Usługi gastronomiczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi gastronomiczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
lip

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie usług gastronomicznych oraz hotelowych będących składową kompleksowej usługi organizacji kursu letniego

Fragment:

Należy jednak odróżnić nabycie usług hotelowych i gastronomicznych pojedynczych, od przypadków nabycia tychże usług jako części świadczeń o charakterze kompleksowym, w skład których wchodzą m.in. usługi gastronomiczne czy hotelowe. Celem Fundacji nie jest nabycie usług gastronomicznych czy hotelowych na własne potrzeby, ale jedynie jako element usługi kompleksowej (organizacji kursu letniego), które świadczy odpłatnie na rzecz uczestników kursu. Dokonując zapłaty za kurs uczestnicy dokonują zapłaty również za usługi gastronomiczne i hotelowe świadczone na ich rzecz. Elementy te są częściami składowymi faktur wystawianych przez Fundację na rzecz uczestników kursu. Reasumując Fundacja uważa, iż powinno jej przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup usług gastronomicznych i hotelowych, zakupionych dla uczestników obozu letniego. Kwoty tych świadczeń zostały bowiem ujęte w fakturach dokumentujących uczestnictwo w obozie letnim wystawianych przez Fundację i opodatkowanych, jako usługa kompleksowa stawką 23% podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług gastronomicznych

Fragment:

W tym celu Wnioskodawca nabywa usługi gastronomiczne od podmiotów zewnętrznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (m. in. kucharzy, kelnerów), co zostaje udokumentowane w wystawianych na jego rzecz fakturach. Wnioskodawca następnie sprzedaje całościową usługę gastronomiczną gościom hotelowym, jednocześnie wyodrębniając tego typu usługę na wystawianej fakturze. Wnioskodawca sporadycznie - poza usługami z zakresu zakwaterowania i wyżywienia, świadczy także usługi transportowe, gdyż grupom nocującym w hotelu wynajmowane są busy, które zapewniają możliwość dowozu ich do restauracji, czy na lotnisko. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy pomimo uchylenia na mocy art. 1 pkt 43 lit a) tiret drugie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 209, poz. 1320) art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawcy nadal przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach wystawionych w związku ze świadczeniem usług gastronomicznych. W odniesieniu do przedstawionej sytuacji przytoczyć należy przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.

2018
17
mar

Istota:

Nie można się zgodzić ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że „delegowanie pracownika na teren budowy znajdującej się poza Warszawą stanowi podróż służbową w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy”. Tym samym, zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do świadczeń otrzymanych przez pracowników.

Fragment:

W związku z powyższym, Wnioskodawca jako płatnik nie ma obowiązku naliczania i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od świadczeń w postaci usług gastronomicznych podczas spotkań pracowników z przedstawicielami kontrahentów. W tej części stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Jednakże zauważyć należy, że nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika bez ustalonej za nie zapłaty jest świadczeniem wyłączonym spod regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, jak słusznie zauważył Trybunał Konstytucyjny ze względu na otwarty i rozwijający się katalog świadczeń oferowanych przez pracodawców – nie jest możliwe enumeratywne wyliczenie w ustawie podatkowej wszystkich nieodpłatnych przysporzeń, które zgodnie z zasadą powszechności przedmiotowej podatku dochodowego powinny być przez ustawodawcę uwzględnione. Na marginesie Trybunał Konstytucyjny zauważył, że przepisy podatkowe – niezależnie od konieczności realizacji obowiązku ustalonego w art. 84 Konstytucji – nie mogą prowadzić do takiego ukształtowania pozycji pracowników, aby pozostawanie w stosunku pracy w nadmierny sposób obciążało strony tego stosunku w porównaniu do samozatrudnienia bądź pracy na czarno. Powyższe prowadzi do wniosku, że – w sytuacji, gdy pracodawcy (...)

2018
1
lut

Istota:

Opodatkowanie zużycia produktów spożywczych w trakcie spotkań, opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usługi gastronomicznej w trakcie służbowych spotkań poza firmą oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów produktów spożywczych i cateringu.

Fragment:

Dodać należy, że w przypadku cateringu nie znajdzie zastosowania wyłączenie wskazane w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy, zgodnie z którym m.in. nie stanowią podstawy do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nabywane przez podatnika usługi gastronomiczne. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje ani pojęcia usług gastronomicznych, ani pojęcia usług cateringowych. Posiłkując się definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN przyjąć należy, że usługa gastronomiczna polega na przygotowaniu i podaniu posiłku na miejscu, w którym jest on przyrządzany, tj. w restauracji czy innym lokalu. Catering oznacza natomiast dostarczenie przygotowanych posiłków w miejsce wskazane przez zamawiającego, np. do siedziby Spółki. Ponadto w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r., stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usługa gastronomiczna klasyfikowana jest pod symbolem PKWiU 56.29, natomiast catering odmiennie – pod symbolem PKWiU 56.21. Uwzględniając klasyfikacje PKWiU oraz definicję ww. pojęć stwierdzić należy, że usługi cateringowe stanowią odrębne usługi od usług gastronomicznych i z uwagi na odmienny charakter tych usług nie można uznać, że do usług cateringowych znajdzie zastosowanie ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy.

