Usługi gastronomiczne | Interpretacje podatkowe

Usługi gastronomiczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi gastronomiczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku dla sprzedaży gotowych posiłków oraz soków i koktajli.
Fragment:
(...) usługi gastronomicznej, a nie ze sprzedażą (dostawą) produktu. Reasumując, na podstawie powyższych ustaleń, TSUE uznał, że w rozpoznawanych sprawach dochodziło do dostaw towarów (gotowych posiłków/dań), a nie do świadczenia usług gastronomicznych (restauracyjnych lub cateringowych). Odnosząc powyższe do stanu faktycznego przedstawionego w niniejszym wniosku stwierdzić należy, że sprzedaży Produktów w powołanych okolicznościach, towarzyszą jedynie podstawowe, niezindywidualizowane czynności, mające na celu przygotowanie Produktów do sprzedaży (tj. uprzednie przygotowanie produktu do formy nadającej się do sprzedaży, przyjęcie zamówienia i wydanie Produktu przy kasie). Czynności te, w ocenie Wnioskodawcy, oraz mając na uwadze stanowisko TSUE, nie stanowią dominującego elementu całości świadczenia. W konsekwencji ich obecność nie może prowadzić do wniosku, że w omawianym stanie faktycznym mamy do czynienia z usługą gastronomiczną. W opisanym stanie faktycznym, przede wszystkim: brak jest obsługi kelnerskiej; personel Wnioskodawcy nie rekomenduje w rzeczywistości klientom wyboru dania, pasujących do niego dodatków czy napoju, który (...)
2016
7
kwi

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu usług gastronomicznych nabywanych na potrzeby gości hotelowych
Fragment:
(...) usługi gastronomiczne, bez usług dodatkowych właściwych biurom podróży (np. transport, zakwaterowanie, organizacja wypoczynku), są usługami turystyki, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT. Zatem Wnioskodawcy jako podatnikowi świadczącemu usługi turystyczne opodatkowane na zasadach innych niż określone w art. 119 ustawy o VAT, w skład których wchodzą usługi gastronomiczne przysługiwało zgodnie z obowiązującym do 30 listopada 2008 r. art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie usług gastronomicznych. Jednocześnie uznanie, że Wnioskodawcy przysługiwało przed 1 grudnia 2008 r. prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabywanych usług gastronomicznych powoduje, że uchylenie art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, mając na uwadze zasadę wyrażoną w art. 176 dyrektywy 2006/112/WE, nie ogranicza prawa Wnioskodawcy do odliczania podatku naliczonego z tytułu nabycia usług gastronomicznych związanych ze świadczeniem opodatkowanych na zasadach ogólnych, usług hotelarskich. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że skoro spełnia określone w art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT warunki, to pomimo uchylenia wskazanego przepisu w dalszym ciągu jest uprawniony do dokonywania odliczeń podatku VAT na jego podstawie, należało uznać za prawidłowe.
2016
6
kwi

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z organizacją spotkań biznesowych z kontrahentami
Fragment:
W wyroku tym Sąd podkreślił potrzebę indywidualnej oceny stanu faktycznego konkretnej sprawy dotyczącej kwalifikowania kosztów (wydatków) jako kosztów reprezentacji, wskazując, że wymienienie w przepisach podatkowych jako przykładowych kosztów reprezentacji wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności, napojów, w tym alkoholowych nie przesądza o ich wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów. Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna, pod kątem warunków i okoliczności uzasadniających ich poniesienie. Dla kwalifikacji danych wydatków jako wydatków na reprezentację wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, świadczenia usług gastronomicznych tzn. nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają się w siedzibie firmy czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. Nie ma bowiem możliwości skonstruowania miernika dla określenia poziomu wystawności, wytworności itp. jednakowego dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Sąd wskazał ponadto, że za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop należy uznać te, których wyłącznym lub dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.
2016
20
mar

