Usługi gastronomiczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi gastronomiczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług gastronomicznych

Fragment:

W tym celu Wnioskodawca nabywa usługi gastronomiczne od podmiotów zewnętrznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (m. in. kucharzy, kelnerów), co zostaje udokumentowane w wystawianych na jego rzecz fakturach. Wnioskodawca następnie sprzedaje całościową usługę gastronomiczną gościom hotelowym, jednocześnie wyodrębniając tego typu usługę na wystawianej fakturze. Wnioskodawca sporadycznie - poza usługami z zakresu zakwaterowania i wyżywienia, świadczy także usługi transportowe, gdyż grupom nocującym w hotelu wynajmowane są busy, które zapewniają możliwość dowozu ich do restauracji, czy na lotnisko. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy pomimo uchylenia na mocy art. 1 pkt 43 lit a) tiret drugie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 209, poz. 1320) art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawcy nadal przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach wystawionych w związku ze świadczeniem usług gastronomicznych. W odniesieniu do przedstawionej sytuacji przytoczyć należy przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.

2018
17
mar

Istota:

Nie można się zgodzić ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że „delegowanie pracownika na teren budowy znajdującej się poza Warszawą stanowi podróż służbową w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy”. Tym samym, zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do świadczeń otrzymanych przez pracowników.

Fragment:

W związku z powyższym, Wnioskodawca jako płatnik nie ma obowiązku naliczania i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od świadczeń w postaci usług gastronomicznych podczas spotkań pracowników z przedstawicielami kontrahentów. W tej części stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Jednakże zauważyć należy, że nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika bez ustalonej za nie zapłaty jest świadczeniem wyłączonym spod regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, jak słusznie zauważył Trybunał Konstytucyjny ze względu na otwarty i rozwijający się katalog świadczeń oferowanych przez pracodawców – nie jest możliwe enumeratywne wyliczenie w ustawie podatkowej wszystkich nieodpłatnych przysporzeń, które zgodnie z zasadą powszechności przedmiotowej podatku dochodowego powinny być przez ustawodawcę uwzględnione. Na marginesie Trybunał Konstytucyjny zauważył, że przepisy podatkowe – niezależnie od konieczności realizacji obowiązku ustalonego w art. 84 Konstytucji – nie mogą prowadzić do takiego ukształtowania pozycji pracowników, aby pozostawanie w stosunku pracy w nadmierny sposób obciążało strony tego stosunku w porównaniu do samozatrudnienia bądź pracy na czarno. Powyższe prowadzi do wniosku, że – w sytuacji, gdy pracodawcy (...)

2018
1
lut

Istota:

Opodatkowanie zużycia produktów spożywczych w trakcie spotkań, opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usługi gastronomicznej w trakcie służbowych spotkań poza firmą oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów produktów spożywczych i cateringu.

Fragment:

Dodać należy, że w przypadku cateringu nie znajdzie zastosowania wyłączenie wskazane w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, zgodnie z którym m.in. nie stanowią podstawy do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nabywane przez podatnika usługi gastronomiczne. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje ani pojęcia usług gastronomicznych, ani pojęcia usług cateringowych. Posiłkując się definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN przyjąć należy, że usługa gastronomiczna polega na przygotowaniu i podaniu posiłku na miejscu, w którym jest on przyrządzany, tj. w restauracji czy innym lokalu. Catering oznacza natomiast dostarczenie przygotowanych posiłków w miejsce wskazane przez zamawiającego, np. do siedziby Spółki. Ponadto w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r., stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usługa gastronomiczna klasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 56.29, natomiast catering odmiennie – pod symbolem PKWiU 56.21. Uwzględniając klasyfikacje PKWiU oraz definicję ww. pojęć stwierdzić należy, że usługi cateringowe stanowią odrębne usługi od usług gastronomicznych i z uwagi na odmienny charakter tych usług nie można uznać, że do usług cateringowych znajdzie zastosowanie ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy.

2017
20
gru

Istota:

Opodatkowanie świadczonych usług gastronomicznych na terytorium Słowacji.

