IPTPP1/4512-138/15-2/RG | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z podatku VAT na mocy art. 113 ust. 13 ustawy usług geodezyjnych
IPTPP1/4512-138/15-2/RGinterpretacja indywidualna
 1. usługi geodezyjne
 2. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwolnienia z podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy, usług geodezyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwolnienia z podatku VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy, usług geodezyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca był przez wiele lat pracownikiem administracji samorządowej (wydziału geodezji jednego z urzędów miast). Nie prowadził działalności gospodarczej w okresie ostatnich 10 lat. Z dniem 16 stycznia 2015 r. przeszedł na emeryturę. Z wykształcenia jest mgr inż. geodetą, posiada uprawnienia geodezyjne. Jako osoba będąca pracownikiem i nieprowadząca działalności gospodarczej posługiwał się jako identyfikatorem podatkowym numerem PESEL ....

Począwszy od 2 marca 2015 r. Wnioskodawca rozpoczyna działalność gospodarczą i będzie w związku z powyższym posługiwał się identyfikatorem podatkowym NIP .... W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza świadczyć wyłącznie usługi geodezyjne. Dokonując wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zobligowany był do podania w rubryce pod nazwą „Przeważająca działalność gospodarcza kod PKD 71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne”. W rubryce zaś pod nazwą „Wykonywana działalność gospodarcza” (kody PKD) kod 71.12.Z.

Zainteresowany zamierza wykonywać usługi geodezyjne, nie zaś usługi doradztwa technicznego, ani żadne inne czynności wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Dokonując wpisu do CEDIG złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania na zasadach ogólnych w podatku dochodowym i założył w dniu 2 marca 2015 r. podatkową księgę przychodów i rozchodów. Nie zamierza rejestrować się jako podatnik VAT czynny poprzez zgłoszenie rejestracyjne VAT-R do czasu przekroczenia kwoty 150.000 zł (w proporcji do okresu prowadzonej działalności, którą rozpoczyna w trakcie roku, tj. 2 marca 2015 r.).

W dniu rozpoczęcia działalności, tj. w dniu 2 marca 2015 r. Wnioskodawca postanowił wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w ... w kwestii opodatkowania świadczonych usług podatkiem VAT zadając następujące pytanie „Czy stosując art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 2 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne jako prowadzący działalność gospodarczą w charakterze usług geodezyjnych mam obowiązek, nie przekraczając kwoty określonej przepisami art. 113 ust. 1 ustawy o VAT z uwzględnieniem proporcji określonej w art. 113 ust. 9, płacić podatek VAT już z chwilą rozpoczęcia działalności...

Wnioskodawca wskazał, iż jako osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej posiada w uzyskaniu takiej interpretacji indywidualnej jako „zainteresowany”, o którym mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, niewątpliwy interes prawny – z uwagi na liczne niejasności związane ze stosowaniem i interpretacją w odniesieniu do czynności geodezyjnych art. 113 ust. 1 i 9 w związku z ust. 13 ustawy o VAT. Uzyskanie stanowiska organu w przyszłości winno zapewnić ochronę prawną, o której mowa w art. 14k ustawy Ordynacja podatkowa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy, stosując art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 2 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne jako prowadzący działalność gospodarczą w charakterze usług geodezyjnych mam obowiązek, nie przekraczając kwoty określonej przepisami art. 113 ust. 1 ustawy o VAT z uwzględnieniem proporcji określonej w art. 113 ust. 9, płacić podatek VAT już z chwilą rozpoczęcia działalności...

Zdaniem Wnioskodawcy stosując art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 2 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne jako prowadzący działalność gospodarczą w charakterze usług geodezyjnych Wnioskodawca nie ma obowiązku, nie przekraczając kwoty określonej przepisami art. 113 ust 1, z uwzględnieniem proporcji określonej w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, płacić podatku VAT już z chwilą rozpoczęcia działalności.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ww. ustawy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. W myśl art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Artykuł 113 ust. 5 ww. ustawy stanowi, iż jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. (...). Na podstawie art. 113 ust. 9 ww. ustawy podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Stosownie do art. 113 ust. 13 cyt. ustawy zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
  3. nowych środków transportu,
  4. terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;
 2. świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Działalność gospodarcza Wnioskodawcy będzie polegała tylko i wyłącznie na usługach geodezyjnych. Zainteresowany nie będzie de facto wykonywał żadnej usługi w zakresie doradztwa. We wniosku dotyczącym rejestracji działalności gospodarczej Wnioskodawca został zobligowany do podania kodu określającego działalność gospodarczą wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, która określona została numerem 71.12.Z, tj. „Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne”, jednakże Wnioskodawca będzie wykonywał działalność geodezyjną a nie doradczą. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie prowadził w okresie ostatnich 10 lat działalności gospodarczej. W świetle ww. faktów stanowisko zawarte we wniosku wydaje się prawidłowe.

Stanowisko zawarte przez Wnioskodawcę we wniosku potwierdza również znana linia interpretacyjna organów podatkowych (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 grudnia 2013 r. sygn. IPPP2/443-1106/13-4/AO, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 stycznia 2012 r. sygn. IBPP1/443-1642/11/ES) I tak w ww. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 grudnia 2013 r. czytamy:

(...)W niniejszych okolicznościach najistotniejszy jest charakter wykonywanych czynności. Wnioskodawca świadczył będzie tylko i wyłącznie usługi geodezyjne. Nie będzie wykonywał żadnej usługi w zakresie doradztwa. Dlatego też, wyłączenie przewidziane w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie miało w przedmiotowej sprawie zastosowania. Tym samym, Wnioskodawca prowadzący działalność w charakterze usług geodezyjnych, nie przekraczając kwoty określonej przepisami art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, nie ma obowiązku płacić podatku VAT z chwilą rozpoczęcia działalności. Z uwagi na przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że skoro działalność gospodarcza Wnioskodawcy będzie polegała tylko i wyłącznie na usługach geodezyjnych i nie będzie On wykonywał żadnej usługi w zakresie doradztwa, to Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług do momentu, gdy faktyczna wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy w trakcie roku podatkowego kwoty określonej w ww. przepisie (a w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym - wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty określonej w ust. 1 w proporcji do okresu prowadzonej działalności - art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług). Po ewentualnym przekroczeniu tej kwoty Wnioskodawca będzie zobowiązany do rejestracji jako podatnik VAT czynny.(...)”.

W ww. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 stycznia 2012 r. czytamy zaś: „ (...) Natomiast działalność gospodarcza Wnioskodawcy polega tylko i wyłącznie na usługach geodezyjnych i Wnioskodawca nie będzie wykonywał żadnej usługi w zakresie doradztwa. Pozostałe rodzaje działalności zgłoszone przez Wnioskodawcę nie powodują wyłączenia od zwolnienia z VAT dla małych podatników. W związku z powyższym należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ilekroć w ustawie jest mowa o pracach geodezyjnych - rozumie się przez to projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wykonywanie zdjęć lotniczych, dokonywanie obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, a także zakładanie i aktualizację baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. Natomiast odnosząc się do powołanego wyżej art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, w którym ustawodawca wymienia usługi w zakresie doradztwa jako wyłączone ze zwolnienia podmiotowego, należy stwierdzić, iż termin „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych np. podatkowe, prawne, finansowe, techniczne i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN pod pojęciem „doradca” należy rozumieć „ten, kto udziela porad”. Natomiast, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN, „doradzać” oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych zaleceń, porad w różnych dziedzinach a przez doradcę rozumie się tego, kto udziela porad, doradza, wskazuje sposób postępowania. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko.(...).Tym samym w ocenie tut organu jeśli Wnioskodawca od chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej nie wykonywał jakichkolwiek usług doradczych, to w przedmiotowej sprawie nie będzie mieć zastosowania wyłączenie ze zwolnienia, określone w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT w powiązaniu z poz. 12 załącznika do cytowanego rozporządzenia. Wnioskodawcy przysługuje zatem prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w cytowanym art. 113 ust. 1 ww. ustawy od chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu wyłącznie usług geodezyjnych. Skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe do czasu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT w proporcji do okresu prowadzonej działalności oraz przy założeniu, że Wnioskodawca nie wykona innych czynności, które ze zwolnienia korzystać nie będą mogły. (...)”

Za zajętym przez Wnioskodawcę stanowiskiem przemawia także fakt, iż przepis art. 113 ust. 13 operuje pojęciem „doradztwo” bez przywoływania kwalifikacji PKD, ani jakiejkolwiek innej, zaś przepisy ustawy o podatku od towarów i usług o ile odsyłają do państwowych kwalifikacji to do PKWiU 2008 - to wg tej kwalifikacji kwalifikuje się np. stawki obniżone. Najistotniejszym jednak czynnikiem przesądzającym o prawidłowości zajętego stanowiska jest fakt, iż wyłącznym przedmiotem usług świadczonych przez Wnioskodawcę będą usługi geodezyjne, nie zaś doradcze, ani żadne inne wymienione w art. 113 ust. 13 wyłączające stosowanie zwolnienia podmiotowego z uwagi na niski obrót, o którym mowa w ust. 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Przy czym przez sprzedaż – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z kolei przepis art. 113 ust. 2 ustawy stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych,

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 1. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.

Z art. 113 ust. 5 ustawy wynika natomiast, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1 – art. 113 ust. 9 ustawy.

Stosownie do art. 113 ust. 11 cyt. ustawy podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

W myśl art. 113 ust. 11a ww. ustawy, przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5.

Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części,w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych
  5. nowych środków transportu;
 1. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W świetle powyższego świadczenie usług w zakresie doradztwa wyłącza podatnika z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Małym Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1994), pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć tego, „kto doradza”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej Małego Słownika Języka Polskiego, oznacza „dać radę, udzielić porady, podać, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych, finansowych, a przez doradcę rozumie się tego, kto udziela porad, doradza. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko.

Z opisu sprawy wynika, że począwszy od 2 marca 2015 r. Wnioskodawca rozpoczyna działalność gospodarczą, w ramach której zamierza świadczyć wyłącznie usługi geodezyjne. Zainteresowany nie zamierza wykonywać usług doradztwa technicznego, ani żadnych innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Zainteresowany nie zamierza rejestrować się jako podatnik VAT czynny do czasu przekroczenia kwoty 150.000 zł (w proporcji do okresu prowadzonej działalności, którą rozpoczyna w trakcie roku, tj. 2 marca 2015 r.).

W świetle powołanych wyżej przepisów należy zauważyć, że o wyłączeniu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a lub lit. b ustawy, decyduje kwalifikacja, bądź istota wykonywanych czynności.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że w sytuacji gdy Wnioskodawca nie będzie świadczył usług o charakterze doradczym – zastosowania nie znajdzie art. 113 ust. 13 pkt 2 b ustawy.

Mając na uwadze analizę ww. przepisów, a także okoliczność, iż Wnioskodawca zamierza świadczyć tylko usługi geodezyjne nie świadczy zaś usług doradztwa ani żadnych innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie świadczy usług, które nie są objęte zwolnieniem z art. 113 ust. 1 ustawy.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca może od początku swojej działalności korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. Zauważyć należy, że skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe do czasu, gdy przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł netto oraz gdy Wnioskodawca nie zacznie wykonywać czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym jednoznacznie wskazano, iż mienie powstałe w wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wykorzystuje do wykonania zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, które są zwolnione od podatku od towarów i usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy wskazać, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego i własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Zgodnie z art. 14b § 1 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

usługi geodezyjne
IBPP1/4512-25/15/BM | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
IBPP2/4512-87/15/IK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.