IPPP2/443-1200/14-2/DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie zwolnienia z podatku VAT na podstawie: art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy świadczonych usług kompleksowych w ramach umowy cash poolingu oraz na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy świadczonych usług udzielenia CP Leaderowi kredytu w rachunku konsolidacyjnym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT na podstawie:

 • art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy świadczonych usług kompleksowych w ramach umowy cash poolingu oraz
 • art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy świadczonych usług udzielenia CP Leaderowi kredytu w rachunku konsolidacyjnym
 • jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT na podstawie: art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy świadczonych usług kompleksowych w ramach umowy cash poolingu oraz na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy świadczonych usług udzielenia CP Leaderowi kredytu w rachunku konsolidacyjnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

AB (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce jako oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376, dalej jako: „Prawo bankowe”) zamierza oferować usługę zarządzania płynnością finansową (dalej jako: „cash pooling”). Usługa jest skierowana do podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych (dalej jako: „Uczestnicy”). Uczestnicy mogą być podmiotami mającymi siedzibę w Polsce i posiadającymi polską rezydencję podatkową jak również podmiotami, które nie mają siedziby w Polsce i są nie są polskimi rezydentami podatkowymi.

Jeden z Uczestników, który jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej pełni funkcję lidera (dalej jako: „CP Leader”). CP Leader wykonuje czynności administrowania strukturą i reprezentowania Uczestników wobec Banku. CP Leader będzie zawsze pełnił podwójną rolę w strukturze cash pooling, tj. CP Leadera oraz Uczestnika. Podobnie jak pozostali Uczestnicy, CP Leader może być podmiotem mającym siedzibę w Polsce i posiadającym polską rezydencję podatkową, jak również podmiotem, który nie ma siedziby w Polsce i nie jest polskim rezydentem podatkowym.

Wszystkie rachunki włączone w strukturę cash poolingu będą prowadzone przez Bank. Uczestnicy posiadają rachunki bankowe oznaczone jako rachunki transakcyjne. Natomiast CP Leader posiada rachunek bankowy oznaczony jako rachunek konsolidacyjny. W ramach struktury cash poolingu CP Leader dysponuje również swoim rachunkiem transakcyjnym podłączonym do rachunku konsolidacyjnego.

Rachunki transakcyjne i rachunek konsolidacyjny są bieżącymi rachunkami bankowymi.

Rachunki transakcyjne służą do dokonywania przez Uczestników bieżących rozliczeń pieniężnych. Wszelkie operacje dokonywane na rachunku transakcyjnym są odzwierciedlane na rachunku konsolidacyjnym, to rachunek konsolidacyjny wskazuje aktualne saldo wszystkich rachunków transakcyjnych i tym samym aktualny stan środków pieniężnych znajdujących się w cash poolingu.

Rachunek konsolidacyjny jest wykorzystywany wyłącznie do konsolidacji sald rachunków transakcyjnych. Na rachunku konsolidacyjnym nie są księgowane inne transakcje niż odzwierciedlające transakcje na rachunkach transakcyjnych, w szczególności rachunek konsolidacyjny nie może być uznany/obciążony bieżącymi płatnościami. Ponadto, nie jest możliwe dokonanie transferów środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem konsolidacyjnym a rachunkami transakcyjnymi.

Umowa cash poolingu będzie opierać się na umowie zawartej między Bankiem a CP Leaderem i pozostałymi Uczestnikami.

Usługa cash poolingu polega na kompleksowej usłudze zarządzania płynnością świadczonej przez Bank na rzecz CP Leadera i pozostałych Uczestników, a w ramach struktury można, co do zasady, wyodrębnić trzy rodzaje stosunków prawnych, tj. pomiędzy Bankiem a CP Leaderem, pomiędzy CP Leaderem a Uczestnikami oraz między Bankiem a Uczestnikami:

Bank - CP Leader; rachunek konsolidacyjny prowadzony przez Bank dla CP Leadera przedstawia wyłącznie należności lub zobowiązania CP Leadera w stosunku do Banku,

CP Leader - Uczestnik; salda rachunków transakcyjnych odzwierciedlają należności/ zobowiązania poszczególnych Uczestników wyłącznie wobec CP Leadera, nie odzwierciedlają należności/zobowiązań wobec Banku lub innego Uczestnika (dla Banku saldo na rachunku transakcyjnym ma jedynie charakter informacyjny),

Bank - Uczestnik; Bank będzie świadczył na rzecz Uczestników usługę prowadzenia rachunku bankowego.

