IPTPP4/443-856/14-5/JM | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy dla usług geodezyjnych.
IPTPP4/443-856/14-5/JMinterpretacja indywidualna
 1. usługi geodezyjne
 2. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ustawy.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 27 stycznia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego oraz prawa do reprezentacji Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Dnia 24.11.2014 r. Wnioskodawca dokonał rejestracji pierwszej swojej działalności gospodarczej pod nazwą „”. Rejestracji Wnioskodawca dokonał w woj., pow., gmina.

Podczas rejestracji Wnioskodawca wybrał sobie symbol przewodni działalności z PKD 2007 r. tj. 71.12.Z działalności w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, ponieważ pod tym symbolem kryją się usługi geodezyjne Wnioskodawcy, które zamierza głównie wykonywać. Oprócz tego symbolu Wnioskodawca wybrał sobie jeszcze inne podsymbole nie związane z zawodem geodety z których być może Wnioskodawca nie będzie musiał korzystać.

Wnioskodawca posiada wykształcenie geodezyjne wyższe i do tego uprawnienia geodezyjne pozwalające na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Swoją działalność Wnioskodawca zamierza rozpocząć od dnia 1.12.2014 r.

Problem Wnioskodawcy polega na tym, że symbol PKD 71.12 zmusza Wnioskodawcę do tego aby już na starcie Firmy być podatnikiem VAT, gdyż w nazwie symbolu jest słowo doradztwo techniczne. Jednak Wnioskodawca będąc geodetą będzie świadczył tylko i wyłącznie usługi geodezyjne tj. pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne, inwentaryzacyjne, oraz podziały i wznowienia granic, natomiast nie zamierza prowadzić żadnych usług z zakresu doradztwa technicznego, które zmusza Wnioskodawcę do tego aby być vatowcem. Wnioskodawca chciałby podać jeszcze podsymbole o których wspominał wyżej tj: 46.22.Z, 46.31.Z, 47.21.Z, 47.75.Z, 47.81.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.42.Z, 52.10.B, 56.10.B. Wnioskodawca chciał jeszcze dodać iż działalność otwiera poprzez dotację z Urzędu Pracy i na firmę Wnioskodawca zamierza kupić sprzęt geodezyjny do pracy w terenie i biurze.

Obowiązujące PKD 2007 r. nie określa usług geodezyjnych pod innym numerem niż 71.12.Z.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wartość sprzedaży w 2014 r. nie przekroczyła w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej kwoty 150.000 zł.

Wartość sprzedaży w roku 2015 nie przekroczy kwoty 150.000 zł.

W odpowiedzi na pytanie tut. Organu: „Czy Wnioskodawca będzie dokonywał dostaw towarów lub świadczył usługi, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)... Jeżeli tak, to należy wskazać które z ww. towarów lub usług.” Wnioskodawca wskazał, że będzie świadczył usługi geodezyjne dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych BDOT500, podziały, wznowienia, rozgraniczenia nieruchomości, mapy do celów projektowych, wszelkie prace geodezyjne w terenie i opracowanie wyników pomiaru terenowego w biurze w formie operatu z przekazaniem do Starostwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy pomimo tego, że symbol PKD 2007 tj. 71.12.Z. zmusza Wnioskodawcę do bycia VAT-owcem Wnioskodawca może zostać zwolniony z podatku VAT jeżeli Wnioskodawca będzie świadczył tylko i wyłącznie usługi geodezyjne, a usług doradztwa technicznego Wnioskodawca nie zamierza świadczyć...

Zdaniem Wnioskodawcy podkreślając swoje stanowisko na temat pytania Wnioskodawcy powyżej Wnioskodawca uważa, że posiada prawną podstawę do tego aby być zwolniony z obowiązku bycia podatnikiem VAT i w tym wypadku powołuje się na poniższe przepisy prawa:

 • Ustawa z dna 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług tj. Dz. U 2004, poz. 535, nr 54 ze zmn. z 2014 poz. 312.
 • Art. 113 ust. 1 brzmi:

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

 • Art. 113 ust. 9 brzmi:

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5. Jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty określonej w ust.1.

 • Art. 113 ust. 13 pkt 26 brzmi:

Zwolnień o których mowa w ust. 1 i 9 nie stosuje się do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Doradztwo według słownika Polskiego brzmi:

Udzielenie fachowych porad, zwłaszcza prawnych i ekonomicznych.

 • Ustawa z dnia 29 sierpień 1997 r. tj. Dz. U. 1997, nr 137 poz. 926 ze zm. 2014 poz. 1328 Ordynacja podatkowa.
 • Art. 180 par. 1 brzmi:

Jako dowody należy dopuścić wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2014 r. poz. 987. Art. 2 ust. 1 brzmi:
 • Art. 2 ust. 1 brzmi:

Ilekroć w ustawie jest mowa o pracach geodezyjnych – rozumie się przez to projektowanie i wykonywane pomiarów geodezyjnych, wykonywanych zdjęć lotniczych, dokonywanie obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej a także zakładanie, aktualizację baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne, i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz krajowego systemu inf. o terenie.

Tak więc przedstawione artykuły jasno formułują sytuacje Wnioskodawcy, gdzie prawo GIK nie określa usług z zakresu doradztwa, Słownik Języka Polskiego, określa iż doradztwo określa się jako kompleksowe świadczenie usług tylko i wyłącznie z doradztwa, także Wnioskodawca podkreśla jeszcze raz, iż na podstawie przedstawionych aktów prawa powinien zostać zwolniony z obowiązku bycia VAT-owcem na początku swojej działalności gospodarczej a doradztwa różnego rodzaju, czyli takich usług nie zamierza prowadzić.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawa, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Przy czym przez sprzedaż – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z kolei przepis art. 113 ust. 2 ustawy stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych,

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 1. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.

Z art. 113 ust. 5 ustawy wynika natomiast, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Stosownie do art. 113 ust. 11 ustawy podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 1. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 1. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W świetle powyższego świadczenie usług w zakresie doradztwa wyłącza podatnika z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Małym Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1994), pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć tego, „kto doradza”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej Małego Słownika Języka Polskiego, oznacza „dać radę, udzielić porady, podać, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych, finansowych, a przez doradcę rozumie się tego, kto udziela porad, doradza. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko.

Z opisu sprawy wynika, że dnia 24.11.2014 r. Wnioskodawca dokonał rejestracji pierwszej swojej działalności gospodarczej. Wnioskodawca posiada wykształcenie geodezyjne wyższe i do tego uprawnienia geodezyjne pozwalające na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Swoją działalność Wnioskodawca zamierzał rozpocząć od dnia 1.12.2014 r. Wnioskodawca będąc geodetą będzie świadczył tylko i wyłącznie usługi geodezyjne tj. pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne, inwentaryzacyjne, oraz podziały i wznowienia granic, natomiast nie zamierza prowadzić żadnych usług z zakresu doradztwa technicznego. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wartość sprzedaży w 2014 r. nie przekroczyła w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej kwoty 150.000 zł. Wartość sprzedaży w roku 2015 nie przekroczy kwoty 150.000 zł. Wnioskodawca będzie świadczył usługi geodezyjne dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych BDOT500, podziały, wznowienia, rozgraniczenia nieruchomości, mapy do celów projektowych, wszelkie prace geodezyjne w terenie i opracowanie wyników pomiaru terenowego w biurze w formie operatu z przekazaniem do Starostwa.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że skoro w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie będzie prowadził żadnych usług z zakresu doradztwa, a wartość sprzedaży w 2014 r. nie przekroczyła w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej kwoty 150.000 zł oraz w 2015 r. nie przekroczy kwoty 150.000 zł, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

usługi geodezyjne
IPPP2/443-1106/13-4/AO | Interpretacja indywidualna

zwolnienie
ITPP2/443-1195/14/AD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.