IBPP2/443-1084/10/UH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie usług gastronomicznych PKWiU 55.30.11.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 grudnia 2010r. (data wpływu 20 grudnia 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 marca 2011r. (data wpływu do tut. organu 17 marca 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług gastronomicznych PKWiU 55.30.11– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2010r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 16 marca 2011r. (data wpływu do tut. organu 17 marca 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług gastronomicznych PKWiU 55.30.11.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich, gastronomicznych, najmu powierzchni biurowych i usług parkingowych.

W ramach działalności Wnioskodawca organizuje przyjęcia okolicznościowe, wesela, komunie, stypy, jubileusze gdzie klientem jest osoba fizyczna. Przyjęcia te Wnioskodawca organizuje we własnych lokalach, salach. Na okoliczność przystąpienia do wykonywania usługi spisywana jest umowa która określa termin, miejsce wykonania usługi, kwotę i zakres usługi (skład usługi, zakres obsługi i standard) oraz warunki płatności. W skład usługi w zależności od wymagań klienta mogą wchodzić:

 • zapewnienie posiłków (świadczoną przez zewnętrzną firmę cateringową)
 • obsługa kelnerska (w zależności od sytuacji świadczoną przez firmę zewnętrzną lub zabezpieczoną własnymi pracownikami)
 • obsługa techniczna i dekoracja (w zależności od sytuacji świadczoną przez firmę zewnętrzną lub zabezpieczoną własnymi środkami)
 • zapewnienie wyposażenia
 • program rozrywkowy (w zależności od sytuacji świadczoną przez firmę zewnętrzną)
 • podawanie kawy, herbaty, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych i napojów alkoholowych.

Urząd Statystyczny w Łodzi na wniosek podatnika w piśmie OK-5672/KU-3231/2010 zakwalifikował w/w usługę jako usługę gastronomiczną w restauracjach kwalifikując ją do grupowania PKWiU 55.30.11-00.00 wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 2004 roku (odpowiednio PKWiU 56.10.1 wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 2008 roku).

Kalkulując ofertę cenową dla klienta Wnioskodawca przedstawia w osobnej pozycji wartość usług gastronomicznych wyłącznych z opodatkowania stawką 7% na podstawie poz. 20 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799).

Na podstawie kalkulacji będącej załącznikiem do umowy wystawiane są faktury/paragony. Organizacja przyjęcia w zakresie objętym umową w większości przypadków jest opłacona w całości przed wykonaniem usługi. Przedpłaty są przyjmowane według harmonogramu uzgodnionego w umowie a wystawiane faktury/paragony do wpłacanych zaliczek są rozliczane proporcjonalnie zgodnie z przewidzianą w załączniku proporcją opodatkowania kwot w poszczególnych stawkach VAT (7 i 22%). Ostateczna faktura/paragon do wykonanej usługi obejmować może usługi dodatkowe nie ujęte w umowie a wykonane w trakcie trwania imprezy na osobne zamówienia klienta. Dodatkowe usługi rozliczane są zgodnie ze treścią wspomnianego rozporządzenia.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, iż usługę świadczoną przez niego, w skład której wchodzi: zapewnienie posiłków (świadczonych przez firmę cateringową), obsługa kelnerska (w zależności od sytuacji świadczoną przez firmę zewnętrzną lub zabezpieczoną własnymi pracownikami), obsługa techniczna i dekoracja, zapewnienie wyposażenia, program rozrywkowy (w zależności od sytuacji świadczony przez firmę zewnętrzną), klasyfikuje do grupowania PKWiU 55.30.11 jako usługi gastronomiczne w restauracjach zgodnie z klasyfikacją PKWiU z 1997r.

