Usługi hotelarskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi hotelarskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
30
paź

Istota:

Stawka podatku VAT na świadczone usługi hotelarsko-gastronomiczne.

Fragment:

Z racji położenia Wnioskodawczyni nie przyciąga atrakcjami wielkomiejskimi, lecz usługą hotelarsko-gastronomiczną o charakterze rekreacyjnym, promującą zdrowy tryb życia, skierowaną również do osób starszych i niepełnosprawnych. Wyjątkowa usługa hotelarsko-gastronomiczna będzie poszerzona o powyższe, bezpłatne usługi dodatkowe, wliczone w cenę noclegu i wyżywienia. W piśmie uzupełniającym Wnioskodawczyni podaje, że świadczone usługi sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 55.10.10.0 w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Jaką stawką podatku VAT będą opodatkowane świadczone usługi hotelarsko-gastronomiczne sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55.10.10.0... Zdaniem wnioskodawcy: Wnioskodawczyni planuje podjąć opisaną działalność gospodarczą i zostać czynnym podatnikiem VAT oraz wystawiać faktury za swoje usługi ze stawką 8%, tj. usługi hotelarsko-gastronomiczne (PKD 55.10.Z). W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawczyni przedstawiła całościową wizję nowoczesnej, kompleksowej usługi hotelarsko-gastronomicznej na miarę XXI wieku. Jest to stan, który chciałaby osiągnąć. Wszystkie dodatkowe usługi będą w cenie noclegu i wyżywienia, pewnie tylko część gości z nich skorzysta.

2012
22
wrz

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni będzie mogła opodatkować dochody uzyskane z sezonowego wynajmu pokoi na zasadzie karty podatkowej?

Fragment:

Zgodnie z treścią punktu 4 części XII tabeli, w formie karty podatkowej opodatkowane mogą być - usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12. Określenie przez ustawodawcę „ usługi hotelarskie ”, a nie „ wynajem pokoi ” oraz zapis art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy jednoznacznie wskazuje, że możliwość opodatkowania tą formą opodatkowania dotyczy działalności gospodarczej – usług hotelarskich, a nie wynajmu, jako odrębnego od działalności gospodarczej źródła przychodu wymienionego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z objaśnieniami do części XII Tabeli - usługi te można prowadzić przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka. Stosownie do treści art. 25 ust. 1 podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli: złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie, we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli, przy prowadzeniu działalności nie korzystają (...)

2011
1
wrz

Istota:

Usługa zakwaterowania zawodnika sportowego, niewiążąca się z odpłatnością nie podlega opodatkowaniu.

Fragment:

(...) czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Zgodnie z ust. 2 powyższego artykułu, za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części. Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%. Jednakże ustawodawca przewidział dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 11 ww. załącznika wymienione zostały m. in. usługi związane z rekreacją i sportem sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92, wyłącznie świadczone przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszystkie zyski, które mimo wszystko osiągają, przeznaczają na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

2011
1
sie

Istota:

Przy założeniu, iż w wynajmowanych domkach turystycznych łączna liczba pomieszczeń spełniających słownikową definicję pokoju (przy zastosowaniu wykładni językowej) nie przekroczy 12, można uznać (po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), że Wnioskodawczyni mogłaby skorzystać z tej formy opodatkowania. Przy czym dokonując wyjaśnienia pojęcia ,,pokój” należy zastosować wykładnię językową a nie funkcjonalną. Dlatego też tylko pomieszczenia, które spełniają wskazaną powyższej definicję ,,pokoju” tj. w każdym z tych pomieszczeń znajduje się okno, drzwi i które są oddzielone ścianami od innych pomieszczeń można uznać za jeden pokój.

Fragment:

Domki te, aby mogły spełniać wymagania określone w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (rozporządzenie określa minimalne wymagania dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich, co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych) muszą być udostępniane w całości. Poszczególne pomieszczenia znajdujące się w domku turystycznym nie spełniają warunków stawianych jednostce mieszkalnej, o której mowa w powyższym rozporządzeniu. Wynajmujący w chwili oddania przedmiotu najmu zobowiązuje się do spełnienia warunków. wymaganych dla świadczenia usług hotelarskich. Warto w tym miejscu podkreślić, iż ustawodawca określając warunki dla skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej wyraźnie wskazał, iż uprawnia do skorzystania z tej formy opodatkowania najem pokoi gościnnych i domków turystycznych, ale w ramach usługi hotelarskiej. Warunki jakie muszą być spełnione dla tego rodzaju usług określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych i wydane na jej podstawie rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Za taką wykładnią przemawia wykładnia funkcjonalna, która ogranicza stosowanie wyżej wskazanego przepisu dla małych podatników.