Usługa zarządzania płynnością finansową polega na automatycznym sumowaniu bieżących sald rachunków transakcyjnych. Konsolidacja sald rachunków transakcyjnych odbywa się w czasie rzeczywistym, poprzez odzwierciedlanie na rachunku konsolidacyjnym każdej pojedynczej transakcji przeprowadzanej na poszczególnych rachunkach transakcyjnych. Tym samym, saldo rachunku konsolidacyjnego stanowi sumę sald rachunków transakcyjnych. Zmiana salda rachunku transakcyjnego wpływa więc na zmianę salda rachunku konsolidacyjnego (z wyjątkiem „zerowania”).

Na koniec dnia saldo każdego rachunku transakcyjnego jest „zerowane”, które polega na doprowadzeniu salda rachunku transakcyjnego do zera bez przenoszenia tego salda na inny rachunek bankowy. Z początkiem kolejnego dnia ww. saldo rachunku transakcyjnego jest przywracane. Z ustaloną przez strony częstotliwością, Bank będzie dokonywać kalkulacji odsetek w odniesieniu do salda występującego na rachunku konsolidacyjnym (dalej jako: „odsetki zewnętrzne”). Odsetki zewnętrzne są należne wyłącznie (odpowiednio) Bankowi lub CP Leaderowi. Odsetki zewnętrzne debetowe/kredytowe od skonsolidowanego salda na rachunku konsolidacyjnym księgowane są przez Bank na rachunku transakcyjnym CP Leadera.

Zasady dotyczące ustalania wysokości odsetek i sposób ich alokacji pomiędzy Uczestnikami ustala CP Leader (dalej jako: „odsetki wewnętrzne”). Odsetki wewnętrzne są należne wyłącznie (odpowiednio) CP Leaderowi lub Uczestnikowi w zależności od salda występującego na rachunku transakcyjnym danego Uczestnika (odsetki debetowe/kredytowe). Kwota odsetek wewnętrznych jest kalkulowana niezależnie od kwoty odsetek zewnętrznych. Obliczenia odsetek wewnętrznych oraz ich automatycznego zaksięgowania na rachunku transakcyjnym Uczestnika dokonuje Bank. Księgowanie odsetek wewnętrznych następuje w wykonaniu usługi realizowanej przez Bank na rzecz i w imieniu CP Leadera.

Bank może udzielić CP Leaderowi kredytu w rachunku konsolidacyjnym. Z kolei CP Leader wyznacza Uczestnikom limity zadłużenia, które są udostępniane w rachunkach transakcyjnych poszczególnych Uczestników.

W ramach struktury, Bank będzie dokonywał m.in. następujących czynności:

 • prowadzenie rachunków bankowych dla Uczestników i CP Leadera,
 • ustalanie salda na rachunku konsolidacyjnym poprzez „zerowane” sald rachunków transakcyjnych na koniec dnia i przywracanie tych sald z początkiem kolejnego dnia,
 • kalkulacja odsetek od salda na danym rachunku transakcyjnym (przed „zerowaniem”) oraz rachunku konsolidacyjnym,
 • kalkulacja odsetek należnych poszczególnym Uczestnikom/należnych Bankowi i ich odpowiednia alokacja zgodnie z wytycznymi CP Leadera,
 • udzielanie kredytu CP Leaderowi.

Bank będzie pobierał należne wynagrodzenie od każdego Uczestnika w formie prowizji. Przewidywane formy wynagrodzenia to przykładowo prowizja początkowa za uruchomienie struktury oraz prowizja okresowa za wykonywanie czynności przewidzianych w umowie cash poolingu. Wysokość kwoty wynagrodzenia Banku, które obciąża rachunek transakcyjny Uczestnika, ustala z Bankiem CP Leader (upoważniony w tym zakresie przez Uczestników).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy planowana usługa cash poolingu mieści się w definicji usług w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, a w konsekwencji będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT...
 2. Czy usługa udzielenia przez Bank kredytu CP Leaderowi w rachunku konsolidacyjnym w ramach usługi cash poolingu będzie zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT jako usługa udzielenia kredytu pieniężnego na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Banku, świadczenie usług cash poolingu należy zakwalifikować na gruncie podatku VAT jako usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych oraz wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych. W konsekwencji usługi wykonywane przez Bank będą korzystały ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z przedstawionym powyżej stanem faktycznym, w ramach świadczenia usług cash polingu, Bank będzie dokonywał m.in. następujących czynności:

 • prowadził rachunki bankowe dla Uczestników,
 • wykonywał dyspozycje płatnicze Uczestników z rachunków transakcyjnych,
 • ustalał saldo na rachunku konsolidacyjnym poprzez „zerowane” sald rachunków transakcyjnych na koniec dnia i przywracanie tych sald z początkiem kolejnego dnia,
 • dokonywał kalkulacji odsetek od salda na rachunku transakcyjnym (przed „zerowaniem”) oraz rachunku konsolidacyjnym,
 • dokonywał kalkulacji odsetek kredytowych należnych poszczególnym Uczestnikom oraz odsetek debetowych należnych Bankowi i ich odpowiednią alokację zgodnie z wytycznymi CP Leadera.