Istota:
Sposób opodatkowania usług gastronomicznych.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż Spółka świadcząc na rzecz klientów kompleksową usługę gastronomiczną, zobligowana jest do każdorazowej weryfikacji kategorii wydawanych na rzecz klientów towarów. Jeśli w ramach realizowanego na rzecz klienta świadczenia (usługi gastronomicznej świadczonej w lokalu) dojdzie do wydania towarów, których dostawa opodatkowana byłoby wg różnych stawek, Spółka powinna precyzyjnie określić podstawę opodatkowania dla poszczególnych elementów usługi związanej w wyżywieniem, tj.: wartości usługi odnoszącej się do realizacji tzw. Czynności dodatkowych, wartości towarów, których wydanie w ramach usługi gastronomicznej pozwala na zastosowanie stawki 8%, wartości towaru, którego dostawę należy opodatkować wg stawki VAT 23% (towary wskazane w Załączniku). W związku z brakiem możliwości zastosowania preferencyjnej stawki do wartości m.in. napojów, celem prawidłowego określenia podstawy opodatkowania Spółka powinna precyzyjnie ustalić jaka wartość ceny płaconej przez klienta koresponduje z wartością wydanego napoju, a jaka część ceny koresponduje w wartością Czynności dodatkowych realizowanych w ramach kompleksowej usługi gastronomicznej, w ramach której następuje wydanie towaru (napoju).
2016
28
sty

Istota:
Sposób opodatkowania usług gastronomicznych.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż Wnioskodawca świadcząc na rzecz klientów kompleksową usługę gastronomiczną, zobligowana jest do każdorazowej weryfikacji kategorii wydawanych na rzecz klientów towarów. Jeśli w ramach realizowanego na rzecz klienta świadczenia (usługi gastronomicznej świadczonej w lokalu) dojdzie do wydania towarów, których dostawa opodatkowana byłoby wg różnych stawek, Wnioskodawca powinna precyzyjnie określić podstawę opodatkowania dla poszczególnych elementów usługi związanej w wyżywieniem, tj.: wartości usługi odnoszącej się do realizacji tzw. Czynności dodatkowych, wartości towarów, których wydanie w ramach usługi gastronomicznej pozwala na zastosowanie stawki 8%, wartości towaru, którego dostawę należy opodatkować wg stawki VAT 23% (towary wskazane w Załączniku). W związku z brakiem możliwości zastosowania preferencyjnej stawki do wartości m.in. napojów, celem prawidłowego określenia podstawy opodatkowania Wnioskodawca powinien precyzyjnie ustalić jaka wartość ceny płaconej przez klienta koresponduje z wartością wydanego napoju, a jaka część ceny koresponduje w wartością Czynności dodatkowych realizowanych w ramach kompleksowej usługi gastronomicznej, w ramach której następuje wydanie towaru (napoju).
2016
28
sty

Istota:
Sposób opodatkowania usług gastronomicznych.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż Spółka świadcząc na rzecz klientów kompleksową usługę gastronomiczną zobligowana jest do każdorazowej weryfikacji kategorii wydawanych na rzecz klientów towarów. Jeśli w ramach realizowanego na rzecz klienta świadczenia (usługi gastronomicznej świadczonej w lokalu) dojdzie do wydania towarów, których dostawa opodatkowana byłoby wg różnych stawek, Spółka powinna precyzyjnie określić podstawę opodatkowania dla poszczególnych elementów usługi związanej w wyżywieniem, tj.: wartości usługi odnoszącej się do realizacji tzw. Czynności dodatkowych, wartości towarów, których wydanie w ramach usługi gastronomicznej pozwala na zastosowanie stawki 8%, wartości towaru, którego dostawę należy opodatkować wg stawki 23% VAT (towary wskazane w Załączniku). W związku z brakiem możliwości zastosowania preferencyjnej stawki do wartości m.in. napojów, celem prawidłowego określenia podstawy opodatkowania Spółka powinna precyzyjnie ustalić jaka wartość ceny płaconej przez klienta koresponduje z wartością wydanego napoju, a jaka część ceny koresponduje w wartością Czynności dodatkowych realizowanych w ramach kompleksowej usługi gastronomicznej, w ramach której następuje wydanie towaru (napoju).
2016
28
sty

Istota:
Czy wydatki ponoszone przez Bank, w związku ze spotkaniami z kontrahentami/klientami, w siedzibach placówek Banku, na napoje i poczęstunek, stanowią dla Banku koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawych?
Fragment:
Stosownie do regulacji zawartej w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Jednocześnie należy zauważyć, że za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy CIT uznaje się te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami danych spotkań. Ponadto, wskazanie w ww. przepisie jako przykładowych kosztów reprezentacji wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych nie oznacza, że wydatki tego rodzaju zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna, pod kątem warunków i okoliczności uzasadniających poniesienie takich wydatków. Celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu.
2016
10
sty