2011
1
lip

Istota:

Czy uzyskane przychody z tytułu najmu jednopokojowych kawalerek na usługi noclegowe w ramach działalności gospodarczej mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej?

Fragment:

W części XII Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik Nr 3 do ustawy, pod pozycją 4, wymienione zostały usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12. Zgodnie z objaśnieniami do części XII Tabeli – usługi te można prowadzić przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zamierza Pan rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług wynajmu wczasowiczom na krótkotrwałe zakwaterowanie kilku małych kawalerek, których w sumie liczba nie przekracza 12 – w okresie letnim, tj. w miesiącach lipiec-sierpień. Jak wskazano uprzednio, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać osoby fizyczne, które świadczą usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków). Wynajem mieszkań – nawet jeśli są to mieszkania jednopokojowe (kawalerki) - znajdujących się w trzech blokach, na różnych piętrach, nie jest tożsamy z wynajmowaniem pokoi gościnnych i domków turystycznych.

2011
1
cze

Istota:

Zaliczenie świadczonych usług do usług turystyki oraz stawka podatku VAT na usługi hotelarskie, w przypadku gdy cena usługi hotelarskiej obejmuje nocleg i śniadanie

Fragment:

W przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca świadczy usługę hotelarską, na którą składa się usługa noclegu i usługa gastronomiczna (śniadanie). Cena śniadania jest wliczona w cenę faktury za nocleg i i stanowi integralną część usługi hotelarskiej. W dziale 55 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług znajdują się „ Usługi hoteli i restauracji ”. Dział ten zawiera usługi hotelarskie obejmujące usługi zakwaterowania i usługi towarzyszące wliczone w cenę rachunku za nocleg, świadczone przez hotele, motele, pensjonaty. Pod symbolem PKWiU: 55.1 wskazanym przez Wnioskodawcę mieszczą się „ usługi hoteli ”. Zatem z powyższego wynika, że Wnioskodawca nie świadczy usługi turystycznej lecz usługę hotelarską składającą się z usługi noclegowej i gastronomicznej, do której nie ma zastosowania szczególna procedura opodatkowania marży określona w art. 119 cyt. ustawy VAT. Do świadczonych przez Wnioskodawcę kompleksowych usług hotelowych składających się z usługi noclegowej i gastronomicznej znajduje zastosowanie 7% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 cyt. ustawy. Stawkę tę stosuje się bowiem dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

2011
1
cze

Istota:

Ustalenie podstawy opodatkowania na usługi hotelarskie

Fragment:

Nr 223, poz. 2268 ze zm.) przez usługi turystyczne należy rozumieć usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym.Usługa turystyki jest zatem kompleksową usługą świadczoną na rzecz turysty, obejmującą swym zakresem usługi cząstkowe świadczone dla bezpośredniej korzyści turysty, bez których dana impreza turystyczna nie mogłaby się odbyć. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej oferuje swoim klientom możliwość zarezerwowania usługi hotelowej za pośrednictwem strony internetowej. Klient dokonuje wyboru lokalizacji i standardu poprzez wybór konkretnej placówki i konkretnego pokoju, w którym usługa zostanie wykonana. Z tytułu świadczenia usług Wnioskodawca pobiera od klienta opłatę, na którą składa się należność za usługę hotelową – przekazywana przez podatnika podmiotowi bezpośrednio świadczącemu usługę hotelową oraz prowizja – stanowiąca przychód podatnika. Z powyższego wynika, iż Wnioskodawca wykonuje usługę związaną z rezerwacją hotelu, zatem nie świadczy usługi turystycznej. Po stronie nabywcy usługi mamy do czynienia tylko z gościem hotelowym a nie z turystą. Z usługami turystycznymi mielibyśmy do czynienia w sytuacji, gdyby Wnioskodawca w ramach jednej ceny oferował swoim klientom poza usługą hotelową również inne usługi.Stwierdzić należy zatem, iż do usług świadczonych przez Spółkę nie ma zastosowania szczególna procedura marży określona w art. 119 cyt. ustawy o VAT.

