Usługi gwarancyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi gwarancyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
24
lip

Istota:

Usługi gwarancyjne świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz X., stanowią usługi w zakresie gwarancji finansowej i korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy.

Fragment:

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa, jak również przedstawiony we wniosku stan sprawy, stwierdzić należy, iż usługi gwarancyjne świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz X., stanowią usługi w zakresie gwarancji finansowej i korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z 2012r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2012
29
gru

Istota:

Usługa gwarancyjna – zwolnienie, prawo do odliczenia

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy usługa gwarancyjna świadczona przez Spółkę stanowi usługę zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o VAT... Czy wypłata kwoty Świadczenia gwarancyjnego na rzecz U nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT, w związku z czym w przypadku wystawienia przez U faktury VAT dokumentującej otrzymanie kwoty Świadczenia gwarancyjnego Spółce nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z takiej faktury, w szczególności w związku z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT... Stanowisko Wnioskodawcy Ad. 1. Zdaniem Spółki, usługa gwarancyjna świadczona przez Spółkę stanowi usługę zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy o VAT i w związku z tym na Spółce ciąży obowiązek wystawiania faktur VAT z tego tytułu. W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają; odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w powyższym przepisie, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

2012
30
cze

Istota:

Czy świadczenie odszkodowawcze otrzymane przez Wnioskodawcę od unijnego dostawcy tytułem szkody wynikającej z wadliwości maszyn jest objęte zakresem art. 5, 7, 8, 29 i 31 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

W związku z powyższym należy uznać, iż Wnioskodawca nie świadczy usług na rzecz unijnego kontrahenta, bowiem świadczy on usługi gwarancyjne we własnym imieniu, a następnie jedynie odzyskuje na zasadach odszkodowawczych koszty poniesione w związku z wadliwością towarów kupowanych od ich gwaranta. Powyższe powoduje jednak obowiązek dokonania korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego dotyczącego uprzednio dokonanych nabyć wewnątrzwspólnotowych, a tym samym korekty podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od kontrahenta unijnego o kwotę zwróconych kosztów dotyczących wadliwych towarów dostarczonych przez kontrahenta unijnego. Zgodnie z art. 90 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. U.E. L. Nr 347, str. 1 ze zm.) (wcześniej art. 11C ust. 1 Szóstej Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej; ujednolicona podstawa wymiaru podatku), państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić podatnikom możliwość skorygowania podstawy opodatkowania w przypadku odwołania, odmowy, całkowitego lub częściowego braku zapłaty, obniżki ceny po dokonaniu dostawy towarów lub wykonaniu usługi.

2012
11
kwi

Istota:

Dokumentowanie zwrotu kosztów przez dostawców Spółki z tytułu napraw gwarancyjnych, ponoszonych w związku z rękojmią oraz w związku z odrębnymi ustaleniami.

Fragment:

Spółka świadczy zatem usługi gwarancyjne we własnym imieniu jako producent oraz gwarant dla nabywcy, a następnie jedynie odzyskuje, w formie rekompensaty, koszty poniesione na naprawę wykorzystanych na etapie produkcji podzespołów, których usterka nie jest zawiniona przez Spółkę, lecz dostawcę tego podzespołu. Niezależnie czy Spółka dokonuje naprawy podzespołu we własnym zakresie, czy też zleca wykonanie niniejszych napraw podmiotom trzecim, obciąża dostawcę, który ponosi odpowiedzialność za wadliwy podzespół, rzeczywistym kosztem naprawy, tj. skalkulowanym wewnętrznie kosztem naprawy dokonanej przy pomocy własnych punktów serwisowych, bądź też poniesionym kosztem napraw dokonanych przez firmy zewnętrzne. We wniosku wskazano, iż na podstawie „odrębnych ustaleń”, w przypadku zwrotu przez dostawców kosztów poniesionych na naprawę przez Wnioskodawcę usterki, nie występuje wzajemność świadczeń. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do jakiegokolwiek świadczenia na rzecz dostawcy. Wnioskodawca jedynie podejmuje kroki w celu wyegzekwowania od dostawcy zwrotu kosztów napraw, które był zmuszony ponieść, a które były efektem wadliwości dostarczonej przez dostawcę części zamontowanej w produkcie Wnioskodawcy.

2012
11
kwi

Istota:

Dokumentowanie zwrotu kosztów przez dostawców Spółki z tytułu napraw gwarancyjnych, ponoszonych w związku z rękojmią oraz w związku z odrębnymi ustaleniami.

