IBPP1/443-1301/14/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy świadczącego usługi geodezji (bez doradztwa)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 16 marca 2015 r. (data wpływu 20 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie stosowania art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług do wykonywanych przez Wnioskodawcę usług geodezyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług do wykonywanych przez Wnioskodawcę usług geodezyjnych.

Wniosek uzupełniono pismem z 16 marca 2015 r. (data wpływu 20 marca 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 10 marca 2015 r. znak IBPP1/443-1301/14/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna pod nazwą przedsiębiorstwo usług geodezyjnych. Wykonywana działalność dotyczy wyłącznie usług geodezyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 2 ust. 1. Działalność Wnioskodawca rozpoczął 1 września 2005 r. i prowadzi do nadal. Wnioskodawca podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wykonuje wyłącznie usługi geodezyjne polegające na sporządzeniu map kartograficznych, wytyczeniu granic i pomiarów, nie wykonuje żadnej usługi w zakresie doradztwa mimo tego, iż jest ono wpisane w wykonywany przez niego rodzaj działalności gospodarczej – PKD 7112Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (dane z wypisu w rejestrze REGON).

1.Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym zarejestrowanym od 1 października 2006 r., składa deklaracje VAT-7K oraz odprowadza podatek należny.

2.Rejestracja nastąpiła w związku z utratą prawa do zwolnienia. Wartość sprzedaży opodatkowanej wynosiła:

 • w 2012 r. przychody netto 114.975,11 zł,
 • w 2013 r. przychody netto 150.596,84 zł,
 • w 2014 r. przychody netto 128.215,88 zł.

3.Wnioskodawca nie świadczy i nie zamierza świadczyć innych usług niż wymienionych we wniosku.

4.Wnioskodawca nie wykonuje czynności doradczych i nie będzie ich świadczył. Wykonuje wyłącznie powierzone mu zlecenia mające charakter powtarzalnych od stałych klientów (deweloperzy, architekci, projektanci, doradcy inwestycyjni).

5.Wnioskodawca nie wykonuje i nie będzie wykonywał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że:

1.Wniosek dotyczy okresu bieżącego czyli roku 2015.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym dnia 7 stycznia 2015 r. druk VAT-R zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług zaznaczając w rubryce C.1. pkt 30 „podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy”.

2.Utrata prawa do zwolnienia w roku 2006 nastąpiła z uwagi na przekroczenie wartości sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy do wykonywanych przez Wnioskodawcę usług geodezyjnych opisanych w pkt G nr 68 znajduje zastosowanie przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od towarowi usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność w zakresie usług geodezyjnych pomimo zaklasyfikowania według PKD nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b, ponieważ nie polega ona na rzeczywistym wykonywaniu usług związanych z doradztwem. Pojęcie prac geodezyjnych jest zdefiniowane w art. 2 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jako podatnik Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy usługi geodezyjne mieszczą się w pojęciu doradztwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – zgodnie z art. 8 ust. 1 – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

 1. transakcji związanych z nieruchomościami,
 2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
 3. usług ubezpieczeniowych

–jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

Z przepisu art. 113 ust. 5 ww. ustawy wynika, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Natomiast stosownie do art. 113 ust. 9 tej ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Ponadto, na mocy art. 113 ust. 10 ustawy o VAT, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

W myśl art. 113 ust. 11 podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Według art. 113 ust. 11a przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi:

 1. prawnicze,
 2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 3. jubilerskie.

W świetle powyższego usługi w zakresie doradztwa nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe, techniczne i inne. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z Małym słownikiem języka polskiego PWN, Warszawa 1994 „doradzać” znaczy udzielić porady, podać, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Odwołując się do wykładni językowej przedstawionej w Słowniku Języka Polskiego PWN pod pojęciem „doradca” należy rozumieć „ten, kto udziela porad”. Natomiast, w myśl powołanego Słownika Języka Polskiego PWN, „doradzać” oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”.

Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych zaleceń, porad w różnych dziedzinach a przez doradcę rozumie się tego, kto udziela porad, doradza, wskazuje sposób postępowania. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko.

Z opisu sprawy wynika, że od 1 września 2005 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług geodezyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – art. 2 ust. 1. Wnioskodawca wykonuje wyłącznie usługi geodezyjne polegające na sporządzeniu map kartograficznych, wytyczeniu granic i pomiarów, nie wykonuje żadnej usługi w zakresie doradztwa mimo tego, iż jest ono wpisane w wykonywany przez niego rodzaj działalności gospodarczej – PKD 7112Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (dane z wypisu w rejestrze REGON). Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym zarejestrowanym od 1 października 2006 r., składa deklaracje VAT-7K i odprowadza podatek należny. Rejestracja nastąpiła w związku z utratą prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia w roku 2006 nastąpiła z uwagi na przekroczenie wartości sprzedaży.

Wartość sprzedaży opodatkowanej wynosiła:

 • w 2012 r. przychody netto 114.975,11 zł,
 • w 2013 r. przychody netto 150.596,84 zł,
 • w 2014 r. przychody netto 128.215,88 zł.

Wnioskodawca nie świadczy i nie zamierza świadczyć innych usług niż wymienionych we wniosku, nie wykonuje czynności doradczych i nie będzie ich świadczył. Wykonuje wyłącznie powierzone mu zlecenia mające charakter powtarzalnych od stałych klientów (deweloperzy, architekci, projektanci, doradcy inwestycyjni). Wnioskodawca nie wykonuje i nie będzie wykonywał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o pracach geodezyjnych – rozumie się przez to:

a.projektowanie i wykonywanie pomiarów: geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych, w związku z:

 • realizacją zadań określonych w ustawie,
 • opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych,
 • wykonywaniem opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa,

b.projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie lub na potrzeby pomiarów i opracowań, o których mowa w lit. a,

c.obliczanie lub przetwarzanie wyników pomiarów, opracowań i zobrazowań, o których mowa w lit. a i b,

d.tworzenie określonych w ustawie zbiorów danych, ortofotomapy oraz dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych oraz czynności cywilnoprawnych związanych z nieruchomościami, a także wykonywanie opracowań geodezyjno-kartograficznych na potrzeby budownictwa;

W sytuacji świadczenia przez Wnioskodawcę ww. czynności, które nie obejmują usług w zakresie doradztwa, w sprawie nie będzie mieć zastosowania wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego, określone w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca od 1 października 2006 r. jest czynnym podatnikiem VAT, natomiast w roku 2014 wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła 150.000 zł.

W myśl art. 113 ust. 11 podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

W konsekwencji, jeżeli Wnioskodawca nie uzyskał w 2014 r. – jak to wynika z wniosku – obrotu ze sprzedaży opodatkowanej przekraczającego kwotę uprawniającą do zwolnienia, to może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Przy czym jeżeli wartość sprzedaży przekroczy wskazaną w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT kwotę 150.000 zł, to Wnioskodawca utraci prawo do zwolnienia podmiotowego począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę, w myśl art. 113 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dla podatników prowadzących działalność gospodarczą wybór zwolnienia podmiotowego możliwy jest jedynie od początku roku podatkowego, zatem jeżeli w 2014 r. wartość sprzedaży Wnioskodawcy nie przekroczyła 150.000 zł, to od 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca ma prawo skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W szczególności niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku, gdyby świadczone przez Wnioskodawcę usługi były usługami doradztwa w jakimkolwiek zakresie (z wyjątkiem doradztwa rolniczego).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.