Usługi geodezyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi geodezyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
gru

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, w związku z wykonywaniem usług geodezyjnych.

Fragment:

W związku z powyższym, zadano następujące pytanie: Czy prowadząc działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD 71.12.Z polegającą na świadczeniu jedynie usług geodezyjnych Wnioskodawca ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy (zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży)? Stanowisko Wnioskodawcy: Prowadzą działalność polegającą na świadczeniu usług geodezyjnych i nie świadcząc usług doradczych Wnioskodawca ma wrażenie, że posiada prawo do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, pomimo sklasyfikowania działalności w PKLD 71.12.Z. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne geodeta nie świadczy usług w zakresie doradztwa technicznego. W PKD dla usług geodezyjnych nie ma określonego innego numeru, związanego z pracami geodezyjnymi, które dawałyby możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT ze względu na wielkość sprzedaży. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2018
2
lut

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego, w związku ze świadczeniem usług geodezyjnych.

Fragment:

Działalność gospodarcza polega tylko i wyłącznie na usługach geodezyjnych i Wnioskodawca nie świadczy żadnych usług w zakresie doradztwa. Od rozpoczęcia działalności do chwili obecnej jest płatnikiem VAT, natomiast chciałby skorzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług do wysokości sprzedaży określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, do wysokości sprzedaży określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, prowadząc działalność w charakterze usług geodezyjnych i nie świadcząc usług doradczych, pomimo wskazanego zakresu działalności w CEiDG PKD 71.12.Z.? Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc działalność w charakterze usług geodezyjnych i nie świadcząc usług doradczych, posiada prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, do wysokości sprzedaży określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, pomimo wskazanego przedmiotu działalności w CEiDG PKD 71.12.Z. Geodeta, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie świadczy usług w zakresie doradztwa technicznego. W Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r. dla usług geodezyjnych nie ma natomiast określonego innego numeru PKD 71.12.Z, niezwiązanego z doradztwem technicznym.

2016
28
lis

Istota:

W zakresie skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, w związku ze świadczeniem usług geodezyjnych

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, do wysokości sprzedaży określonej w art. 113 ust 1 ustawy o VAT, prowadząc działalność w charakterze usług geodezyjnych i nie świadcząc usług doradczych, pomimo wskazanego zakresu działalności w CEiDG PKD 71.12.Z.? Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc działalność w charakterze usług geodezyjnych i nie świadcząc usług doradczych, posiada on prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, do wysokości sprzedaży określonej w art. 113 ust. 1 lub art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, pomimo wskazanego przedmiotu działalności w CEiDG PKD 71.12.Z, Geodeta zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie świadczy usług w zakresie doradztwa technicznego. W Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r. dla usług geodezyjnych nie ma natomiast określonego innego numeru PKD 71.12.Z, niezwiązanego z doradztwem technicznym. Usługi geodezyjne polegają na czynnościach technicznych dotyczących prac geodezyjnych związanych z pomiarem w terenie, służących do dalszego opracowania dokumentacji kameralnej, celem sporządzenia ostatecznych map wynikowych. W wyniku tych czynności powstaje dokumentacja pomiarowa umożliwiająca kameralne opracowanie operatu technicznego i map wynikowych dla nieruchomości. Usługi te nie mają cech doradztwa, dlatego też zdaniem Wnioskodawcy ma on prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy o VAT.

2016
24
kwi

Istota:

Możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług geodezyjnych.

Fragment:

(...) usług geodezyjnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 24 marca 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług geodezyjnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Od dnia 22 kwietnia 2013 r. prowadzi Pani własną działalność gospodarczą. W trakcie składania wniosku o rejestrację działalności gospodarczej podano Pani kod określający tą działalność gospodarczą według Polskiej Klasyfikacji Działalności – 71.12.Z, tj. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. Podczas wyboru formy opodatkowania została Pani poinformowana, że jako przedsiębiorca prowadzący działalność w ww. zakresie, nie może zostać zwolniona z podatku od towarów i usług. Brak takiej możliwości wynika z zapisu o „ doradztwie technicznym ”. Jednakże zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz. 163), przez prace geodezyjne – rozumie się projektowanie, wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wykonywanie zdjęć lotniczych, dokonywanie obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, a także zakładanie i aktualizowanie baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji w terenie.

2015
7
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, do wysokości sprzedaży określonej w art. 113 ust 1 ustawy o VAT, prowadząc działalność w charakterze usług geodezyjnych i nie świadcząc usług doradczych, pomimo wskazanego zakresu działalności w CEiDG PKD 71.12.Z?

Fragment:

Czy Wnioskodawca ma prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, do wysokości sprzedaży określonej w art. 113 ust 1 ustawy o VAT, prowadząc działalność w charakterze usług geodezyjnych i nie świadcząc usług doradczych, pomimo wskazanego zakresu działalności w CEiDG PKD 71.12.Z... Zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc działalność w charakterze usług geodezyjnych i nie świadcząc usług doradczych, posiada prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, do wysokości sprzedaży określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, pomimo wskazanego przedmiotu działalności w CEiDG PKD 71.12.Z. Geodeta zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie świadczy usług w zakresie doradztwa technicznego. W Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r. dla usług geodezyjnych nie ma natomiast określonego innego numeru PKD 71.12.Z, niezwiązanego z doradztwem technicznym. Usługi geodezyjne Wnioskodawcy polegają na czynnościach technicznych dotyczących prac geodezyjnych związanych z pomiarem w terenie, służących do dalszego opracowania dokumentacji kameralnej, celem sporządzenia ostatecznych map wynikowych. W wyniku tych czynności powstaje dokumentacja pomiarowa umożliwiająca kameralne opracowanie operatu technicznego i map wynikowych dla nieruchomości. Usługi te nie mają cech doradztwa, dlatego też Wnioskodawca ma prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy o VAT.