W opinii Banku, czynności wykonywane przez niego w ramach umowy cash poolingu stanowią usługi w rozumieniu ustawy o VAT, gdyż Bank będzie je wykonywał odpłatnie. W związku ze świadczeniem usług cash poolingu, Bank będzie otrzymywał od Uczestników dwa rodzaje płatności: w postaci prowizji oraz odsetek od ujemnego salda na rachunku konsolidacyjnym.

Świadczone przez Bank usługi cash poolingu będą korzystały ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1pkt 40 ustawy o VAT jako usługi w zakresie depozytów, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych. W ramach świadczenia usług cash poolingu, Bank wykona bowiem czynności wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, tj. będzie prowadził rachunki pieniężne, na których będą zgromadzone depozyty Uczestników, jak również będzie wykonywał zlecone transakcje płatnicze i transfery pieniężne. W konsekwencji, z punktu widzenia Banku wszelkie płatności otrzymywane od Uczestników lub CP Leadera w związku z realizacją usługi cash poolingu, tj. odsetki i prowizje będą zwolnione z podatku VAT.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w analizowanym przypadku Bank posiadać będzie status podatnika podatku VAT w odniesieniu do świadczenia przedmiotowych usług cash poolingu. Na gruncie art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Bank będzie bowiem wykonywał powyższe usługi cash poolingu w ramach prowadzonej działalności bankowej, gdyż umowa cash poolingu jako umowa nienazwana stanowi w istocie połączenie czynności bankowych w postaci umów kredytowych i umów o prowadzenie rachunków bankowych.

Ad 2

Zdaniem Banku, usługa udzielenia kredytu w rachunku konsolidacyjnym w ramach usługi cash poolingu będzie zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT jako usługa udzielenia kredytu pieniężnego na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę są zwolnione z podatku VAT. Tym samym, świadczone przez Bank usługi kredytowania, który w ramach usługi cash poolingu udziela kredytu w rachunku konsolidacyjnym CP Leaderowi, będą korzystały ze zwolnienia z podatku VAT. Powyższe oznacza, że odsetki otrzymane przez Bank w związku z kredytowaniem CP Leadera (i pośrednio wszystkich Uczestników) będą zwolnione z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z przepisu tego wynika, że definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług.

Zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41 (art. 43 ust. 13 ustawy o VAT).

Natomiast w myśl art. 43 ust. 14 ustawy o VAT, przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Zgodnie zaś z ust. 15 art. 43 ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do:

 1. czynności ściągania długów, w tym factoringu;
 2. usług doradztwa;
 3. usług w zakresie leasingu.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie określa bliżej, co należy rozumieć pod pojęciami wymienionymi w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy. W tym celu należy się odwołać do uregulowań wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 128).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, czynnościami bankowymi są:

 1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów;
 2. prowadzenie innych rachunków bankowych;
 3. udzielanie kredytów;
 4. udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw;
 5. emitowanie bankowych papierów wartościowych;
 6. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;

6a) (uchylony)

7. wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.

W świetle art. 5 ust. 2 Prawa bankowego, czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywane przez banki:

 1. udzielanie pożyczek pieniężnych;
 2. operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty;
 3. świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego;
 4. terminowe operacje finansowe;
 5. nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;
 6. przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych;
 7. prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych;
 8. udzielanie i potwierdzanie poręczeń;
 9. wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych;
 10. pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.

Z kolei art. 5 ust. 4 Prawa bankowego stanowi, że działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności, o których mowa w ust. 1, może być wykonywana wyłącznie przez banki, z zastrzeżeniem ust. 5.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako Oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy Prawo bankowe zarejestrowany w Polsce prowadzi działalność na podstawie ustawy Prawo bankowe.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zamierza oferować usługę zarządzania płynnością finansową (cash pooling). Usługa jest skierowana do podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych (Uczestnicy).

