworzenia, testowania, modyfikowania oraz uczestniczenia we wdrażaniu oprogramowania. Kontrahent kajmański jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a gdyż jest podmiotem wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą. Współpraca będzie polegała na zawarciu umowy zlecenie na wykonywanie usług. Prawa autorskie wytwarzanego oprogramowania będą przenoszone na zleceniodawcę. Usługi informatyczne świadczone będą dla kontrahenta mającego siedzibę na Kajmanach i dla tej siedziby. W przypadku gdyby usługi informatyczne świadczone były na terenie Polski, obowiązywałaby stawka VAT w wysokości 23% zgodnie z Polską Klasyfikacja Wyrobów i Usług, (podstawa prawna - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)). W związku z powyższym przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku należnego.
2013
19
gru

Istota:
Opodatkowanie nabycia usługi udostępnienia środowiska informatycznego oraz usług przetwarzania danych.
Fragment:
W celu zabezpieczenia możliwości świadczenia usług finansowych i oferowania swoim klientom niezbędnych rozwiązań Bank nabywał od podmiotu zagranicznego m.in. usługi informatyczne związane z obsługą wniosków kredytowych („ system Siclid ”). W ramach udostępnienia środowiska informatycznego Bank nabywał usługi służące usprawnieniu oraz uproszczeniu procesów operacyjnych, a także usługi zapewniające procesy kontrolne oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla gromadzonych przez Bank informacji oraz danych. Nabycie usług udostępniania środowiska informatycznego stanowiło, zatem zabezpieczenie obszarów podstawowych dla funkcjonowania Banku, prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa finansowego, jak również budowania pozycji konkurencyjnej Banku na polskim rynku usług bankowych. Obok nabycia usługi udostępnienia środowiska informatycznego, Bank nabywał usługę przetwarzania danych, w ramach której miał zapewniony dostępu do zgromadzonych danych, a Usługodawca zobowiązany był zarówno do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania oraz zarządzania tymi danymi, jak również do ich segregowania, utrzymywania i usuwania. ponadto Bank wskazuje iż nabywane usługi, zgodnie z odpowiednimi regulacjami PKWiU należy sklasyfikować jako usługi mieszczące się w sekcji J w grupowaniu 67.13.10-00.90. Mając na uwadze powyższą analizę przepisów należy zatem stwierdzić, że nabywane przez Bank ww. usługi korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z pozycją 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.
2012
18
sty

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania lub częściowego wykonania usług informatycznych.
Fragment:
Organu 30 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania lub częściowego wykonania usług informatycznych- jest prawidłowe UZASADNIENIE W dniu 30 marca 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania lub częściowego wykonania usług informatycznych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego: Spółka (dalej Wnioskodawca) świadczy różnorodne, niejednokrotnie złożone i kompleksowe usługi informatyczne, realizowane w rożnych okrasach czasu i w zróżnicowanym (zindywidualizowanym dla potrzeb danego klienta) zakresie. Wnioskodawca, na zlecenie swoich kontrahentów, tworzy i wdraża scentralizowane, kompleksowe systemy informatyczne i realizuje rozmaite projekty informatyczne. Są to usługi inne niż udzielanie licencji. Wnioskodawca zamierza zawierać ze swoimi kontrahentami umowy o świadczenie usług, w których planuje przyjęcie określonych, poniżej przedstawionych założeń dotyczących realizacji i rozliczeń. Umowy będą zawierały postanowienia, że o wykonaniu usługi (częściowym wykonaniu usługi) można mówić dopiero w momencie odbioru przez usługobiorcę prac za dany okres rozliczeniowy.
2011
25
lis

Istota:
Czy po objęciu funkcji prokurenta w firmie X na podstawie kontraktu menadżerskiego podatnik nadal może w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczyć usługi informatyczne jako podwykonawca dla firmy X i dochód z tytułu tych usług opodatkować podatkiem liniowym 19%?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej świadczy usługi informatyczne jako podwykonawca dla firmy X, z których dochody opodatkował 19% podatkiem liniowym. Zamierza również w firmie X objąć funkcję prokurenta na podstawie kontraktu menadżerskiego. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż przychody, które Wnioskodawca będzie uzyskiwał w związku z pełnieniem funkcji prokurenta w firmie X na podstawie kontraktu menadżerskiego, zgodnie z art. 13 pkt 9 ww. ustawy, zaliczyć należy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Jeżeli zatem w istocie Wnioskodawca świadczy usługi informatyczne dla firmy X, jako podwykonawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to dochody uzyskiwane ze świadczenia tych usług mogą być opodatkowane 19% podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie informuje się, iż w niniejszej interpretacji nie odniesiono się do kwalifikacji świadczonych usług informatycznych do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, gdyż kwestia ta, nie była przedmiotem ani pytania ani stanowiska zawartego we wniosku. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2011
1
wrz