Ponadto w piśmie z dnia 16 marca 2011r. Wnioskodawca zmodyfikował pytanie, które przytoczono poniżej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) Wnioskodawca ma prawo do stosowania stawki VAT 7% w odniesieniu do wyżej wymienionych usług jako usługi gastronomicznej zakwalifikowanej do grupowania PKWiU 55.30.11 (Usługi gastronomiczne w restauracjach) w opisanym stanie faktycznym...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze powołane wcześniej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) usługi Wnioskodawcy opisane części F wniosku jako usługi gastronomiczne w restauracjach podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT 7% w wyłączeniem (poz. 20 załącznika nr 1 do rozporządzenia):

 • sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zwartość alkoholu przekracza 0,5%
 • sprzedaż kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaż towarów nieprzetworzonych innych towarów opodatkowanych stawką 22%.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010r., gdyż we wniosku z dnia 13 grudnia 2010r. Wnioskodawca wskazał, że wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w świetle art. 7 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2010r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.).

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o VAT jak i w przepisach wykonawczych do ustawy, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, tj. 7%, 3% i 0%, a także możliwość zastosowania zwolnienia.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7 % dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Stosownie do pozycji nr 20 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Finansów stanowiącego „Listę towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 7%”, obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się do usług gastronomicznych, z wyłączeniem:

 • sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 • sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca organizuje przyjęcia okolicznościowe, wesela, komunie, stypy, jubileusze dla klientów będących osobami fizycznymi. Przyjęcia te Wnioskodawca organizuje we własnych lokalach, salach. W umowach zawieranych z klientami Wnioskodawca określa termin, miejsce wykonania usługi, kwota i zakres usługi (skład usługi, zakres obsługi i standard) oraz warunki płatności.

W ramach świadczonej przez Wnioskodawcę usługi gastronomicznej zaklasyfikowanej do PKWiU 55.30.11 jako usługi gastronomiczne w restauracjach, w zależności od wymagań klienta wchodzi: zapewnienie posiłków (usługa świadczona przez zewnętrzną firmę cateringową), obsługa kelnerska (w zależności od sytuacji świadczona przez firmę zewnętrzną lub zabezpieczona własnymi pracownikami), obsługa techniczna i dekoracja (w zależności od sytuacji świadczona przez firmę zewnętrzną lub zabezpieczoną własnymi środkami) zapewnienie wyposażenia, program rozrywkowy (w zależności od sytuacji świadczona przez firmę zewnętrzną), podawanie kawy, herbaty, napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych i napojów alkoholowych.

Kalkulując ofertę cenową dla klienta Wnioskodawca przedstawia w osobnej pozycji wartość usług gastronomicznych wyłącznych z opodatkowania stawką 7% na podstawie poz. 20 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaka jest właściwa stawka podatku, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W świetle zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zaliczenie danego towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania tej klasyfikacji należy do obowiązków zainteresowanego podmiotu (usługodawcy). W przypadku trudności w ustaleniu przez podmiot właściwego grupowania według PKWiU w odniesieniu do sprzedawanych towarów i świadczonych usług jednostką uprawnioną do wydawania opinii klasyfikacyjnych jest Urząd Statystyczny w Łodzi. Opinie są wydawane na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż usługa gastronomiczna, której dotyczy zapytanie Wnioskodawcy, tj. zapewnienie posiłków, obsługa kelnerska, obsługa techniczna i dekoracja, zapewnienie wyposażenia, program rozrywkowy, zaklasyfikowana przez Wnioskodawcę jako usługa gastronomiczna do grupowania PKWiU 55.30.11 („Usługi gastronomiczne w restauracjach”), zgodnie z § 6 ust. 1 w związku z poz. 20 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. podlega opodatkowaniu 7% stawką VAT, z wyłączeniem:

 • sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 • sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo nadmienia się, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania świadczonych usług według PKWiU. Należy bowiem zauważyć, że tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji usług, według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania ww. usługi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym tj. stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010r.

Ponadto należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności błędnej klasyfikacji statystycznej ww. usługi dokonanej przez Wnioskodawcę) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.