Fragment:

Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2017 r. (data wpływu 31 sierpnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług gastronomicznych na terytorium Słowacji - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 sierpnia 2017 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług gastronomicznych na terytorium Słowacji. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W dniu 30 czerwca 2017 r. podpisano umowę na świadczenie usług gastronomicznych w B. B. w Słowacji w dniach 30 czerwca 2017 r. do 2 lipca 2017 r. między Wnioskodawcą zleceniobiorcą, a zleceniodawcą T. B. Sp. z o.o. z siedzibą w K., ul. K. 24/71 NIP ..., która była organizatorem imprezy gastronomicznej na terenie Słowacji. Przedmiotem umowy była obsługa imprezy, polegająca na sprzedaży hamburgerów, frytek i napojów niegazowanych z pojazdu przystosowanego do tego typu sprzedaży. Usługę tą wykonano w miejscu wyznaczonym przez Spółkę zlecającą. Strony oświadczyły, że są czynnymi podatnikami podatku VAT. Sprzedaż odbywała się poza kasą fiskalną i bezgotówkowo tj. przyjmowano vouchery wydane przez organizatora imprezy. Zleceniodawca i zleceniobiorca sporządzali każdego dnia protokół dzienny z ilości voucherów.

2017
7
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabywanie usług gastronomicznych.

Fragment:

Zatem niedopuszczalna jest sytuacja, że podatnik prowadzący działalność hotelową nabywając usługi gastronomiczne w celu ich odsprzedaży na rzecz swoich kontrahentów, pozbawiony byłby prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych usług. W ten sposób ciężar ekonomiczny podatku poniósłby nie ostateczny konsument, jakim jest gość hotelowy, a przedsiębiorca. Stanowisko to jest absolutnie nie do zaakceptowania. Bez znaczenia jest oczywiście okoliczność, że gościem hotelowym, a więc tym ostatecznym konsumentem nabytych przez przedsiębiorcę usług gastronomicznych może być nie tylko turysta, ale również osoba, która nocuje w innym celu niż turystycznym. Reasumując, pomimo uchylenia z dniem 30 listopada 2008 r. przepisu art. 88 ust. pkt 4 lit. a) ustawy o VAT, w aktualnym stanie prawnym podatnik prowadzący działalność hotelową, który korzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług gastronomicznych, z uwagi na treść art. 176 Dyrektywy 112, nadal ma prawo określonych w uchylonym przepisie, o ile tylko w dalszym ciągu spełnia przesłanki przewidziane w tej normie prawnej. Należy podkreślić, że najważniejszą cechą podatku od wartości dodanej jest zasada neutralności podatku, której realizacja polega na umożliwieniu podatnikowi obniżenia podatku należnego o kwoty podatku zapłaconego przy nabyciu towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą.

2017
13
lip

Istota:

W zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku z tytułu faktury wystawionej przez Przedsiębiorcę dokumentującej nabycie m. in. usługi gastronomicznej i noclegowej stanowiących Usługi Pomocnicze

Fragment:

W opisanej sytuacji zakup usług gastronomicznych i noclegowych wchodzących w skład Pakietu Pomocniczego nie służy wyłącznie wykonaniu bazowego (zasadniczego) świadczenia, tj. Głównego Pakietu Usług, lecz ma charakter samoistny, jest jedynie jednym z elementów składających się na dokonane zakupy i nie jest elementem zakupu jednorodnej usługi kompleksowej. Oddzielne fakturowanie (odrębne wykazanie usług gastronomicznych i noclegowych na fakturze), jak również konieczność akceptacji przez Spółkę zapłaty za te czynności, przemawiają za istnieniem zakupu wielu niezależnych świadczeń. Ogół ww. okoliczności świadczy o tym, że nabycie usług gastronomicznych i usług noclegowych jako Usług Pomocniczych nie stanowi elementu zakupu usługi kompleksowej. Zatem, jeżeli w przedmiotowej sprawie Przedsiębiorca wystawia fakturę, na której wykazuje odrębnie usługi gastronomiczne i noclegowe wraz z wartością sprzedanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku, to nabywca (Wnioskodawca) nie ma prawa zmieniać nazw wymienionych na fakturze (nazwa podana na fakturze wskazuje na charakter świadczonej usługi, w tym przypadku m.in. usługi gastronomicznej, noclegowej) i nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu niektórych spośród świadczonych usług, gdyż zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych.