Fragment:

Spółka świadczy zatem usługi gwarancyjne we własnym imieniu jako producent oraz gwarant dla nabywcy, a następnie jedynie odzyskuje, w formie rekompensaty, koszty poniesione na naprawę wykorzystanych na etapie produkcji podzespołów, których usterka nie jest zawiniona przez Spółkę, lecz dostawcę tego podzespołu. Niezależnie czy Spółka dokonuje naprawy podzespołu we własnym zakresie, czy też zleca wykonanie niniejszych napraw podmiotom trzecim, obciąża dostawcę, który ponosi odpowiedzialność za wadliwy podzespół, rzeczywistym kosztem naprawy, tj. skalkulowanym wewnętrznie kosztem naprawy dokonanej przy pomocy własnych punktów serwisowych, bądź też poniesionym kosztem napraw dokonanych przez firmy zewnętrzne. We wniosku wskazano, iż na podstawie „odrębnych ustaleń”, w przypadku zwrotu przez dostawców kosztów poniesionych na naprawę przez Wnioskodawcę usterki, nie występuje wzajemność świadczeń. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do jakiegokolwiek świadczenia na rzecz dostawcy. Wnioskodawca jedynie podejmuje kroki w celu wyegzekwowania od dostawcy zwrotu kosztów napraw, które był zmuszony ponieść, a które były efektem wadliwości dostarczonej przez dostawcę części zamontowanej w produkcie Wnioskodawcy.

2011
1
paź

Istota:

1. Czy przewiezienie na terytorium Polski części zamiennych przez czeskiego producenta, które mają służyć naprawom gwarancyjnym lub pozagwarancyjnym, w sytuacji kiedy jest on gwarantem Wnioskodawcy stanowi dla Wnioskodawcy wewnątrzwspólnotowe nabycie?
2. Czy koszty napraw gwarancyjnych wykonywane na terytorium Polski przez Wnioskodawcę (gwaranta kopalni), przenoszone następnie na czeskiego producenta (gwaranta Wnioskodawcy) podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
3. Czy przysługuje Wnioskodawcy odliczenie podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach podwykonawców dokonujących na zlecenie Wnioskodawcy napraw gwarancyjnych.

Fragment:

W świetle przedstawionego wyżej stanu prawnego i zawartej umowy pozagwarancyjnej o której mowa wyżej u dostawcy z Czech wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w rozumieniu art. 11 ust.1 ustawy , w postaci części zamiennych nabywanych przez Wnioskodawcę w celu wykonania napraw pozagwarancyjnych. W sytuacji pobrania przez Wnioskodawcę części zamiennych do napraw pozagwarancyjnych zauważa się, że Wnioskodawca będzie nabywał przedmiotowe części zamienne na terytorium Polski. Czeski producent bowiem po przemieszczeniu wewnątrzwspólnotowym własnych towarów do Polski, dokonuje w dalszej kolejności odpłatnej dostawy części na rzecz Wnioskodawcy. Tym samym w tym przypadku transakcja nabycia w kraju przedmiotowych części zamiennych nie będzie stanowiła również dla Wnioskodawcy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W przedmiotowej sytuacji możemy mieć jednak do czynienia z transakcją dostawy, odpowiadającą schematowi określonemu w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, zgodnie z którym podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. W myśl art. 17 ust. 2 ustawy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 usługodawca lub dokonujący dostawy nie rozlicza podatku należnego.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w świetle przepisów ustawy o VAT, rozliczenia Spółki z Y z tytułu napraw gwarancyjnych będą podlegały podatkowi od towarów i usług?

Fragment:

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie świadczy usług na rzecz Y, bowiem świadczy usługi gwarancyjne we własnym imieniu. Spółka – jako dystrybutor - udziela gwarancji na zakupione towary ostatecznym klientom. Analizując powyższe należy stwierdzić, iż Y jest gwarantem dla Spółki, a Spółka z kolei jest gwarantem dla ostatecznych klientów. A zatem można stwierdzić, iż Wnioskodawca jedynie odzyskuje od Y, w formie rekompensaty, koszty poniesione tytułem napraw gwarancyjnych. Reasumując, analiza przedstawionego w złożonym wniosku zdarzenia przyszłego w odniesieniu do przepisów mających zastosowanie w sprawie, prowadzi do wniosku, iż rozliczenia pomiędzy Wnioskodawcą a Y z tytułu napraw gwarancyjnych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.