Jeden z Uczestników grupy kapitałowej będzie pełnił funkcję lidera (CP Leader). CP Leader wykonuje czynności administrowania strukturą i reprezentowania Uczestników wobec Banku. Zarówno CP Leader jak i Uczestnicy mogą być podmiotem mającym siedzibę w Polsce i posiadającym polską rezydencję podatkową, jak również podmiotem, który nie ma siedziby w Polsce i nie jest polskim rezydentem podatkowym.

Wszystkie rachunki włączone w strukturę cash poolingu będą prowadzone przez Bank. Uczestnicy posiadają rachunki bankowe oznaczone jako rachunki transakcyjne. CP Leader posiada rachunek bankowy oznaczony jako rachunek konsolidacyjny oraz dysponuje również swoim rachunkiem transakcyjnym.

Rachunki transakcyjne i rachunek konsolidacyjny są bieżącymi rachunkami bankowymi.

Rachunki transakcyjne służą do dokonywania przez Uczestników bieżących rozliczeń pieniężnych. Rachunek konsolidacyjny jest wykorzystywany wyłącznie do konsolidacji sald rachunków transakcyjnych.

Umowa cash poolingu będzie opierać się na umowie zawartej między Bankiem a CP Leaderem i pozostałymi Uczestnikami.

Usługa cash poolingu polega na kompleksowej usłudze zarządzania płynnością świadczonej przez Bank na rzecz CP Leadera i pozostałych Uczestników. W ramach struktury można, wyodrębnić trzy rodzaje stosunków prawnych, tj.:

 • Bank - CP Leader; rachunek konsolidacyjny prowadzony przez Bank dla CP Leadera przedstawia wyłącznie należności lub zobowiązania CP Leadera w stosunku do Banku,
 • CP Leader - Uczestnik; salda rachunków transakcyjnych odzwierciedlają należności/ zobowiązania poszczególnych Uczestników wyłącznie wobec CP Leadera (dla Banku saldo na rachunku transakcyjnym ma jedynie charakter informacyjny),
 • Bank - Uczestnik; Bank będzie świadczył na rzecz Uczestników usługę prowadzenia rachunku bankowego.

Usługa zarządzania płynnością finansową polega na automatycznym sumowaniu bieżących sald rachunków transakcyjnych.

Bank będzie dokonywać kalkulacji i automatycznego księgowania odsetek w odniesieniu do salda występującego na rachunku konsolidacyjnym (odsetki zewnętrzne należne wyłącznie Bankowi lub CP Leaderowi ) oraz w odniesieniu do salda występującego na rachunku transakcyjnym Uczestników/CP Leadera (odsetki debetowe/ kredytowe należne wyłącznie CP Leaderowi lub Uczestnikowi). Księgowanie odsetek wewnętrznych następuje w wykonaniu usługi realizowanej przez Bank na rzecz i w imieniu CP Leadera.

W ramach struktury, Bank będzie dokonywał m.in. następujących czynności:

 • prowadzenie rachunków bankowych dla Uczestników i CP Leadera,
 • ustalanie salda na rachunku konsolidacyjnym poprzez „zerowane” sald rachunków transakcyjnych na koniec dnia i przywracanie tych sald z początkiem kolejnego dnia,
 • kalkulacja odsetek od salda na danym rachunku transakcyjnym (przed „zerowaniem”) oraz rachunku konsolidacyjnym,
 • kalkulacja odsetek należnych poszczególnym Uczestnikom/należnych Bankowi i ich odpowiednia alokacja zgodnie z wytycznymi CP Leadera,
 • udzielanie kredytu CP Leaderowi.

Bank będzie pobierał należne wynagrodzenie od każdego Uczestnika w formie prowizji. Przewidywane formy wynagrodzenia to np. prowizja początkowa za uruchomienie struktury oraz prowizja okresowa za wykonywanie czynności przewidzianych w umowie cash poolingu oraz odsetki od ujemnego salda na rachunku konsolidacyjnym.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest czy czynności wykonywane w ramach usługi cash poolingu będą korzystały ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy.

