Usługi fotograficzne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to usługi fotograficzne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie stawki podatku VAT obowiązującej dla świadczonych usług fotograficznych (sesji zdjęciowych i fotorelacji), stawki podatku VAT obowiązującej dla świadczonych usług projektowych, możliwości korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania świadczonych usług fotograficznych przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Fragment:

Natomiast w sytuacji, gdy przedmiotem działalności Wnioskodawcy nie będzie powstanie utworu, a Wnioskodawca nie będzie działał w tym przypadku jako indywidualny twórca w myśl ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych tj. w sytuacji usług fotograficznych, których rezultatem będą zdjęcia do dowodu, paszportu, wówczas dla świadczonych usług fotograficznych zastosowanie znajdzie 23% stawka podatku VAT w myśl art. 41 ust. 1 w związku z art. art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż dla świadczonych usług fotograficznych (sesji zdjęciowych, fotorelacji) oraz usług projektowych może stosować 8% stawkę podatku VAT należało uznać za prawidłowe. Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy również kwestii możliwości korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania świadczonych usług fotograficznych za pomocą kasy rejestrującej, w sytuacji gdy w ramach usługi fotograficznej Wnioskodawca przekaże klientowi zdjęcia zapisane na nośnikach danych (tj. zdjęcia w postaci plików graficznych jpg lub tif zapisane na płycie DVD lub pendrive). Jak wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

2014
18
sty

Istota:

Jaka jest możliwość opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów uzyskanych ze świadczenia usług fotograficznych?

Fragment:

Istotne elementy stanu faktycznego, zawarto również w części H poz. 70 wniosku ORD-IN, gdzie wskazano, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi fotograficzne i dotyczące wykonywania zapisów wideo, wg PKWiU są sklasyfikowane pod symbolami : 74.20.21.0 Usługi wykonywania fotografii portretowej, 74.20.23.0 Usługi wykonywania fotografii lub zapisów wideo takich wydarzeń, jak śluby, wesela, pokazy mody, zawody itp. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy świadczenie usług fotografii ślubnej i portretowej, a także usług zapisu wideo takich wydarzeń jak śluby, czy wesela, nie spowoduje wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych... Czy sprzedaż zaproszeń ślubnych zakupionych, a następnie odsprzedanych w większej ilości, dla klienta detalicznego (finalnego) poprzez Internet, nie będzie kwalifikowana, jako pośrednictwo w sprzedaży hurtowej... (pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i 2) Zdaniem Wnioskodawcy: Ad.1) W myśl obowiązujących przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, brak prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychodów uzyskanych ze świadczenia usług fotograficznych dotyczy wyłącznie świadczenia usług fotoreporterów oraz usług wykonywania fotografii reklamowej i podobnych (oznaczonych ex przy symbolu PKWiU 74.20.2.).

2012
6
cze

Istota:

Opodatkowanie usług fotograficznych w formie karty podatkowej.

Fragment:

Przy czym zauważyć należy, iż pod lp. 90 ww. tabeli, ujęto: usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów), usługi pozostałe. Z powyższego wynika zatem, iż usługi fotograficznie zostały ujęte pod lp. 90 a nie pod lp. 70-76 Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 3, do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do których odnosi się limit przychodu rocznego w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 58.277 zł. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi od stycznia 2011 r. jednoosobową działalność gospodarczą, usługi fotograficzne opodatkowane w formie karty podatkowej. W świetle powołanych przepisów prawa podatkowego oraz przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, iż usługi fotograficzne świadczone przez Wnioskodawcę zostały ujęte pod lp. 90 a nie pod lp. 70-76 Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 3, do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2012
16
maj

Istota:

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł.

Fragment:

(...) usługi fotograficzne. Zatem Wnioskodawca rozpoczynając w 2012r. działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, będzie mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł. Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.

2011
24
gru

Istota:

Opodatkowanie w formie kary podatkowej umożliwia przekazywanie odbitek na papierze, w formie fotoksiążek, kalendarzy, wydruków na koszulkach/kubkach i magnesach, a także w formie plików komputerowych i w postaci plików CD.

Fragment:

Usługi fotograficzne wymienione zostały pod poz. 90 załącznika nr 3 do ww. ustawy. Zakres tych usług, uprawniający do skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej szczegółowo określono w poz. 90 załącznika nr 4 do tej ustawy. jako: "Wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy: portretowych, reportażowych, okolicznościowych, krajobrazowych, technicznych, itp; wykonywanie fotokopii, wykonywanie prac powierzonych, sporządzanie odbitek fotograficznych na papierze, porcelanie, itp; przedmiot działalności nie obejmuje prac wykonywanych na kasetach magnetowidowych". Z przedstawionego przez Wnioskodawczynię zdarzenia przyszłego nie wynika by przedmiot działalności gospodarczej obejmował prace wykonywane na kasetach magnetowidowych. Reasumując, mając na uwadze powołane przepisy prawne oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, iż opodatkowanie w formie kary podatkowej umożliwia przekazywanie odbitek na papierze, w formie fotoksiążek, kalendarzy, wydruków na koszulkach/kubkach i magnesach, a także w formie plików komputerowych i w postaci plików CD. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2011
22
gru

Istota:

Wykonywanie odbitek przez inne zakłady fotograficzne/laboratoria/ którym Wnioskodawczyni będzie przekazywać zdjęcia w postaci cyfrowej – plików komputerowych zapisanych na kartach (płytach CD) dyskach przenośnych. nie można uznać za usługi specjalistyczne w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt 3 cyt. ustawy świadczone jednemu zakładowi fotograficznemu przez drugi zakład fotograficzny, albowiem oba te podmioty prowadzą działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych

Fragment:

W opinii Wnioskodawczyni stawka podatku będzie wynosić 261 zł (w bieżącym roku) i w latach kolejnych będzie obliczona przez naczelnika urzędu skarbowego jak dla drugiej części punktu 90 tabeli / załącznika nr 3 do ustawy: usługi fotograficzne/usługi pozostałe. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli. Usługi fotograficzne wymienione zostały pod poz. 90 załącznika nr 3 do ww. ustawy. Zakres tych usług, uprawniający do skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej szczegółowo określono w poz. 90 załącznika nr 4 do tej ustawy. Przy czym w myśl art. 25 ust. 1 ww. ustawy podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli: złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie, we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy rozpoczęcie świadczenia usług fotograficznych spowoduje, że świadczenie usług oprogramowania na rzecz klienta w Stanach Zjednoczonych także będzie objęte podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Wnioskodawca zamierza w przyszłości poszerzyć zakres działalności o usługi fotograficzne (PKWiU 74.81). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy rozpoczęcie świadczenia usług fotograficznych spowoduje, że dochód z usług w zakresie oprogramowania na rzecz klienta w Stanach Zjednoczonych także będzie objęty podatkiem od towaru i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, dochód z usług w zakresie oprogramowania na rzecz klienta w Stanach Zjednoczonych nie będzie objęty podatkiem od towaru i usług, niezależnie od świadczenia usług fotograficznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy w/w usługi, świadczone przez osoby fizyczne, w niepełnym (ograniczonym) wymiarze godzin będą traktowane jako usługi specjalistyczne, w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, przez co nie spowodują utraty prawa do opodatkowania przychodów Wnioskodawcy kartą podatkową?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest podatnikiem prowadzącym działalność usługową, w zakresie usług fotograficznych (wykonywanie fotografii na zamówienie, fotoreportaży, wizualizacji działalności przedsiębiorstw, fotografii reklamowych i produktowych) - PKWiU 74.20., dla celów „ Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym... ” sklasyfikowanych jako usługi fotograficzne pozostałe (zał. 3 do Ustawy poz. 90). Działalność jest opodatkowana w postaci karty podatkowej, przy czym w chwili obecnej nie zatrudnia pracowników. Na skutek zwiększenia ilości zamówień, a co za tym idzie chęci zajęcia się przez niego wyłącznie działalnością merytoryczną (fotografia) Wnioskodawca chciałby posiłkować się pracą najemną, w zakresie prac pomocniczych i administracyjnych. Ponieważ uważa, że zatrudnienie etatowe nie będzie wskazane, ze względu na niewielki zakres przedsięwzięcia, chciałby podpisać umowy cywilno-prawne (zlecenia) na wykonywanie poniższych czynności : kierowca (zakres obowiązków): wspomaganie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez fizyczne prowadzenie sprzedaży tj. dostawa zdjęć do odbiorcy, odbieranie od pozyskanych przez Wnioskodawcę zleceniodawców zamówień na usługi (w zakres obowiązków nie wchodzi pozyskiwanie (...)

2011
1
sie

Istota:

Zwolnienie z obowiązku ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w działalności usługowej związanej z produkcją filmów, przetwarzania nośników informacji oraz usług fotograficznych.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fotograficznych oraz wideofilmowania na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wynika z tego, iż przedmiotem wykonywanych czynności są usługi. Sprzedaż przedmiotowych usług realizowana jest m.in. poprzez wydanie klientowi płyty CD, DVD lub kasety magnetycznej, która zawiera efekt końcowy wykonanych usług. Nie oznacza to jednak, iż transakcja dotyczy sprzedaży nośników informacji, bowiem przedmiotem sprzedaży pozostaje w dalszym ciągu usługa. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy stwierdzić, iż powołane przepisy § 4 pkt 7 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nie mają w rozpatrywanym przypadku zastosowania, gdyż zwolnień od obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje bez względu na wysokość osiąganych obrotów tylko przy dostawie ww. towarów, a nie przy świadczeniu usług. Reasumując stwierdzić należy, iż prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych i wideofilmowania, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2009 r., z zastrzeżeniem, iż w przypadku przekroczenia kwoty obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w wysokości 20.000 zł, zwolnienie straci moc w dniu przekroczenia tej kwoty.

2011
1
cze

Istota:

Czy powinna Pani prowadzić ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeżeli nie przewiduje Pani przekroczenia kwoty 20.000 zł w pierwszym roku podatkowym, a w kolejnych latach 40.000 zł?

Fragment:

Reasumując stwierdzić należy, iż prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług reprodukcji komputerowych nośników informacji, związanych z produkcją filmów, nagrań wideo i usług fotograficznych, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2008 r. W przypadku przekroczenia kwoty obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w wysokości 20.000 zł, zwolnienie straci moc w dniu przekroczenia tej kwoty. Należy zauważyć, iż aktualnie obowiązujące przepisy, regulujące kwestie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia tej ewidencji obowiązują do dnia 31 grudnia 2008 r. Stąd nie jest możliwe stwierdzenie, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w kolejnych latach. Końcowo nadmienia się, że Minister Finansów nie jest organem właściwym do klasyfikowania wyrobów bądź usług do odpowiednich grupowań statystycznych. Do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności oraz prawidłowym zaklasyfikowaniem tych czynności do właściwych grupowań statystycznych, obowiązany jest podatnik.