2017
20
gru

Istota:

Opodatkowanie świadczonych usług gastronomicznych na terytorium Słowacji.

Fragment:

Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2017 r. (data wpływu 31 sierpnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług gastronomicznych na terytorium Słowacji - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 sierpnia 2017 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług gastronomicznych na terytorium Słowacji. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W dniu 30 czerwca 2017 r. podpisano umowę na świadczenie usług gastronomicznych w B. B. w Słowacji w dniach 30 czerwca 2017 r. do 2 lipca 2017 r. między Wnioskodawcą zleceniobiorcą, a zleceniodawcą T. B. Sp. z o.o. z siedzibą w K., ul. K. 24/71 NIP ..., która była organizatorem imprezy gastronomicznej na terenie Słowacji. Przedmiotem umowy była obsługa imprezy, polegająca na sprzedaży hamburgerów, frytek i napojów niegazowanych z pojazdu przystosowanego do tego typu sprzedaży. Usługę tą wykonano w miejscu wyznaczonym przez Spółkę zlecającą. Strony oświadczyły, że są czynnymi podatnikami podatku VAT. Sprzedaż odbywała się poza kasą fiskalną i bezgotówkowo tj. przyjmowano vouchery wydane przez organizatora imprezy. Zleceniodawca i zleceniobiorca sporządzali każdego dnia protokół dzienny z ilości voucherów.

2017
7
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabywanie usług gastronomicznych.

Fragment:

Zatem niedopuszczalna jest sytuacja, że podatnik prowadzący działalność hotelową nabywając usługi gastronomiczne w celu ich odsprzedaży na rzecz swoich kontrahentów, pozbawiony byłby prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych usług. W ten sposób ciężar ekonomiczny podatku poniósłby nie ostateczny konsument, jakim jest gość hotelowy, a przedsiębiorca. Stanowisko to jest absolutnie nie do zaakceptowania. Bez znaczenia jest oczywiście okoliczność, że gościem hotelowym, a więc tym ostatecznym konsumentem nabytych przez przedsiębiorcę usług gastronomicznych może być nie tylko turysta, ale również osoba, która nocuje w innym celu niż turystycznym. Reasumując, pomimo uchylenia z dniem 30 listopada 2008 r. przepisu art. 88 ust. pkt 4 lit. a) ustawy o VAT, w aktualnym stanie prawnym podatnik prowadzący działalność hotelową, który korzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług gastronomicznych, z uwagi na treść art. 176 Dyrektywy 112, nadal ma prawo określonych w uchylonym przepisie, o ile tylko w dalszym ciągu spełnia przesłanki przewidziane w tej normie prawnej. Należy podkreślić, że najważniejszą cechą podatku od wartości dodanej jest zasada neutralności podatku, której realizacja polega na umożliwieniu podatnikowi obniżenia podatku należnego o kwoty podatku zapłaconego przy nabyciu towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą.

2017
13
lip

Istota:

W zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku z tytułu faktury wystawionej przez Przedsiębiorcę dokumentującej nabycie m. in. usługi gastronomicznej i noclegowej stanowiących Usługi Pomocnicze

Fragment:

W opisanej sytuacji zakup usług gastronomicznych i noclegowych wchodzących w skład Pakietu Pomocniczego nie służy wyłącznie wykonaniu bazowego (zasadniczego) świadczenia, tj. Głównego Pakietu Usług, lecz ma charakter samoistny, jest jedynie jednym z elementów składających się na dokonane zakupy i nie jest elementem zakupu jednorodnej usługi kompleksowej. Oddzielne fakturowanie (odrębne wykazanie usług gastronomicznych i noclegowych na fakturze), jak również konieczność akceptacji przez Spółkę zapłaty za te czynności, przemawiają za istnieniem zakupu wielu niezależnych świadczeń. Ogół ww. okoliczności świadczy o tym, że nabycie usług gastronomicznych i usług noclegowych jako Usług Pomocniczych nie stanowi elementu zakupu usługi kompleksowej. Zatem, jeżeli w przedmiotowej sprawie Przedsiębiorca wystawia fakturę, na której wykazuje odrębnie usługi gastronomiczne i noclegowe wraz z wartością sprzedanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku, to nabywca (Wnioskodawca) nie ma prawa zmieniać nazw wymienionych na fakturze (nazwa podana na fakturze wskazuje na charakter świadczonej usługi, w tym przypadku m.in. usługi gastronomicznej, noclegowej) i nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu niektórych spośród świadczonych usług, gdyż zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych.