Istota:
Oddział Wnioskodawcy poprzez wykorzystanie swoich zasobów ludzkich i technicznych oraz infrastruktury umożliwiającej zawieranie umów i zarządzanie danym projektem uczestniczy w świadczeniu usług informatycznych, brak zastosowania art. 17 ust. 1a ustawy.
Fragment:
Jednakże, usługi informatyczne świadczone przez Spółkę są wykonywane w Indiach jedynie przez pracowników Spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Spółka posiadająca Oddział w Polsce, postąpi prawidłowo, uznając, że zgodnie z art. 17 ust. 1a w zw. z ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług informatycznych będzie Polska, a podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług będzie usługobiorca Spółki - polski kontrahent... Zdaniem wnioskodawcy, usługi informatyczne świadczone przez Spółkę posiadającą Oddział w Polsce będą opodatkowane w Polsce, a na podstawie art. 17 ust. 1a w zw. z ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT będzie usługobiorca Spółki w Polsce - polski kontrahent (reverse charge). Status oddziału przedsiębiorcy zagranicznego Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT „ podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności ”. Powyżej cytowany przepis znajduje oparcie w art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE: „ Podatnikiem ” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności”.
2011
1
wrz

Istota:
Czy w 2010r. i następnych latach będzie miał prawo stosowania zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej, określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wg stawki 19%?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż w 2010r. (w latach następnych) Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczył usługi informatyczne na rzecz pracodawcy, u którego zarówno w ubiegłym roku, jak i w bieżącym roku jest zatrudniony (i będzie zatrudniony w latach następnych) na podstawie umowy o pracę na stanowisku przedstawiciela handlowego. Usługi jakie będzie świadczył na podstawie umowy zawartej w ramach działalności gospodarczej nie odpowiadają czynnościom, które wykonywał i będzie nadal wykonywał w ramach stosunku pracy na rzecz tego pracodawcy. W szczególności nie będzie prowadził żadnej obsługi klientów swego pracodawcy, pozyskiwania nowych klientów dla niego, ani prezentacji produktów i usług, czym zajmuje się i będzie zajmował na podstawie umowy o pracę. Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, iż jeżeli w istocie zakres czynności jakie Wnioskodawca zamierza wykonywać w ramach działalności gospodarczej nie pokrywa się z czynnościami wykonywanymi na podstawie umowy o pracę, w roku podatkowym i roku poprzedzającym rok podatkowy, to Wnioskodawca może opodatkować dochody uzyskane z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym. Również w następnych latach będzie mógł korzystać z tej formy opodatkowania dochodów, o ile nie wystąpią okoliczności powodujące utratę prawa do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ww. ustawy lub nie zrezygnuje z tego sposobu opodatkowania.
2011
1
sie

Istota:
1. Czy w przypadku nabycia licencji, której przedmiotem są nowe wersje lub rozwiązania funkcjonalne do nabytych wcześniej systemów informatycznych lub programów komputerowych, Spółka prawidłowo rozpoznaje je jako odrębne WNiP, podlegające amortyzacji podatkowej? 2. Czy w przypadku nabycia usługi informatycznej, której przedmiotem jest modyfikacja funkcjonalna programów komputerowych, na które nie została udzielona odrębna licencja Spółka prawidłowo zalicza wydatki poniesione na usługę informatyczną bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
Na każdą z tych zmian podmiot świadczący usługi informatyczne udziela w nowej, odrębnej licencji. W takich przypadkach umowy z wykonawcą przewidują iż Spółka zapłaci nową opłatę licencyjną za użytkowanie dodatkowego modułu. Konsekwentnie, Spółka zalicza nabyte licencje do WNiP. Spółka nabywa również inne usługi informatyczne, które polegają na modyfikacji funkcjonalnej działania programów komputerowych. W takich przypadkach podmiot świadczący usługi informatyczne nie udziela licencji, a jedynie wykonuje daną modyfikację w ramach zlecenia. Dlatego też, przedmiotowe wydatki Spółki zalicza do kosztów uzyskania przychodu w momencie poniesienia. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w przypadku nabycia licencji, której przedmiotem są nowe wersje lub rozwiązania funkcjonalne do nabytych wcześniej systemów informatycznych lub programów komputerowych, Spółka prawidłowo rozpoznaje je jako odrębne WNiP, podlegające amortyzacji podatkowej... Czy w przypadku nabycia usługi informatycznej, której przedmiotem jest modyfikacja funkcjonalna programów komputerowych, na które nie została udzielona odrębna licencja Spółka prawidłowo zalicza wydatki poniesione na usługę informatyczną bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu...
2011
1
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.