Usługi fryzjerskie | Interpretacje podatkowe

Usługi fryzjerskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi fryzjerskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy cała należność za usługę fryzjerską powinna być opodatkowana stawką 8% bez wyodrębniania z podstawy opodatkowania wartości zużytych materiałów i kosmetyków?
Fragment:
W poz. 11 tego załącznika wymieniono „ usługi fryzjerskie damskie ” (PKWiU 96.02.11.0), natomiast w poz. 12 – „ usługi fryzjerskie męskie ” (PKWiU 96.02.12.0). Powyższy przepis jest odzwierciedleniem regulacji zawartych w aktach prawnych poprzedzających ww. rozporządzenie, tj.: obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r. rozporządzeniu ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 z późn. zm.), obowiązującym od dnia 6 kwietnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. rozporządzeniu ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.). Należy nadmienić, że do dnia 31 grudnia 2010 r., na mocy obowiązujących w ówczesnym stanie prawnym rozporządzeń, dla usług fryzjerskich dla kobiet i dziewcząt (PKWiU 93.02.21-00) oraz usług fryzjerskich dla mężczyzn i chłopców (PKWiU 93.02.22-00) obowiązywała stawka podatku w wysokości 7%. Jak wynika ze złożonego uzupełnienia wniosku, wątpliwości Pani dotyczą kwestii sposobu opodatkowania świadczonych usług fryzjerskich (damskich i męskich), do których wykonania wykorzystywane są środki i kosmetyki, przy nabyciu których zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 23%.
2014
3
paź

Istota:
Możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej usług fryzjerskich
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 18 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej usług fryzjerskich. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza otworzyć działalność jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich (według klasyfikacji PKD 2007 przewidywana przeważająca działalność Wnioskodawcy mieści się pod kodem 96.02.Z i obejmuje: mycie, obcinanie i układanie, czesanie, suszenie, farbowanie, prostowanie włosów, wykonywanie trwałej ondulacji oraz podobne czynności świadczone dla mężczyzn i kobiet, golenie i przycinanie brody, masaż twarzy, manicure i pedicure, robienie makijażu itp., oraz pozostałe zabiegi kosmetyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane). Po złożeniu wniosku i uzyskaniu decyzji o opodatkowaniu działalności w formie karty podatkowej, Wnioskodawca planuje świadczyć samodzielnie usługi fryzjerskie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, Wnioskodawca rozważa także, rozpoczęcie świadczenia usług fryzjerskich na rzecz klientów spółki z o.o., zainteresowanej taką formą współpracy z Wnioskodawcą. Klienci spółki z o.o., na rzecz których świadczone będą usługi fryzjerskie są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.
2014
25
wrz

Istota:
Zakres możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej usług fryzjerskich.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 17.06.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej usług fryzjerskich. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich. Po złożeniu wniosku i uzyskaniu decyzji o opodatkowaniu działalności w formie karty podatkowej Wnioskodawczyni świadczy usługi fryzjerskie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W ramach pozyskania stałego kontrahenta Wnioskodawczyni rozważa rozpoczęcie świadczenia usług fryzjerskich na rzecz klientów spółki z o.o. Klientami spółki z o.o., na rzecz których świadczone będą usługi fryzjerskie są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Jednocześnie spółka z o. o. - potencjalny kontrahent Wnioskodawczyni nie będzie odprzedawała usług fryzjerskich przez nią świadczonych. W związku z powyższym – bo w lekturze przepisów Ustawy w przedmiotowym zakresie - Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy nawiązanie współpracy ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością polegające na przyjęciu zlecenia wykonywania usług fryzjerskich dla wskazanych klientów tej spółki stanowi podstawę utraty możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej...
2013
11
paź