2017
30
maj

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupu usług gastronomicznych nabywanych przez Wnioskodawcę w celu ich dalszej odsprzedaży, w ramach usług zakwaterowania

Fragment:

Spółka zakupuje usługi gastronomiczne od innego podmiotu, ponieważ sama nie posiada odpowiedniego zaplecza lokalowego, technicznego, ani personalnego, które umożliwiałoby jej świadczenie usług gastronomicznych. Ponadto, usługi gastronomiczne nie wchodzą w zakres prowadzonej przez Spółkę działalności. Bardziej opłacalne dla Spółki jest to, aby usługi gastronomiczne kupować od zewnętrznego podmiotu, aniżeli przekwalifikować swoją działalność i rozszerzyć ją o usługi gastronomiczne. Z drugiej zaś strony, kupowanie usług gastronomicznych od podmiotu zewnętrznego byłoby dla Spółki nieopłacalne, gdyby zawarty w ich cenie podatek VAT miał definitywnie obciążać Spółkę. Tak byłoby, gdyby Spółka nie mogła tego podatku odliczać od podatku VAT należnego z tytułu realizowanej przez Spółkę sprzedaży. Z kolei rezygnacja z usług gastronomicznych znacznie zmniejszyłaby atrakcyjność usług zakwaterowania świadczonych przez Spółkę. Wielu klientów Spółki uzależnia swoją decyzję o wyborze miejsca zakwaterowania od tego, czy w skład usługi zakwaterowania wchodzi dodatkowe świadczenie w postaci śniadań. Gdyby zatem Spółka zrezygnowała z tych świadczeń, prawdopodobnie wpłynęłoby to negatywnie na wolumen jej sprzedaży.

2017
11
lut

Istota:

W zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usług gastronomicznych i noclegowych

Fragment:

Firma N świadczyć będzie usługi noclegowe, wynajem sali konferencyjnej, usługi gastronomiczne, aranżacji sali bankietowej. Firma B wyświadczy usługi zorganizowania i skoordynowania imprezy (część artystyczno-rozrywkowa, koszty transportu, identyfikatory, ubezpieczenie, fotograf). Faktura od firmy N będzie zawierała wyszczególnione (w odrębnych pozycjach) usługi gastronomiczne, usługi noclegowe, aranżacji sali. Będą one zafakturowane na jednej fakturze. Faktura od firmy B będzie opiewała na jedną kwotę obejmującą koszt poszczególnych usług. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usług gastronomicznych i noclegowych ujętych na fakturach, wystawionych przez zewnętrzne firmy. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, przysługuje podatnikowi w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy i uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Uwzględniając przedstawione powyżej okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów ustawy dotyczących odliczenia podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że koszty (wydatki) związane z organizacją Imprezy integracyjnej będą miały co do zasady pośredni związek z wykonywaną działalnością gospodarczą.

2017
9
lut

Istota:

W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu usług gastronomicznych i hotelowych

Fragment:

Są to usługi hotelowe, sklasyfikowane w PKWiU 55.10.10 jako „ Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe ” oraz usługi gastronomiczne sklasyfikowane w PKWiU 56.10.11 jako „ Usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach. ” Usługi hotelowe oraz usługi gastronomiczne są udokumentowane fakturami wystawionymi na rzecz Spółki przez inne firmy, podatników VAT a następnie odsprzedawane przedsiębiorcom dla których konferencje te są organizowane. Jednocześnie Wnioskodawca nie posiada własnego hotelu. Zatem w niniejszej sprawie po stronie nabywcy usług mamy do czynienia z podmiotem gospodarczym nabywającym usługę organizacji konferencji, a nie z turystą, gdyż Wnioskodawca świadczy usługę organizacji konferencji, w ramach której nabywa m.in. usługi hotelowe oraz gastronomiczne, a nie wykonuje na rzecz nabywcy świadczenia stanowiącego usługę turystyczną w rozumieniu ustawy o VAT. Natomiast świadczone przez Wnioskodawcę usługi turystyki, jak wskazał wnioskodawca są opodatkowane według zasad z art. 119 ustawy o VAT. W konsekwencji, należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dotyczących nabycia usługi gastronomicznej i noclegowej (hotelowej), gdyż obowiązujące przepisy zarówno ustawy o VAT, jak i Dyrektywy nie zezwalają na takie odliczenie.