IPPP3/443-874/14-4/IG | Interpretacja indywidualna

1. W ocenie Spółki, nabycie przez Spółkę usługi zarządzania płynnością finansową (cash pooling) na podstawie Umowy będzie stanowiło import usług podlegający zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.2. W ocenie Spółki, w ramach usługi zarządzania płynnością finansową (cash pooling) Spółka nie będzie świadczyła usługi w rozumieniu ustawy o VAT. W związku z tym odsetki otrzymane przez Spółkę nie będą stanowiły podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.
IPPP3/443-874/14-4/IGinterpretacja indywidualna
 1. cash-pooling
 2. uczestnicy
 3. usługi finansowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia importu usług z tytułu nabycia usługi oraz braku świadczenia usług przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w umowie cash poolingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia importu usług z tytułu nabycia usługi oraz braku świadczenia usług przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w umowie cash poolingu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka, będąca polskim rezydentem podatkowym, jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzą spółki nie będące polskimi rezydentami podatkowymi (dalej: Grupa).

Bank mający siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych, będący rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych (dalej: Bank), na mocy Umowy Cash Poolingu (dalej: Umowa) zawartej z poszczególnymi podmiotami z Grupy, w tym ze Spółką, będzie świadczył usługę finansową zarządzania płynnością finansową w Grupie (dalej: Usługa).

Stroną Umowy oprócz Spółki oraz Banku będą także inne spółki wchodzące w skład Grupy (dalej: Odbiorcy Usługi). Celem zawarcia Umowy i wdrożenia Usługi będzie efektywne sterowanie płynnością finansową Grupy, zwiększenie efektywności krótkoterminowego zarządzania środkami pieniężnymi oraz umniejszenie kosztów finansowania zewnętrznego Grupy. Usługa, której odbiorcą będzie Spółka stanowi jeden z wymogów polityki finansowej Grupy i posiada formę cash poolingu wirtualnego, tj. cash poolingu nie obejmującego żadnych fizycznych przepływów środków pieniężnych między różnymi Odbiorcami Usługi, a jedynie przepływy między Odbiorcami Usługi a Bankiem. Z praktycznego punktu widzenia cash pooling wirtualny stanowi jedynie modyfikację warunków, jakie Bank oferuje w ramach standardowego rachunku bankowego. Modyfikacja dotyczy w szczególności wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku czy też kredytu zaciągniętego w rachunku - warunki finansowania ustalone dla rachunków bankowych uczestniczących w cash poolingu są bardziej atrakcyjne dla Odbiorców Usługi cash poolingu w porównaniu z warunkami oferowanymi podmiotom posiadającym rachunki bankowe pozostające poza cash poolingiem. Należy również zauważyć, że poprzez udział w cash poolingu, Odbiorcy Usługi będą mieli łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego oferowanego przez Bank. W związku z tym, że warunki finansowania oferowane przez Bank w ramach cash poolingu są ustalane przy zawarciu Umowy, w przypadku chęci pozyskania dodatkowego finansowania nie są wymagane dodatkowe negocjacje. W wyniku przystąpienia do usługi cash poolingu, elastyczność pozyskiwania środków finansowych przez Spółkę ulegnie zdecydowanej poprawie. W przypadku wykazywania przez Spółkę ujemnego salda na rachunku w ramach odrębnie przyznanego Spółce przez Bank limitu zadłużenia, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty w ustalonych terminach odsetek na rzecz Banku z tytułu udzielonego przez Bank finansowania.

Dla celów wirtualnego Cash poolingu, salda poszczególnych rachunków bankowych Odbiorców Usługi będą wirtualnie sumowane i traktowane tak, jak gdyby zapisy na tych rachunkach dokonane były na jednym, wirtualnym, łącznym rachunku bieżącym. Pozwala to na określenie łącznej kwoty netto sald zgromadzonych przez Odbiorców Usługi (sumy ujemnych i dodatnich sald rachunków poszczególnych uczestników). W konsekwencji sumowania nie dochodzi do rzeczywistego przepływu środków pieniężnych pomiędzy rachunkami poszczególnych Odbiorców Usługi. Środki pieniężne pozostają na rachunkach bankowych poszczególnych uczestników Cash poolingu. Łączna wysokość odsetek pobranych lub wypłaconych przez Bank jest obliczona w oparciu o saldo netto wszystkich rachunków bankowych Odbiorców Usługi.