2011
1
sie

Istota:

Czy usługa naprawy gwarancyjnej obejmująca koszty części zamiennych orazkoszty robocizny jest opodatkowana od 1 stycznia 2010r. w kraju siedziby usługobiorcy zagranicznego?

Fragment:

Wnioskodawca za usługę gwarancyjną wystawia faktury na producentów zagranicznych. Częścią składową wynagrodzenia za usługę jest także wartość wykorzystanych do naprawy części zamiennych. Ponadto należy podkreślić, iż w celu określenia, czy transakcja powinna zostać zakwalifikowana jako dostawa towarów czy jako świadczenie usług należy zidentyfikować jej elementy dominujące. Dane świadczenie musi być uznane za pomocnicze względem świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi dla klientów celu samego w sobie, lecz środek służący jak najlepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego. W przedstawionej sytuacji celem Wnioskodawcy jest świadczenie usług gwarancyjnych dla zagranicznych producentów, do naprawy których zużywa materiały zakupione wcześniej u producentów. Zatem w przedmiotowej sprawie celem głównym (świadczeniem zasadniczym) jest świadczenie usługi gwarancyjnej, zaś pozostałe czynności są tylko elementem pomocniczym. Wobec powyższego przyjąć należy, iż świadczenie usług gwarancyjnych stanowi na gruncie przepisów ustawy o VAT – świadczenie usług. W świetle powyższego stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia o miejscu opodatkowania usług, które świadczyć będzie Wnioskodawca, ma właściwe ustalenie podmiotu, dla którego będą one świadczone.

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych usług gwarancyjnych

Fragment:

(...) usług gwarancyjnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 09.11.2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT świadczonych usług gwarancyjnych. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Firma zajmuje się sprzedażą ładowarek nabywanych od firmy B z Irlandii. Zgodnie z zawartą umową z dostawcą zobowiązana jest do wykonywania napraw gwarancyjnych sprzedawanych maszyn. Usługi wykonuje w ramach własnej działalności. Rozliczenie wykonanych usług gwarancyjnych przebiega następująco: po wykonaniu naprawy w ramach gwarancji sporządzany zostaje protokół, w którym określa się zakres wykonanych robót, wykaz zużytych części zamiennych oraz określa ilość kilometrów, w sytuacji gdy naprawy dokonuje się u klienta. Protokół taki wysyłany jest do firmy B do zatwierdzenia. Po weryfikacji przez pracowników firmy B, protokół zostaje wyceniony i zatwierdzony. Zasady wyceny protokołu są następujące: materiały wyceniane są w cenie po jakiej nabywane są u nich części zamienne, przy czym części do wykonywania napraw Spółka nie sprowadza odrębnie lecz pobiera z własnego sklepu, (części zamienne kupuje w ramach wewnątrzspólnotowych nabyć z przeznaczeniem na handel) robocizna przeliczana jest na roboczogodziny na podstawie opisanego zakresu wykonanych napraw.

2011
1
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania rozliczeń z tytułu napraw gwarancyjnych.

Fragment:

W niemal identycznym stanie faktycznym w interpretacji indywidualnej ILPP2/443-131/09-2/MN Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów stwierdził: „W związku z powyższym należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie świadczy usług na rzecz producenta, bowiem świadczy on usługi gwarancyjne we własnym imieniu /w wyniku podpisanej umowy sprzedaży towarów producent jest gwarantem dla Spółki a Spółka z kolei gwarantem dla klientów/ a następnie jedynie odzyskuje w formie rekompensaty koszty poniesione na naprawę towarów” i dalej …„Zatem rozliczenia pomiędzy producentem i Zainteresowanym z tytułu napraw gwarancyjnych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.” Podobnie także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów w interpretacji ILPP2/443-16/09-2/GZ : „W związku z powyższym należy uznać, iż Wnioskodawca nie będzie świadczyć usług na rzecz kontrahenta z Niemiec bowiem będzie świadczył on usługi gwarancyjne we własnym imieniu a następnie odzyska w formie rekompensaty koszty poniesione na naprawę sprzedawanych towarów”. Podobne stanowisko znajdujemy w interpretacji ILPP2/443-556/08-2/SJ wydanej także przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Na potwierdzenie przytoczyć można także również postanowienie Naczelnika I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie sygn. 1471/NUR1/443-126/06/AP z dn. 22.06.2006 r. wydane dla analogicznego stanu faktycznego w którym stwierdza się: „płatności stanowiące refundację kosztów napraw gwarancyjnych nie stanowią zapłaty za wykonaną usługę bądź dostawę towarów a tym samym nie podlegają opodatkowaniu VAT”.