Istota:
Należy uznać, że finalny efekt usługi fryzjerskiej jest wyrobem gotowym, zaś materiały zużywane w toku świadczonych usług, które stają się główną substancją (budulcem, elementem) gotowego wyrobu (tj. farby, lakiery), bądź bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości (tj. szampony, odżywki), zaliczane są odpowiednio do materiałów podstawowych i pomocniczych. Tym samym, należy je ująć w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów - "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”.Również w tej kolumnie należy ująć zakup kosmetyków odsprzedawanych klientom.
Fragment:
Przedmiotem działalności są usługi fryzjerskie, ale także odsprzedaż używanych do tej działalności materiałów (kosmetyków do włosów takich jak odżywki i inne środki do pielęgnacji włosów). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: W której kolumnie winny być zaksięgowane zakupy materiałów zużytych przy świadczeniu usług oraz te odsprzedane klientkom – w kolumnie 10 czy 13 księgi przychodów i rozchodów... Zdaniem Wnioskodawczyni zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późniejszymi zmianami) zakup materiałów zużytych przy wykonaniu usług fryzjerskich winien być ewidencjonowany w kolumnie 10 księgi przychodów i rozchodów a także tych kosmetyków odsprzedawanych klientom. Zdaniem Wnioskodawczyni zarówno farby jak i inne kosmetyki zmieniają strukturę włosa i jego właściwości i kolor. Ponadto wpływ na dochód kolejnych lat podatkowych ma rozliczenie kosztu zakupu różnicą remanentów. Przy tego rodzaju usługach utrzymuje się zapas na dość wysokim poziomie bowiem w posiadaniu zakładu musi być niemalże każdy kolor farby i innych kosmetyków do włosów. Jednak Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach udzielił pisemnej interpretacji, że zakup materiałów (farb i innych) winien być rejestrowany w kolumnie 13 księgi przychodów i rozchodów (14.07.2010 r.
2012
4
paź

Istota:
Dotyczy określenia wysokości podatku VAT na wykonanie stylizacji fryzur.
Fragment:
Jako usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 7% wymieniono:pod poz. 24 - usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt (PKWiU 93.02.21-00);pod poz. 25 - usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców (PKWiU 93.02.22-00). W związku z faktem, iż zgodnie z oświadczeniem Podatnika usługi stylizacji mieszczą się w w/w grupowaniu, to do świadczenia w/w usług ma zastosowanie stawka 7%. Naczelnik tut. organu podatkowego podkreśla, iż prawidłowe opodatkowanie wiąże sie z poprawnym zakwalifikowaniem wyrobu lub usługi. Odpowiedzialnym za właściwe klasyfikowanie towarów i wykonywanych usług jest podatnik. Organ podatkowy nie jest uprawniony do dokonywania klasyfikacji statystycznych usług i towarów a jedynie do potwierdzenia zasadności stosowanych przez podatnika stawek podatku VAT przy sprzedaży towarów i usług prawidłowo zakwalifikowanych przez podatnika. W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcęi stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia. Stosownie do art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4 jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.
2011
1
maj

Istota:
Czy prawidłowo stosuję stawkę podatku VAT w wysokości 7% do świadczonych w ramach usług fryzjerskich czynności polegających na farbowaniu, „trwałej”, przedłużaniu i zagęszczaniu włosów?.
Fragment:
Na mocy w/w przepisów, usługi fryzjerskie objęte grupowaniem: - usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt (PKWiU 93.02.21-00) - usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców (PKWiU 93.02.22-00) podlegają od dnia 1.10.2006r. opodatkowaniu stawką 7%. Zatem opisane we wniosku usługi fryzjerskie polegające na strzyżeniu włosów, czesaniu, wykonywaniu tzw. „trwałej”, modelowaniu, farbowaniu (w tym tzw. „balejaż”), przedłużaniu i zagęszczaniu włosów świadczone dla kobiet i dziewcząt oraz mężczyzn i chłopców podlegają opodatkowaniu stawką 7%. Odnosząc się do (...) wątpliwości w zakresie stosowania odpowiedniej klasyfikacji PKWiU dla świadczonych usług, tutejszy organ podatkowy informuje, że w kwestii odnoszącej się do prawidłowości zaklasyfikowania wykonywanych usług do właściwego grupowania PKWiU, Naczelnik Urzędu Skarbowego nie jest organem uprawnionym do jej dokonania. W tym zakresie należy zwrócić się do uprawnionego organu statystycznego, którym jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź ( telefon nr 0/42 683-91-00). Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Stosownie do art.14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.
2011
1
maj