2011
1
cze

Istota:

Świadczenie przez Wnioskodawcę we własnym zakresie usług noclegowych wraz ze śniadaniem nie stanowi świadczenia usług turystyki, których podstawą opodatkowania jest kwota marży. Tym samym art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług – nie ma w takim przypadku zastosowania.

Fragment:

Nr 223, poz. 2268 ze zm.) usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym. Powyższa definicja wymaga uściślenia poprzez wskazanie na legalne definicje powyższych pojęć. Ustawa o usługach turystycznych stanowi w art. 3 pkt 8, iż usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Z kolei przez turystę, ustawa o usługach turystycznych (art. 3 pkt 9 cytowanej ustawy), każe rozumieć osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc. Natomiast odwiedzający oznacza osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy, w odwiedzanej miejscowości oraz niekorzystającą z noclegu (art. 3 pkt 10 powołanej ustawy). Przepis art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadza szczególny sposób opodatkowania usług turystycznych, którego istotą jest opodatkowanie marży stanowiącej wynagrodzenie podatników.

2011
1
cze

Istota:

Czy hotel świadczący usługi noclegowe wraz ze śniadaniem, który nabywa te śniadania jako usługę gastronomiczną od firmy zewnętrznej, ma prawo do:obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w cenie zakupionych śniadań, sprzedaży usług noclegowych wraz ze śniadaniem z 7% stawką VAT (symbol PKWiU 55.1) w świetle zmiany ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 19 września 2007r. (Dz. U. nr 192, poz. 1382 art. 119)

Fragment:

U. z 2004, Nr 223, poz. 2268 ze zm.) usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym. Powyższa definicja wymaga uściślenia poprzez wskazanie na legalne definicje powyższych pojęć. Ustawa o usługach turystycznych stanowi w art. 3 pkt 8, iż usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Z kolei przez turystę ustawa o usługach turystycznych (art. 3 pkt 9 cytowanej ustawy) każe rozumieć osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc. Natomiast odwiedzający oznacza osobę, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy, w odwiedzanej miejscowości oraz niekorzystającą z noclegu (art. 3 pkt 10 powołanej ustawy). Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dywersyfikują podstawę opodatkowania usługi turystycznej w zależności od tego, czy w ramach świadczonej usługi turystycznej nabywcom oferowane są wyłącznie usługi i towary nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści klienta (art. 119 ust. 2 in fine), czy też część świadczeń w ramach tej usługi podatnik wykonuje we własnym zakresie.

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie VAT usług hotelarskich

Fragment:

Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2008 r. (data wpływu 03 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług hotelarskich - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03 marca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług hotelarskich. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Podatnik świadczy usługi hotelarskie. Usługa hotelarska obejmuje nocleg oraz śniadania, którego cena wliczona jest do ceny całej usługi. Obecnie podatnik przygotowuje śniadania dla gości hotelowych we własnym zakresie, lecz chciałby w przyszłości zakupywać je u osoby trzeciej (u dzierżawcy restauracji mieszczącej się w tym samym budynku).Usługi noclegowe podatnik świadczy we własnym obiekcie (dzierżawionym na podstawie długoletniej umowy dzierżawy). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy gdy podatnik będzie zakupywał śniadania dla gości hotelowych u osoby trzeciej, to cała świadczona przez podatnika usługa hotelarska, obejmująca nocleg (usługa własna) i śniadania (usługa nabyta), powinna być opodatkowana stawką VAT 7%... Zdaniem Wnioskodawcy cała świadczona przez niego usługa hotelarska, obejmująca nocleg ze śniadaniem, powinna być opodatkowana stawką VAT 7%, aczkolwiek zgodnie z art. 119 ust. 5 ustawy, podstawa opodatkowania powinna zostać ustalona odrębnie dla usługi własnej (nocleg) i usługi nabytej dla bezpośredniej korzyści turysty (śniadanie).