2017
30
maj

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupu usług gastronomicznych nabywanych przez Wnioskodawcę w celu ich dalszej odsprzedaży, w ramach usług zakwaterowania

Fragment:

Spółka zakupuje usługi gastronomiczne od innego podmiotu, ponieważ sama nie posiada odpowiedniego zaplecza lokalowego, technicznego, ani personalnego, które umożliwiałoby jej świadczenie usług gastronomicznych. Ponadto, usługi gastronomiczne nie wchodzą w zakres prowadzonej przez Spółkę działalności. Bardziej opłacalne dla Spółki jest to, aby usługi gastronomiczne kupować od zewnętrznego podmiotu, aniżeli przekwalifikować swoją działalność i rozszerzyć ją o usługi gastronomiczne. Z drugiej zaś strony, kupowanie usług gastronomicznych od podmiotu zewnętrznego byłoby dla Spółki nieopłacalne, gdyby zawarty w ich cenie podatek VAT miał definitywnie obciążać Spółkę. Tak byłoby, gdyby Spółka nie mogła tego podatku odliczać od podatku VAT należnego z tytułu realizowanej przez Spółkę sprzedaży. Z kolei rezygnacja z usług gastronomicznych znacznie zmniejszyłaby atrakcyjność usług zakwaterowania świadczonych przez Spółkę. Wielu klientów Spółki uzależnia swoją decyzję o wyborze miejsca zakwaterowania od tego, czy w skład usługi zakwaterowania wchodzi dodatkowe świadczenie w postaci śniadań. Gdyby zatem Spółka zrezygnowała z tych świadczeń, prawdopodobnie wpłynęłoby to negatywnie na wolumen jej sprzedaży.

2017
11
lut

Istota:

W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usług gastronomicznych i noclegowych

Fragment:

Firma N świadczyć będzie usługi noclegowe, wynajem sali konferencyjnej, usługi gastronomiczne, aranżacji sali bankietowej. Firma B wyświadczy usługi zorganizowania i skoordynowania imprezy (część artystyczno-rozrywkowa, koszty transportu, identyfikatory, ubezpieczenie, fotograf). Faktura od firmy N będzie zawierała wyszczególnione (w odrębnych pozycjach) usługi gastronomiczne, usługi noclegowe, aranżacji sali. Będą one zafakturowane na jednej fakturze. Faktura od firmy B będzie opiewała na jedną kwotę obejmującą koszt poszczególnych usług. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usług gastronomicznych i noclegowych ujętych na fakturach, wystawionych przez zewnętrzne firmy. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, przysługuje podatnikowi w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy i uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Uwzględniając przedstawione powyżej okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów ustawy dotyczących odliczenia podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że koszty (wydatki) związane z organizacją Imprezy integracyjnej będą miały co do zasady pośredni związek z wykonywaną działalnością gospodarczą.

2017
9
lut

Istota:

W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu usług gastronomicznych i hotelowych

Fragment:

Są to usługi hotelowe, sklasyfikowane w PKWiU 55.10.10 jako „ Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe ” oraz usługi gastronomiczne sklasyfikowane w PKWiU 56.10.11 jako „ Usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach. ” Usługi hotelowe oraz usługi gastronomiczne są udokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz Spółki przez inne firmy, podatników VAT a następnie odsprzedawane przedsiębiorcom dla których konferencje te są organizowane. Jednocześnie Wnioskodawca nie posiada własnego hotelu. Zatem w niniejszej sprawie po stronie nabywcy usług mamy do czynienia z podmiotem gospodarczym nabywającym usługę organizacji konferencji, a nie z turystą, gdyż Wnioskodawca świadczy usługę organizacji konferencji, w ramach której nabywa m.in. usługi hotelowe oraz gastronomiczne, a nie wykonuje na rzecz nabywcy świadczenia stanowiącego usługę turystyczną w rozumieniu ustawy o VAT. Natomiast świadczone przez Wnioskodawcę usługi turystyki, jak wskazał wnioskodawca są opodatkowane według zasad z art. 119 ustawy o VAT. W konsekwencji, należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dotyczących nabycia usługi gastronomicznej i noclegowej (hotelowej), gdyż obowiązujące przepisy zarówno ustawy o VAT, jak i Dyrektywy nie zezwalają na takie odliczenie.

2016
28
lis

Istota:

Czy jako wspólnik spółki komandytowej Wnioskodawca może zmienić kwalifikację ponoszonych kosztów zakupu usług gastronomicznych, cateringowych oraz produktów związanych z organizacją spotkań dla klientów w siedzibie Spółki, jak również poza nią (restauracje) w świetle przedstawionego stanu faktycznego i zaliczyć je w koszty podatkowe, w części, w jakiej służą one realizacji określonego projektu dla klienta Spółki, generującego jednocześnie przychód da Spółki, w którym partycypuję jako wspólnik?

Fragment:

Reasumując, wydatki na zakup usług gastronomicznych, cateringowych oraz produktów związanych z organizacją spotkań dla klientów, niezależnie od miejsca podawania zakupionych artykułów żywnościowych i napojów oraz niezależnie od miejsca świadczenia zakupionych usług gastronomicznych, są kosztami reprezentacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).