Istota:
Czy farbowanie włosów jest objęte stawką 7 % ?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Podatnik świadczy usługi fryzjerskie.W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, którym obniżono stawki podatku VAT z 22 % na 7% m.in. na usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt ( PKWiU 93.02.21-00) oraz usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców (PKWiU 93.02.22-00) Podatnik wystąpił z następującym zapytaniem dotyczącym usług farbowania włosów:Czy farbowanie włosów jest objęte stawką 7 % ?Stanowisko Podatnika jest następujące:Usługę farbowania Podatnik sklasyfikował w PKWiU 93.01.16 , jednakże uznał jednocześnie, że w związku z tym, iż usługa fryzjerska jest usługą kompleksową obejmującą inne czynności, takie jak: mycie, obcinanie, farbowanie, układanie włosów – jako całość jest objęta stawką 7 %.Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika w złożonym wniosku oraz obowiązujący stan prawny, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:1 października 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.
2011
1
kwi

Istota:
Kiedy podatnik - rozpoczynający działalność w formie usług fryzjerskich w dniu 1 czerwca 2005 r. - zainstalować kasę rejestrującą?
Fragment:
W związku z powyższym należy stwierdzić, iż może Pan korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej w prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług fryzjerskich do dnia 31 marca 2006r. Natomiast, w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy w I kwartale 2006r. kasę rejestrująca należy założyć po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie.
2011
1
kwi

Istota:
Czy postępowanie Spółdzielni jest prawidłowe?- usługi fryzjerskie
Fragment:
Nr 172, poz. 1235) do w/w załącznika nr 1, zawierającego katalog towarów i usług, dla których stosuje się stawkę 7% VAT, dodano m.in. poz. 24 i 25: - Usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt (PKWiU 93.02.21-00), - Usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców (PKWiU 93.02.22-00). Istotą świadczenia usługi jest wykonanie pewnych działań przy użyciu określonych narzędzi i materiałów. Zatem zużycie materiałów podczas wykonywania usługi, dokonane w celu prawidłowego jej wykonania, nie podlega odrębnemu opodatkowaniu jako dostawa tych materiałów, lecz stanowi integralną część usługi. Zużycie to bowiem nie polega na przeniesieniu prawa do rozporządzania materiałami jak właściciel, lecz stanowi przedmiotowy element świadczonej usługi. Należność z tytułu tej usługi wliczana jest do obrotu i podlega opodatkowaniu wg stawki podatkowej właściwej dla tej usługi. W przedstawionym stanie faktycznym Spółdzielnia przy świadczeniu usług fryzjerskich, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 93.02.21-00 „Usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt” oraz PKWiU 93.02.22-00 „Usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców”, zużywa różnorodne materiały i kosmetyki. Zatem w przypadku, gdy zużycie to nie polega na przeniesieniu przez Spółdzielnię prawa do rozporządzania materiałami i kosmetykami jak właściciel, lecz stanowi integralną część świadczonej usługi, z podstawy opodatkowania nie należy wyodrębniać wartości zużytych materiałów i kosmetyków, a cała należność z tytułu wykonania usługi fryzjerskiej opodatkowana jest wg stawki 7%.
2011
1
kwi

Istota:
Czy podmioty świadczące usługi fryzjerskie mają obowiązek stosowania kas rejestrujących?
Fragment:
Pani .......... zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie z zapytaniem: czy podmioty świadczące usługi fryzjerskie mają obowiązek stosowania kas rejestrujących. Jak wynika ze stanu faktycznego opisanego we wniosku podatniczka prowadzi salon fryzjerski od marca 2005r.. Wielkość uzyskanego obrotu do dnia złożenia wniosku nie przekroczyła 20.000zł. Zgodnie z art.111 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych obowiązani są prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na mocy delegacji ustawowej , wynikającej z art.111 ust.7 pkt 3 minister właściwy do spraw finansów publicznych , został upoważniony do zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu. Wykonaniem tej delegacji jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie kas rejestrujących( Dz.U. Nr 173, poz.2706). Zgodnie z §3 ust.5 tegoż rozporządzenia, podatników rozpoczynających sprzedaż w 2005r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000zł z działalności określonej w art.111 ust.1 ustawy nie dłużej jednakże, niż do 31.12.2005r.
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.