Istota:
Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT wydania bonu na realizację określonego rodzaju usług gastronomicznych oraz dokumentowania tego wydania fakturą lub paragonem wydrukowanym z kasy fiskalnej.
Fragment:
Jednym z elementów prowadzonej przez Wnioskodawcę akcji marketingowej jest sprzedaż bonów tj. dokumentów na okaziciela o określonej wartości nominalnej, na realizację określonych w usług gastronomicznych w terminie nie dłuższym niż 1 rok. Bony nie są realizowane po upływie terminu ich ważności. Przedmiotowe bony, uprawniają do bezgotówkowego zakupu usług gastronomicznych i dotyczą wybranej przez Klienta usługi gastronomicznej, która zostanie zrealizowana w przyszłości - tj. do momentu ważności bonu. Klient dokonuje konkretyzacji usługi w momencie jej realizacji, w momencie zakupu bon dotyczy usługi bliżej nieokreślonej. W przypadku, gdy wartość zakupionej usługi gastronomicznej przewyższa kwotę na jaką opiewa bon, Klient jest obowiązany dopłacić wynikającą z tego tytułu różnicę gotówką. Bon zawiera wskazanie kwoty nominalnej na jaką opiewa i za jaką można zrealizować usługi, wskazanie, że służy on do wykorzystania na usługi gastronomiczne wobec których stosuje się preferencyjną stawkę 8%, oraz wskazanie stawki 8% i kwoty podatku od towaru i usług właściwej dla usług gastronomicznych. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia czy moment wydania bonu na realizację w przyszłości usług gastronomicznych rodzi powstanie obowiązku podatkowego, który należy udokumentować poprzez wystawienie faktury lub paragonu wydrukowanego z kasy fiskalnej.
2015
18
lis

Istota:
O ile poniesione koszty nie służą reprezentacji, to nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Problematyka kosztów podatkowych w kwestii dotyczącej, czy w każdym przypadku wydatki przedsiębiorcy na zakup żywności, napojów oraz usług gastronomicznych, podawanych i świadczonych podczas spotkań z kontrahentami (spotkań biznesowych i okazjonalnych), niezależnie od miejsca podawania zakupionych artykułów żywnościowych i napojów oraz od miejsca świadczenia zakupionych usług gastronomicznych, stanowią koszty reprezentacji, podlegające wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy, była przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych, które nie było jednolite. Mając na uwadze powyższe Minister Finansów wydał interpretację ogólną z dnia 25 listopada 2013 r. Nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521 , w której zauważono m.in., (...) że nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki ( np. ciastka, paluszki, kanapki) napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.
2015
4
sie

Istota:
„Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w wyżej opisanym stanie faktycznym należy zakwalifikować jako koszt podatkowy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?”
Fragment:
(...) usług gastronomicznych (np. pizza, gotowe kanapki), które przekazywane są pracownikom np. podczas pracy w nadgodzinach, zakończenia tzw. projektów (czyli priorytetowych dla Banku zadań inwestycyjnych). Wydatki na ww. usługi i towary nie są finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Artykuły spożywcze wydawane są w siedzibie i oddziałach Banku i jego oddziałach. Usługi gastronomiczne są konsumowane zarówno w siedzibie jak i oddziałach Banku. Dodatkowo dokonywane są zakupy usług gastronomicznych w stołówkach pracowniczych prowadzonych przez podmiot trzeci (firmę zewnętrzną), zlokalizowanych w siedzibie Banku i budynkach, w których znajduje się Centrala Banku. Usługi gastronomiczne nabywane przez Bank mogą przybrać postać lunchu w stołówce pracowniczej albo są zamawiane w firmie cateringowej (np. zestaw śniadaniowy – przygotowanie kanapek i napojów). Ponadto klient Banku może zostać zaproszony do restauracji w hotelu, w którym zatrzymał się pracownik podczas wyjazdu służbowego. Usługi gastronomiczne mogą być także nabywane w lokalach prowadzonych przez profesjonalne podmioty z branży gastronomicznej. W związku z tym Bank zadał pytanie: Czy wydatki ponoszone przez Bank w wyżej opisanym stanie faktycznym należy zakwalifikować jako koszty podatkowe w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
2015
17
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.