Korzyść finansowa wynikająca z otrzymania Usługi będzie zatem związana z faktem otrzymywania od Banku dodatkowych odsetek w sytuacji, gdy łączny wynik odsetkowy ustalony po dokonaniu wirtualnej konsolidacji będzie bardziej korzystny niż wynik odsetkowy ustalony na poziomie poszczególnych rachunków celowych Odbiorców Usługi.

W ramach Umowy Spółka nie będzie otrzymywać środków pieniężnych od innych Odbiorców Usługi. W ramach Usługi Spółka nie będzie ponadto wypłacała odsetek na rzecz innych podmiotów niż Bank. Tym samym, jedyne przepływy pieniężne jakie będą miały miejsce, będą odbywały się na linii Bank - Spółka (tj. Spółka będzie otrzymywała środki pieniężne od Banku w ramach przyznanego jej indywidualnego limitu zadłużenia, w zamian za co Spółka będzie dokonywała płatności odsetkowych do Banku oraz będzie zobligowana do spłaty zadłużenia).

Wszelkie czynności bankowe związane z Usługą, a także z przekazywaniem środków pieniężnych w ramach indywidualnych limitów zadłużenia będą wykonywane przez Bank w ramach prowadzonej przez Bank działalności gospodarczej. Z tytułu odbioru Usługi, Odbiorcy Usługi zobowiązani będą do wnoszenia na rzecz Banku stosownych opłat bankowych.

Bank nie jest podmiotem powiązanym kapitałowo z żadną ze spółek wchodzących w skład Grupy. Ponadto Bank nie posiada zakładu w Polsce w rozumieniu umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy nabycie przez Spółkę usług zarządzania płynnością finansową (cash pooling) na podstawie Umowy będzie stanowiło import usług podlegający zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT...
 2. Czy w ramach usługi zarządzania płynnością finansową (cash pooling) Spółka będzie świadczyła usługi w rozumieniu ustawy o VAT i czy w związku z tym odsetki otrzymane przez Spółkę będą stanowiły podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. W ocenie Spółki, nabycie przez Spółkę usługi zarządzania płynnością finansową (cash pooling) na podstawie Umowy będzie stanowiło import usług podlegający zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.
 2. W ocenie Spółki, w ramach usługi zarządzania płynnością finansową (cash pooling) Spółka nie będzie świadczyła usługi w rozumieniu ustawy o VAT. W związku z tym odsetki otrzymane przez Spółkę nie będą stanowiły podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Ad. 1.

Zgodnie z regulacjami art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej ustawą o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (z zastrzeżeniem art. 28b ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j ust. 1 i 2 i 28n).

Przez import usług, zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, rozumie się natomiast świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. W takich przypadkach, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnikami podatku VAT są m.in. osoby prawne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. W związku z powyższym, w sytuacji gdy usługi cash poolingu będą świadczone przez Bank z siedzibą w Stanach Zjednoczonych na rzecz Spółki mającej siedzibę działalności gospodarczej w Polsce, wartość usług nabywanych przez Uczestnika powinna być wykazana jako import usług.

Z uwagi na fakt, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, do rozpoznania importu usług będzie zobowiązana Spółka jako podmiot będący usługobiorcą, mający siedzibę działalności gospodarczej w Polsce. W konsekwencji, Spółka będzie podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT na podstawie 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

W związku z uczestnictwem w Umowie cash poolingu, Spółka będzie nabywała kompleksową usługę świadczoną przez Bank. Tym samym będzie zobowiązana do rozliczenia VAT na zasadzie importu usług. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, od podatku VAT zwolnione są usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług. Również art. 135 ust. 1 lit. d) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: „Dyrektywa VAT”) przewiduje zwolnienie od podatku od wartości dodanej transakcji, łącznie z pośrednictwem, dotyczących rachunków depozytowych, rachunków bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych (z wyłączeniem windykacji należności).

Usługa świadczona przez Bank na rzecz Spółki polega na kompleksowym zarządzaniu płynnością finansową Uczestników (w tym Spółki) przystępujących do cash poolingu. Mając na względzie charakter usługi cash poolingu, stanowiącej modyfikację umów kredytowych i umów o prowadzenie rachunków bankowych, usługi te - zdaniem Spółki - powinny korzystać z powyższego zwolnienia. W konsekwencji, Spółka stoi na stanowisku, że import usług zarządzania płynnością finansową nie powinien być obciążony VAT. Kompleksowa usługa zarządzania płynnością finansową w opisanym zdarzeniu przyszłym, która ma być świadczona przez Bank na rzecz Spółki, odpowiada zakresowi usług opisanych w przywołanym przepisie ustawy o VAT oraz Dyrektywy VAT. W konsekwencji, zdaniem Spółki, analizowana usługa będzie korzystać ze zwolnienia od opodatkowania VAT.

Podsumowując powyższe uwagi, zdaniem Spółki należy stwierdzić, że Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania importu usług zarządzania płynnością finansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na terytorium Polski. Mając z kolei na uwadze przepisy ustawy o VAT, usługa cash poolingu nabywana przez Spółka będzie podlegała zwolnieniu od opodatkowania VAT.

Stanowisko takie zostało potwierdzone np. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

Ad. 2.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi odpłatnej dostawy towarów.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W ramach opisanej Usługi Spółka nie będzie dokonywać świadczeń, które mogłyby zostać uznane za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu VAT. Wynika to z faktu, że podmiotem świadczącym analizowaną usługę cash poolingu będzie Bank, który na podstawie Umowy zawartej z Odbiorcami Usługi, będzie odpowiedzialny za kompleksową obsługę cash poolingu.

Bank, jako podmiot profesjonalnie zajmujący się świadczeniem usług finansowych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, będzie posiadał status podatnika VAT z tytułu świadczenia analizowanej kompleksowej usługi. Uczestnicy natomiast, w tym Spółka, będą wyłącznie beneficjentami kompleksowej usługi świadczonej przez Bank.

Spółka nie będzie dokonywała w związku z uczestnictwem w cash poolingu jakichkolwiek czynności, które mogłyby zostać zakwalifikowane, jako świadczenie odrębnych usług w rozumieniu ustawy o VAT. Czynności wykonywane przez Spółkę w ramach cash poolingu nie stanowią odrębnego (odpłatnego) świadczenia usług przez Spółkę, lecz jedynie elementy pomocnicze, konieczne dla efektywnego świadczenia przez Bank usługi zarządzania środkami finansowymi, której beneficjentem jest m.in. Spółka. Dlatego też czynności Spółki powinny pozostawać poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, że w przedmiotowym cash poolingu w roli usługodawcy będzie występował Bank, który wykonywał będzie wszystkie przedmiotowo istotne czynności wchodzące w skład kompleksowej usługi finansowej.

Wyżej wymieniona usługa świadczona przez Bank na rzecz Odbiorców Usługi, za którą Bank będzie otrzymywał wynagrodzenie, mieści się zdaniem Spółki w definicji zwolnionych z VAT usług w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. Spółka natomiast jako Uczestnik cash poolingu, nie będzie wykonywać jakichkolwiek czynności, które mogłyby zostać uznane za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Dlatego też z uwagi na fakt, że usługi zarządzania płynnością finansową świadczone będą przez Bank na rzecz Spółki, przychody odsetkowe otrzymywane przez Spółkę nie będą stanowiły dla Spółki podstawy opodatkowania w rozumieniu ustawy o VAT.

Zgodnie bowiem z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Skoro więc w ramach cash poolingu podmiotem świadczącym usługi będzie Bank, a Spółka będzie wyłącznie odbiorcą kompleksowej usługi, to odsetki otrzymane przez Spółkę w ramach cash poolingu nie będą wynagrodzeniem za świadczenie przez nią usług, tym samym, nie będą stanowiły podstawy opodatkowania VAT w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Stanowisko takie zostało potwierdzone np. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2014 r., sygn. IPPP2/443-119/14-2/DG;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 marca 2013 r., sygn. IPPP2/443-20/13-2/ KG;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 stycznia 2013 r., sygn. IPTPP2/443-840/12- 4/PR.

Wobec powyższego, Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska zaprezentowanego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Z uwagi na treść art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej w brzmieniu „Minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną)” oraz fakt, że stroną wniosku o udzielenie przedmiotowej interpretacji jest Spółka – należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja wywołuje skutki prawne wyłącznie dla Wnioskodawcy, a nie dla innych podmiotów uczestniczących w opisanej strukturze cash poolingu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.