W tym miejscu wskazać należy, że polskie przepisy podatkowe nie regulują zasad opodatkowania umowy Cash poolingu. Występująca w obrocie prawnym jako umowa nienazwana, umowa Cash poolingu porównywana jest często z umową pożyczki. Chociaż umowa ta do pewnego stopnia przypomina w swym charakterze uregulowaną w polskim prawie umowę pożyczki, jednak nie wyczerpuje istotnych jej znamion. Nie dochodzi w tym przypadku do zawarcia umowy pożyczki, ponieważ brak jest zobowiązania do przeniesienia określonej ilości pieniędzy na określony w umowie podmiot. Uczestnik tego typu nie wie, czy środki jego zostaną wykorzystane, w jakiej wysokości i przez którego uczestnika. Tym samym, nie jest skonkretyzowana druga strona transakcji, jak też jej przedmiot, ponieważ źródłem, z którego zostanie zasilony rachunek o saldzie debetowym, jest rachunek zbiorczy, na którym gromadzone są wolne środki wszystkich posiadających je uczestników cash poolingu.

W odniesieniu do przedstawionej umowy Cash poolingu należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie w roli usługodawcy będzie występował Bank, który wykonywał będzie wszystkie czynności wchodzące w skład kompleksowej usługi bankowej, jaką jest Cash pooling i z tytułu wykonywania tej usługi będzie otrzymywał wynagrodzenie w postaci prowizji i odsetek. Wszelkie czynności faktyczne i prawne, jak np. operacje związane z przelewami środków finansowych i zwrotnymi przelewami oraz z rozliczeniami związanymi z tymi przelewani będą dokonywane wyłącznie przez Bank.

Cash pooling będzie usługą oferowaną przez Bank służącą zarządzaniu płynnością finansową jego uczestników poprzez rzeczywistą konsolidację sald z ich poszczególnych rachunków bankowych. System ma na celu zwiększenie efektywności działalności gospodarczej prowadzonej przez jej uczestników poprzez odpowiednie wykorzystanie sumy dziennych sald na ich rachunkach bankowych.

Zdaniem tut. Organu, kompleksowe usługi zarządzania płynnością finansową świadczone przez Bank mieszczą się w katalogu usług wymienionych w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy. Tym samym, usługi zarządzania płynnością finansową świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Spółek, w ramach opisanego systemu Cash poolingu, będą podlegały zwolnieniu od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należy uznać za prawidłowe.

Ad 2.

Kolejnym przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy usługa udzielenia przez Bank kredytu CP Leaderowi w rachunku konsolidacyjnym w ramach usługi cash poolingu będzie zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT jako usługa udzielenia kredytu pieniężnego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

Jak już wyżej wskazano, zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

I tak stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy - zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy powinny być interpretowane w sposób ścisły, gdyż zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika. Zwolnienia stanowią pojęcia autonomiczne prawa wspólnotowego, które mają na celu uniknięcie rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi w stosowaniu systemu podatku VAT i które należy sytuować w ogólnym kontekście wspólnego systemu podatku VAT.

Sprecyzowanie przepisów regulujących zwolnienie od podatku od towarów i usług dla usług finansowych ma na celu zapewnienie jednolitego stosowania tego zwolnienia w odniesieniu do rynku wspólnotowego, jak również zapewnienie spójności przepisów dotyczących podatku od towarów i usług z przepisami krajowymi regulującymi funkcjonowanie rynku finansowego. Zwolnienia od podatku usług finansowych oparte zostały na obiektywnych kryteriach, nie są zaś uzależnione od rodzaju podmiotu świadczącego te usługi.

Powyższe zwolnienia uregulowane zostały w ustawie o podatku od towarów i usług wskutek implementacji odpowiednich przepisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.), zwanej dalej Dyrektywą.

I tak zgodnie z art. 131 Dyrektywy, zwolnienia przewidziane w rozdziałach 2-9 stosuje się bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych i na warunkach ustalanych przez państwa członkowskie w celu zapewnienia prawidłowego zastosowania tych zwolnień oraz zapobieżenia wszelkim możliwym przypadkom uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania i nadużyć.

W myśl art. 135 ust. 1 lit. a Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają transakcje udzielania kredytów i pośrednictwo kredytowe, oraz zarządzanie kredytami przez kredytodawcę.

Z opisu sprawy wynika, że Bank jako podmiot działający na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe może udzielić CP Leaderowi kredytu w rachunku konsolidacyjnym. Z kolei CP Leader wyznacza Uczestnikom limity zadłużenia, które są udostępniane w rachunkach transakcyjnych poszczególnych Uczestników. Wnioskodawca oczekuje wyjaśnienia odnośnie stawki podatku VAT dla usług udzielania kredytu.

W rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę polegające na udzieleniu CP Leaderowi kredytu w rachunku konsolidacyjnym będą usługami finansowymi zwolnionymi z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem nr 2 wniosku jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.