IPPP3/4512-435/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

1. Czy świadczenie X na rzecz Spółki będzie stanowiło kompleksową usługę zarządzania jej płynnością finansową, a w związku z tym otrzymane przez Spółkę odsetki od depozytów w ramach uczestnictwa w Systemie, nie będą stanowiły podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT i w konsekwencji Spółka, nie będzie zobowiązana do wykazywania obrotu z tytułu otrzymywanych odsetek w ewidencji i deklaracjach VAT?2. Czy wynagrodzeniem X z tytułu świadczenia kompleksowej usługi zarządzania płynnością finansową Spółki będzie kwota należnych odsetek od udzielonych Spółce pożyczek z tytułu uczestnictwa w Systemie i w rezultacie Spółka, w ewidencji i deklaracjach VAT, będzie zobowiązana do wykazywania z tego tytułu importu usług finansowych zwolnionych z VAT
IPPP3/4512-435/15-2/IGinterpretacja indywidualna
 1. cash-pooling
 2. miejsce świadczenia
 3. usługi finansowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania importu usług i zwolnienia od podatku świadczonej na rzecz Wnioskodawcy kompleksowej usługi zarządzania płynnością finansową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania importu usług i zwolnienia od podatku świadczonej na rzecz Wnioskodawcy kompleksowej usługi zarządzania płynnością finansową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o., (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”), jest polskim rezydentem podatkowym prowadzącym działalność gospodarczą polegającą głównie na świadczeniu usług reklamowych i konsultacyjnych w zakresie promocji leków. Spółka jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce.

Spółka zamierza przystąpić do grupowego, międzynarodowego systemu zarządzania płynnością finansową, (dalej: „System”), którego ramy prawne wyznaczają postanowienia trzech umów:

 1. umowy konsolidacji sald (Target Balancing Agreement), poddanej prawu polskiemu,
 2. umowy globalnej konsolidacji sald (Global Target Balancing Agreement), poddanej prawu brytyjskiemu.
 3. umowy pożyczki i depozytu (Combined Loan and Deposit Agreement), poddanej prawu amerykańskiemu.

W Systemie, poza Spółką, będą uczestniczyć:

 1. Bank X. S.A. (dalej: „Bank X.”), jako podmiot prowadzący rachunki Spółki w Polsce,
 2. Bank Y. N.A., rezydent podatkowy Stanów Zjednoczonych Ameryki, posiadający oddział (permanent establishment) w Wielkiej Brytanii (dalej: „Bank”), jako podmiot prowadzący wszystkie rachunki bankowe uczestniczące w Systemie, poprzez londyński oddział Banku i wykonujący czynności techniczne związane z transferami środków pomiędzy tymi rachunkami. Na podstawie załącznika nr 5 do umowy globalnej konsolidacji sald (Global Target Balancing Agreement), Bank jest upoważniony do działań związanych z wykonaniem umowy konsolidacji sald (Target Balancing Agreement). Bank nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką,
 3. A. (dalej: „A. ”), irlandzki rezydent podatkowy, odpowiedzialny za zarządzanie płynnością uczestników Systemu w grupie P. , który posiada rachunek w londyńskim oddziale Banku. A. nie posiada na terenie Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka w związku z uczestnictwem w strukturze zarządzania płynnością, będzie posiadała dwa, trzy rachunki:

 1. rachunek podstawowy (source account), prowadzony przez Bank X., wykorzystywany m.in. do obsługi bieżących zobowiązań i należności Spółki związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 2. rachunek lustrzany (header account), prowadzony przez londyński oddział Banku, służący do transferu środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem podstawowym i rachunkiem depozytowo-kredytowym w procedurze dziennej,
 3. rachunek depozytowo-pożyczkowy (call account), prowadzony przez londyński oddział Banku jako wydzielone subkonto Spółki w A.

Konsolidacja finansowa (zarządzanie płynnością finansową) w ramach Systemu będzie dotyczyło rachunków Spółki w PLN. Poniżej Spółka przedstawia szczegóły funkcjonowania tego Systemu:

 1. Na koniec każdego dnia roboczego:

1.1. Bank będzie dokonywał faktycznego (rzeczywistego) przelewu środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem podstawowym (source account), a rachunkiem lustrzanym (header account) Spółki - jeżeli saldo w rachunku podstawowym (source account) będzie dodatnie, a następnie będą wykonywane przez Bank kolejne (rzeczywiste) przelewy środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem lustrzanym (header account), a rachunkiem depozytowo-kredytowym (call account) Spółki w A. , albo

1.2. Bank będzie dokonywał faktycznego (rzeczywistego) przelewu środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem depozytowo-kredytowym (call account), a rachunkiem lustrzanym (header account) Spółki - jeżeli saldo rachunku podstawowego (source account) będzie ujemne, a następnie będą wykonywane przez Bank rzeczywiste przelewy środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem lustrzanym (header account), a rachunkiem podstawowym (source account) Spółki.

 1. Efektem transferów dziennych będzie odpowiednio zwiększenie/zmniejszenie kwoty depozytu lub pożyczki:

2.1. salda dodatnie, transferowane w procedurze dziennej z rachunku podstawowego (source account) Spółki w Banku X., za pośrednictwem jej konta lustrzanego (header account) w Banku na rachunek depozytowo-pożyczkowy (call account) w A. , będą powodować zwiększenie depozytu Spółki na tym rachunku, bądź zmniejszenie jej zadłużenia,

2.2. salda ujemne na rachunku podstawowym (source account) Spółki w Banku X., będą skutkować transferem w procedurze dziennej wymaganej wysokości środków z rachunku depozytowo-pożyczkowego (call account) Spółki w A. , za pośrednictwem jej konta lustrzanego (header account) w Banku, aby „wyzerować” stan jej konta na rachunku podstawowym (source account) w Banku X.m, co będzie powodować zmniejszenie depozytu/zwiększenie pożyczki na rachunku depozytowo-pożyczkowym Spółki w A. .

 1. W wyniku tych transakcji w procedurze dziennej:

3.1. zerowaniu będą podlegały zarówno salda rachunku podstawowego (source account), jak i rachunku lustrzanego (header account),

3.2. zmianom będzie podlegać stan rachunku depozytowo-kredytowego (call account) w A. , przy czym saldo dodatnie będzie oznaczało depozyt Spółki w A. , natomiast saldo ujemne zaciągnięcie pożyczki A. .

 1. Każdy kolejny dzień Spółka rozpocznie z saldem równym zeru na rachunku podstawowym, co oznacza, iż nie będzie dokonywało się „zwrotnych” transferów kolejnego dnia;
 2. W przypadku, gdy rachunek podstawowy (source account) Spółki w Banku X. będzie wymagał w dłuższym okresie czasu codziennego zasilania, poprzez rachunek depozytowo-pożyczkowy Spółki w A. , przewidziana jest możliwość zaciągnięcia przez Spółkę poza Systemem odrębnej umowy pożyczki w A. .

Transfery środków pieniężnych pomiędzy kontem podstawowym (source account) Spółki, jej kontem lustrzanym (header account) i rachunkiem depozytowo-pożyczkowym (call account) w A. , będą wynikały z postanowień umowy konsolidacji sald (Target Balancing Agreement) oraz umowy globalnej konsolidacji sald (Global Target Balancing Agreement). Jednakże, tytuł prawny do wzajemnych transferów środków pieniężnych pomiędzy kontem lustrzanym (header account) Spółki, a jej rachunkiem depozytowo-pożyczkowym (call account) w A. będzie wynikał z odrębnej umowy depozytu i pożyczki (Combined Loan and Deposit Agreement), zawartej pomiędzy Spółką a A. , której Bank X./Bank nie będzie stroną. Skutkiem tych transferów będzie zmiana salda rachunku depozytowo-pożyczkowego Spółki na koniec dnia, co oznacza, iż codziennie będzie ulegała zmianie kwota depozytu Spółki w A. , bądź kwota udzielonej pożyczki przez A. .

Rolą Banku będzie utrzymywanie struktury rachunków bankowych i dokonywanie przelewów pieniężnych, zgodnie z powyższymi regułami. Z tytułu zawarcia umowy konsolidacji sald (Target Balancing Agreement) jak i globalnej umowy konsolidacji sald (Global Target Balancing Agreement) oraz z tytułu uczestnictwa Spółki w Systemie, Bankowi będzie przysługiwało od Spółki określone wynagrodzenie przewidziane ww. umowami.

Z kolei, zadaniem A. będzie konsolidowanie środków Spółki (środków uczestników) na rachunku rozliczeniowym w Banku oraz zapewnianie płynności finansowej Spółki (uczestników), poprzez bilansowanie dodatnich i ujemnych sald na ich rachunkach podstawowych (source account). A. będzie odpowiedzialna również za rozliczanie „odsetek” wynikających z przepływów środków dokonywanych w ramach umowy depozytu i pożyczki (Combined Loan and Deposit Agreement) w oparciu o monitorowaną na bieżąco pozycję każdego uczestnika Systemu.

W wyniku zawarcia umowy pożyczki i depozytu (Combined Loan and Deposit Agreement), płynność finansowa Spółki będzie zarządzana przez A. w taki sposób, aby lokowane przez Spółkę nadwyżki wolnych środków finansowych były wyżej oprocentowane, niż oprocentowanie jakie można byłoby uzyskać w banku, zaś otrzymane pożyczki będą miały niższą stopę procentową w stosunku do pożyczek bankowych.

Odsetki wynikające z umowy pożyczki i depozytu będą kalkulowane odrębnie przez A. na bazie dziennej i rozliczane na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Ich wartość w kwocie netto, tj. po potrąceniu wzajemnych wierzytelności i zobowiązań z tytułu odsetek, będzie kapitalizowana na rachunku depozytowo-kredytowym Spółki w A. , prowadzonym w PLN.

Spółka nie będzie wykonywać żadnych czynności w ramach systemu zarządzania płynnością finansową. Uczestnictwo Spółki w strukturze polegało będzie na „udostępnianiu” posiadanych przez nią wolnych środków finansowych poprzez składanie depozytów w A. na wyodrębnionym rachunku bankowym. Tymi środkami (oraz środkami innych spółek z grupy P. ) zarządzać będzie A. , finansując na koniec dnia niedobory uczestników Systemu. Z drugiej zaś strony, w przypadku gdy Spółka wykaże saldo debetowe na rachunku podstawowym (source account) w Banku X., będzie mogła skorzystała z dostępnej „puli środków w formie depozytów” zgromadzonych na rachunku A. przez pozostałe spółki uczestniczące w Systemie.

Wynagrodzeniem płaconym przez Spółkę na rzecz A. będą wyłącznie należne odsetki od udzielanych pożyczek w ramach rachunku depozytowo-pożyczkowego. Jednakże, Spółka poza zestawieniami obrotów na rachunku depozytowo-kredytowym oraz dodatkowymi raportami w zakresie kalkulacji odsetek od depozytów/pożyczek, nie będzie otrzymywała od A. innych dokumentów dotyczących należnego jej wynagrodzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy świadczenie A. na rzecz Spółki będzie stanowiło kompleksową usługę zarządzania jej płynnością finansową, a w związku z tym otrzymane przez Spółkę odsetki od depozytów w ramach uczestnictwa w Systemie, nie będą stanowiły podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT i w konsekwencji Spółka, nie będzie zobowiązana do wykazywania obrotu z tytułu otrzymywanych odsetek w ewidencji i deklaracjach VAT...
 2. Czy wynagrodzeniem A. z tytułu świadczenia kompleksowej usługi zarządzania płynnością finansową Spółki będzie kwota należnych odsetek od udzielonych Spółce pożyczek z tytułu uczestnictwa w Systemie i w rezultacie Spółka, w ewidencji i deklaracjach VAT, będzie zobowiązana do wykazywania z tego tytułu importu usług finansowych zwolnionych z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Świadczenie A. na rzecz Spółki będzie stanowiło kompleksową usługę zarządzania jej płynnością finansową, a w związku z tym otrzymane przez Spółkę odsetki od depozytów w ramach uczestnictwa w Systemie, nie będą stanowiły podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT i w konsekwencji Spółka nie będzie zobowiązana do wykazywania obrotu z tytułu otrzymywanych odsetek w ewidencji i deklaracjach VAT.
 2. Wynagrodzeniem A. z tytułu świadczenia kompleksowej usługi zarządzania płynnością finansową Spółki jest kwota należnych odsetek od udzielonych Spółce pożyczek z tytułu uczestnictwa w Systemie i w rezultacie Spółka, w ewidencji i deklaracjach VAT, będzie zobowiązana do wykazywania z tego tytułu importu usług finansowych zwolnionych z VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się m.in. przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Jak wynika z powołanych przepisów, dostawa towarów oraz świadczenie usług, podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie. Przy czym odpłatność ma miejsce w przypadku każdego wynagrodzenia za świadczenie wzajemne. Jednocześnie, dostawa towarów lub świadczenie usług pod tytułem odpłatnym mogą zostać opodatkowane wtedy, gdy pomiędzy dostawcą towaru lub świadczącym usługę i ich odbiorcą istnieje jawny lub dorozumiany stosunek prawny (umowa), w ramach którego spełniane są świadczenia wzajemne.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei, stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. W szczególności zaś działalność gospodarcza obejmuje czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W obowiązującym stanie prawnym, usługa zarządzania płynnością finansową (cash pooling) świadczona zarówno bezpośrednio przez bank, jak i z udziałem banku, nie została uregulowana ustawowo. Powoduje to konieczność kształtowania takiej umowy / umów w oparciu o treść art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), czyli zgodnie z zasadą swobody umów. Zgodnie z tą zasadą, strony mogą ukształtować treść umowy, a także wybrać kontrahenta według swego uznania, byleby treść stosunku prawnego lub jego cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, zasadom współżycia społecznego, ani przepisom ustawy o charakterze bezwzględnie wiążącym. W zakresie brak jest również jakichkolwiek regulacji podatkowych.

Ze stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że w analizowanej strukturze, Bank będzie pełnił rolę „organizatora” odpowiedzialnego za techniczną stronę przedsięwzięcia, tzn. za utrzymanie struktury rachunków bankowych oraz przelewy pomiędzy rachunkami jej uczestników (za wynagrodzeniem).

Szczególnym jednak uczestnikiem Systemu jest A. , który będzie otrzymywał w formie depozytów wolne środki od uczestników i kompensował z niego niedobory pozostałych uczestników w formie pożyczek, a także dokonywał rozliczania odsetek od złożonych depozytów i udzielonych pożyczek. Podstawą do przyjęcia depozytów, jak i udzielania pożyczek będą postanowienia umowy depozytu i pożyczki (Combined Loan and Deposit Agreement) zawartej przez A. z każdym uczestnikiem Systemu, w tym ze Spółką.

Zdaniem Spółki, wszelkie czynności prawne lub faktyczne realizowane w ramach Systemu przez A. nie powinny być rozpatrywane na gruncie ustawy VAT jako odrębne transakcje (przyjęcie depozytu, udzielenie pożyczki, bieżące monitorowanie pozycji każdego uczestnika jak i całej struktury, kalkulacja odsetek etc.), ale jako czynności, które są realizowane tylko i wyłącznie w celu umożliwienia A. świadczenia usługi zarządzania płynnością w grupie P. .To Spółka (oraz inni uczestnicy) są beneficjentami kompleksowej usługi dostarczanej przez A. przy udziale Banku, skutkującej uzyskaniem korzystniejszego oprocentowania w stosunku do depozytów i pożyczek bankowych, przy uwzględnieniu zmienności stanów nadwyżek / niedoborów na ich rachunkach podstawowym (source account).

W ocenie Spółki, mając na uwadze sposób funkcjonowania Systemu oraz role jakie będą pełnione przez poszczególne podmioty odpowiedzialne za jego realizację (Bank oraz A. ), należy uznać, że w ramach rozważanej struktury, będziemy mieć do czynienia z jedną kompleksową usługą związaną z zarządzaniem płynnością finansową, świadczoną za odpłatnością przez A. na rzecz Spółki oraz odpowiednio na rzecz pozostałych uczestników. Kluczowym elementem tej kompleksowej usługi będzie składanie przez Spółkę oraz innych uczestników depozytów w A. oraz zaciąganie od A. pożyczek, celem poprawy ich bieżącej płynności finansowej oraz bardziej efektywnego wykorzystania posiadanych przez nich nadwyżek środków finansowych.

Dodatkowym argumentem potwierdzającym kompleksowość usługi świadczonej przez A. jest fakt, iż Spółka będzie jedynie biernym uczestnikiem struktury zarządzania płynnością - nie będzie podejmować w ramach Systemu żadnych działań na rzecz A. oraz pozostałych uczestników, z tytułu których podmioty te odnosiłyby faktyczne korzyści (inne niż wynikające z samego funkcjonowania Systemu). Należne zaś Spółce od A. odsetki od depozytów, będą związane jedynie z posiadaniem nadwyżek środków finansowych na rachunku depozytowo- pożyczkowym (call account).

W związku powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że odsetki wypłacane jej w ramach przedmiotowej struktury nie powinny być uznawane za wynagrodzenie należne z tytułu świadczenia usług zarządzania płynnością finansową, ani jakichkolwiek innych usług, świadczonych przez Spółkę na rzecz pozostałych uczestników Systemu (cash poolingu), gdyż stanowią jedynie elementy pomocnicze, konieczne dla efektywnego świadczenia przez A. usługi zarządzania płynnością w grupie P. .

Stanowisko Spółki, iż usługi zarządzania płynnością finansową stanowią kompleksową usługę, znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, np.: w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 maja 2014 r. (ILPP1/443-98/14-2/NS), w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 listopada 2013 r. (IPTPP2/443-700/13-2/JS), z dnia 27 czerwca 2013 r. (IPTPP2/443-281/13-4/JN), z dnia 2 sierpnia 2012 r.(IPTPP2/443-416/12-2/PR), w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 maja 2013 r. (IPPP3/443-235/13-4/IG), z dnia 31 grudnia 2012 r. (IPPP2/443-1223/12-5/KG), z dnia 28 czerwca 2011 r. (IPPP1-443-603/11-4/EK), jak również w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 lipca 2011 r. (ITPP2/443-604a/11/RS).

Również w interpretacjach organów podatkowych powszechnie jest akceptowana teza, iż uczestnik Systemu zarządzania płynnością finansową nie świadczy usług na rzecz podmiotu zarządzającego tą płynnością. Takie podejście zaprezentował m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 7 maja 2014 r. znak ILPP1/443-98/14-2/NS, stwierdzając że „w ramach opisanego mechanizmu zarządzania środkami pieniężnymi Spółka, jako Uczestnik, nie będzie świadczyć usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i w związku z tym odsetki otrzymane przez Wnioskodawcę nie będą stanowiły podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy”.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie A. na rzecz Spółki będzie stanowiło kompleksową usługą zarządzania jej płynnością finansową a w związku z tym otrzymane przez Spółkę odsetki od depozytów w ramach uczestnictwa w Systemie, nie będą stanowiły podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji Spółka nie będzie zobowiązana do wykazywania obrotu z tytułu otrzymywanych odsetek w ewidencji i deklaracjach VAT.

Ad. 2

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o VAT, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Odnosząc powyższe regulacje do stanu faktycznego, w ocenie Spółki, obrót będzie stanowiło wszystko, co A. otrzyma od Spółki tytułem zapłaty za świadczone usługi zarządzania jej płynnością. W sytuacji, gdy jedynym wynagrodzeniem należnym z tytułu świadczenia tych usług przez A., będzie kwota wymagalnych odsetek z tytułu udzielonych pożyczek w ramach rachunku depozytowo-kredytowego (call account), to te zapłacone odsetki będą stanowiły podstawę opodatkowania VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 38-40 ustawy VAT, zwalnia się z podatku:

 1. usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
 2. usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
 3. usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Powyższe zwolnienia mają charakter przedmiotowy, a nie przedmiotowo-podmiotowy, jak ma to zasadniczo miejsce w przypadku zwolnień w interesie publicznym, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Oznacza to, że zakresem zwolnienia objęte są określone czynności wskazane w wyżej wymienionym przepisie, niezależnie od tego, czy świadczącym usługę jest instytucja finansowa, czy też podatnik nie spełniający tego kryterium.

Mając na uwadze powyższe, na gruncie podatku od towarów i usług, należy uznać, zdaniem Spółki, że A. świadczy na rzecz Spółki usługę podlegającą opodatkowaniu VAT, korzystającą jednocześnie ze zwolnienia z VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 - 40 ustawy VAT.

Na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i la, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy o VAT.

Natomiast, według art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Biorąc pod uwagę status A. jako usługodawcy, miejscem opodatkowania usługi świadczonej na rzecz Spółki przez A. w ramach Systemu będzie, zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy VAT, terytorium Polski. Niniejsza usługa powinna zostać wykazywana w Polsce przez Spółkę jako import usług podlegający zwolnieniu z VAT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT, przy czym w ewidencji i deklaracji VAT Spółka będzie zobowiązana do wykazania jedynie obrotu (bez podatku VAT) z tytułu zapłaconych odsetek od pożyczek.

Z uwagi jednak na fakt, iż Spółka nie będzie otrzymywała od A. faktur z tytułu świadczenia przedmiotowych usług, podstawą do ustalenia obrotu zwolnionego w zakresie importu tych usług, będą zestawienia obrotów na koncie depozytowo-pożyczkowym oraz dodatkowe raporty otrzymane od A. w zakresie kalkulacji wymagalnych odsetek od depozytów/ pożyczek.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzeniem A. z tytułu świadczenia kompleksowej usługi zarządzania płynnością finansową Spółki jest kwota należnych odsetek od udzielonych Spółce pożyczek z tytułu uczestnictwa w Systemie. W rezultacie Spółka, w ewidencji i deklaracjach VAT, będzie zobowiązana do wykazywania z tego tytułu importu usług finansowych zwolnionych z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.