2015
26
maj

Istota:

Zwolnienie z podatku VAT na mocy art. 113 ust. 13 ustawy usług geodezyjnych

Fragment:

Wnioskodawca świadczył będzie tylko i wyłącznie usługi geodezyjne. Nie będzie wykonywał żadnej usługi w zakresie doradztwa. Dlatego też, wyłączenie przewidziane w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie miało w przedmiotowej sprawie zastosowania. Tym samym, Wnioskodawca prowadzący działalność w charakterze usług geodezyjnych, nie przekraczając kwoty określonej przepisami art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, nie ma obowiązku płacić podatku VAT z chwilą rozpoczęcia działalności. Z uwagi na przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że skoro działalność gospodarcza Wnioskodawcy będzie polegała tylko i wyłącznie na usługach geodezyjnych i nie będzie On wykonywał żadnej usługi w zakresie doradztwa, to Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług do momentu, gdy faktyczna wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy w trakcie roku podatkowego kwoty określonej w ww. przepisie (a w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym - wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty określonej w ust. 1 w proporcji do okresu prowadzonej działalności - art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług).

2015
20
maj

Istota:

W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT zgodnie z art. 113 ustawy o VAT

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność gospodarcza Wnioskodawcy będzie polegała tylko i wyłącznie na usługach geodezyjnych i kartograficznych. Zainteresowany nie będzie wykonywał żadnej usługi w zakresie doradztwa. Wnioskodawca nie prowadził żadnej działalności gospodarczej w 6 letnim okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku. Nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług geodezyjnych powinna być zwolniona z podatku VAT. Geodeta zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne nie świadczy usług w zakresie doradztwa technicznego. W trakcie składania wniosku o rejestrację działalności gospodarczej Wnioskodawca został zobligowany do podania kodu określającego działalność gospodarczą wg Polskiej Klasyfikacji Działalności. Została ona wpisana pod numerem 71.12.Z tj. „ Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ”. W Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r. dla usług geodezyjnych nie ma określonego innego numeru PKD 71.12.Z, nie związanego z doradztwem technicznym. Ponadto niektórzy przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie geodezji są zwolnieni z podatku VAT.

2015
22
kwi

Istota:

Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy świadczącego usługi geodezji (bez doradztwa)

Fragment:

(...) usług geodezyjnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług do wykonywanych przez Wnioskodawcę usług geodezyjnych. Wniosek uzupełniono pismem z 16 marca 2015 r. (data wpływu 20 marca 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 10 marca 2015 r. znak IBPP1/443-1301/14/AW . W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna pod nazwą przedsiębiorstwo usług geodezyjnych. Wykonywana działalność dotyczy wyłącznie usług geodezyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 2 ust. 1. Działalność Wnioskodawca rozpoczął 1 września 2005 r. i prowadzi do nadal. Wnioskodawca podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wykonuje wyłącznie usługi geodezyjne polegające (...)

2015
29
mar

Istota:

Zwolnienie od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy dla usług geodezyjnych.

Fragment:

Wnioskodawca będąc geodetą będzie świadczył tylko i wyłącznie usługi geodezyjne tj. pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne, inwentaryzacyjne, oraz podziały i wznowienia granic, natomiast nie zamierza prowadzić żadnych usług z zakresu doradztwa technicznego. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wartość sprzedaży w 2014 r. nie przekroczyła w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej kwoty 150.000 zł. Wartość sprzedaży w roku 2015 nie przekroczy kwoty 150.000 zł. Wnioskodawca będzie świadczył usługi geodezyjne dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych BDOT500, podziały, wznowienia, rozgraniczenia nieruchomości, mapy do celów projektowych, wszelkie prace geodezyjne w terenie i opracowanie wyników pomiaru terenowego w biurze w formie operatu z przekazaniem do Starostwa. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że skoro w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie będzie prowadził żadnych usług z zakresu doradztwa, a wartość sprzedaży w 2014 r. nie przekroczyła w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej kwoty 150.000 zł oraz w 2015 r. nie przekroczy kwoty 150.000 zł, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

2014
4
mar

Istota:

Czy stosując art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 2 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne prowadzący działalność w charakterze usług geodezyjnych ma obowiązek, nie przekraczając kwoty określonej przepisami art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, płacić go z chwilą rozpoczęcia działalności?

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy w przedmiotowym wniosku dotyczą zwolnienia z podatku VAT działalności gospodarczej w zakresie usług geodezyjnych. W niniejszych okolicznościach najistotniejszy jest charakter wykonywanych czynności. Wnioskodawca świadczył będzie tylko i wyłącznie usługi geodezyjne. Nie będzie wykonywał żadnej usługi w zakresie doradztwa. Dlatego też, wyłączenie przewidziane w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie miało w przedmiotowej sprawie zastosowania. Tym samym, Wnioskodawca prowadzący działalność w charakterze usług geodezyjnych, nie przekraczając kwoty określonej przepisami art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, nie ma obowiązku płacić podatku VAT z chwilą rozpoczęcia działalności. Z uwagi na przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że skoro działalność gospodarcza Wnioskodawcy będzie polegała tylko i wyłącznie na usługach geodezyjnych i nie będzie On wykonywał żadnej usługi w zakresie doradztwa, to Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług do momentu, gdy faktyczna wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy w trakcie roku podatkowego kwoty określonej w ww. przepisie (a w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym – wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty określonej w ust. 1 w proporcji do okresu prowadzonej działalności - art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług).